Przeszczepianie narządów

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Przeszczepianie narządów, transplantacja (z łac. transplantare – szczepić i plantare – sadzić) – przeszczepienie narządu w całości lub części, tkanki lub komórek z jednego ciała na inne (lub w obrębie jednego ciała). Przeszczepianiem narządów zajmuje się medyczna dziedzina naukowa nazywana transplantologią.

Przeszczep (transplantat) – komórki, tkanki (skóra, rogówka, kości) lub narząd (serce, nerka) pobrane od dawcy, podlegające chirurgicznemu przeszczepieniu do organizmu biorcy. Niektóre tkanki i narządy mogą być konserwowane i przechowywane w tzw. bankach.

Podział przeszczepów[edytuj]

 • autogeniczny (autologiczny, inaczej autotransplantacja) – polega na przeniesieniu własnej tkanki lub narządu z jednego miejsca na drugie, np. przeszczep skóry
 • izogeniczny (syngeniczny, izotransplantacja) – polega na przeniesieniu tkanki lub narządu między osobnikami identycznymi genetycznie np. bliźniętami jednojajowymi
 • allogeniczny (także: alogeniczny, inaczej allotransplantacja) – polega na przeniesieniu tkanki lub narządu między osobnikami tego samego gatunku, o podobnym, ale nie jednakowym genotypie, np. człowiek → człowiek
 • ksenogeniczny (heterologiczny, ksenogenny, ksenotransplantacja) – polega na przeniesieniu tkanki lub narządu między osobnikami różnego gatunku np. świnia → człowiek

Najczęściej przeszczepiane narządy i tkanki[edytuj]

Warunki powodzenia przeszczepu[edytuj]

 • zgodność tkankowa
 • właściwy dobór dawcy i biorcy
 • zastosowanie dobrego płynu prezerwacyjnego i metody prezerwacji dla transplantu
 • odpowiednie leczenie immunosupresyjne
 • umiejętność rozpoznania i leczenia procesu odrzucania narządu przez organizm biorcy
 • zapobieganie powikłaniom i ich leczenie

Historia przeszczepów narządów u ludzi[edytuj]

Aspekty medyczne[edytuj]

Zabiegi tego typu są bardzo skomplikowane i pracochłonne (niektórzy twierdzą, że to najtrudniejsze zabiegi chirurgiczne[potrzebny przypis]), ponadto występuje ryzyko, że wszczepiony narząd nie przyjmie się – to znaczy, że organizm będzie traktował go jako ciało obce i próbował zwalczyć (reakcja odrzucenia przeszczepu). W rzadkich przypadkach mamy do czynienia z sytuacją odwrotną czyli przeszczep zwraca się przeciw gospodarzowi i stara się go zniszczyć (ang. Graft vs host disease, GvHD) jest to tzn. choroba przeszczep przeciw gospodarzowi.

Rozwój transplantologii wymusił sprecyzowanie pojęcia śmierci. Obecnie korzysta się z pojęcia „śmierć mózgu”. Na podstawie protokołu Pittsburskiego należy odczekać dwie minuty od ustania akcji serca by można było przystąpić do pobrania narządów od zmarłego[17].

Aspekty etyczne[edytuj]

Krytyka idei transplantacji[edytuj]

Profesor Bogusław Wolniewicz określa transplantacje jako formę współczesnego kanibalizmu. Tak jak ludożerstwo ma na celu przeżycie kosztem konsumpcji zwłok (funkcja gastronomiczna, nawet jeśli ma rytuały magiczne), tak transplantologia ma na celu dłuższe przeżycie kosztem cudzych narządów. Idea obu działań jest podobna – dłuższe życie kosztem cudzych zwłok. Niemniej, istotną różnicą pomiędzy kanibalizmem a przeszczepianiem narządów pobranych ze zwłok jest to, że w przypadku przeszczepów śmierć dawcy następuje bez związku z zapotrzebowaniem na jego tkanki (poza sytuacjami kryminalnymi, często przedstawianymi w thrillerach medycznych)[potrzebny przypis].

