Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Polskie Towarzystwo
Prawa Wyznaniowego
Państwo  Polska
Siedziba Lublin
Data założenia 2008
Status stowarzyszenie
Prezes dr hab. Paweł Sobczyk prof. UO
Nr KRS 0000311635
Data rejestracji 2008
brak współrzędnych

Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego – zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej stowarzyszenie naukowe. Jego celem jest „popieranie rozwoju nauki prawa wyznaniowego, popularyzacja osiągnięć nauki prawa wyznaniowego oraz integracja środowiska specjalistów z zakresu prawa wyznaniowego” (§ 7 Statutu). Zgodnie z postanowieniami statutowymi Towarzystwo „nie identyfikuje się z żadnym systemem światopoglądowym, filozoficznym, religijnym i politycznym, uznając prawo jego członków do wyrażania poglądów w tych sprawach wyłącznie we własnym imieniu.” (§ 3). Wśród członków PTPW znajdują się przedstawiciele niemal wszystkich ośrodków naukowych zajmujących się w Polsce prawem wyznaniowym. Siedzibą Towarzystwa jest Lublin.

Geneza[edytuj | edytuj kod]

PTPW powstało w nurcie działań zmierzających do stworzenia wspólnego forum dyskusji naukowej i do większej integracji kręgu specjalistów prawa wyznaniowego, związanych z odbywającymi się corocznie od 2003 Zjazdami Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, zainicjowanymi m.in. przez prof. dr hab. Artura Mezglewskiego (KUL).

Zebranie Założycielskie PTPW odbyło się w dniach 21-22 czerwca 2008 w Lublinie. Na zaproszenie prof. zw. dr hab. Henryka Misztala (KUL) i prof. zw. dr. hab. Michała Pietrzaka (UW), wieloletnich kierowników dwóch pierwszych Katedr Prawa Wyznaniowego w Polsce (na Uniwersytecie Warszawskim i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim) 20 osób zajmujących się naukowo prawem wyznaniowym podjęło uchwałę o utworzeniu Towarzystwa, przyjęło jego Statut i dokonało wyboru władz PTPW. Sądowa rejestracja Towarzystwa nastąpiła 19 sierpnia 2008 r. We wrześniu 2016 Towarzystwo liczyło 101 członków reprezentujących niemal wszystkie ośrodki akademickie w Polsce prowadzące dydaktykę i badania naukowe w zakresie prawa wyznaniowego[1].

Władze PTPW w kadencji 2016-2020[edytuj | edytuj kod]

Działalność[edytuj | edytuj kod]

Bieżącą działalnością Towarzystwa kieruje Zarząd. W skład Zarządu I kadencji wchodzili: prezes – dr hab. prof. Tadeusz J. Zieliński; wiceprezesi – dr hab. prof. Artur Mezglewski, dr hab. prof. Ryszard Mojak, dr hab. prof. Piotr Stanisz; sekretarz – dr Marta Ordon; skarbnik – dr Paweł Środa; członkowie: dr Paweł Borecki, dr Andrzej Czohara, dr hab. prof. Dariusz Walencik i dr hab. Zdzisław Zarzycki. Zarząd II kadencji wybrany na lata 2012-2016 posiadał skład następujący: prezes – prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński; wiceprezesi – prof. dr hab. Artur Mezglewski, dr hab. prof. Piotr Stanisz, dr hab. prof. Dariusz Walencik; sekretarz – dr Marta Ordon; skarbnik – dr Paweł Środa; członkowie: dr hab. prof. Paweł Sobczyk, dr hab. prof. Jarosław Szymanek, dr Anna Tunia.

