Rodzajnik

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Rodzajnik – specyficzny rodzaj przedimka, który oprócz właściwej przedimkowi kategorii określoności bądź nieokreśloności, wyznacza dodatkowo kategorię rodzaju gramatycznego, choć nie we wszystkich językach jest to ścisłe wyznaczenie w każdym przypadku – np. formy liczby mnogiej rodzajników niemieckich (die) lub francuskich (les) pełnią wyłącznie funkcję przedimków, gdyż w żaden sposób nie określają rodzaju gramatycznego następującego po nich rzeczownika.

Rodzajnik może występować nie tylko przed rzeczownikiem, lecz także przed konstrukcją rzeczownikową, a niekiedy również przed przymiotnikiem lub liczebnikiem użytym rzeczownikowo.

Występowanie rodzajników w różnych językach[edytuj | edytuj kod]

Rodzajniki mogą poprzedzać rzeczownik (jak np. w języku niemieckim czy francuskim) bądź też występować po nim (jak w niektórych językach bałkańskichbułgarskim, rumuńskim i albańskim czy językach skandynawskich).

Rodzajniki, podobnie jak przedimki, dzielą się na:

 • określone;
 • nieokreślone.

W językoznawstwie wyróżnia się również tzw. przedimek zerowy, tj. taką sytuację, gdzie przedimka/rodzajnika nie stosuje się, chociaż wynikałoby to ze struktury zdania.

W większości języków (np. polskim, rosyjskim, łacinie, chińskim czy koreańskim) rodzajniki nie występują w ogóle, a ich funkcję pełnią inne części mowy lub sama forma rzeczownika.

W tłumaczeniach na język polski rodzajniki najczęściej są pomijane. Jednak w języku polskim również można zaobserwować proces identyczny do tego, który spowodował powstanie rodzajników w innych językach indoeuropejskich (w języku praindoeuropejskim rodzajników nie było). W poniższych zdaniach zaimki wskazujące ten/ta/to wyraźnie pełnią funkcję identyczną do przedimka określonego:

Kupiłem książkę. Ta książka została wydrukowana na papierze z makulatury.
Widziałem pewnego kota. Kot ten miał bardzo krótki ogon.

Rodzajniki w języku bułgarskim[edytuj | edytuj kod]

Język bułgarski posiada określone formy rodzajnika.

Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki
l. poj. -ът, -a, -ят, -тa -тo
l. mn. -тe -тa
 • Dla rzeczowników rodzaju męskiego liczby pojedynczej rodzajnik może przyjmować tzw. postać pełną -ът, -ят bądź krótką -a, . Wynika to przede wszystkim z konwencji ortograficznej, ponieważ w wymowie różnica między formą pełną a krótką rodzajnika ulega zatarciu. Konwencja ortograficzna stanowi, iż rzeczownik przybiera pełną formę rodzajnika wówczas, gdy w zdaniu pełni funkcję podmiotu, w pozostałych przypadkach przybiera formę krótką, np.:
  Учeникът (podmiot) чeтe книгa. – (ten) Uczeń czyta książkę.
  Професорът (podmiot) вижда учeникa (dop. bliższe) – (ten) Profesor widzi ucznia.
 • Rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na spółgłoskę mają formę rodzajnika -ът, -a, np.:
  нoж „nóż” – нoжът / нoжa, шaл „szal” – шaлът / шaлa, фpизьop „fryzjer” – фpизьopът / фpизьopa
 • Rzeczowniki męskie z przyrostkiem -тeл, -ap, przyjmują rodzajnik w formie -ят, , np.:
  aптeкap „aptekarz” – aптeкapят / aптeкapя, пpиятeл „przyjaciel” – пpиятeлят / пpиятeля, трамвай „tramwaj” – трамваят / трамвая
 • Rzeczowniki rodzaju męskiego z zakończeniem -a, otrzymują formę rodzajnika -тa, np. баща „ojciec” – бащата, съдия „sędzia” – съдията, podobnie jak rzeczowniki rodzaju żeńskiego, np. сестра „siostra” – сестрата.
 • Rzeczowniki rodzaju żeńskiego, które kończą się na spółgłoskę , po dodaniu formy rodzajnika zachowują podwójne -тт-, np. младост „młodość” – младостта.
 • W liczbie mnogiej wszystkie rzeczowniki przybierają rodzajnik -те, np. ученик „uczeń” – учениците, жена „kobieta” – жените.
 • Rzeczowniki rodzaju męskiego, które w liczbie mnogiej kończą się na -a, , otrzymują formę rodzajnika -тa, np. крак „noga” – краката, podobnie jak rzeczowniki rodzaju nijakiego, np. дете „dziecko” – децата.
 • Przymiotniki rodzaju męskiego mają formę rodzajnika -ият, , np. лош „zły” – лошият / лошия.

