Przejdź do zawartości

Preparat (chemia)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Preparat – termin prawny oznaczający mieszaninę bądź roztwór[a] składający się z co najmniej dwóch substancji[b]. Pojęcie to funkcjonowało w prawodawstwie Unii Europejskiej związanym z substancjami niebezpiecznymi, m.in. w dyrektywie 67/548/EWG[1], dyrektywie 1999/45/WE[2] (wprowadzających niestosowaną już klasyfikację i oznakowanie substancji i preparatów niebezpiecznych) czy rozporządzeniu REACH[3] (dotyczącym ich rejestracji). Termin ten został zastąpiony przez określenie „mieszanina” wraz z wejściem w życie rozporządzenia CLP[4].

  1. Z definicji roztwór też jest mieszaniną.
  2. Substancja zdefiniowana została jako „pierwiastek chemiczny lub jego związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego, z wszelkimi dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwałości oraz wszelkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowanego procesu, wyłączając rozpuszczalniki, które można oddzielić bez wpływu na stabilność i skład substancji”. Nie jest to więc definicja równoznaczna z pojęciem substancji w chemii, gdzie oznacza pierwiastki i związki chemiczne w stanie czystym.

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
  1. Dyrektywa 67/548/EWG Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (CELEX: 31967L0548).
  2. Dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych (CELEX: 31999L0045).
  3. Rozporządzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 18.12.2006).
  4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (CELEX: 32008R1272).