27 września 2008 Zarząd PTPW podjął uchwałę o utworzeniu czasopisma naukowego Przegląd Prawa Wyznaniowego. Powołana została Rada Naukowa periodyku w składzie: Wojciech Góralski, Krzysztof Krasowski, Józef Krukowski, Ryszard M. Małajny, Henryk Misztal, Janusz Osuchowski, Michał Pietrzak, Ryszard Sztychmiler, Wacław Uruszczak, Wiktor Wysoczański. Redaktorami naczelnymi periodyku byli: w latach 2008-2009 dr. hab. prof. Piotr Stanisz, 2009-2012 dr hab. prof. Dariusz Walencik. Od roku 2012 jest nim dr hab. prof. Jan Krajczyński. W maju 2009 ukazał się tom 1 Przeglądu Prawa Wyznaniowego, w łącznej objętości 384 strony, zawierający artykuły naukowe, przegląd prawodawstwa i orzecznictwa, recenzje, sprawozdania, kronikę Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego oraz zestawienia bibliograficzne. W latach 2010-2017 ukazały się tomy 2-9.

W grudniu 2013 zwieńczono sukcesem inicjatywę zgłoszoną podczas zjazdu założycielskiego Towarzystwa: opracowanie dzieła encyklopedycznego obejmującego całokształt wiedzy z zakresu polskiego prawa wyznaniowego. Jej owocem jest Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć wydany pod redakcją Artura Mezglewskiego w oficynie C.H. Beck[3].

15 maja 2014 podczas inauguracji XI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego w Lublinie ogłoszono nadanie przez Prezydenta RP na wniosek Ministra Administracji i Cyfryzacji działaczom PTPW orderu i odznaczeń za zasługi na rzecz rozwoju nauki prawa wyznaniowego. Odznaczeni zostali: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski prof. Ryszard M. Małajny, Złotym Krzyżem Zasługi prof. Artur Mezglewski, Srebrnym Krzyżem Zasługi: ks. dr hab. prof. Piotr Stanisz, ks. dr hab. prof. Dariusz Walencik, dr hab. prof. Tadeusz Jacek Zieliński, Brązowym Krzyżem Zasługi dr Paweł Borecki i dr Marta Ordon[4].

Ogólnopolskie Sympozja Prawa Wyznaniowego[edytuj | edytuj kod]

Pod egidą Towarzystwa odbywają się coroczne Ogólnopolskie Sympozja Prawa Wyznaniowego (OSPW) połączone ze zjazdami katedr, zakładów i wykładowców prawa wyznaniowego[5]. Dotąd zorganizowano:

