Przygotowanie zawodowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Przygotowanie zawodowe - jeden z instrumentów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, zdobywanie nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych przez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy, według ustalonego programu pomiędzy urzędem pracy, pracodawcą i bezrobotnym, bez nawiązania stosunku pracy.

Przygotowanie zawodowe ma na celu ułatwienie ponownego wejścia na rynek pracy osobom, które utraciły pracę i mają niskie lub nieaktualne kwalifikacje zawodowe.

Okres odbywania przygotowania zawodowego wynosi: od 3 do 6 miesięcy - przyuczenie do pracy, od 12 do 18 miesięcy - praktyczna nauka zawodu

'Na przygotowanie zawodowe skierować można osoby

  • bezrobotne
  • poszukujące pracy które otrzymują świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach; uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach pomocy społecznej; są żołnierzami rezerwy; pobierają rentę szkoleniową.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 690),
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy