Rolnictwo zrównoważone

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Rolnictwo zrównoważone (ang. sustainable agriculture) – nowoczesna koncepcja rozwoju rolnictwa, polegająca na kojarzeniu celów produkcyjnych z wymaganiami środowiskowymi. Rolnictwo zrównoważone oznacza system gospodarowania, polegający na wykorzystaniu w gospodarstwie zasobów przyrody w taki sposób, aby skutki gospodarowania nie wpływały negatywnie na środowisko.

Cechy rolnictwa zrównoważonego[edytuj | edytuj kod]

Wśród podstawowych cech rolnictwa zrównoważonego można wymienić[1]:

 • zasoby naturalne wykorzystywane są w sposób, które nie zakłócają zdolność do samoodnawiania,
 • przyrost produkcji żywności następuje tylko drogą wzrostu produkcyjności zasobów,
 • rolnictwo wykazuje małą podatność na wahania i wstrząsy,
 • występuje pełna symbioza celów produkcyjnych i ekologicznych,
 • zarządzanie zasobami naturalnymi umożliwia zaspokojenie zamieniających się potrzeb konsumpcyjnych,
 • zachowana zostaje wysoka jakość środowiska naturalnego,
 • zachowane zostają socjalne i ekonomiczne warunki bytu rolników,
 • gospodarstwo rolne jest ściśle powiązane z otaczającym ekosystemem,
 • zapewnia się przyszłości następnych pokoleń.

Zasady rolnictwa zrównoważonego[edytuj | edytuj kod]

Podstawowe zasady rolnictwa zrównoważonego[2]:

 • dbałość o stan gleby i poprawa jej produktywności;
 • zapobieganie erozji, regularne analizy gleby, zróżnicowane zmianowanie;
 • stosowanie nawożenia zgodnie z opracowanym dla danego gospodarstwa planu nawozowego;
 • przestrzeganie zasad integrowanej produkcji rolnej;
 • wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych;
 • rozwijanie swoich kompetencji, dzielenie się swą wiedzą i doświadczeniem z innymi;
 • przestrzeganie podstawowych zasad BHP w gospodarstwie rolnym;
 • dbałość o rachunek finansowy gospodarstwa.

Rolnictwo zrównoważone w programie rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020[edytuj | edytuj kod]

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2013 r. rolnictwo zrównoważone wspierane było poprzez płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne[3].

Płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne udzielane były rolnikom lub grupom rolników, w celu promowania:

 • praktyk przyczyniających się do zrównoważonego gospodarowania gruntami,
 • ochrony gleb, wód i klimatu,
 • ochrony cennych siedlisk przyrodniczych,
 • ochrony zagrożonych gatunków ptaków,
 • zachowania różnorodności krajobrazu,
 • ochrony zagrożonych zasobów genetycznych roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich.

Rolnictwo zrównoważone w planie strategicznym WPR 2023-2027[edytuj | edytuj kod]

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2013 r. rolnictwo zrównoważone wspierane będzie na dwóch poziomach[4].

Poziom pierwszy związany jest z I filarem WPR, w ramach którego realizowania będą działania powiązane z płatnościami bezpośrednimi. Wśród nich wprowadzone ekoschematy, oznaczające roczne, płatne praktyki mające na celu realizację celów środowiskowych i klimatycznych nowej WPR, a więc ochronę zasobów gleby, wód, klimatu, dobrostanu zwierząt, różnorodności biologicznej w produkcji rolniczej.

W ramach planowanych ekoschematów można wymienić następujące:

 • obszary z roślinami miododajnymi;
 • rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi;
 • ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych (TUZ) z obsadą zwierząt;
 • międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe;
 • opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia;
 • zróżnicowana struktura upraw;
 • wymieszanie obornika na gruntach ornych;
 • stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo;
 • uproszczone systemy uprawy;
 • wymieszanie słomy z glebą;
 • retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych;
 • integrowana produkcja roślin;
 • biologiczna ochrona upraw.

W ramach II filara WPR związanego z rozwojem obszarów wiejskich rolnictwo zrównoważone realizowane będzie w ramach strategii „od pola do stołu”, mająca na celu uczynienie systemy żywnościowe sprawiedliwymi, zdrowymi i przyjaznymi dla środowiska[5].

Strategia „od pola do stołu” ma na celu przyspieszenie przejścia na zrównoważony system żywnościowy, który:

 • ma neutralny lub pozytywny wpływ na środowisko
 • pomoc w łagodzeniu zmiany klimatu i dostosowaniu się do jej skutków
 • odwrócenie utraty różnorodności biologicznej
 • zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, żywienia i zdrowia publicznego, zapewniając wszystkim dostęp do wystarczającej, bezpiecznej, odżywczej i zrównoważonej żywności
 • zachowanie przystępności cenowej żywności przy jednoczesnym generowaniu bardziej sprawiedliwych zysków gospodarczych, wspieranie konkurencyjności unijnego sektora dostaw i promowanie sprawiedliwego handlu.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Encyklopedia Agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 1998.
 2. Rolnictwo zrównoważone sposobem na produkcję bezpiecznej żywności i ochronę środowiska naturalnego, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. (CELEX: 32013R130).
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (CELEX: 32021R2115).
 5. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Strategia „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego. (CELEX: 52020DC0381).