 • I OSPW (Kazimierz Dolny, 14-16 stycznia 2003 r.) pt. Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego; organizator: Katedra Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; publikacja materiałów: Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego, red. A. Mezglewski, Lublin 2004, ss. 389.
 • II OSPW (Kazimierz Dolny, 26-28 października 2004 r.) pt. Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej; organizator: Katedra Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; publikacja materiałów: Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej, red. A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2005, ss. 388.
 • III OSPW (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006 r.) pt. Funkcje publiczne związków wyznaniowych; organizator: Katedra Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; publikacja materiałów: Funkcje publiczne związków wyznaniowych, red. A. Mezglewski, Lublin 2007, ss. 479.
 • IV OSPW (Białystok, 26-27 września 2007 r.) pt. X lat regulacji problematyki wyznaniowej w Konstytucji RP z 2 kwietnia 2007 r. Próba oceny; organizator: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; publikacja materiałów: Materiały z IV Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego, Białystok, 26-27 września 2007 r., [w:] "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 2013, t. 5, s. 63-193.
 • V OSPW (Krasnobród, 13-15 maja 2008 r.) pt. Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych; organizator: Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim; publikacja materiałów: Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych, red. M. Bielecki, Lublin 2011, ss. 367.
 • VI OSPW (Kamień Śląski, 19-21 maja 2009) pt. Od tymczasowości do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989-2009; organizator: Zakład Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego i PTPW; publikacja materiałów: Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy – dyskusje – postulaty, red. D. Walencik, Katowice – Bielsko-Biała 2009, ss. 415.
 • VII OSPW (Gniezno, 11-12 września 2010 r.) pt. Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych, organizator: Katedra Historii Ustroju Państwa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; publikacja materiałów: Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych, red. K. Krasowski, M. Materniak-Pawłowska, M. Stanulewicz, Poznań 2010, ss. 252.
 • VIII OSPW (Konstancin-Jeziorna, 18-19 maja 2011 r.) pt. Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych, organizator: Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa Kanonicznego oraz Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz PTPW; publikacja materiałów: Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych, red. P. Sobczyk, K. Warchałowski, Warszawa 2013, ss. 478.
 • IX OSPW (Kraków, 17-20 maja 2012 r.) pt. Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu; organizator: Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • X OSPW (Myczków k. Polańczyka, 23-25 maja 2013 r.) pt. Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej; organizator: Zakład Teorii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz PTPW; publikacja materiałów: Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej, red. Michał Skwarzyński, Piotr Steczkowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.
 • XI OSPW (Lublin, 15-16 maja 2014 r.) pt. Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania; organizator: Katedra Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz PTPW; publikacja materiałów: Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, red. Piotr Stanisz, Aneta M. Abramowicz, Michał Czelny, Marta Ordon, Michał Zawiślak, Lublin 2015.
 • XII OSPW (Zabuże, 14-16 września 2015 r.) pt. Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny; organizator: Instytut Administracji, Samorządu i Prawa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz PTPW; publikacja materiałów: Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny, red. Jerzy Nikołajew, Paweł Sobczyk, Konrad Walczuk), Warszawa 2017.
 • XIII OSPW (Pokrzywna, 17-19 maja 2016 r.) pt. Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego; organizator: Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz PTPW[6].
 • XIV OSPW (Zielona Góra i Kęszyca Leśna, 8-10 maja 2017 r.) pt. Prawo wyznaniowe formalne połączone ze Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego; organizator Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego i PTPW[7].
 • XV OSPW (Wrocław 7-9 maja 2018 r.) pt. Wpływ odzyskania przez Polskę niepodległości na status quo Kościołów i innych związków wyznaniowych (1918–1945–1989) połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego; organizator Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i PTPW[8].
 • XVI OSPW (Olsztyn i Tumiany, 6-8 maja 2019 r.) pt. 30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce? połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego; organizator Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i PTPW[9].

Inne sympozja organizowane i współorganizowane przez PTPW[edytuj | edytuj kod]

 • 26-27 maja 2010 r. (Ulanów) – Konferencja naukowa pt. Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej; publikacja materiałów: Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, red. Anna Tunia, Lublin 2011, ss. 248
 • 7-9 marca 2012 r. (Sromowce Niżne) – Konferencja naukowa pt. Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej; publikacja materiałów: Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. Artur Mezglewski, Anna Tunia, Lublin 2013, ss. 268
 • 16 listopada 2012 r. (Warszawa) – Konferencja naukowa pt. Religia i etyka w edukacji publicznej; publikacja materiałów: Religia i etyka w edukacji publicznej, red. Józef Krukowski, Paweł Sobczyk, Michał Poniatowski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014, ss. 242
 • 22-24 września 2013 r. (Sromowce Niżne nad Dunajcem) – Konferencja naukowa pt. Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej; publikacja materiałów: Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej, red. Anna Tunia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 304
 • 2-4 marca 2015 r. (Popowo k. Serocka) – Sympozjum naukowe pt. Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne; publikacja materiałów: Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne, red. Jerzy Nikołajew, Konrad Walczuk, Warszawa 2016
 • 9-10 kwietnia 2015 r. (Jastrzębia Góra) – Konferencja naukowa pt. Korelacje wolności religijnej indywidualnej i wspólnotowej
 • 15-16 września 2016 r. (Dwikozy k. Sandomierza) – Konferencja naukowa pt. Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym
 • 11-13 września 2017 r. Badin k. Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) – Konferencja naukowa pt. Status osoby duchownej we współczesnym państwie[10]
 • 15 marca 2018 r. Warszawa – Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych (współorganizatorzy: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie i Polska Rada Ekumeniczna)[11]

