Sąd Konstytucyjny (Albania)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Albania
Godło Albanii
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Albanii

Wikiprojekt Polityka

Budynek sądowy

Sąd Konstytucyjny w Albanii jest najwyższym organem państwowym, który zapewnia zgodność obowiązujących aktów prawnych, przestrzeganie Konstytucji Albanii z 21 października 1998 roku oraz dokonuje ostatecznej jej wykładni. Dodatkowo gwarantuje przestrzeganie praw i wolności wszystkich obywateli Albanii. Sąd Konstytucyjny podlega jedynie Konstytucji. Funkcjonowanie Sądu Konstytucyjnego reguluje ustawa o organizacji i działaniu Sądu Konstytucyjnego Albanii z 10 lutego 2000 r[1].

Pozycja ustrojowa[edytuj | edytuj kod]

Sąd Konstytucyjny jest najwyższym organem, która zapewnia zgodność obowiązujących aktów prawnych, przestrzeganie Konstytucji Albanii z 21 października 1998 roku oraz dokonuje ostatecznej jej wykładni[2]. Dodatkowo gwarantuje przestrzeganie praw i wolności wszystkich obywateli Albanii. Sąd Konstytucyjny podlega jedynie Konstytucji.Ma pełną organizacyjną, administracyjną i finansową niezależność do wykonywania konkretnych zadań przewidzianych w Konstytucji i ustawie. Sąd Konstytucyjny zarządza własnym budżetem, który w ramach budżetu państwa jest opracowywany przez sam Sąd i przedstawiany do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Republiki Albanii. Działalność Sądu Konstytucyjnego jest nadzorowana i organizowana przez jej przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności, przez jednego z sędziów wyznaczonych przez Prezydenta.[potrzebny przypis]

Podstawy prawne[edytuj | edytuj kod]

Regulacje dotyczące funkcjonowania Sądu Konstytucyjnego określone są w Konstytucji Albanii[3] z 1998 r. oraz w ustawie o organizacji i działaniu Sądu Konstytucyjnego Albanii” z 2000 r[4].

Kompetencje[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z art. 131 Konstytucji Albanii orzeka o[5]:

 • zgodności ustawy z Konstytucją lub z umowami międzynarodowymi
 • zgodności umów międzynarodowych z Konstytucją przed ich ratyfikowaniem
 • zgodności aktów normatywnych organów centralnych i lokalnych z Konstytucją i z umowami międzynarodowymi
 • sporach kompetencyjnych między władzami, jak i między władzą centralną a samorządem terytorialnym
 • konstytucyjności partii i innych organizacji politycznych, jak też o ich działalności
 • odwołaniu z urzędu Prezydenta Republiki i potwierdzeniu niemożności wypełniania przez niego obowiązków
 • w sprawach związanych z wyborem i zakazem łączenia funkcji Prezydenta Republiki i deputowanych, jak i z potwierdzeniem ich wyboru konstytucyjności referendum i potwierdzenia jego wyników
 • ostatecznym rozstrzygnięciu skarg indywidualnych o naruszenie praw konstytucyjnych do zgodnego z prawem postępowania sądowego, po uprzednim wyczerpaniu wszystkich środków prawnych dla obrony tych praw[6].

Skład[edytuj | edytuj kod]

Na podstawie art. 125 Konstytucji Albanii[7]

 • składa się z dziewięciu członków, których powołuje Prezydent Republiki za zgodą Zgromadzenia[8];
 • Sędziowie powoływani są na dziewięć lat, bez prawa ponownego powołania;
 • Sędziowie są wybierani spośród prawników o wysokich kwalifikacjach i z doświadczeniem nie mniejszym niż 15 lat pracy w zawodzie;
 • Jedna trzecia członkostwa jest odnawiana co trzy lata w jednej trzeciej, zgodnie z trybem określonym w ustawie „Dotyczącej organizacji i działania Sądu Konstytucyjnego Albanii”;
 • Przewodniczący Sądu powoływany jest mianowany ze swego grona przez Prezydenta Republiki za zgodą Zgromadzenia na trzyletnią kadencję;
 • Mandat sędziego rozpoczyna się w dniu ślubowania i kończy się tego samego dnia tego samego miesiąca, chyba że Konstytucja stanowi inaczej;
 • Sędzia służy dalej, dopóki nie zostanie wyznaczony następca;
 • Stanowiska sędziego nie można łączyć z żadną inną działalnością państwową, polityczną lub prywatną;
 • Wynagrodzenie sędziego jest równe wynagrodzeniu Prezesa Sądu Najwyższego.

