Przejdź do zawartości

Skośny system dwójkowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Skośny system dwójkowy, binarne liczby skośne (ang. skew binary numbers) – system liczbowy, w którym liczby są reprezentowane w podobny, lecz nie identyczny, sposób do liczb dwójkowych.

W systemie binarnym kolejne cyfry (0 lub 1, licząc od prawej strony, czyli od najmniej znaczących) odpowiadają kolejnym potęgom liczby 2 (jest to system pozycyjny z bazą 2). Tak więc cyfra 1 na -tej pozycji, licząc od prawej i zaczynając numerację od 0, odpowiada liczbie

W systemie skośnym z kolei cyfra na -tej pozycji odpowiada liczbie Oprócz użycia cyfry 0 oraz 1, tak jak w zwykłych liczbach binarnych, pozwala się na użycie cyfry co odpowiada liczbie

Podsumowując liczba jest zapisana przy pomocy ciągu cyfr (zapisanych w kolejności malejącej ), a liczba którą reprezentują to

Na przykład liczba może zostać zapisana jako ponieważ

Kolejne cyfry (od prawej) odpowiadają liczbom: 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 1023, 2047,...

Niejednoznaczność reprezentacji i konwencja zapisu

[edytuj | edytuj kod]

W celu usunięcia niejednoznaczności (daną liczbę można zapisać na kilka sposobów), wprowadza się regułę: cyfra 2 może wystąpić tylko raz i musi być to cyfra za którą jest tylko ciąg cyfr 0. Liczba 92 powyżej jest zapisana zgodnie z tą konwencją. Bez tej reguły można by napisać również: ponieważ

Początkowe liczby

[edytuj | edytuj kod]

Zapis początkowych 15 liczb przedstawiono w tabeli:

System dziesiętny System dwójkowy System skośny System trójkowy
0 0 0 0
1 1 1 1
2 10 2 2
3 11 10 10
4 100 11 11
5 101 12 12
6 110 20 20
7 111 100 21
8 1000 101 22
9 1001 102 100
10 1010 110 101
11 1011 111 102
12 1100 112 110
13 1101 120 111
14 1110 200 112
15 1111 1000 120

Operacje dodawania i usuwania jedynki

[edytuj | edytuj kod]

Pierwszym spostrzeżeniem jest, że

Tj. dodanie 1 do 2, powoduje pojawienie się 1 na następnym miejscu (przeniesienie) – o ile na następnej pozycji było wcześniej 0.

Tworzy to prostą regułę dodawania 1:

 • jeśli liczba w reprezentacji skośnej zawiera cyfrę 2 (zgodnie z konwencją jest tylko co najwyżej jedna taka cyfra), zmień ją na 0, a cyfrę następną (bardziej w lewo) zmień z 0 na 1, albo z 1 na 2. (przypadku z cyfrą 2 nie ma, ponieważ jest tylko co najwyżej jedna taka cyfra)
 • jeśli liczba w reprezentacji skośnej nie zawiera cyfry 2, zmień na pierwszej pozycji (najbardziej na prawo) cyfrę 0 na 1, albo 1 na 2.

W obu przypadkach, powstała liczba będzie zgodna z konwencją.

Przykład:

Warto zauważyć, że dodanie jedynki nie powoduje kaskadowego przenoszenia na dalsze pozycje, jak ma miejsce w normalnych systemach pozycyjnych w tym systemie dwójkowym.

Odejmowanie 1 wykonuje się w podobny (odwrotny) sposób.

Motywacja

[edytuj | edytuj kod]

Liczby skośne w reprezentacji rzadkiej umożliwiają dodawanie jedynki w czasie stałym. W systemie binarnym dodanie 1 do 1 powoduje wynik 0 na danej pozycji i przeniesienie 1 na następną pozycję, które z kolei znowu może wywołać nowe przeniesienia – w najgorszym przypadku trzeba przejść wszystkie cyfry, których jest

Rzadkie liczby binarne

[edytuj | edytuj kod]

Dodawanie (oraz odejmowanie) jedynki w liczbach skośnych zajmuje O(1) czasu, jednak należy znać pozycję cyfry 2 jeśli występuje. Można oprócz liczby pamiętać gdzie ostatnio została zapisana cyfra 2. Jednak w przypadku języków funkcyjnych, nawet ze znajomością pozycji k nie da się dojść do tego elementu w czasie stałym jeśli liczba jest reprezentowana jako lista jedno kierunkowa (trzeba przejść k elementów, których pesymistycznie może być ). W celu łatwego dostępu, liczbę zapisuje się w postaci listy w której początek listy odpowiada cyfrom mniej znaczącym (normalnie prawa strona zapisu).

 [0, 0, 2, 1, 0, 1] + 1 = [0, 0, 0, 2, 0, 1]  = 2∙15 + 1∙63 = 93

W tym celu używa się reprezentacji rzadkiej (można ją też zastosować do innych systemów liczbowych). W liście nie przechowuje się elementów równych 0, a oprócz cyfr, przechowuje się wagi (lub pozycje). Cyfrę dwa przechowuje się jako podwójna cyfra 1.

 92 = [7, 7, 15, 63]
 92 + 1 = [7, 7, 15, 63] + 1 = [7+7+1, 15, 63] = [15, 15, 63] = 93

Zamiast wag można alternatywnie przechowywać wykładniki: 92 = [2, 2, 3, 5]. 93 = [3, 3, 5]. W celu oszczędności miejsca (obie reprezentacje są sobie równoważne).

