Przejdź do zawartości

Pre-umowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Pre-umowa – termin występujący w regionalnych programach operacyjnych w ramach polityki spójności UE w latach 2007–2013. Jest to forma umowy stosowana w projektach unijnych znajdujących się w indykatywnych wykazach indywidualnych projektów kluczowych dla poszczególnych regionów. Pre-umowa jest zobowiązaniem beneficjenta do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego do realizacji w ramach regionalnego programu operacyjnego. Określa niezbędne warunki do spełnienia przez beneficjenta przed złożeniem przez niego wniosku o dofinansowanie dla indywidualnego projektu kluczowego.

Podpisanie pre-umowy nie jest równoznaczne z uzyskaniem dofinansowania. Uzależnione jest to od spełnienia przez projekt wymogów formalnych i merytorycznych dotyczących przygotowania odpowiedniej dokumentacji i gotowości do wdrożenia.

Warunki zawarte w pre-umowie[edytuj | edytuj kod]

 • prawidłowe i terminowe przygotowanie dokumentacji projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie, sporządzonym według kryteriów przedstawionych przez IZ,
 • przekazanie przez beneficjenta do IZ/IP II pełnej wymaganej dokumentacji projektu i prawidłowo wypełnionego wniosku o dofinansowanie w terminie ustalonym w pre-umowie, do oceny według kryteriów przyjętych przez komitet monitorujący dla RPO w latach 2007-2013,
 • zyskanie pozytywnego wyniku oceny wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami.

Pre-umowa określa m.in. (dla pre-umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego):

 • strony umowy,
 • przedmiot umowy,
 • system nadzoru nad wykonaniem umowy,
 • szczegółowe warunki umowy,
 • wartość projektu, źródła finansowania, koszty postępowania,
 • kwalifikowalność wydatków,
 • monitorowanie i sprawozdawczość,
 • ochronę danych osobowych,
 • procedurę zawierania umów dla zadań objętych projektem,
 • rachunkowość i kontrolę,
 • warunki rozwiązania umowy,
 • postanowienia końcowe.

Po podpisaniu[edytuj | edytuj kod]

Po podpisaniu pre-umowy, beneficjent składa wniosek o dofinansowanie, w którym oświadcza, że zapewnia finansowanie projektu. Złożony przez beneficjenta wniosek o dofinansowanie poddawany jest dopiero ocenie merytorycznej. W przypadku pozytywnej oceny zostanie podpisana umowa o dofinansowanie. Po jej podpisaniu beneficjent może składać do IP wniosek o płatność. W okresie prognozowania 2007–2013 w Polsce funkcjonuje 16 regionalnych programów operacyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla każdego województwa.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]