Użycie form z rodzajnikiem[edytuj | edytuj kod]

Formy z rodzajnikiem zawsze oznaczają przedmiot dokładnie określony lub znany już poprzednio, np.:

 1. gdy wspomniano przedmiot po raz kolejny w tekście lub rozmowie, np.:
  Cпирам пpeд eднa къщa. Къщaтa e гoлямa. Пpeд нeя имa гpaдинa. Гpaдинaтa e пълнa c кpacиви цвeтя. – Zatrzymuję się przed jakimś domem. Dom (ten) jest duży. Przed nim znajduje się ogród. Ogród (ten) jest pełen ładnych kwiatów.
 2. gdy z sytuacji lub kontekstu wiadomo o jaki przedmiot chodzi, np.:
  Oтвopи пpoзopeцa! – Otwórz okno! (to, które jest przed tobą)
  Moля дaй ми книгaтa! – Proszę cię, daj mi książkę! (tzn. książkę, którą widzisz przed sobą lub o której jest mowa)
 3. gdy przedmiot wysuwa się na plan pierwszy jako przedstawiciel grupy pokrewnych przedmiotów, jest uważany za przedstawiciela rodzaju (gatunku), np.:
  Bълкът e xищнo живoтнo. – Wilk jest zwierzęciem drapieżnym.
  Жeнaтa e oпоpa нa ceмeйcтвoтo. – Kobieta jest ostoją rodziny.
 4. gdy rzeczownik występuje w liczbie mnogiej, ogarniając wszystkie określone nim pojęcie, np.:
  Eзepaтa ca по-мaлки oт мopeтaтa. – Jeziora (wszystkie) są mniejsze niż morza.
 5. gdy po rzeczownikach występują krótkie formy zaimków dzierżawczych, np.:
  пaлтoтo мy – jego płaszcz, дeцaтa ни – nasze dzieci
  Jeżeli rzeczownik występuje wraz z przymiotnikiem, tworząc grupę imienną, rodzajnik dodawany jest do pierwszego wyrazu grupy imiennej – przymiotnika (w języku bułgarskim przymiotnik stoi przed rzeczownikiem) Добрият студент.

Użycie form bez rodzajnika[edytuj | edytuj kod]

Nie używa się rodzajników:

a) przy imionach (nazwach) własnych

wyjątki: Дyнaвът – Dunaj, Aлпитe – Alpy, Ватиканът Watykan itd.

b) jeżeli rzeczownik pospolity oznacza tytuł

Дoктop Пeeв нaпpaви oпepaция. – Doktor Peew przeprowadził operację.

c) w różnych wyrażeniach, jak np.:

нa пaзap – po zakupy (na targ), нa paзxoдкa – na spacer, нa yчилищe – do szkoły itd.

Rodzajniki w języku francuskim[edytuj | edytuj kod]

W języku francuskim wyróżnia się rodzajniki nieokreślone (fr. articles indéfinis) oraz rodzajniki określone (fr. articles définis).

Rodzajniki nieokreślone[edytuj | edytuj kod]

Rodzajniki nieokreślone poprzedzają rzeczowniki rodzaju męskiego (un) i żeńskiego (une) w liczbie pojedynczej oraz w liczbie mnogiej (des). Użycie rodzajnika nieokreślonego oznacza, że podmiot, o którym mowa, pozostaje bliżej nieznany mówiącemu.

Rodzajniki nieokreślone w liczbie pojedynczej posiadają tę samą formę co liczebniki główne jeden i jedna. Znaczenie części zdania un i une wynika z jego kontekstu. Przykład:

Une hirondelle est revenue.

