Reklamacja

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Reklamacja (łac. reclamatio „wołanie, sprzeciw” od reclamare „głośno protestować, odbrzmiewać”; re „w tył, znów, naprzeciw” i clamare „wołać”)”[1] – w znaczeniu potocznym żądanie klienta kierowane do sprzedawcy lub wykonawcy usługi, pozostające w związku z niezadowalającą jakością towaru lub nienależytym wykonaniem usługi – przede wszystkim żądanie wymiany, naprawy towaru lub ponownego wykonania, ewentualnie „poprawienia”, usługi, jak również żądanie zwrotu całości lub części kwoty uiszczonej tytułem ceny/wynagrodzenia.

Przedmiotem reklamacji mogą być także zwierzęta[2][3].

Procedury reklamacyjne[edytuj | edytuj kod]

Procedura i pozostałe kwestie związane z reklamacją w Polsce normowane są aktualnie przede wszystkim przez przepisy Kodeksu cywilnego, zwłaszcza w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej oraz ustawy o prawach konsumenta. W przypadku reklamacji składanych przez konsumentów przedsiębiorca powinien je rozpatrzyć (co do zasady) w ciągu 14[4] (przed 1 stycznia 2023 r. 30) dni od dnia złożenia. Brak odpowiedzi uznaje się za uwzględnienie reklamacji. Odpowiedzi na reklamację udziela się na trwałym nośniku (np. papierze)[5]. Reklamacja uregulowana w Kodeksie cywilnym dotyczyła od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2022 roku także konsumentów. Wcześniej w stosunku do nich stosowano przepisy uchylonej ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176, z późn. zm.) dotyczące niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Ta instytucja jest obecnie podstawą reklamacji wyłącznie w stosunku do umów zawartych przed 25 grudnia 2014 r. Natomiast od 1 stycznia 2023 r. w stosunku do konsumentów, który zakupili towar w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta (tj. rzecz ruchomą, wodę, gaz, energię elektryczną sprzedawaną w ograniczonej objętości lub ilości), stosuję się instytucję niezgodności towaru z umową[6].

Podstawą reklamacji może być również umowna gwarancja przy sprzedaży, w przypadku której roszczenia kieruje się do gwaranta, którym zazwyczaj jest producent towaru.

Sprzedawcy nie wolno narzucać kupującemu trybu składania reklamacji. W szczególności sprzedawca nie może uznać gwarancji za jedyną podstawę prawną reklamowania wadliwej rzeczy[7].

Reklamacja wojskowa[edytuj | edytuj kod]

Reklamacją nazywane jest także zwolnienie od odbywania czynnej służby wojskowej z tytułu pełnienia określonych funkcji[8].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Władysław Kopaliński: reklamacja. [w:] Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [on-line]. slownik-online.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-01-18)].
  2. Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2022 r. poz. 572) stanowi, że zwierzę (...) nie jest rzeczą, jednakże zgodnie z ust. 2 w sprawach nieuregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy.
  3. Psa czy papugę też możesz zwrócić sprzedawcy
  4. Art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2337).
  5. Tomasz Czech, Prawa konsumenta. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, 2017.
  6. Art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  7. Art. 5771 § 2 i art. 579 § 1 Kodeksu cywilnego.
  8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U. z 2004 r. nr 210, poz. 2136, z późn. zm.) zastąpione przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2559).