Transplantacja w poszczególnych systemach religijnych[edytuj]

Obraz przedstawiający św. Kosmę i Damiana dokonujących transplantacji nogi

Chrześcijaństwo[edytuj]

Katolicyzm[edytuj]

Stanowisko Kościoła katolickiego w sprawie przeszczepiania narządów jest zdecydowanie pozytywne i stanowi realizację solidarności i miłości bliźniego[18]. Stanowisko to wyrażał wielokrotnie Jan Paweł II. Fragmenty z przemowy papieża podczas XVIII Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Transplantacyjnego, Rzym, 29 sierpnia 2000:

Transplantacja to duży krok naprzód w służbie nauki dla człowieka i obecnie wielu ludzi zawdzięcza swoje życie przeszczepionemu narządowi. Co więcej, technika transplantacji udowodniła, że jest znaczącym sposobem osiągnięcia głównego celu całej medycyny – służenia ludzkiemu życiu. Dlatego też w Liście Encykliki „Evangelium Vitae” sugerowałem, że jedną z dróg pielęgnowania prawdziwej kultury życia jest dawstwo narządów, wykonywane w sposób etycznie akceptowalny, z zamiarem oferowania szansy na zdrowie, a nawet życie, chorym, którzy czasem nie mają innej nadziei

Jan Paweł II , No. 86

Przemowa do uczestników Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Transplantacyjnego, 20 czerwca 1991:

Pierwsze, co musi zostać podkreślone, a co zauważyłem przy innej okazji, to fakt, że każdy narząd przeszczepiony ma swoje źródło w decyzji o bardzo dużej wartości etycznej: decyzja, aby zaoferować bez oczekiwania nagrody części własnego ciała dla zdrowia i dobrego samopoczucia innej osoby. W tym dokładnie zawiera się szlachetność tego gestu, gestu który jest autentycznym aktem miłości

Jan Paweł II , No. 3

W listopadzie 2006 przedstawiciele polskiego Kościoła katolickiego oficjalnie poparli oświadczenia woli oraz transplantacje organów po śmierci. Podobne stanowisko wykazuje większość Kościołów chrześcijańskich[19].

Świadkowie Jehowy[edytuj]

Świadkowie Jehowy uważają, że decyzję o transplantacji narządów każdy musi podjąć sam zgodnie z własnym sumieniem[20]. Podczas zabiegów transplantacji narządów odmawiają stosowania transfuzji krwi (krwi pełnej jak również jej 4 głównych składników)[21][22]. Zgadzają się na stosowanie dostępnych metod alternatywnych wobec transfuzji jak hemodylucje i śródoperacyjne odzyskiwanie krwi. Przyjmowanie drobnych frakcji uzyskiwanych z krwi pozostawione jest osobistej decyzji[23]. Według ich informacji tylko do końca XX w. „ponad 90 000 lekarzy z całego świata zadeklarowało gotowość leczenia Świadków Jehowy” w ten sposób[24].

Islam[edytuj]

Współczesne muzułmańskie stanowisko sunnickich szkół prawnych wobec transplantacji narządów jest ogólnie pozytywne, z zastrzeżeniami:

 • przeszczep nie może „sprzeciwiać się ludzkiej godności muzułmanina”
 • dopuszczalny jest tylko, gdy jest jedyną możliwą formą pomocy
 • oddanie organu musi być dobrowolne (również po śmierci, pobranie organów warunkuje wcześniejsza zgoda)
 • handel organami ludzkimi jest sprzeczny z godnością człowieka
 • można przyjmować organy od nie-muzułmanów, ale nie od ludzi skazanych na śmierć.

Szyici zakazują pobierania organów od zmarłych muzułmanów, chyba że jest to konieczne dla ratowania życia innego muzułmanina.

Buddyzm[edytuj]

Lekarze buddyjscy wskazują na odpowiedzialność, jaką obarczyła lekarza możliwość transplantacji narządów i jak inne religie są uwrażliwieni na nadużycia, takie jak kradzież narządów czy nielegalny handel. Z religijnego punktu widzenia buddyzm nie wysuwa żadnych zasadniczych zarzutów co do transplantacji organów czy transfuzji krwi, a nawet określa to jako „akt heroizmu”.

Judaizm[edytuj]

W judaizmie panują sprzeczne poglądy na ten temat – jedne autorytety uważają oddanie narządów za czyn godny, inni wskazują na fakt, iż taka ingerencja sprawi, że ciało dawcy nie będzie integralne w momencie zmartwychwstania. Przeważa jednak pogląd, że gdy chodzi o ocalenie życia człowieka, przeszczepy są dozwolone.

