Repertorium

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Repertorium – wykaz akt lub spraw np. sądowych, rodzaj księgi biurowej.

Repertoria sądowe zazwyczaj mogą dostarczyć informacji o dacie przekazania sprawy sądowi, osobie sędziego sprawozdawcy wyznaczonego w sprawie, datach i treści zarządzeń kierowanych do stron, datach i wyniku posiedzeń wyznaczonych w sprawie, jak również o treści rozstrzygnięcia, jakim sprawa się zakończyła oraz o wniesieniu środków zaskarżenia i wynikach postępowania wywołanego wniesieniem tych środków. Mogą być prowadzone w tradycyjnej formie (księgi) lub w formie elektronicznej.

Repertoria w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Podmioty obowiązane do prowadzenia repertoriów[edytuj | edytuj kod]

W Polsce obowiązek prowadzenia ksiąg w formie repertorium spoczywa nie tylko na sądach, przykładowo taki obowiązek mają także np.:

 1. notariusze (repertorium A, repertorium P),
 2. tłumacze przysięgli,
 3. komornicy (repertorium Km – sprawy cywilne, Kmp – świadczenia powtarzające się, np. alimenty, Kms – sprawy, w których wierzycielem jest Skarb Państwa, Kmn – sprawy nieegzekucyjne, np. spis inwentarza, Kmo – sprawy inne, np. korespondencja niezwiązana z egzekucją).

Repertoria sądów powszechnych[edytuj | edytuj kod]

Podstawa prawna[edytuj | edytuj kod]

Zasady biurowości w sądach powszechnych reguluje Instrukcja sądowa[1]. Repertoria prowadzi się jako odrębne księgi dla poszczególnych lat, w których dokonuje się rejestracji spraw w kolejności ich wpływu, pod kolejnym numerem, z zachowaniem ciągłości numeracji w ramach jednego roku. Wyjątkowo można kontynuować wpisy w nowym roku, z nową numeracją (§ 71 Instrukcji[1]). W niektórych wypadkach wskazano również ważniejsze wykazy stanowiące – obok repertoriów – podstawę konstruowania sygnatury akt sprawy.

Sprawy cywilne[edytuj | edytuj kod]

W ramach spraw cywilnych wyróżnia się szereg węższych kategorii. Kryteria rozróżniające są wielorakiego charakteru, od przedmiotowych, poprzez mieszane przedmiotowo-podmiotowe, do wyłącznie podmiotowych.

W repertoriach w sprawach cywilnych rejestruje się m.in. nazwiska i imiona (nazwy) stron, skrótowo przedmiot sporu, daty poszczególnych posiedzeń i ich wynik, rozstrzygnięcia końcowe zapadłe w I i II instancji.

Sprawy cywilne sensu stricto[edytuj | edytuj kod]

Podstawa prawna: § 93 – 94 i 111 Instrukcji[1].

 1. W wydziałach cywilnych sądów rejonowych prowadzi się następujące repertoria i wykaz (jeżeli inaczej nie zaznaczono, chodzi o repertorium):
  1. „C” – dla wszczętych przed tym sądem na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego spraw cywilnych rozpoznawanych w procesie;
  2. „Ns” – dla spraw cywilnych rozpoznawanych w trybie postępowania nieprocesowego;
  3. „Nc” – dla spraw wszczętych przed tym sądem w postępowaniu nakazowym i upominawczym;
  4. „Nc-e” – dla spraw wszczętych w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym;
  5. „Co” – dla innych spraw cywilnych rozpoznawanych według przepisów o procesie i o sądzie polubownym;
  6. „CG-G” – dla spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego, przy czym w razie gdy wpływ jest niewielki, sprawy mogą być wpisywane do repertorium „C” z dodatkowym oznaczeniem „CG-G”;
  7. wykaz „Cps” – w którym rejestruje się wnioski o udzielenie pomocy sądowej w sprawach cywilnych.
 2. W wydziałach cywilnych sądów okręgowych prowadzi się następujące repertoria:
  1. „C”
  2. „Ns”
  3. „Nc”
  4. „Co”
  5. „CG-G”
  6. „Ca” – dla spraw przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych;
  7. „Cz” – dla spraw przedstawionych z zażaleniami na postanowienia sądów rejonowych i zarządzenia wydane w postępowaniu przed tymi sądami;
  8. "Cz-e" - dla spraw przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym.
Sprawy gospodarcze[edytuj | edytuj kod]

Podstawa prawna: § 156 i 157 Instrukcji[1].

 1. W wydziałach gospodarczych sądów rejonowych (sądach gospodarczych) prowadzi się następujące repertoria i wykaz (jeżeli inaczej nie zaznaczono, chodzi o repertorium):
  1. „GC” – dla wszczętych przed tym sądem spraw gospodarczych rozpoznawanych w procesie na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego;
  2. „GNs” – dla wszczętych przed tym sądem spraw gospodarczych rozpoznawanych w trybie postępowania nieprocesowego;
  3. „GNc” – dla spraw wszczętych przed tym sądem w trybie postępowania nakazowego i upominawczego;
  4. „GCo” – dla innych spraw rozpoznawanych według przepisów o procesie i o sądzie polubownym;
  5. wykaz „GCps” – w którym rejestruje się wnioski o udzielenie pomocy sądowej w sprawach gospodarczych.
 2. W wydziałach gospodarczych sądów okręgowych (okręgowych sądach gospodarczych) prowadzi się następujące repertoria:
  1. „GC”
  2. „GNs”
  3. „GNc”
  4. „GCo”
  5. „Ga” – dla spraw gospodarczych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych;
  6. „Gz” – dla spraw gospodarczych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia rejonowych sądów rejonowych i zarządzenia wydane w postępowaniu przed tymi sądami.
Sprawy rejestrowe[edytuj | edytuj kod]

Podstawa prawna: § 161 – 163 Instrukcji[1]

W wydziałach rejestrowych sądów rejonowych (sądach rejestrowych) oraz wydziałach cywilnych sądów okręgowych nie prowadzi się repertoriów. Ich funkcję pełnią wykazy.