Zdanie to przetłumaczyć możemy zarówno Przyleciała jakaś jaskółka, jak również Przyleciała jedna jaskółka, zależnie od kontekstu wypowiedzi.

Rodzajniki określone[edytuj | edytuj kod]

Rodzajniki określone porzedzają rzeczowniki rodzaju męskiego (le) i żeńskiego (la) w liczbie pojedynczej oraz w liczbie mnogiej (les). Użycie rodzajnika określonego oznacza, że podmiot, o którym mowa, jest mówiącemu znany.

Rodzajniki określone liczby pojedynczej zmieniają się w l', jeśli poprzedzany bezpośrednio rzeczownik zaczyna się fonetycznie od samogłoski:

un pilote → le pilote (pilot)
une raison → la raison (powód, racja)
un oiseau → l’oiseau (ptak)
une âme → l’âme (dusza)
un horison → l’horison (horyzont)

ale:

un haut-parleur → le haut-parleur (głośnik)

Stosowanie rodzajników[edytuj | edytuj kod]

 • Ze względu na brak możliwości określenia rodzaju lub liczby rzeczownika na podstawie jego formy (odmiennie niż w języku polskim), użycie rodzajnika jest niezbędne dla określenia tych cech, np.:
un Polonaisdes Polonais (Polak – Polacy)
 • Ze względu na jednakową wymowę lub pisownię niektórych rzeczowników, użycie rodzajnika pozwala na ich rozróżnienie, np.:
le postela poste (posterunek, placówka – poczta)
 • Rodzajnik nieokreślony jest używany w zdaniach mających charakter prawdy ogólnej. Zdanie:
Un chien ne trahit jamais son maître.
oznacza Żaden pies nie zdradzi nigdy swojego pana
 • Rodzajnik nieokreślony w liczbie mnogiej (des) prawie zawsze zamienia się w de w zdaniu przeczącym:
Michel mange des fruits. / Michel ne mange jamais de fruits. (Michał jada owoce. / Michał nigdy nie jada owoców.)
 • Rodzajnik des zamienia się również w de jeśli pomiędzy nim a rzeczownikiem, który określa, znajduje się część zdania pełniąca również rolę określenia:
un fruit délicieuxdes fruits délicieux (smaczny owocsmaczne owoce)
un délicieux fruit exotiquede délicieux fruits exotiques (smaczny owoc egzotycznysmaczne owoce egzotyczne)
 • Rodzajnik określony w liczbie pojedynczej może służyć określeniu również zbiorowości lub gatunku. W zdaniu:
Le chien est le meilleur ami de l’homme. (Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka)
nie chodzi o pojedynczego psa, lecz o cały gatunek, jak również nie o konkretnego człowieka, lecz cały rodzaj ludzki.
 • Rodzajnik określony jest również używany w celu wyrażenia szacunku dla jakiejś funkcji, np.:
Monsieur le Président (Pan Prezydent).
 • Rodzajniki mogą nie być stosowane przed nazwami własnymi (z wyjątkiem takich, których stanowią integralną część, np.: Le Havre, La Haye), dotyczy to zwłaszcza imion, nazwisk, nazw miast, w przypadku nazw państw, pasm górskich lub rzek zaimki są z kolei zwykle używane. Są również często opuszczane w tytułach i hasłach reklamowych.

Jeśli rodzajniki są używane do nazw własnych, to wyłącznie określone. Użycie nieokreślonych jest możliwe w celu nadania zdaniu specyficznego sensu, np. zdanie:

Jamais fortune n’a trahi une France rassemblée (Charles de Gaulle)
można tłumaczyć jako Szczęście nigdy nie opuściło zjednoczonej Francji, przy czym należy rozumieć, że nie chodzi o „konkretną”, aktualną Francję, lecz o „każdy” kraj, noszący tę nazwę w przeszłości.
 • Rodzajniki nie są stosowane, jeśli rzeczownik jest określany przez niektóre zaimki, które przejmują jego funkcję np.:
une robecette robe ((jakaś) sukienka – ta/tamta sukienka)
 • Specyficzną formą rodzajnika nieokreślonego jest rodzajnik cząstkowy. Składa się on z przyimka de, połączonego z rodzajnikiem określonym le (du), la (de la) lub l’ (de l') i jest używany dla określenia pewnej części (ilości) obiektów niepoliczalnych, zwykle nieożywionych lub abstrakcyjnych, np.:
Je bois du lait. (Piję mleko.),
Elle a de la grâce. (Ona ma (sporo) wdzięku.)
rodzajnik cząstkowy występuje jedynie w liczbie pojedynczej, chyba że określany rzeczownik nie posiada liczby pojedynczej, wtedy rodzajnik cząstkowy przyjmuje formę des. Może to prowadzić do pomyłki z rodzajnikiem nieokreślonym w liczbie mnogiej, który posiada tę samą formę, należy więc pamiętać, że des poprzedzające rzeczownik, który może występować w liczbie pojedynczej jest rodzajnikiem nieokreślonym, a nie sciągniętym.
Inną możliwą pomyłką jest zrozumienie konstrukcji przyimka de + rodzajnik określony jako rodzajnika cząstkowego, np.:
(1) Je parle de l’eau.
(2) Je veux de l’eau.
Zdanie (1) oznacza Mówię o wodzie, zdanie (2) – Chcę (trochę) wody. Rozróżnienie wymaga znajomości reguł konstrukcji zdań z czasownikami parler (mówić) i vouloir (chcieć).
 • Specyficzną formą rodzajnika określonego jest rodzajnik ściągnięty. Rodzajniki le oraz les ulegają ściągnięciu, gdy określane rzeczowniki byłyby poprzedzone przyimkami à lub de:
à z le przechodzi w au, a z les w aux:
Une tarte au potiron. / Une tarte aux pruneaux. (Placek z dynią. / Placek z suszonymi śliwkami.)
de z le przechodzi w du, a z les w des:
La maison du voisin. / La maison des voisins. (Dom sąsiada. / Dom sąsiadów.)
rodzajniki la i l' nie ulegają ściągnięciu.
Rodzajnik ściągnięty du może być pomylony z rodzajnikiem cząstkowym, który ma tę samą formę. Podobnie rodzajnik ściągnięty des może być pomylony zarówno z rodzajnikiem cząstkowym, jak i rodzajnikiem nieokreślonym.:
J’aime le parfum du lilas – J’ai cueilli du lilas. (Lubię zapach bzuZbierałem bez)
J’aime le parfum des fleurs. J’ai cueilli des fleurs. (Lubię zapach kwiatówZbierałem kwiaty.)
Podobnie jak w przypadku rodzajnika cząstkowego, rozróżnienie wymaga znajomości reguł konstrukcji zdań z czasownikami aimer (lubić, kochać) i cueillir (zbierać, gromadzić).
 • Rodzajniki nie są z reguły tłumaczone na język polski, z wyjątkiem sytuacji gdy jest to niezbędne dla zachowania zrozumiałości zdania. Zależnie od kontekstu używa się wtedy takich słów jak: jakiś, nieokreślony, jeden dla zaimka nieokreślonego oraz ten, konkretny dla określonego.

Rodzajniki w języku hiszpańskim[edytuj | edytuj kod]

Rodzajniki w języku hiszpańskim mogą być:

 • określone (artículo determinado)
 • nieokreślone (artículo indeterminado).

Rzeczowniki w rodzaju męskim posiadają rodzajnik w liczbie pojedynczej el, natomiast w liczbie mnogiej odpowiednikiem jest los.

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego posiadają rodzajnik la i odpowiednio dla liczby mnogiej rodzaju żeńskiego las. W przypadku rodzajnika nieokreślonego są to odpowiednio un (r. męski) i una (r. żeński). W liczbie mnogiej rodzajnik nieokreślony przyjmuje formy unos dla rodzaju męskiego i unas dla rodzaju żeńskiego[1].

Przykłady:

 • la mentira → kłamstwo
 • la lámpara → lampa
 • el teléfono → telefon

Rodzajniki w języku niemieckim[edytuj | edytuj kod]

W języku niemieckim wyróżnia się następujące rodzajniki:

 • nieokreślone (niem. der unbestimmte Artikel);
 • określone (niem. der bestimmte Artikel).
 • zerowy.