Polskie uregulowanie prawne[edytuj]

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów[25] wprowadza pojęcie zgodny domniemanej na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów. Oznacza to, że osoba zmarła może być potencjalnym dawcą komórek, tkanek i narządów o ile za życia nie wyraziła sprzeciwu. Niewymagana jest zgoda rodziny lub bliskich osoby zmarłej. Rozmowa z rodziną przeprowadzana jest w celu uzyskania informacji czy zmarły za życia nie wyraził sprzeciwu na pobranie od niego, po śmierci komórek, tkanek lub narządów.

Sprzeciw można wyrazić w trzech równoważnych/równoprawnych formach[26]:

 1. wpisu w centralnym rejestrze sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich, potwierdzeniem dokonania wpisu sprzeciwu w centralnym rejestrze sprzeciwów jest zawiadomienie o wpisie sprzeciwu, sporządzone w formie wydruku komputerowego, przesyłane listem poleconym na adres podany w zgłoszeniu.
 2. oświadczenia pisemnego zaopatrzonego we własnoręczny podpis;
 3. oświadczenia ustnego złożonego w obecności co najmniej dwóch świadków, pisemnie przez nich potwierdzonego.

W każdym przypadku najważniejsze jest poinformowanie rodziny i bliskich o swojej woli.

Formularz zgłoszenia sprzeciwu znajduje się na stronie internetowej Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant”[27] lub w zakładach opieki zdrowotnej.

Komórki, tkanki lub narządy mogą być pobierane od żywego dawcy w celu przeszczepienia innej osobie, przy zachowaniu następujących warunków[28]:

 1. pobranie następuje na rzecz krewnego w linii prostej, rodzeństwa, osoby przysposobionej lub małżonka oraz, na rzecz innej osoby, jeżeli uzasadniają to szczególne względy osobiste;
 2. w odniesieniu do pobrania szpiku lub innych regenerujących się komórek lub tkanek, pobranie może nastąpić również na rzecz innej osoby niż wymieniona w pkt 1;
 3. Pobranie komórek, tkanek lub narządu od żywego dawcy na rzecz osoby nie będącej krewnym w linii prostej, rodzeństwem, osobą przysposobioną lub małżonkiem, wymaga zgody sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu dawcy, wydanego w postępowaniu nieprocesowym, po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Etycznej Krajowej Rady Transplantacyjnej.
 4. Przepis z pkt 3 nie dotyczy pobrania szpiku i innych regenerujących się komórek lub tkanek, w tym wypadku dawcą może być anonimowa dla biorcy obca osoba.

Ustawa wprowadza rygorystyczne sankcje karne za rozpowszechnianie ogłoszeń o odpłatnym zbyciu, nabyciu lub o pośredniczeniu w odpłatnym zbyciu lub nabyciu komórki, tkanki lub narządu w celu ich przeszczepienia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do roku. Za nabywanie lub zbywanie cudzy komórek, tkanek lub narządu, pośredniczeniu w takim procederze, za udział w takim zabiegu przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat, a nawet w określonych przypadkach 10 lat pozbawienia wolności[29].

Procedura sądowa nie dotyczy osób, które chcą być dawcami szpiku. W tym przypadku wyraża się chęć pozostania dawcą szpiku poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do jednego z Ośrodków Dawców Szpiku (ODS), aktualna lista ODS'ów posiadających pozwolenie Ministra Zdrowia na działalność dostępna jest na stronach Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek[30].

Aktualna sytuacja transplantologii w Europie[edytuj]

Największym problemem z jakim boryka się transplantologia jest obecnie bardzo duży popyt na organy do przeszczepu przy zupełnie nienadążającej za nim podaży.

Liczbę przeszczepów w Unii Europejskiej ma zwiększyć europejska karta dawcy, której wprowadzenie proponuje Komisja Europejska. Europejska karta dawcy mogłaby być dołączana do ubezpieczenia zdrowotnego. Miałoby to nie tylko ułatwić decyzję o pobraniu organu w razie nagłej śmierci posiadacza karty, ale też „uwrażliwić opinię publiczną na problemy transplantologii”.

W poszczególnych krajach Unii Europejskiej obserwuje się duże różnice w liczbie dawców na milion mieszkańców – od 34,6 zmarłego dawcy w Hiszpanii, 21 – we Francji, 14,7 – w Polsce, 13,8 – w Wielkiej Brytanii, do 6 – w Grecji i tylko 0,5 w Rumunii[31].

