Prawo medyczne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Prawo medyczne – zespół norm prawnych z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, karnego oraz procedur regulujących prawa i obowiązki pacjenta, lekarza (w tym lekarza dentysty), pielęgniarki, diagnosty laboratoryjnego i innych pracowników ochrony zdrowia oraz sposób funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Źródła powszechnie obowiązującego polskiego prawa medycznego[edytuj | edytuj kod]

Wybór aktów prawnych (stan na dzień 21 października 2019 r.):

[Ustawy uszeregowano chronologicznie względem daty ich uchwalenia. Pod daną ustawą umieszczono rozporządzenia jej odpowiadające, uszeregowane względem kolejności, w jakiej pojawia się w danej ustawie podstawa prawna dla rozporządzenia. W nazwach rozporządzeń pominięto nazwy podmiotów je wydających oraz daty ich wydania. Uproszczone nazwy rozporządzeń poprzedzono oznaczeniem przepisu z danej ustawy, będącego podstawą prawną dla tego rozporządzenia. Przypisy odnoszą się do tekstów "ogłoszonych" (tj. pierwotnych) niniejszych aktów normatywnych, nie do ich tekstów "jednolitych" (aktualnych, z uwzględnieniem nowelizacji)!]

 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej[1],
 • Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich[2],
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego[3]:
  1. art. 2 ust. 6 - Rozporządzenie ws. Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022[4],
  2. art. 7 ust. 3 - Rozporządzenie ws. warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim[5],
  3. art. 7 ust. 4 - Rozporządzenie ws. zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi[6],
  4. art. 10b ust. 6 - Rozporządzenie ws. szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego[7],
  5. art. 15 ust. 2 - Rozporządzenie ws. zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych[8],
  6. art. 18f - Rozporządzenie ws. stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi[9],
  7. art. 33 ust. 3 - Rozporządzenie ws. wykazu świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, których udzielenie wymaga zgody[10],
  8. art. 49 - Rozporządzenie ws. postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego[11],
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty[12]:
  1. art. 5 ust. 14 - Rozporządzenie ws. ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego[13],
  2. art. 7a - Rozporządzenie ws. zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty[14],
  3. art. 12 ust. 6 - Rozporządzenie ws. trybu powoływania i sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych[15],
  4. art. 14f ust. 1 - Rozporządzenie ws. Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego[16],
  5. art. 15 ust. 5 - Rozporządzenie ws. stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty[17],
  6. art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1, art. 16x ust. 1 - Rozporządzenie ws. specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów[18],
  7. art. 16g ust. 3 - Rozporządzenie ws. wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym[19],
  8. art. 16g ust. 4 - Rozporządzenie ws. określenia priorytetowych dziedzin medycyny[20],
  9. art. 16g ust. 5 - Rozporządzenie ws. określenia priorytetowych dziedzin medycyny dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej[21],
  10. art. 16j ust. 5 - Rozporządzenie ws. wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów  odbywających specjalizacje w ramach rezydentury[22],
  11. art. 16p ust. 6 - Rozporządzenie ws. rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne[23],
  12. art. 16ra ust. 2 - Rozporządzenie ws. wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów[24],
  13. art. 16x ust. 2 - Rozporządzenie ws. trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego żołnierzem  w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym  utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej[25],
  14. art. 16x ust. 3 - Rozporządzenie ws. odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym  utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych[26],
  15. art. 16x ust. 4 - Rozporządzenie ws. trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej[27],
  16. art. 18 ust. 2 - Rozporządzenie ws. sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów[28],
  17. art. 19b ust. 6 - Rozporządzenie ws. rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów[29],
  18. art. 29 ust. 6 - Rozporządzenie ws. szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych[30],
  19. art. 57a ust. 2 - Rozporządzenie ws. wykazu podmiotów upoważnionych do udzielania niezbędnych informacji lekarzowi będącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu lekarza[31],
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy[32],
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi[33],
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne[34],
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych[35],
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych[36],
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów[37],
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych[38],
 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym[39],
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta[40],
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia[41],
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi[42],
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich[43]:
  1. art. 111 - Rozporządzenie ws. sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu i trybu wykonywania prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich[44],
  2. art. 115 ust. 3 - Rozporządzenie ws. przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie[45],
 • Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych[46],
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej[47],
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia[48],
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych[49],
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej[50],
 • Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób[51],
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności[52],
 • Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty[53],
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej[54].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dz.U. z 1985 r. poz. 49
 2. Dz.U. z 1991 r. poz. 179
 3. Dz.U. z 1994 r. poz. 535
 4. Dz.U. z 2017 r. poz. 458
 5. Dz.U. z 2013 r. poz. 529
 6. Dz.U. z 2014 r. poz. 250
 7. Dz.U. z 2006 r. poz. 126
 8. Dz.U. z 2014 r. poz. 522
 9. Dz.U. z 2018 r. poz. 2459
 10. Dz.U. z 2012 r. poz. 494
 11. Dz.U. z 2018 r. poz. 2475
 12. Dz.U. z 1997 r. poz. 152
 13. Dz.U. z 2017 r. poz. 1728
 14. Dz.U. z 2009 r. poz. 908
 15. Dz.U. z 2011 r. poz. 1475
 16. Dz.U. z 2017 r. poz. 1877
 17. Dz.U. z 2012 r. poz. 1082
 18. Dz.U. z 2019 r. poz. 602
 19. Dz.U. z 2012 r. poz. 1420
 20. Dz.U. z 2018 r. poz. 1738
 21. Dz.U. z 2019 r. poz. 1756
 22. Dz.U. z 2018 r. poz. 1737
 23. Dz.U. z 2012 r. poz. 415
 24. Dz.U. z 2017 r. poz. 2005
 25. Dz.U. z 2013 r. poz. 401
 26. Dz.U. z 2012 r. poz. 1536
 27. Dz.U. z 2011 r. poz. 1261
 28. Dz.U. z 2004 r. poz. 2326
 29. Dz.U. z 2006 r. poz. 1739
 30. Dz.U. z 1999 r. poz. 480
 31. Dz.U. z 2002 r. poz. 703
 32. Dz.U. z 1997 r. poz. 593
 33. Dz.U. z 1997 r. poz. 681
 34. Dz.U. z 2001 r. poz. 1381
 35. Dz.U. z 2001 r. poz. 1382
 36. Dz.U. z 2004 r. poz. 2135
 37. Dz.U. z 2005 r. poz. 1411
 38. Dz.U. z 2005 r. poz. 1399
 39. Dz.U. z 2006 r. poz. 1410
 40. Dz.U. z 2009 r. poz. 417
 41. Dz.U. z 2009 r. poz. 419
 42. Dz.U. z 2008 r. poz. 1570
 43. Dz.U. z 2009 r. poz. 1708
 44. Dz.U. z 2010 r. poz. 884
 45. Dz.U. z 2018 r. poz. 2304
 46. Dz.U. z 2010 r. poz. 679
 47. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190
 48. Dz.U. z 2011 r. poz. 657
 49. Dz.U. z 2019 r. poz. 784
 50. Dz.U. z 2019 r. poz. 576
 51. Dz.U. z 2014 r. poz. 24
 52. Dz.U. z 2017 r. poz. 865
 53. Dz.U. z 2015 r. poz. 1994
 54. Dz.U. z 2019 r. poz. 357
Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.