Prawo rzeczowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Prawo rzeczowe – dział prawa cywilnego regulujący powstanie, treść, zmianę i ustanie prawa własności i innych praw do rzeczy i zwierząt[1] (w wyjątkowych sytuacjach także nie do nich – np. użytkowanie prawa). Prawo rzeczowe jest prawem bezwzględnym, czyli skutecznym wobec wszystkich (erga omnes), w odróżnieniu od na przykład praw wynikających z umów.

Prawo polskie[edytuj | edytuj kod]

Podstawowe źródła prawa i rodzaje praw rzeczowych[edytuj | edytuj kod]

W Polsce kwestie związane z prawem rzeczowym reguluje księga druga kodeksu cywilnegoWłasność i inne prawa rzeczowe oraz odpowiednie przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Kodeks cywilny wymienia następujące prawa rzeczowe:

Nie jest dopuszczalne umowne ustanowienie praw rzeczowych innych niż wyżej wymienione (zasada numerus clausus praw rzeczowych).

Inne źródła prawa rzeczowego[edytuj | edytuj kod]

Szczegółowe regulacje z zakresu prawa rzeczowego są zawarte w wielu ustawach. Należą do nich:

 • ustawa o księgach wieczystych i hipotece,
 • kodeks morski,
 • ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 • ordynacja podatkowa,
 • ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych,
 • prawo o notariacie,
 • prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ustawa o gospodarce nieruchomościami,
 • ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
 • ustawa o własności lokali,
 • ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym,
 • ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (w zakresie przepisów o najmie instytucjonalnym z dojściem do własności),
 • ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego,
 • ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,
 • prawo wodne,
 • ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • prawo lotnicze,
 • ustawa o drogach publicznych,
 • ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • prawo o ruchu drogowym,
 • ustawa o transporcie kolejowym,
 • ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,
 • ustawa o portach i przystaniach morskich,
 • ustawa o rybołówstwie morskim,
 • ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m,
 • ustawa o żegludze śródlądowej,
 • prawo geologiczne i górnicze,
 • ustawa o lasach,
 • ustawa o ochronie przyrody,
 • prawo budowlane,
 • ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • prawo energetyczne,
 • ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych,
 • prawo telekomunikacyjne,
 • prawo bankowe,
 • ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami,
 • ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • ustawa o rzeczach znalezionych,
 • prawo własności przemysłowej,
 • ustawa o ochronie prawnej odmian roślin,
 • ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • kodeks spółek handlowych,
 • prawo spółdzielcze,
 • ustawa o obligacjach,
 • ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
 • ustawa o instrumentach finansowych,
 • ustawa o obronie Ojczyzny,
 • prawo upadłościowe,
 • ustawa o komornikach sądowych,
 • ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]