Publikacje Towarzystwa[edytuj | edytuj kod]

Czasopismo[edytuj | edytuj kod]

 • Przegląd Prawa Wyznaniowego, red. Piotr Stanisz i in., tom 1, Lublin 2009.
 • Przegląd Prawa Wyznaniowego, red. Dariusz Walencik i in., tom 2, Lublin 2010.
 • Przegląd Prawa Wyznaniowego, red. Dariusz Walencik i in., tom 3, Lublin 2011.
 • Przegląd Prawa Wyznaniowego, red. Jan Krajczyński i in., tom 4, Lublin 2012.
 • Przegląd Prawa Wyznaniowego, red. Jan Krajczyński i in., tom 5, Lublin 2013.
 • Przegląd Prawa Wyznaniowego, red. Jan Krajczyński i in., tom 6, Lublin 2014.
 • Przegląd Prawa Wyznaniowego, red. Jan Krajczyński i in., tom 7, Lublin 2015.
 • Przegląd Prawa Wyznaniowego, red. Jan Krajczyński i in., tom 8, Lublin 2016.
 • Przegląd Prawa Wyznaniowego, red. Jan Krajczyński i in., tom 9, Lublin 2017.
 • Przegląd Prawa Wyznaniowego, red. Jan Krajczyński i in., tom 10, Lublin 2018.
 • Przegląd Prawa Wyznaniowego, red. Jan Krajczyński i in., tom 11, Lublin 2019.

Publikacje zwarte – seria "Prace naukowe Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego"[edytuj | edytuj kod]

 • Tom 1: Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. Artur Mezglewski, Anna Tunia, Lublin 2013
 • Tom 2: Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, red. Piotr Stanisz, Aneta M. Abramowicz, Michał Czelny, Marta Ordon, Michał Zawiślak, Lublin 2015

Wiodący działacze[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Komunikat z 2. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji (dostęp: 7 października 2016). [dostęp 7 października 2016]. [zarchiwizowane z tego adresu (10 października 2016)].
 2. Skład Zarządu III kadencji (dostęp: 7 października 2016). [dostęp 7 października 2016]. [zarchiwizowane z tego adresu (10 października 2016)].
 3. Dane o publikacji na stronie internetowej Wydawnictwa C.H. Beck.
 4. Informacja o odznaczeniach dla działaczy PTPW na witrynie internetowej Towarzystwa (dostęp: 17 maja 2014 r.).. [dostęp 17 maja 2014]. [zarchiwizowane z tego adresu (17 maja 2014)].
 5. Informacja o Ogólnopolskich Sympozjach Prawa Wyznaniowego na witrynie internetowej PTPW (dostęp: 17 maja 2014 r.).. [dostęp 17 maja 2014]. [zarchiwizowane z tego adresu (17 maja 2014)].
 6. Konferencje naukowe organizowane/współorganizowane przez PTPW (dostęp: 7 października 2016). [dostęp 7 października 2016]. [zarchiwizowane z tego adresu (10 października 2016)].
 7. XIV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego, 8-10 maja 2017 r.. ptpw.pl, 2017-01-10. [dostęp 2017-05-26].
 8. XV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego. ptpw.pl. [dostęp 26 lipca 2019].
 9. XVI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego. ptpw.pl. [dostęp 26 lipca 2019].
 10. Konferencje naukowe organizowane/współorganizowane przez PTPW (dostęp: 7 listopada 2017). [dostęp 7 października 2016]. [zarchiwizowane z tego adresu (10 października 2016)].
 11. W ChAT odbyło się ogólnopolskie sympozjum naukowe o prawie do prywatności w Kościołach (dostęp: 27 marca 2018)
 12. Lista członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (stan na 8 lutego 2013), "Przegląd Prawa Wyznaniowego" t. 5 (2013) ISSN 2080-3788, s. 335-337.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]