 1. W sądach rejonowych:
  1. „Ns-Rej. KRS” – dla spraw dotyczących wszelkich wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego oraz dla innych spraw rozpoznawanych przez sąd rejestrowy, których przedmiotem nie są wnioski o wpis;
  2. „Ns-Rej. Za” – dla spraw o wpis do rejestru zastawów.
 2. W sądzie okręgowym:
  1. „Ns-Rej. Pr” – dla spraw z zakresu rejestru dzienników i czasopism.
 3. W Sądzie Okręgowym w Warszawie:
  1. „Ns-Rej. Ew. P” – dla spraw z zakresu ewidencji partii politycznych;
  2. „Ns-Rej. Ew. Pzm” – dla spraw z zakresu zmian w ewidencji partii politycznych;
  3. „Ns-Rej. FE” – dla spraw z zakresu rejestracji funduszy emerytalnych;
  4. „Ns-Rej. FI” – dla spraw z zakresu rejestracji funduszy inwestycyjnych.
Sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne[edytuj | edytuj kod]

Podstawa prawna: § 209 Instrukcji

W wydziałach gospodarczych dla spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz w wydziałach gospodarczych właściwych dla spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych prowadzi się następujące repertoria:

 1. „GR” – dla spraw o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego'
 2. „GU” – dla spraw o ogłoszenie upadłości, w tym wniosków osób, do których mają zastosowanie przepisy tytułu V części trzeciej p.u., dla spraw o otwarcie wtórnego postępowania upadłościowego oraz o uznanie orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego, a także o uchylenie i zmianę orzeczenia o uznaniu,
 3. „GRz” – dla spraw restrukturyzacyjnych po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu,
 4. „GRu” – dla spraw restrukturyzacyjnych po otwarciu postępowania układowego,
 5. „GRs” – dla spraw restrukturyzacyjnych po otwarciu postępowania sanacyjnego,
 6. „GUp” – dla spraw upadłościowych po ogłoszeniu upadłości, w tym osób, do których mają zastosowanie przepisy tytułu V części trzeciej p.u. oraz dla wtórnych postępowań upadłościowych i postępowań prowadzonych po uznaniu orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego,
 7. „Gzd” – dla spraw o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,
 8. „GRo” – dla wszczętych przed sądem restrukturyzacyjnym spraw rozpoznawanych według przepisów k.p.c., w tym spraw z wniosku Ministra Sprawiedliwości złożonego na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego,
 9. „GUo” – dla wszczętych przed sądem upadłościowym spraw rozpoznawanych według przepisów k.p.c., w tym powództwa o wyłączenie z masy upadłości oraz spraw z wniosku Ministra Sprawiedliwości złożonego na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego
Sprawy z zakresu ochrony konkurencji i podobne[edytuj | edytuj kod]

Podstawa prawna: § 235 Instrukcji[1]

Zakres wymienionych tutaj spraw obejmuje sprawy z zakresu ochrony konkurencji, ochrony zbiorowych interesów konsumentów, sprawy z zakresu regulacji energetyki, sprawy z zakresu regulacji transportu kolejowego, jak również sprawy z zakresu regulacji telekomunikacji.

Sądem właściwym w tych sprawach jest odrębny wydział Sądu Okręgowego w Warszawie sąd ochrony konkurencji i konsumentów. W sądzie tym prowadzi się następujące repertoria:

 1. „AmC” – dla spraw o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone;
 2. „AmE” – dla spraw z zakresu prawa energetycznego przedstawionych z odwołaniami od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
 3. „AmK” – dla spraw z zakresu przepisów o transporcie kolejowym przedstawionych z odwołaniami od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego;
 4. „AmA” – dla spraw z zakresu ochrony konkurencji przedstawionych z odwołaniami od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 5. „AmT” – dla spraw z zakresu prawa telekomunikacyjnego przedstawionych z odwołaniami od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (do 13 stycznia 2006 roku: Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty;
 6. „Amz” – dla spraw przedstawionych z zażaleniami na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o uznanie wzorca umowy za niedozwolony, a także na postanowienia wydane przez: Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
 7. „Amo” – dla innych spraw rozpoznawanych przez sąd ochrony konkurencji i konsumentów według przepisów o procesie;
 8. „AmW” – dla spraw przedstawianych z odwołaniami od decyzji wydawanych przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Sprawy z zakresu wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych[edytuj | edytuj kod]

Podstawa prawna: § 241 Instrukcji[1]

Sądem właściwym w tych sprawach jest odrębny wydział Sądu Okręgowego w Warszawie sąd wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych. W sądzie tym prowadzi się następujące repertoria:

 1. GWzt - dla spraw dotyczących wspólnotowych znaków towarowych;
 2. GWwp - dla spraw dotyczących wspólnotowych wzorów przemysłowych;
 3. GWo - dla innych spraw rozpoznawanych według przepisów o procesie, a w szczególności spraw o odtworzenie akt, wyłączenie sędziego, wyznaczenie sądu;
Sprawy z zakresu prawa pracy[edytuj | edytuj kod]

Podstawa prawna: § 242 – 243 Instrukcji[1]

