Rozmaitość różniczkowa zanurzona w przestrzeni euklidesowej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Rozmaitość różniczkowa (w ), czasem: rozmaitość różniczkowa zanurzona w – podzbiór który lokalnie, tzn. w otoczeniu każdego punktu, wygląda jak (mówiąc ściślej: jak zbiór otwarty w ) dla pewnego ponadto nie ma „kantów”. Liczba jest taka sama dla każdego punktu rozmaitości i nazywa się ją wymiarem rozmaitości różniczkowej. Rozmaitości różniczkowe (zanurzone w ) stanowią uogólnienie zbiorów otwartych, krzywych i powierzchni w Pojawiają się w sposób naturalny w wielu zagadnieniach matematyki czystej. Np. metoda mnożników Lagrange’a matematycznie sprowadza się do szukania ekstremum pewnej funkcji zdefiniowanej na rozmaitości różniczkowej.

Dla funkcji pomiędzy rozmaitościami możliwe jest zdefiniowanie różniczkowalności i pochodnej. Dzięki temu możliwe jest uprawianie rachunku różniczkowego na rozmaitościach. Poprzez wprowadzeniu tzw. form różniczkowych możliwe jest także uprawianie rachunku całkowego na rozmaitościach.

Rozmaitości różniczkowe zanurzone w są wystarczające na potrzeby wielu zagadnień matematyki, nie są jednak wystarczające na potrzeby nowoczesnej fizyki. Z tego powodu wprowadza się ogólne, abstrakcyjne rozmaitości różniczkowe, które niekoniecznie muszą być podzbiorami i mogą mieć znacznie bardziej złożoną naturę.

Definicja[edytuj | edytuj kod]

Podzbiór nazywa się -wymiarową rozmaitością różniczkową (w ), jeżeli dla każdego istnieje zbiór otwarty zawierający zbiór otwarty oraz funkcja różnowartościowa i klasy taka, że

(1)

(2) Pochodna ma rząd dla każdego

(3) Funkcja jest ciągła[1].

Współrzędne, mapy i atlasy[edytuj | edytuj kod]

Funkcję z definicji rozmaitości różniczkowej nazywa się parametryzacją w otoczeniu punktu Funkcję do niej odwrotną nazywa się układem współrzędnych w otoczeniu punktu [2]. Parę nazywa się mapą w otoczeniu punktu Zbiór nazywa się dziedziną mapy Mapy oznacza się zwykle itd.

Na -wymiarowej rozmaitości różniczkowej funkcje gdzie oznacza rzutowanie na -tą współrzędną względem bazy standardowej tzn. funkcję daną wzorem

nazywa się współrzędnymi wyznaczonymi przez mapę

Zbiór map których dziedziny pokrywają całe nazywa się atlasem.

Mając dwie mapy można jedne współrzędne przeliczać na drugie za pomocą odwzorowań zamiany współrzędnych i

Przestrzeń styczna do rozmaitości[edytuj | edytuj kod]

Definicja[edytuj | edytuj kod]

Przestrzenią styczną do -wymiarowej rozmaitości różniczkowej w w punkcie nazywa się obraz przez pochodną parametryzacji gdzie Ponieważ pochodna ma rząd to przestrzeń styczna jest -wymiarową podprzestrzenią liniową

Baza naturalna dla mapy[edytuj | edytuj kod]

Mapa w otoczeniu punktu na -wymiarowej rozmaitości różniczkowej indukuje bazę przestrzeni stycznej daną wzorami

gdzie a oznacza bazę standardową Nazywa się ją bazą naturalną dla mapy Wektory tej bazy oznacza się także lub podobnie.

Odwzorowanie styczne[edytuj | edytuj kod]

Przestrzeń styczna do rozmaitości pozwala uogólnić pojęcie pochodnej funkcji na przypadek funkcji pomiędzy rozmaitościami. Niech będą rozmaitościami różniczkowymi. Rozpatrzmy funkcję Gdyby były zwykłymi, dowolnymi zbiorami, to niemożliwe byłoby różniczkowanie nawet pomimo że to podzbiory ponieważ pochodna jest zawsze zdefiniowana dla funkcji zdefiniowanej na zbiorze otwartym. Jednakże, ponieważ są rozmaitościami różniczkowymi i mają dodatkową strukturę, to można uogólnić pojęcie pochodnej funkcji na przypadek funkcji pomiędzy i

Definicja[edytuj | edytuj kod]

Niech będą i -wymiarowymi rozmaitościami różniczkowymi, a – mapami na nich. Powiemy, że funkcja jest różniczkowalna klasy jeżeli jest różniczkowalne klasy Odwzorowaniem stycznym funkcji w punkcie nazywamy odwzorowanie dane wzorem

gdzie jest takim wektorem, że

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

(1) Odwzorowanie styczne funkcji w punkcie nazywa się też pochodną funkcji w punkcie albo różniczką funkcji w punkcie i oznacza lub podobnie.