Wygaśnięcie mandatu sędziego[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z art. 127 Konstytucji Albanii mandat sędziego Sądu Konstytucyjnego wygasa, jeśli sędzia[9]:

  • popełnił przestępstwo;
  • nie stawił się do służby bez powodu dłużej niż 6 miesięcy;
  • osiąga wiek 70 lat;
  • rezygnuje;
  • uznany jest za niezdolnego do działania w drodze ostatecznej decyzji sądu[10].
 • Wygaśnięcie mandatu sędziego stwierdza Sąd Konstytucyjny i ogłoszone jest orzeczeniem Sądu Konstytucyjnego.
 • Wniosek o wypowiedzenie mandatu sędziego składa Prezes Sądu Konstytucyjnego.
 • Jeżeli stanowisko sędziego jest nieobsadzone, Prezydent Rzeczypospolitej, za zgodą Zgromadzenia, wyznacza w ciągu miesiąca nowego sędziego, który pozostaje na stanowisku do końca mandatu zmarłego sędziego.
 • Sędzia Sądu Konstytucyjnego może zostać odwołany ze stanowiska przez Zgromadzenie przez dwie trzecie jego członków za naruszenie Konstytucji, popełnienie przestępstwa, niezdolności umysłowej lub fizycznej, lub działania i zachowanie, które poważnie dyskredytuje uczciwość i reputację sądową i osobę sędziego. Uchwała Zgromadzenia jest rozpatrywana przez Sąd Konstytucyjny, który po ustaleniu zaistnienia jednego z powyższych powodów stwierdza odwołanie sędziego Sądu Konstytucyjnego.

Odpowiedzialność sędziów[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z art. 128 Konstytucji Albanii[9]

 • Sędziowie cieszą się nienaruszalnością w wykonywaniu swoich czynności, mianowicie mają immunitet.
 • Sędziowie nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej za opinie i głosy za rozpatrywane sprawy.
 • Sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody Sądu Konstytucyjnego.
 • Sędzia może być zatrzymany lub aresztowany jedynie w razie ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa lub bezpośrednio po jego popełnieniu.
 • Właściwy organ powiadamia niezwłocznie Sąd Konstytucyjny.
 • Jeżeli Sąd Konstytucyjny w ciągu 24 godzin nie wyrazi zgody na postawienie przed sądem aresztowanego sędziego, właściwy organ jest zobowiązany do jego uwolnienia.
 • Decyzja Trybunału jest podejmowana większością głosów i musi być uzasadniona. Sędzia, od którego wymagana jest zgoda [do wniesienia oskarżenia], zostaje wysłuchany, ale nie bierze udziału w głosowaniu.

Składanie skargi do trybunału[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z art. 134 Konstytucji Albanii

 • Liczbę sędziów decydujących o przyjęciu skargi indywidualnej do rozpatrzenia określa ustawa.
 • Sąd Konstytucyjny orzeka większością wszystkich swoich członków.
 • Postępowanie przed Sądem Konstytucyjnym rozpoczyna się jedynie na wniosek:
  • Prezydenta Republiki;
  • Prezesa Rady Ministrów;
  • nie mniej niż jednej piątej deputowanych;
  • Przewodniczącego Najwyższej Kontroli Państwa;
  • każdego sądu zgodnie z art. 145 ust. 2 Konstytucji;
  • Adwokata Ludu;
  • organów samorządu terytorialnego;
  • organów wspólnot religijnych;
  • partii politycznych i innych organizacji,
  • osób indywidualnych.

Adwokat Ludu, organy samorządu terytorialnego, organy wspólnot religijnych oraz osoby indywidualne mogą przedstawiać wnioski jedynie w sprawach, które wiążą się z ich interesami [11].

Orzeczenia Sądu i ich publikacja[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z art. 132 Konstytucji Albanii

 • Sąd Konstytucyjny orzeka wspólnie. Decyzje podejmują tylko sędziowie, którzy uczestniczą w rozprawie.
 • Orzeczenia mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne[12].
 • Sąd Konstytucyjny ma prawo uchylania tylko tych aktów, które są przedmiotem jego badania.
 • Orzeczenia wchodzą w życie w dniu ich opublikowania.

Stanowisko Sekretarza Generalnego[edytuj | edytuj kod]

Art. 14 ustawy o organizacji i działaniu Sądu Konstytucyjnego Albanii z 2000 r. stanowi, iż Sekretarz Generalny jest najwyższym urzędnikiem Sądu Konstytucyjnego, mianowanym przez Zgromadzenie Sędziów Sądu Konstytucyjnego spośród doświadczonych prawników[13]. Prowadzi działalność administracyjną Trybunału Konstytucyjnego, z upoważnienia jego przewodniczącego. Jego prawa i obowiązki są określone w niniejszej ustawie i regulaminie wewnętrznym.

Siedziba[edytuj | edytuj kod]

Siedziba Trybunału Konstytucyjnego znajduje się w stolicy Republiki Albanii w Tiranie.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Konstytucja Republiki Albanii z 1998 r. art. 124 - art. 134
 • Ustawa o organizacji i działaniu Sądu Konstytucyjnego Albanii z 2000 r.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]