 1. W wydziale sądu rejonowego rozpoznającym sprawy z zakresu prawa pracy (sądzie pracy) lub sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (sądzie pracy i ubezpieczeń społecznych), prowadzi się następujące repertoria:
  1. „P” – dla spraw z zakresu prawa pracy, o roszczenia pracownika, członków rodzin i spadkobierców wynikające ze stosunku pracy lub z nim związane oraz spraw między innymi podmiotami, do których rozstrzygnięcia z mocy ustaw szczególnych stosuje się przepisy o postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy;
  2. „Pm” – dla spraw wszczętych na skutek pozwu pracodawcy o odszkodowanie należne od pracownika, w związku ze świadczoną przez niego pracą (łącznie ze sprawami z tytułu odpowiedzialności wspólnej);
  3. „Np” – dla spraw wszczętych przed sądem pracy w postępowaniu nakazowym i upominawczym;
  4. „U” – dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, dotyczy to wyłącznie sądów pracy i ubezpieczeń społecznych;
  5. „Po” – dla innych spraw z zakresu prawa pracy rozpoznawanych według przepisów o procesie, a w szczególności: spraw o odtworzenie akt, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, spraw rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, spraw z zakresu pomocy sądowej, spraw dotyczących odwołań od decyzji odmawiającej rejestracji układu zakładowego przekazanych do rozpatrzenia sądom pracy;
  6. „Po-Uo” – dla spraw jak w repertorium „Po”, włączając w to sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, rozpoznawanych przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych.
 2. W wydziale sądu okręgowego rozpoznającym sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (okręgowym sądzie pracy i ubezpieczeń społecznych) prowadzi się następujące repertoria:
  1. „P”
  2. „Pm”
  3. „Np”
  4. „U” – dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych;
  5. „Ua” – dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych;
  6. „Uz” – dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi;
  7. „Pa” – dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych;
  8. „Pz” – dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi;
  9. „Po-Uo” – dla innych spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które nie podlegają rejestracji w wymienionych repertoriach, rozpoznawanych według przepisów o procesie, a w szczególności dla spraw dotyczących pomocy sądowej, o wyznaczenie sądu, o wyłączenie sędziego oraz o odtworzenie akt, przy czym jeżeli w danym sądzie okręgowym utworzono odrębne wydziały pracy i odrębne wydziały ubezpieczeń społecznych, zamiast repertorium „Po-Uo” prowadzi się odpowiednio w każdym z wydziałów repertoria „Po” i „Uo”.
Sprawy z zakresu ksiąg wieczystych[edytuj | edytuj kod]

Podstawa prawna: § 262 – 277 Instrukcji[1]

W wydziałach sądów rejonowych, prowadzących księgi wieczyste, prowadzi się następujące repertoria:

 1. „Kw” – w którym rejestruje się księgę wieczystą z chwilą jej założenia lub przejęcia jej prowadzenia od innego sądu;
 2. „Zd” – w którym rejestruje się w szczególności zbiory dokumentów z chwilą ich przejęcia z innego sądu, zbiór dokumentów prowadzi się dla nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej;
 3. „Ar” – w którym rejestruje się zamknięte księgi wieczyste, repertorium to ma charakter archiwalny.

Wpisy we wszystkich powyższych repertoriach numeruje się w sposób ciągły, bez względu na rok rejestracji.

Istotne znaczenie z punktu widzenia obrotu nieruchomościami ma również dziennik korespondencji („Dz. Kw” dla repertorium „Kw” oraz „Dz. Zd” dla repertorium „Zd”), ponieważ rejestruje się w nim wnioski o wpis (wykreślenie) w księdze wieczystej. Zgodnie z obowiązującym prawem, pierwszeństwo wpisów określa się natomiast według pierwszeństwa złożenia wniosków o wpis, o ile wniosek taki zostanie pozytywnie rozpoznany.

Sprawy rodzinne i nieletnich[edytuj | edytuj kod]

Podstawa prawna: § 283 Instrukcji[1]

W wydziale rodzinnym i nieletnich (sądzie rodzinnym) prowadzi się niżej wymienione repertoria i wykazy (jeżeli inaczej nie zaznaczono, chodzi o repertorium).

 1. W sprawach nieletnich:
  1. "Nkd" dla spraw nieletnich, w których zachodzi podejrzenie popełnienia czynu karalnego lub demoralizacji;
  2. wykaz kart „Nw” dla spraw nieletnich, wobec których zostały prawomocnie orzeczone środki poprawcze lub środki wychowawcze, z wyjątkiem tych, które ze swej istoty nie podlegają dalszemu wykonaniu (np. upomnienie);
  3. wykaz „MED” dla ewidencji spraw przekazanych do mediacji;
  4. wykaz „Nsch” dla ewidencji nieletnich umieszczonych w schronisku dla nieletnich, pozostających do dyspozycji sądu w sprawach rozpoznawanych przez ten sąd.
 2. W sprawach opiekuńczych małoletnich:
  1. „Nsm” – dla spraw dotyczących małoletnich, które podlegają rozpoznaniu przez sąd rodzinny w trybie postępowania nieprocesowego;
  2. wykaz kart „Opm” dla spraw małoletnich objętych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opieką, kuratelą lub nadzorem wynikającym z ograniczenia władzy rodzicielskiej.
 3. Dla spraw nieletnich i opiekuńczych małoletnich prowadzi się:
  1. wykaz "Nmo" – dla wszelkich pism w sprawach nieletnich i małoletnich, niepodlegających wpisowi do repertoriów ani do innych urządzeń ewidencyjnych, a rozpoznawanych przez sąd rodzinny lub sędziego rodzinnego, w tym również zawiadomień policji z zatrzymań nieletnich.
 4. Dla spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego dotyczących osób pełnoletnich oraz dla spraw dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu:
  1. „RC” – dla wszczętych przed sądem rodzinnym spraw cywilnych rozpoznawanych w trybie postępowania procesowego (np. o alimenty);
  2. „RNs” – dla spraw podlegających rozpoznaniu przez sąd rodzinny w postępowaniu nieprocesowym, w tym również dotyczących poddania obowiązkowi leczenia osób uzależnionych od alkoholu;
  3. „Rco” – dla innych spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego rozpoznawanych według przepisów o procesie, dla spraw o odtworzenie akt, dla spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym oraz dla rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów, bądź sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa;
  4. wykaz kart „Op” – dla spraw opiekuńczych osób pełnoletnich poddanych opiece lub kurateli oraz spraw, w których ustanowiono doradcę tymczasowego;
  5. wykaz "Alk" – dla spraw osób uzależnionych od alkoholu i poddanych obowiązkowi leczenia na mocy orzeczenia sądu.
 5. Dla spraw i czynności dotyczących niektórych kwestii związanych z postępowaniem we wszystkich rodzajach spraw rozpoznawanych przez sąd rodzinnym:
  1. wykaz "RCps" dla spraw pomocy sądowej z zakresu postępowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich.