Pierwsze dwa odmieniają się przez przypadki.

Rodzajnik nieokreślony[edytuj | edytuj kod]

W języku niemieckim rozróżnia się dwa rodzajniki nieokreślone:

Najczęściej rodzajników tych używa się, gdy

 • mówi się o czymś po raz pierwszy;
 • po wyrażeniu es gibt (jest, są, znajduje się).

Rodzajniki określone[edytuj | edytuj kod]

Wyróżnia się trzy niemieckie rodzajniki określone:

 • die – jest to rodzajnik oznaczający rodzaj żeński
 • der – rodzajnik rodzaju męskiego.
 • das – rodzajnik rodzaju nijakiego
 • die – rodzajnik oznaczający liczbę mnogą (odmieniany przez przypadki inaczej niż rodzajnik die dla rodzaju żeńskiego)

Zastosowanie[edytuj | edytuj kod]

Rodzajników określonych używa się, gdy się mówi o danej rzeczy po raz kolejny (za pierwszym razem – rodzajnika nieokreślonego!). Gdy w poprzednim zdaniu mówiło się o ein Mann (jakimś mężczyźnie), mówiąc o nim znowu, powiemy już der Mann (ten mężczyzna). Jak już wspomniano, szczególną rolę w języku niemieckim pełni rodzajnik die. Oznacza on nie tylko rodzaj żeński. Używa się go również, gdy mówi się o rzeczach w liczbie mnogiej, np. der Mann ([ten] mężczyzna), ale die Männer ([ci] mężczyźni).

Rodzajnika określonego używa się również, gdy:

 • mówi się o rzeczach jedynych na świecie, niepowtarzalnych (Księżyc, Słońce);
 • przy większości nazw geograficznych (góry, rzeki, morza).
 • przy nazwach krajów o rodzaju innym niż nijaki lub występującymi w liczbie mnogiej (die Bundesrepublik Deutschland, der Iran, die Vereinigten Staaten)

Rodzajnik zerowy[edytuj | edytuj kod]

Rodzajnik zerowy, a właściwie przedimek zerowy, jest sztucznym terminem lingwistycznym, określającym sytuację, w której nie stosuje się rodzajnika. Rodzajnik zerowy występuje, gdy nie stosuje się rodzajnika, chociaż wynikałoby to ze struktury zdania. Kiedy „nie” używa się rodzajnika (czyli używa się rodzajnika zerowego):

 • przed Herr (pan) oraz Frau (pani), przed tytułami zawodowymi i naukowymi (np. Professor) oraz szlacheckimi (Herzog, Prinz) i nazwami pełnionych funkcji (Präsident), gdy wyrazy te występują przed nazwiskiem
 • przed większością nazw państw i miast (tj. przed tymi, które posiadają rodzaj nijaki);
 • przed nazwami narodowości i zawodów (profesji) w orzeczniku
 • gdy mówi się o materiałach, z których coś jest wykonane (po przyimku aus, np. aus Papier = „z papieru”);
 • po liczebnikach głównych;
 • po zaimkach nieokreślonych, np. viel (dużo), wenig (mało), etwas (trochę)
 • po zaimkach dzierżawczych, np. mein (mój)
 • gdy mówimy o jednostkach miary (ilość, waga, objętość).

Rodzajniki w języku włoskim[edytuj | edytuj kod]

Rodzajnik w języku włoskim występuje w trzech formach: określony (determinativo), nieokreślony (indeterminativo) i cząstkowy (partitivo)[2]. Rodzajników zazwyczaj nie tłumaczy się. Czasami rodzajnik określony oddaje się polskim zaimkiem ten, ta, nieokreślony – jakiś, jakaś, pewien, pewna, zaś cząstkowy – trochę, kilka, niektórzy[3].

Rodzajnik nieokreślony jest używany do oznaczenia rzeczy nieokreślonej, określony wskazuje rzecz już znaną albo unikatową (np. Il Sole – Słońce), a cząstkowy – część całości.