(2) jest już funkcją z w może więc być różniczkowane w zwykły sposób.

(3) jest wektorem w Przekształcenie liniowe przenosi ten wektor w

(4) W szczególnym przypadku gdy są zbiorami otwartymi, to posługując się mapami powracamy do zwykłej definicji pochodnej.

(5) Odwzorowanie styczne spełnia regułę łańcuchową. Jeżeli jest różniczkowalne w punkcie a jest różniczkowalne w punkcie to różniczkowalne jest złożenie i

(6) Jeżeli jest różniczkowalne, to licząc odwzorowanie styczne dostajemy

(7) W szczególności dla współrzędnych wyznaczonych przez mapę dostajemy

Wynika z tego, że odwzorowania styczne stanowią bazę dualną do bazy naturalnej dla mapy W bazie tej możemy odwzorowanie styczne funkcji zapisać

(8) Powyższy wzór zapisuje się zwykle w następującej postaci, ponieważ pozwala to nadać wielu klasycznym wzorom klasyczny wygląd

(Dla uproszczenia piszemy zamiast ).

Pola tensorowe na rozmaitości[edytuj | edytuj kod]

 Zobacz też: Forma różniczkowa.

Pole tensorowe na rozmaitości różniczkowej to funkcja taka, że dla każdego gdzie oznacza przestrzeń liniową tensorów typu Innymi słowy pole tensorowe to funkcja, którą punktom z rozmaitości przypisuje tensor na przestrzeni stycznej do rozmaitości w tym punkcie.

Szczególne znaczenie mają antysymetryczne kowariantne pola tensorowe, czyli formy różniczkowe, ponieważ to jedyne pola tensorowe, które można całkować.

Orientowalność i orientacja rozmaitości[edytuj | edytuj kod]

Mówimy, że dyfeomorfizm zbiorów otwartych w zachowuje orientację jeżeli

dla każdego i że zmienia orientację na przeciwną jeżeli

dla każdego

Powiemy, że atlas jest zorientowany jeżeli dla dowolnych dwóch map należących do atlasu odwzorowanie zamiany współrzędnych zachowuje orientację.

Rozmaitość różniczkową nazywamy orientowalną jeżeli istnieje na niej atlas zorientowany.

Mówimy, że dwa atlasy na zgodnie zorientowane jeżeli ich suma jest atlasem zorientowanym. Relacja zgodnego zorientowana jest relacją równoważności w rodzinie atlasów na i w związku z tym wyznacza podział atlasów na klasy abstrakcji. Te klasy abstrakcji nazywa się orientacjami rozmaitości Parę: rozmaitość różniczkową wraz z orientacją nazywa się rozmaitością różniczkową zorientowaną.

Rozmaitości różniczkowe z brzegiem w [edytuj | edytuj kod]

Definicja[edytuj | edytuj kod]

Jeżeli w definicji rozmaitości różniczkowej zbiór otwarty w zastąpi się zbiorem otwartym w to otrzyma się tzw. rozmaitość różniczkową z brzegiem (w ).

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

Rozmaitości różniczkowe z brzegiem są nieznacznym uogólnieniem rozmaitości różniczkowych. Są potrzebne po to, żeby dało się sformułować Ogólne twierdzenie Stokesa.

Brzeg rozmaitości różniczkowej[edytuj | edytuj kod]

Brzegiem -wymiarowej rozmaitości różniczkowej z brzegiem nazywa się zbiór tych punktów że dla pewnej parametryzacji w otoczeniu

Brzeg oznacza się W definicji brzegu wykorzystuje się pewną parametryzację, ale definicja jest niezależna od przyjętej parametryzacji. Niepusty brzeg -wymiarowej rozmaitości różniczkowej z brzegiem jest rozmaitością różniczkową -wymiarową.