Sprawy karne[edytuj | edytuj kod]

W zakresie tego pojęcia mieszczą się sprawy karne, sprawy karne skarbowe, sprawy o wykroczenia oraz sprawy o wykroczenia skarbowe. Zasady ustalone dla prowadzenia ksiąg w sprawach karnych sensu largo dzielą jednak tę kategorię na dwie zasadnicze: (1) sprawy karne, karne skarbowe i o wykroczenia skarbowe, oraz (2) sprawy o wykroczenia. Wiąże się to z historycznym rozwojem ustroju polskiego wymiaru sprawiedliwości i powierzeniem w przeszłości orzecznictwa w sprawach o wykroczenia kolegiom do spraw wykroczeń.

Odrębny charakter mają sprawy z zakresu prawa karnego wykonawczego, związane z szeroko rozumianych wykonywaniem kar i środków karnych orzeczonych w postępowaniu karnym.

Sprawy karne i karne skarbowe[edytuj | edytuj kod]

Podstawa prawna: § 363 – 364, 380 – 383 Instrukcji[1]

 1. W wydziałach sądów rejonowych rozpoznających sprawy karne, karne skarbowe oraz o wykroczenia skarbowe, prowadzi się następujące repertoria, wykazy oraz kontrolki (jeżeli nie zaznaczono inaczej, chodzi o repertorium):
  1. „K” – dla spraw, w których do sądu rejonowego wniesiono akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia, dla spraw w przedmiocie wydania wyroku łącznego, wniosków prokuratorskich o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego oraz wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego;
  2. „Ks” – dla spraw o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, w których wniesiono do sądu akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia (np. wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności);
  3. wykaz „Ko” – dla czynności sądowych w sprawach karnych, niepodlegających wpisowi do innych urządzeń ewidencyjnych, przykładowo dotyczących: udzielenia pomocy sądowej, wznowienia postępowania, przywrócenia praw i skrócenia wykonania środka karnego, zatarcia skazania, podjęcia warunkowo umorzonego postępowania, zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej, unieważnienia orzeczeń wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, prośby o ułaskawienie, odszkodowania za niesłuszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie, odtworzenia akt sprawy, wyłączenia sędziego;
  4. wykaz „Kp” – dla spraw z zakresu szeroko rozumianego nadzoru sprawowanego przez sąd nad postępowaniem przygotowawczym w sprawach karnych, w szczególności dotyczące zastosowania i przedłużania tymczasowego aresztowania w toku śledztwa lub dochodzenia, rozpoznawania zażaleń na zatrzymanie osoby, rozpoznawania zażaleń na odmowę wszczęcia dochodzenia lub śledztwa oraz na umorzenie postępowania przygotowawczego, gdy prokurator nadrzędny nie przychylił się do zażalenia, rozpoznawania wniosków prokuratora i podejrzanego o wyznaczenie obrońcy z urzędu oraz wniosków stron i innych osób uprawnionych o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu;
  5. wykaz „MED” – dla spraw skierowanych do postępowania mediacyjnego;
  6. wykaz „Ar” – dla osób, wobec których zastosowano tymczasowe aresztowanie, pozostających w dyspozycji tych sądów w sprawach rozpoznawanych w I instancji;
  7. wykaz „Kop” – dla wniosków Ministra Sprawiedliwości oraz państw obcych z zakresu międzynarodowego postępowania karnego;
  8. kontrolka Zpk – spraw zawieszonych;
  9. kontrolka Wab – przekazanych akt biegłemu sądowemu w celu wydania opinii oraz tłumaczowi przysięgłemu;
  10. kontrolka Bp – badań psychiatrycznych;
  11. kontrolka nałożonych kar porządkowych;
  12. kontrolka terminowego sporządzania uzasadnień orzeczeń i załatwienia środków odwoławczych;
  13. kontrolka wysłanych akt;
  14. kontrolka skarg na przewlekłość postępowania sadowego;
  15. kontrolka spraw zagrożonych przedawnieniem [tylko w wydziałach karnych].
 2. W wydziałach sądów okręgowych rozpoznających sprawy karne, karne skarbowe oraz o wykroczenia skarbowe, prowadzi się następujące repertoria i wykazy (jeżeli inaczej nie zaznaczono, chodzi o repertorium):
  1. „K” – dla spraw, w których akt oskarżenia wniesiono do sądu okręgowego, spraw w przedmiocie wydania wyroku łącznego, wniosków prokuratorskich o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego oraz wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego;
  2. „Ka” – dla spraw, w których wniesiono apelacje od wyroków sądów rejonowych;
  3. „Kz” – dla spraw, w których wniesiono zażalenia na postanowienia sądów rejonowych lub na zarządzenia prezesów tych sądów, z wyłączeniem zażaleń na postanowienia sądów wydane w postępowaniu wykonawczym;
  4. „Kzw” – dla spraw, w których wniesiono zażalenia na postanowienia sądów rejonowych wydane w postępowaniu wykonawczym;
  5. „Wz” – dla wniosków dotyczących warunkowych przedterminowych zwolnień;
  6. „Waz” – dla spraw o wykroczenia, w których wniesiono apelacje od orzeczeń sądów rejonowych oraz zażalenia na postanowienia i zarządzenia tych sądów zamykające drogę do wydania wyroku (art. 14 kpw);
  7. wykaz „Ko” – wpisuje się pisma i wnioski w sprawach karnych nie podlegające wpisowi do innych urządzeń ewidencyjnych;
  8. wykaz „Kp” – wpisuje się sprawy z zakresu szeroko rozumianego nadzoru sprawowanego przez sąd nad postępowaniem przygotowawczym w sprawach karnych;
  9. wykaz „Kop” – wykaz prowadzony faktycznie tylko w sądach okręgowych, rejestruje się w nim m.in. 1) wnioski Ministra Sprawiedliwości o przejęcie albo przekazanie ścigania karnego osób, o których mowa w art. 590 § 1 kpk i art. 592 kpk; 2) wnioski kierowane za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości o wydanie przez państwo obce osoby, przeciwko której wszczęto postępowanie karne, o wydanie osoby w celu przeprowadzenia postępowania sądowego lub wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności, o przewóz osoby skazanej lub ściganej przez terytorium państwa obcego oraz o wydanie z terytorium państwa obcego dowodów rzeczowych (art. 593 kpk); 3) przekazane przez prokuratora wnioski państw obcych o wydanie osoby ściganej dla przeprowadzenia przeciw niej postępowania karnego lub wykonania orzeczonej kary albo środka zabezpieczającego (art. 602 kpk i art. 603 § 1 kpk); 4) wnioski Ministra Sprawiedliwości o zaopiniowanie prawnej dopuszczalności przejęcia prawomocnego orzeczenia do wykonania w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 608 § 1 kpk i art. 609 § 1 kpk); 5) wnioski Ministra Sprawiedliwości o zaopiniowanie prawnej dopuszczalności przekazania prawomocnego orzeczenia do wykonania za granicą (art. 610 § 2 i 3 kpk); 6) wystąpienia do państw członkowskich Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania (art. 607 a – 607 j kpk); 7) wystąpienia państw członkowskich Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania (art. 607 a – 607 zc kpk);
  10. wykaz WKK – kasacji karnych;
  11. wykaz S – skarg na przewlekłość postępowania sądowego w I instancji lub postępowania przygotowawczego prokuratorskiego.
Sprawy o wykroczenia[edytuj | edytuj kod]

