Sito Eratostenesa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Sito Eratostenesa
154 KB
Przykładowe działanie Sita Eratostenesa
Struktura danych Tablica, lista
Złożoność
Czasowa O((n log n)(log log n))
Pamięciowa O(n)

Sito Eratostenesa - przypisywany Eratostenesowi z Cyreny algorytm wyznaczania liczb pierwszych z zadanego przedziału [2,n]\;.

Algorytm[edytuj | edytuj kod]

Ze zbioru liczb naturalnych z przedziału [2,n]\;, tj. \{2, 3, 4, \dots, n\}, wybieramy najmniejszą, czyli 2, i wykreślamy wszystkie jej wielokrotności większe od niej samej, to jest 4, 6, 8, \dots.

  2 3 -4- 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 -44- 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Z pozostałych liczb wybieramy najmniejszą niewykreśloną liczbę (3) i usuwamy wszystkie jej wielokrotności większe od niej samej: 6, 9, 12, \dots, przy czym nie przejmujemy się tym, że niektóre liczby (na przykład 6 czy 12) będą skreślane więcej niż raz.

  2 3 -4- 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 -44- 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Według tej samej procedury postępujemy dla liczby 5.

  2 3 -4- 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 -44- 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Następnie dla 7, 11, 13; aż do sprawdzenia wszystkich niewykreślonych wcześniej liczb.

  2 3 -4- 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 -44- 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Wykreślanie powtarzamy do momentu, gdy liczba i\;, której wielokrotność wykreślamy, będzie większa niż \sqrt{n}.

Dla danej liczby n\; wszystkie niewykreślone liczby mniejsze, bądź równe n\; są liczbami pierwszymi.

  2 3 -4- 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 -44- 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Implementacja[edytuj | edytuj kod]

Go[edytuj | edytuj kod]

package main

import (
	"fmt"
	"bufio"
	"os"
	"strconv"
)

func main() {

	var czytaj *bufio.Scanner = bufio.NewScanner(os.Stdin)
	var zakres int;

	fmt.Println("Podaj liczbę do której szukać liczb pierwszych:")
	czytaj.Scan()
	zakres, _ = strconv.Atoi(czytaj.Text())
 	tablica := make([]bool, zakres + 1)
		
	for i:=2 ; i*i <= zakres ; i++ {
		if tablica[i] == true { continue }
		for j:=2*i ; j<=zakres ; j += i { tablica[j] = true }
	}
	
	fmt.Println("Liczby pierwsze z przedziału od 0 do", zakres, "to:")
	for i:=2 ; i <= zakres ; i++ { 
		if tablica[i] == false { fmt.Print(i, ", ") } 
	}
}

C++[edytuj | edytuj kod]

#include <iostream>

using namespace std;

const int n = 100;

bool numbersTable[n + 1]; // tablica o indeksach od 0 do 100 | wszystkie false (czyli: 0);

int main()
{
  for (int i = 2; i*i <= n; i++ ) // przeszukuj liczby od 2 do sqrt(n), 0 i 1 nie są liczbami pierwszymi
  {
    if (numbersTable[i] == true) // jeżeli dana liczba jest już wykreślona
      continue; // to przejdź do kolejnej
    for (int j = 2*i ; j <= n; j += i) // przejdź od liczby 2*i do n przesuwając się o i
      numbersTable[j] = true; // i każdą z nich usuwaj ze zbioru
  }

  cout << "Liczby pierwsze z przedziału od 2 do " << n << ":" << endl;
  
  for (int i = 2; i <= n; i++) // przeszukaj liczby od 2 do n
    if (numbersTable[i] == false) // jeśli liczba nie została usunięta ze zbioru
      cout << i << endl; // to ją wypisz
  return 0;
}

C#[edytuj | edytuj kod]

namespace ConsoleApplication
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n = 0;
      Console.Write("Podaj liczbe: ");
      n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      bool[] tab = new bool[n+1];
      for (int i = 2; i * i <= n; i++)
      {
        if (tab[i] == true)
        {
          continue;
        }
        for (int j = 2 * i; j <= n; j += i)
        {
          tab[j] = true;
        }
      }
      Console.WriteLine("Liczby pierwsze z zakresu [0," + n + "]: ");
      for (int i = 2; i <= n; i++)
      {
        if (tab[i] == false)
        {
          Console.Write(i + " ");
        }
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Pascal[edytuj | edytuj kod]

program sito_eratostenesa;
const n = 100;
var
tablica : array[2..n] of boolean;
i, b : integer;

begin
 for i := 2 to n do tablica[i] := true;

 i := 1;
 repeat
  i := i + 1;
  b := 2 * i;
   repeat
    tablica[b] := false;
    b := b + i;
   until (b > n);
 until i > sqrt(n);
 for i := 2 to n do
 begin
  if (tablica[i]) then
  write(i, ' ');
 end;
 readln();
end.

Python[edytuj | edytuj kod]

#! /usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

# zakres poszukiwań
n = 150
 
# lista liczb od 2 do n (0 i 1 nie są liczbami pierwszymi)
numbers = list(range(2, n + 1))
 
# usuwanie wielokrotności liczb pierwszych
for prime in numbers:
  for multiple in range(2 * prime, n + 1, prime):
    if multiple in numbers:
      numbers.remove(multiple)

print("Liczby pierwsze z zakresu od 2 do {0}:".format(n))
print(numbers)

Java[edytuj | edytuj kod]

public class Main 
{
  public static void main(String[] args)
  {
    int n = 100;
    boolean[] numbersTable = new boolean[n+1];
    for(int i = 2; i*i <= n; i++)
    {
      if (numbersTable[i] == true)
		continue;
      for (int j = 2 * i ; j <= n; j += i)
		numbersTable[j] = true;

    }
    System.out.println("Liczby pierwsze z przedziału od 2 do " + n + ":");
    for (int i = 2; i <= n; i++)
      if (numbersTable[i] == false)
		System.out.println(i);

  }

}

Asembler[edytuj | edytuj kod]

segment	.data 
limit	dd	2000000
segment	.text
	global	_start
_start:	
	push	ebp
	mov	ebp,esp

	mov	ecx,[limit]
L1:
	push	ecx
	dec	ecx
	cmp	ecx,1
	jne 	L1

	mov	ebx,4
L2:
	mov	edi,esp
	pop	ecx	
	cmp	ecx,0
	je	notPrime

	mov	eax,ecx
	call	_printEAXdecimal
	
	mov	eax,ecx
	xor	ecx,ecx
	mul	ebx
L3:
	mov	[edi],ecx
	add	edi,eax
	cmp	edi,ebp
	jg	notPrime
	jmp	L3

notPrime:
	cmp 	ebp,esp
	jne	L2

	pop	ebp

	mov	eax,1	; exiting
	mov	ebx,5
	int	0x80

MATLAB[edytuj | edytuj kod]

function liczby_pierwsze=esito2(wektor)
%Sito Eratostenesa
zakres=2:floor(sqrt(max(wektor)));
liczby_pierwsze=wektor;
for i=1:length(zakres)
  liczby_pierwsze=liczby_pierwsze(mod(liczby_pierwsze,zakres(i))~=0 & liczby_pierwsze~=zakres(i));
end
end

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]