Orientacja brzegu[edytuj | edytuj kod]

Orientacja rozmaitości zadana przez atlas indukuje orientację brzegu zadaną przez atlas[3]

Ogólne rozmaitości różniczkowe[edytuj | edytuj kod]

Rozmaitości różniczkowe (zanurzone) w są wystarczające na potrzeby wielu działów matematyki: analizy matematycznej, teorii optymalizacji, różniczkowych równań cząstkowych, nie są jednak wystarczające na potrzeby nowoczesnej fizyki. W fizyce rozmaitość różniczkowa modeluje czasoprzestrzeń jednakże użycie rozmaitości różniczkowych (zanurzonych) w dla rodziłoby wiele pytań:

(a) Dlaczego nie obserwujemy dodatkowych wymiarów?

(b) Jak wykryć dodatkowe wymiary?

(c) Ile wynosi ?

Itd. Z tego powodu rozmaitości różniczkowe (zanurzone) w trzeba uogólnić na potrzeby fizyki. Robi się to „wymazując” odwołanie do w definicji rozmaitości różniczkowej. Rozmaitość różniczkową definiuje się jako po prostu przestrzeń Hausdorffa (niekoniecznie podzbiór ) wraz ze zbiorem map na rozmaitości, czyli atlasem.

Takie ogólne rozmaitości mogą mieć znacznie bardziej skomplikowaną naturę. Poprzednie definicje przestrzeni stycznej i pochodnej funkcji tracą sens. Teraz przestrzeń styczną w punkcie definiuje się jako zbiór krzywych przechodzących przez punkt tzn. funkcji postaci takich, że przy czym utożsamia się ze sobą krzywe, które po przeniesieniu do za pomocą układu współrzędnych mają równy wektor styczny w zerze, tzn. dla których[4]

Mówiąc ściślej wektory styczne definiuje się jako klasy abstrakcji względem relacji równoważności zdefiniowanej powyższą równością. Ta relacja równoważności nie zależy od wyboru układu współrzędnych

Funkcja dana wzorem

jest bijekcją i pozwala przenieść strukturę przestrzeni liniowej z do tzn. dodawanie i mnożenie przez skalar wektorów stycznych definiuje się

Za pomocą można także zdefiniować pochodną funkcji postaci tzn. funkcji pomiędzy rozmaitościami.

Mimo różnic idea w przypadku ogólnych rozmaitości różniczkowych pozostaje taka sama.

Przykłady[edytuj | edytuj kod]

(1) Zbiór otwarty w jest trywialnym przykładem -wymiarowej rozmaitości różniczkowej. W jego przypadku wystarczy atlas złożony tylko z jednej mapy gdzie jest identycznością na czyli funkcją daną wzorem

W szczególności jest -wymiarową rozmaitością różniczkową.

(2) Niech będzie zbiorem otwartym. Wykres funkcji tzn. zbiór

jest dosyć trywialną -wymiarową rozmaitością różniczkową w o ile funkcja jest klasy W jej wypadku wystarczy atlas złożony tylko z jednej mapy gdzie jest dane wzorem

(3) Najprostszą nietrywialną rozmaitością różniczkową jest okrąg jednostkowy W tym wypadku potrzebne są już co najmniej dwie parametryzacje i dwa układy współrzędnych. Pierwszą parametryzację można zdefiniować jako

Parametr jest kątem mierzonym od osi przy czym punktom poniżej osi przypisujemy ujemny kąt. Ta parametryzacja wystarcza do sparametryzowania całego z wyjątkiem punktu W jego okolicach potrzebna jest jakaś inna parametryzacja.

Układ współrzędnych jest dany wzorem

Powyższy układ współrzędnych nie pokrywa punktu W jego otoczeniu trzeba wybrać inną parametryzację i układ współrzędnych. Np. dane wzorem

oraz dane wzorem

(4) Niepusty przedział jako zbiór otwarty w jest rozmaitością różniczkową. Można zadać pytanie czy przedział jest także rozmaitością różniczkową. Odpowiedź jest przecząca. Przedziału w okolicach punktów i nie da się sparametryzować, tzn. dla punktów i nie da się znaleźć zbiorów otwartych i funkcji z definicji rozmaitości różniczkowej, które by ją spełniały. Jednakże przedział jest rozmaitością różniczkową z brzegiem równym

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. M. Spivak, Analiza matematyczna na rozmaitościach.
  2. M. Spivak zamienia ze sobą te nazwy.
  3. J. Musielak, L. Skrzypczak, Analiza matematyczna. Tom III. Część 2.
  4. W. Wojtyński, Grupy i algebry Liego.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • M. Spivak: Analiza na rozmaitościach.
  • J. Musielak, L. Skrzypczak: Analiza matematyczna. Tom III. Część 2..
  • W. Wojtyński: Grupy i algebry Liego.