Podstawa prawna: § 430 Instrukcji[1]

W wydziałach sądów rejonowych rozpoznających sprawy o wykroczenia (najczęściej: sądach grodzkich), prowadzi się tylko jedno repertorium i jeden wykaz (jeżeli inaczej nie zaznaczono, chodzi o repertorium):

 1. „W” – dla spraw o wykroczenia,
 2. wykaz „Ko” – dla ewidencjonowania pism i czynności sądowych w sprawach o wykroczenia, niepodlegających wpisaniu do repertorium „W” ani do innych urządzeń ewidencyjnych.
Sprawy z zakresu prawa karnego wykonawczego[edytuj | edytuj kod]

Podstawa prawna: § 392 – 393, 395 – 420 Instrukcji[1]

 1. W wydziałach karnych sądów okręgowych, w których rozpoznaje się sprawy z zakresu prawa karnego wykonawczego dotyczące skazanych pozbawionych wolności (sądach penitencjarnych) prowadzi się następujące wykazy:
  1. „Kow” – w szczególności dla spraw o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, odwołanie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, odwołanie warunkowego zwolnienia, obciążenie skazanego kosztami leczenia poniesionymi z jego winy, zmianę określonego w wyroku rodzaju i typu zakładu karnego, a także udzielenia zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego lub uchylenia zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
  2. „Pen” – dla wszelkich spraw rozstrzyganych przez sędziego penitencjarnego w związku z wykonywaniem przez niego nadzoru nad tymczasowym aresztowaniem lub karą pozbawienia wolności, jeżeli nie podlegają one wpisaniu do odrębnego urządzenia ewidencyjnego.
 2. W wydziałach karnych, w tym wyodrębnionych w ich ramach sekcjach wykonawczych, sądów rejonowych i sądów okręgowych, w których rozpoznaje się sprawy karne, prowadzi się następujące wykazy:
  1. „Wp” – dotyczący wykonania prawomocnie orzeczonych kar pozbawienia wolności i kar aresztu;
  2. „Wpz” – dotyczący wykonania orzeczeń o warunkowym zwolnieniu'
  3. "Wpkz" – dla osób skazanych, w stosunku do których sąd prawomocnie zarządził wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności lub zastępczej kary aresztu;
  4. "Śr. zab." – dla ewidencji osób, w stosunku do których został orzeczony prawomocnie środek zabezpieczający z art. 94 § 1 k.k. i art. 96 § 1 k.k.;
  5. „Wog” – dotyczący wniosków o wyrażenie zgody na wykonanie prac społecznie użytecznych w zamian za nieuiszczoną w terminie i nierozłożoną na raty oraz wezwań w tym zakresie;[wykaz został wycofany]
  6. „D” – dla osób, wobec których orzeczono dozór;
  7. „Wo” – dotyczący wykonania prawomocnie orzeczonych kar ograniczenia wolności;
  8. „Wu” – dla osób, wobec których prawomocnie orzeczono warunkowe umorzenie postępowania karnego, jeżeli tego rodzaju orzeczenie wydał sąd rejonowy albo tego rodzaju orzeczenie zostało temu sądowi przekazane do wykonania;
  9. "Wzaw" – dla ewidencjonowania nazwisk osób, wobec których prawomocnie orzeczono karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności z zastosowaniem warunkowego zawieszenia wykonania kary na okres próby
  10. "NF” dla skazanych, w stosunku do których sąd zasądził nawiązkę lub świadczenie pieniężne.