Umożliwia to wykonywanie operacji inkrementacji (dodania 1) oraz dekrementacji (odjęcie 1), w czasie stałym, niezależnie od wielkości liczby.

Zastosowania

[edytuj | edytuj kod]

Z powodu swoich właściwości, skośne liczby dwójkowe wykorzystuje się w językach funkcyjnych, do implementacji takich struktur danych jak listy o dostępnie swobodnym. Operacje na takich listach mają złożoność przedstawioną w poniższej tabelce w porównaniu do innych funkcyjnych struktur:

Operacja Lista Zrównoważone BST Liczby skośne
head (odczyt pierwszego elementu listy)
cons (konstrukcja nowej listy z dodanym nowym pierwszym elementem)
tail (konstrukcja nowej listy bez pierwszego elementu)
index (i-ty element) – pesymistycznie

Liczby skośne mogą być również użyte do implementacji kolejek z dostępem swobodnym w językach funkcyjnych.

Przykład implementacji

[edytuj | edytuj kod]

Przykład operacji dodawania oraz konwersji na liczbę lub notację pozycyjną (implementacja w języku programowania Erlang). Używa formatu rzadkiej notacji wykładnikowej, np. 92 = [2,2,3,5].

zero() -> [].

% Operacja inc wykonuje się w czasie stałym!
inc([X,X|T]) -> [X+1|T];
inc([X|T])  -> [0,X|T];
inc([])   -> [0].

% [2,2,3,5] -> "101200".
to_display([]) -> [$0];
to_display(L) -> to_display(L, [], false, 0).

to_display([X,X|T], Acc, _, X) -> to_display(T, [$2 | Acc], false, X+1);
to_display([X|T], Acc, _, X)  -> to_display(T, [$1 | Acc], false, X+1);
to_display([_|_T]=L, Acc, _, X) -> to_display(L, [$0 | Acc], true, X+1);
to_display([], Acc, true, _X)  -> [$1 | Acc];
to_display([], Acc, false, _X) -> Acc.

% [2,2,3,5] -> [7,7,15,63].
to_exps(L) -> [ (1 bsl (X+1)) - 1 || X <- L ].

% [7,7,15,63] -> "63+15+7+7".
to_sum([]) -> "0";
to_sum(L) -> string:join([ integer_to_list(P) || P <- to_exps(L) ], "+").

% [2,2,3,5] -> 92.
to_number(L) -> lists:foldl(fun(X, Acc) -> Acc + ((1 bsl (X+1)) - 1) end, 0, L).
%to_number2(L) -> lists:sum(to_exps(L)). % alternatywnie

% pokazuje pierwsze N liczb
first(N) -> lists:foldl(fun(I, X) ->
   io:format("~p:  \t~p   \t= ~s    \t= ~p   \t= ~s_skew~n", [I-1, X, to_sum(X), to_number(X), to_display(X)]),
   inc(X)
  end, zero(), lists:seq(1, N)).

Wynik działania:

 first(101).
 0:  []       = 0       = 0       =   0_skew
 1:  [0]       = 1       = 1       =   1_skew
 2:  [0,0]      = 1+1      = 2       =   2_skew
 3:  [1]       = 3       = 3       =   10_skew
 4:  [0,1]      = 3+1      = 4       =   11_skew
 5:  [0,0,1]     = 3+1+1     = 5       =   12_skew
 6:  [1,1]      = 3+3      = 6       =   20_skew
 7:  [2]       = 7       = 7       =  100_skew
 8:  [0,2]      = 7+1      = 8       =  101_skew
 9:  [0,0,2]     = 7+1+1     = 9       =  102_skew
 10:  [1,2]      = 7+3      = 10      =  110_skew
 11:  [0,1,2]     = 7+3+1     = 11      =  111_skew
 12:  [0,0,1,2]    = 7+3+1+1    = 12      =  112_skew
 13:  [1,1,2]     = 7+3+3     = 13      =  120_skew
 14:  [2,2]      = 7+7      = 14      =  200_skew
 15:  [3]       = 15      = 15      =  1000_skew
...
 90:  [0,0,1,2,3,5]  = 63+15+7+3+1+1 = 90      = 101112_skew
 91:  [1,1,2,3,5]   = 63+15+7+3+3  = 91      = 101120_skew
 92:  [2,2,3,5]    = 63+15+7+7   = 92      = 101200_skew
 93:  [3,3,5]     = 63+15+15   = 93      = 102000_skew
 94:  [4,5]      = 63+31     = 94      = 110000_skew
 95:  [0,4,5]     = 63+31+1    = 95      = 110001_skew
 96:  [0,0,4,5]    = 63+31+1+1   = 96      = 110002_skew
 97:  [1,4,5]     = 63+31+3    = 97      = 110010_skew
 98:  [0,1,4,5]    = 63+31+3+1   = 98      = 110011_skew
 99:  [0,0,1,4,5]   = 63+31+3+1+1  = 99      = 110012_skew
 100: [1,1,4,5]    = 63+31+3+3   = 100      = 110020_skew

Zobacz też

[edytuj | edytuj kod]

Referencje

[edytuj | edytuj kod]