Zobacz też[edytuj]

Przypisy

 1. A Science Odyssey 2015 ↓.
 2. Dawca.pl 2015 ↓.
 3. Bolanowska, Polowczyk i Witkiewicz 2007 ↓, s. 30-31.
 4. Wałaszewski i in. 2013 ↓.
 5. Seidler 1969 ↓.
 6. Biuletyn informacyjny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej nr 12 (179) grudzień 2009 s. 16.
 7. Na psach, na nieboszczykach. Tak przygotowywano się do pierwszego przeszczepu serca w Polsce, Adam Czerwiński, AleHistoria, 7 maja 2012 r..
 8. Pierwszy w Polsce udany przeszczep serca: minęło 28 lat, PAP, Rynek Zdrowia http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Kardiologia/Pierwszy-w-Polsce-udany-przeszczep-serca-minelo-28-lat,135496,1014.html
 9. a b c d e Kronika Śląskiego Centrum Chorób Serca; http://www.sccs.pl/?act=44
 10. Profesor Zieliński pierwszy w Polsce przeszczepił wątrobę, Głos Szczeciński, http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20081022/WYWIADY/500241843
 11. Wojciech Rowiński, Magdalena Durlik, „Przeszczepianie Trzustki”, PZWL, http://www.wydawnictwopzwl.pl/download/206060100.pdf
 12. Piotr Kaliciński, Andrzej Kamiński, Joanna Teisseyre, Joanna Pawłowska, Tomasz Drewniak, Marek Szymczak, Hor Ismail, Paweł Nachulewicz, Małgorzata Markiewicz, Krzysztof Bogucki, Andrzej Byszewski, Małgorzata Manowska, Przemysław Kluge, Marek Krawczyk;Przeszczepienie wątroby u dzieci – wnioski z 14 lat doświadczeń w jednym ośrodku, Postępy Nauk Medycznych; http://www.pnmedycznych.pl/spnm.php?ktory=10
 13. Historia przeszczepiania wątroby; http://www.liver.org.pl/historia
 14. a b Marian Zembala - życiorys http://www.sccs.pl/upload/File/zyciorys-prof-zembali-aktualny-czerwiec-2013-1.doc
 15. Ręka od Zmarłego; Tygodnik Przegląd; http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/reka-od-zmarlego
 16. http://wiadomosci.wp.pl/kat,18032,title,Prof-Adam-Maciejewski-pacjent-po-przeszczepie-twarzy-po-raz-pierwszy-wstal,wid,15682341,wiadomosc.html?ticaid=112fb8
 17. Robin Marantz Henig. Kiedy życie należy do żyjących?. „Świat Nauki”. 10 (230), s. 40-44, październik 2010. ISSN 08676380. 
 18. Abp Józef Życiński: Transplantacja a miłość bliźniego. Przeszczep.pl, 2005.
 19. Transplantacja organów. Ekumenizm.pl.
 20. Jak krew może ocalić twoje życie? ss. 27, 28
 21. Jak Świadkowie Jehowy zapatrują się na leczenie. „Przebudźcie się!”, s. 12, sierpień 2006. Watch Tower Bible and Tract Society. 
 22. Dlaczego Świadkowie Jehowy nie przyjmują transfuzji krwi?. jw.org.
 23. Frakcje krwi i zabiegi medyczne. W: „Trwajcie w miłości Bożej” [on-line]. Biblioteka Internetowa Strażnicy.
 24. Przebudźcie się! 8 stycznia 2000, s. 3
 25. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r.o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1411
 26. Artykuł 6. Ustawy Transplantacyjnej
 27. Centralny Rejestr Sprzeciwów http://www.poltransplant.org.pl/crs1.html
 28. Rozdział 3. Ustawy Transplantacyjnej http://www.poltransplant.org.pl/ust_jednoli.html
 29. Rozdział 10. Ustawy Transplantacyjnej http://www.poltransplant.org.pl/ust_jednoli.html
 30. http://kcbtik.pl/?O%B6rodki_Dawc%F3w_Szpiku
 31. A. Słojewska W Europie brakuje organów, Rzeczpospolita, 31.05.2007.

Bibliografia[edytuj]

Linki zewnętrzne[edytuj]

Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.