Sądy apelacyjne[edytuj | edytuj kod]

Podstawa prawna: § 451 – 453 Instrukcji[1]

Sądy apelacyjne, z uwagi na fakt iż rozpoznają sprawy zasadniczo wyłącznie w II instancji, nie posiadają tak rozbudowanej struktury wewnętrznej, co odbija się na znacznie mniejszej ilości repertoriów i jednocześnie rejestrowaniu spraw, dla których w niższych sądach prowadzi się odrębne repertoria, w jednym repertorium – dotyczy to w szczególności szeroko rozumianych spraw cywilnych.

 1. W wydziale cywilnym sądu apelacyjnego prowadzi się następujące repertoria i wykazy:
  1. „ACa” – dla spraw cywilnych i gospodarczych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów okręgowych,
  2. „ACz” – dla spraw cywilnych i gospodarczych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami okręgowymi,
  3. „ACo” – dla innych spraw rozpoznawanych według przepisów o procesie, niepodlegających wpisaniu do "ACa" lub "ACz".
 2. W wydziale pracy i ubezpieczeń społecznych sądu apelacyjnego (apelacyjnym sądzie pracy i ubezpieczeń społecznych), prowadzi się następujące repertoria:
  1. „APa” – dla spraw z zakresu prawa pracy, przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów okręgowych;
  2. „APz” – dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami okręgowymi,
  3. „AUa” – dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów okręgowych;
  4. „AUz” – dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami okręgowymi;
  5. „APo” – dla innych spraw z zakresu prawa pracy, rozpoznawanych według przepisów o procesie, a niepodlegających wpisaniu do wcześniej wymienionych repertoriów;
  6. „AUo” – dla innych spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, rozpoznawanych według przepisów o procesie, nieewidencjonowanych w wymienionych repertoriach.
 3. W wydziale karnym sądu apelacyjnego prowadzi się następujące repertoria i wykazy (jeżeli nie zaznaczono inaczej, chodzi o repertorium):
  1. „AKa” – dla spraw karnych, w których wniesiono apelację od wyroków sądów okręgowych;
  2. „AKz” – dla spraw karnych, w których wniesiono zażalenia na postanowienia sądów okręgowych lub na zarządzenia prezesów tych sądów, z wyłączeniem zażaleń na postanowienia sądów wydane w postępowaniu wykonawczym;
  3. „AKzw” – dla spraw, w których wniesiono zażalenia na postanowienia sądów okręgowych wydane w postępowaniu wykonawczym;
  4. wykaz „AKo” – dla pism i czynności sądowych w sprawach karnych, które nie podlegają wpisowi do innych urządzeń ewidencyjnych, a dotyczą m.in. wznowienia postępowania, odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, prośby o ułaskawienie, a także dla wniosków o przekazanie innemu sądowi sprawy zagrożonej przedawnieniem;
  5. wykaz „AKp” – dla wniosków o przedłużenie tymczasowego aresztowania na okres ponad 12 miesięcy (w postępowaniu przygotowawczym) oraz 2 lat (łącznie do wydania pierwszego wyroku przez sąd I instancji), jeżeli wpływ spraw jest znaczny.

Sprawy międzynarodowe[edytuj | edytuj kod]

Podstawa prawna: § 456 Instrukcji[1]

W sytuacji, gdy zachodzi konieczność skorzystania z międzynarodowej pomocy sądowej, sprawę rejestruje się w specjalnym wykazie „Oz”, niezależnie od rejestracji we właściwym repertorium lub wykazie, stosownie do reguł wyżej przedstawionych.

Dotyczy to w szczególności spraw, w których stroną lub uczestnikiem jest cudzoziemiec lub osoba przebywająca albo mająca siedzibę za granicą, wnioski sądów lub innych organów państw obcych o udzielenie pomocy prawnej, wnioski sądów polskich o udzielenie pomocy prawnej za granicą, pisma przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych w Polsce.

Sprawy o przewlekłość[edytuj | edytuj kod]

Podstawa prawna: § 458 Instrukcji[1]

Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki[2] wprowadziła do polskich procedur sądowych prawo skargi na przewlekłość postępowania sądowego. Sprawy te rejestrowane są w wykazie „S”.

Repertoria Sądu Najwyższego[edytuj | edytuj kod]

Podstawa prawna[edytuj | edytuj kod]

Zasady biurowości w Sądzie Najwyższym reguluje instrukcja biurowa.[3]

Izba Cywilna[edytuj | edytuj kod]

Podstawa prawna: § 31 instrukcji[3]

W Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego prowadzi się następujące repertoria:

 1. "CSK" - dla spraw przedstawionych ze skargą kasacyjną,
 2. "CNP" - dla spraw przedstawionych ze skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 3. "CZP" - dla spraw przedstawionych celem rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego,
 4. "CZ" - dla spraw przedstawionych z zażaleniem i przejętych do rozpoznania zażalenia,
 5. "CA" - dla spraw przejętych do rozpoznania apelacji,
 6. "CN" - dla spraw o unieważnienie prawomocnego orzeczenia,
 7. "CO" - dla pozostałych spraw.