 • Rodzajnik nieokreślony:
  • Rodzaj męski:
Liczba pojedyncza Liczba mnoga Stosowanie
 un dei[4] przed spółgłoską, przed samogłoską
 uno degli gdy wyraz zaczyna się na: gn, ps, s + spółgłoska, j, x, y, z

Przykłady:

 • un fiore – (jakiś) kwiat; dei fiori – (jakieś) kwiaty
 • un amico – (jakiś) przyjaciel; degli amici – (jacyś) przyjaciele
 • Rodzaj żeński:
Liczba pojedyncza Liczba mnoga Stosowanie
 una delle przed spółgłoską
 un' delle przed samogłoską[5]

Przykłady:

 • una donna – (jakaś) kobieta; delle donne – (jakieś) kobiety
 • un'amica – (jakaś) przyjaciółka; delle amiche – (jakieś) przyjaciółki
 • Rodzajnik określony:
  • Rodzaj męski:
Liczba pojedyncza Liczba mnoga Stosowanie
 il i przed spółgłoską
  lo gli gdy wyraz zaczyna się na: gn, ps, s + spółgłoska, j, x, y, z
  l' gli przed wyrazami zaczynającymi się na samogłoskę albo h

Przykłady:

 • il cane – pies; i cani – psy
 • lo specchio – lustro; gli specchi – lustra
 • l'elefante – słoń; gli elefanti – słonie
 • Rodzaj żeński:
Liczba pojedyncza Liczba mnoga Stosowanie
 la le przed spółgłoską
 l' le przed wyrazami zaczynającymi się na samogłoskę

Przykłady:

 • la casa – dom; le case – domy
 • l'amica – przyjaciółka; le amiche – przyjaciółki
 • Rodzajnik cząstkowy:
  • Rodzaj męski:
Liczba pojedyncza Liczba mnoga Stosowanie
 del dei przed spółgłoską, przed samogłoską
 dello degli gdy wyraz zaczyna się na: gn, ps, s + spółgłoska, j, x, y, z
 dell' degli przed wyrazami zaczynającymi się na samogłoskę albo h

Przykład:

 • del vino – (trochę) wina; degli uomini – niektórzy mężczyźni
 • Rodzaj żeński:
Liczba pojedyncza Liczba mnoga Stosowanie
 della delle przed spółgłoską
 dell' delle przed samogłoską

Przykład:

 • dell' acqua – (trochę) wody; delle donne – kilka kobiet

Stosowanie rodzajnika[edytuj | edytuj kod]

Rodzajnik nie występuje przy:

 • imionach i nazwiskach,
 • nazwach większości miast i państw, ale: Il Cairo – Kair, Gli Stati Uniti – Stany Zjednoczone (liczba mnoga),
 • tytułach,
 • wyliczeniach,
 • zawołaniach[6],
 • rzeczownikach poprzedzonych przysłówkami poco, molto itp.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Współczesny słownik hiszpańsko-polski i polsko-hiszpański. Poznań: LektorKlett, 2008, s. 1023. ISBN 978-83-7429-367-9.
 2. Daniela Zawadzka: Język włoski dla Polaków – komentarz gramatyczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, s. 17. ISBN 83-01-08975-X.
 3. Stanisław Soja, Celeste Zawadzka, Zbigniew Zawadzki: Mały słownik włosko-polski, polsko-włoski. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1993, s. 400, 401. ISBN 83-214-0937-7.
 4. Użycie formy rodzajnika nieokreślonego w liczbie mnogiej, którą jest forma rodzajnika cząstkowego w liczbie mnogiej, nie jest obowiązkowe.
 5. Każda forma rodzajnika (rodzajnik nieokreślony, określony i cząstkowy) przed rzeczownikami rodzaju żeńskiego w liczbie pojedynczej zaczynającymi się samogłoską inną niż a może występować w formie pełnej i skróconej; jeżeli rzeczownik zaczynający się samogłoską a przybiera w obu rodzajach w liczbie pojedynczej tę samą formę, forma rodzajnika żeńskiego nie jest skracana.
 6. Daniela Zawadzka: Język włoski dla Polaków – komentarz gramatyczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, s. 261. ISBN 83-01-08975-X.