Izba Karna[edytuj | edytuj kod]

Podstawa prawna: § 32 instrukcji[3]

W Izbie Karnej Sądu Najwyższego prowadzi się następujące repertoria:

 1. "KZP" - dla spraw przedstawionych celem rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego,
 2. "KK" - dla spraw przedstawionych z kasacją,
 3. "KZ" - dla spraw przedstawionych z zażaleniem,
 4. "KS" - dla skarg na wyrok sądu odwoławczego,
 5. "KA" - dla spraw przyjętych do rozpoznania apelacji,
 6. "KO" - dla pozostałych spraw,
 7. 'KDI" - dla spraw dyscyplinarnych zawodów medycznych i innych,
 8. "RD" - dla spraw dyscyplinarnych sędziów SN wszczętych przez Rzecznika Dyscyplinarnego.

Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych[edytuj | edytuj kod]

Podstawa prawna: § 33 instrukcji[3]

W Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego prowadzi się następujące repertoria:

 1. "PK" - dla spraw z zakresu prawa pracy i prawa własności przemysłowej przedstawionych ze skargą kasacyjną,
 2. "PZP" - dla spraw z zakresu prawa pracy i prawa własności przemysłowej przedstawionych celem rozpoznania zagadnienia prawnego,
 3. "PZ" - dla spraw z zakresu prawa pracy i prawa własności przemysłowej przedstawionych z zażaleniem i przejętych do rozpoznania zażalenia,
 4. "PA" - dla spraw z zakresu prawa pracy i prawa własności przemysłowej przejętych do rozpoznania apelacji,
 5. "PN" - dla spraw z zakresu prawa pracy i prawa własności przemysłowej o unieważnienie prawomocnego orzeczenia,
 6. "PO" - dla pozostałych spraw z zakresu prawa pracy i prawa własności przemysłowej
 7. "UK" - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz wypadków przy pracy i chorób zawodowych przedstawionych ze skargą kasacyjną,
 8. "UZP" - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz wypadków przy pracy i chorób zawodowych przedstawionych celem rozpoznania zagadnienia prawnego,
 9. "UZ" - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz wypadków przy pracy i chorób zawodowych przedstawionych z zażaleniem i przejętych do rozpoznania zażalenia,
 10. "UA" - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz wypadków przy pracy i chorób zawodowych przejętych do rozpoznania apelacji,
 11. "UN" - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz wypadków przy pracy i chorób zawodowych o unieważnienie prawomocnego orzeczenia,
 12. "UO" - dla pozostałych spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 13. "SK" - dla spraw rejestrowych przedstawionych ze skargą kasacyjną,
 14. "SZP" - dla spraw rejestrowych przedstawionych celem rozpoznania zagadnienia prawnego,
 15. "SZ" - dla spraw rejestrowych przedstawionych z zażaleniem i przejętych do rozpoznania zażalenia,
 16. "SA" - dla spraw rejestrowych przejętych do rozpoznania apelacji,
 17. "SN" - dla spraw rejestrowych o unieważnienie prawomocnego orzeczenia,
 18. "SO" - dla pozostałych spraw rejestrowych,
 19. "BP" - dla spraw ze skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawach z zakresu prawa pracy i prawa własności przemysłowej przedstawionych ze skargą,
 20. "BU" - dla spraw ze skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz wypadków przy pracy i chorób zawodowych przedstawionych ze skargą,
 21. "BO" - dla spraw ze skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w pozostałych sprawach należących do właściwości Izby,
 22. "BZP" - dla spraw ze skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia przedstawionych celem rozpoznania zagadnienia prawnego,
 23. "BPZ" - dla spraw ze skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawach z zakresu prawa pracy i prawa własności przemysłowej przedstawionych z zażaleniem i przejętych do rozpoznania zażalenia,
 24. "BUZ" - dla spraw ze skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz wypadków przy pracy i chorób zawodowych przedstawionych z zażaleniem i przejętych do rozpoznania zażalenia,
 25. "BOZ" - dla spraw ze skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w pozostałych sprawach należących do właściwości Izby przedstawionych z zażaleniem i przejętych do rozpoznania zażalenia,
 26. "KAS" - dla spraw kolegium arbitrażu społecznego.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych[edytuj | edytuj kod]

Podstawa prawna: § 34 instrukcji[3]

W Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego prowadzi się następujące repertoria:

 1. "NSN - dla spraw ze skarg nadzwyczajnych,
 2. "NSW" - dla spraw wyborczych (dotyczących protestów wyborczych i protestów przeciwko ważności referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego oraz stwierdzania ważności wyborów i referendum),
 3. "NSK" - dla spraw z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego oraz spraw, w których złożono odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
 4. "NSP" - dla spraw ze skarg dotyczących przewlekłości postępowania przed sądami powszechnymi i wojskowymi oraz Sądem Najwyższym,
 5. "NO" - dla innych spraw z zakresu prawa publicznego.

Izba Dyscyplinarna[edytuj | edytuj kod]

Podstawa prawna: § 35 instrukcji[3]

W Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego prowadzi się następujące repertoria:

 1. "DSN" - dla spraw dyscyplinarnych sędziów Sądu Najwyższego,
 2. "DSS" - dla spraw dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych i wojskowych (rozpatrywanych na podstawie ustaw z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych),
 3. "DSI" - dla spraw dyscyplinarnych innych zawodów (rozpatrywanych przez Sąd Najwyższy na podstawie ustaw z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze, z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze),
 4. "DSP" - dla spraw z zakresu prawa pracy dotyczących sędziów Sądu Najwyższego,
 5. "DSU" - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych dotyczących sędziów Sądu Najwyższego
 6. "DPS" - dla spraw z zakresu przeniesienia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku,
 7. "DSK" - dla spraw sędziów i prokuratorów dotyczących przewinień dyscyplinarnych wyczerpujących znamiona umyślnych przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego,
 8. "DSW" - dla spraw dotyczących przewinień dyscyplinarnych sędziów wszczętych z wniosku Sądu Najwyższego,
 9. "DO" - dla pozostałych spraw.

Repertoria sądów administracyjnych[edytuj | edytuj kod]

Podstawa prawna[edytuj | edytuj kod]

Zasady biurowości w wojewódzkich sądach administracyjnych oraz Naczelnym Sądzie Administracyjnym reguluje instrukcja biurowa[4].

Wojewódzkie sądy administracyjne[edytuj | edytuj kod]

Podstawa prawna: § 69 pkt. 1 instrukcji[4].

W każdym wydziale wojewódzkich sądów administracyjnych prowadzi się następujące repertoria:

 1. "SA" - dla spraw, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 1-7, art. 3 § 2a i art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325), spraw o wymierzenie grzywny lub zastosowanie środka w celu wykonania orzeczeń sądu oraz dla spraw wszczętych na skutek skarg o wznowienie postępowania w tych sprawach;
 2. "SAB" - dla spraw wszczętych na skutek skarg na bezczynność organów administracji publicznej lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez te organy oraz dla spraw wszczętych na skutek skarg o wznowienie postępowania w tych sprawach;
 3. "SPP" - dla spraw o przyznanie prawa pomocy;
 4. "SO" - dla innych spraw rozpoznawanych na podstawie przepisów ustawy, w szczególności wnioski o wyłączenie sędziów, przekazane do rozpoznania przez Naczelny Sąd Administracyjny, wnioski o wymierzenie grzywny wobec nieprzekazania przez organ skargi wraz z odpowiedzią na skargę w ustawowym terminie, wnioski o przywrócenie terminu do wniesienia skargi składane przed wpływem skargi do sądu i wnioski o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności składane przed wpływem skargi do sąd.

Naczelny Sąd Administracyjny[edytuj | edytuj kod]

Podstawa prawna: § 78 pkt. 1 instrukcji[4].

W każdej Izbie Naczelnego Sądu Administracyjnego prowadzi się następujące repertoria:

 1. "SK" - dla spraw przedstawionych ze skargami kasacyjnymi od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych oraz spraw ze skarg o wznowienie postępowania;
 2. "Z" - dla spraw przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane przez wojewódzkie sądy administracyjne, podlegające rozpoznaniu przez Sąd;
 3. "W" - dla wniosków w szczególności o: rozstrzygnięcie sporu o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz dla sporów kompetencyjnych między organami tych jednostek a organami administracji rządowej, dla wniosków o wyznaczenie wojewódzkiego sądu administracyjnego właściwego do rozpoznania wniosków, o których mowa w art. 14a i art. 22 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1302);
 4. "PP" - dla spraw przedstawionych ze skargami o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy nastąpiła przewlekłość postępowania;
 5. „NP” – dla spraw ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz dla spraw z wniosku o unieważnienie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego;
 6. „OK” – dla spraw przedstawionych z odwołaniami od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa;
 7. „KW” – dla spraw ze skarg na postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej.

Repertoria tłumaczy przysięgłych[edytuj | edytuj kod]

Obowiązek prowadzenia repertorium przez tłumaczy przysięgłych wynika z art. 17 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1326). Zgodnie z ust. 2 wspomnianego artykułu, repertorium tłumacza zawiera:

 • liczbę porzadkową;
 • datę przyjęcia zlecenia oraz zwrotu dokumentu wraz z tłumaczeniem;
 • oznaczenie zleceniodawcy albo zamawiającego wykonanie oznaczonego tłumaczenia;
 • opis tłumaczonego dokumentu, wskazujący nazwę, datę i oznaczenie dokumentu, język, w którym go sporządzono, osobę lub instytucję, która sporządziła dokument oraz uwagi o jego rodzaju, formie i stanie;
 • wskazanie rodzaju wykonanej czynności, języka tłumaczenia, liczby stron tłumaczenia oraz sporządzonych egzemplarzy;
 • opis tłumaczenia ustnego wskazujący datę, miejsce, zakres i czas trwania tłumaczenia;
 • wysokość pobranego wynagrodzenia;
 • informację o odmowie wykonania tłumaczenia w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej, zawierającą datę odmowy, określenie organu żądającego tłumaczenia oraz przyczynę odmowy tłumaczenia (zgodnie z art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego odmowa wykonania tłumaczenia dla tych podmiotów może nastąpić wyłącznie w przypadku zajścia szczególnie ważnych przyczyn).

Zgodnie z art. 20 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego organem uprawnionym do kontroli repertoriów tłumaczy przysięgłych jest wojewoda. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu repertorium, wojewoda może – na podstawie art. 24 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy – skierować wniosek o postawienie tłumacza przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej, działającą przy Ministrze Sprawiedliwości. W dniu 10 grudnia 2012 r. Komisja przedstawiła wojewodom stosowane w swojej praktyce orzeczniczej zasady oceny poprawności prowadzenia repertorium czynności tłumacza przysięgłego, opracowane w porozumieniu z organizacjami zrzeszającymi tłumaczy TEPIS i STP[5].

Repertoria notarialne[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2039) notariusze prowadzą następujące repertoria:

 1. Repertorium A - przeznaczone do wpisywania wszystkich czynności notarialnych z wyjątkiem protestów;
 2. Repertorium P - przeznaczone do wpisywania protestów weksli i czeków.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.