Skrótowce i skróty używane w medycynie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Poniższa lista zawiera pogrupowane alfabetycznie skrótowce i skróty używane w medycynie i naukach pokrewnych.


A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

0–9[edytuj | edytuj kod]

 • 123I123I (izotop promieniotwórczy jodu)
 • 3TC – lamiwudyna
 • 5-ASA – kwas 5-aminosalicylowy (mesalazyna)
 • 5-HT – 5-hydroksytryptamina (serotonina)
 • 5-HTP – 5-hydroksytryptofan
 • 99mTc99Tc (izotop promieniotwórczy technetu)

A[edytuj | edytuj kod]

 • a. (z łac. arteria) – tętnica
 • aa. (z łac. arteriae) – tętnice
 • A – adrenalina
 • AA (z ang. Anonymous Alcoholics) – Anonimowi Alkoholicy
 • AA (z łac. acidum arachidonicum) – kwas arachidonowy
 • ABMT (z ang. autologous bone marrow transplantation) – autogeniczne przeszczepienie szpiku kostnego
 • ABPM (z ang. ambulatory blood pressure monitoring) – ambulatoryjne całodobowe monitorowanie ciśnienia krwi (tzw. holter ciśnieniowy)
 • ABVD – schemat leczenia cytostatycznego przy użyciu adriamycyny, bleomycyny, winblastyny i dakarbazyny
 • ACE (z ang. Angiotensin-converting enzyme) – enzym konwertujący angiotensynę (konwertaza angiotensyny)
 • ACEI (z ang. angiotensin-converting enzyme inhibitors) – inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (inhibitory konwertazy angiotensyny)
 • ACh – acetylocholina
 • ACL – (z ang. anterior cruciate ligament) – więzadło krzyżowe przednie
 • ACP (z ang. acid phosphatase) – fosfataza kwaśna
 • ACTH (z ang. adrenocorticoid hormone) – hormon adrenokortykotropowy (kortykotropina)
 • ADH (z ang. antidiuretic hormone) – hormon antydiuretyczny
 • ACLS (z ang. advanced cardiovascular life support) – zaawansowane czynności ratujące życie
 • ADP – adenozyno-5'-difosforan (adenozynodwufosforan, adenozynodifosforan)
 • AED (z ang. automated external defibrillation) – automatyczna zewnętrzna defibrylacja
 • AF (z ang. atrial fibrillation) – migotanie przedsionków
 • AFP (z ang. alpha fetal protein) – alfa-fetoproteina
 • AGN (z ang. acute glomerulal nephritis) – ostre kłębuszkowe zapalenie nerek
 • AHA (z ang. American Heart Association) – Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • AHI (z ang. apnea-hypopnea index) – wskaźnik bezdechów i spłyceń oddechu
 • AHF (z ang. antihemophilic factor) – czynnik przeciwhemofilowy (czynnik VIII)
 • AHG (z ang. antihemophilic globulin) – globulina przeciwhemofilowa
 • AI (z ang. artificial insemination) – sztuczne zapłodnienie
 • AICD (z ang. automatic implanted cardiac defibrillator) – automatyczny wszczepialny defibrylator serca
 • AIDS (z ang. acquired immune deficiency syndrome) – zespół nabytego niedoboru immunologicznego
 • AlAT – aminotransferaza alaninowa
 • ALG (z ang. antilymphocytic globuline) – globulina antylimfocytarna
 • ALL (z ang. acute lymphocytic leukemia) – ostra białaczka limfatyczna
 • ALKP (z ang. alkaline phosphatase) – fosfataza alkaliczna (fosfataza zasadowa)
 • ALP (z ang. alkaline phosphatase) – fosfataza alkaliczna (fosfataza zasadowa)
 • ALS (z ang. amyotrophic lateral sclerosis) – stwardnienie zanikowe boczne
 • ALS (z ang. advanced life support) – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne
 • ALT (z ang. alanine transferase) – transferaza alaninowa
 • AM – Akademia Medyczna
 • AMA
  • AMA (z ang. American Medical Association) – Amerykańskie Towarzystwo Medyczne
  • AMA (z ang. anti-mitochondrial antibodies) – przeciwciała przeciwmitochondrialne
 • AML (z ang. acute myelocytic leukemia) – ostra białaczka szpikowa
 • AMP – adenozyno-5'-monofosforan (adenozynomonofosforan)
 • ANA (z ang. anti-nuclear antibodies) – przeciwciała przeciwjądrowe
 • ANCA (z ang. anti-neutrophil cytoplasmic antibodies) – przeciwciała przeciw cytoplazmie neutrofili
 • ANF (z ang. antinatriuretic factor) – czynnik antynatriuretyczny
 • ANN – alergiczny nieżyt nosa (katar sienny)
 • ANP (z ang. atrial natriuretic peptide) – przedsionkowy peptyd natriuretyczny
 • AP
  • AP (z łac. angina pectoris) – dławica piersiowa (objaw [postać] choroby niedokrwiennej serca)
  • AP (z ang. alkaline phosphatase) – fosfataza alkaliczna (fosfataza zasadowa)
  • AP (z łac. anterior – posterior) – projekcja przednio-tylna
 • APGAR (od nazwiska Virginii Apgar) – skala
 • APSAC (z ang. anisoylated plasminogen streptokinase activator complex) – anizoilowany kompleks aktywatora plazminogenu
 • APTT (z ang. activated partial thromboplastin time) – aktywowany czas częściowy tromboplastyny
 • ARA (z ang. American Rheumatism Association) – Amerykańskie Towarzystwo Reumatologiczne (obecnie Amerykańskie Kolegium Reumatologiczne)
 • ARA-A – arabinozyd adeniny
 • ARA-C – arabinozyd cytozyny
 • ARB (z ang. angiotensin receptor blockers) – blokery receptora angiotensyny
 • ARBs (z ang. angiotensin receptor blockers) – blokery receptora angiotensyny
 • ARC (z ang. AIDS-related complex) – zespół związany z AIDS
 • ARDS (z ang. adult respiratory distress syndrome) – zespół niewydolności oddechowej dorosłych (zespół płuca wstrząsowego)
 • ARO – aktywność reninowa osocza
 • art. (z łac. articulatio) – staw
 • AS (z ang. aortic stenosis) – zwężenie zastawki aortalnej
 • ASA (z ang. acetylsalicylic acid) – kwas acetylosalicylowy
 • ASD (z ang. atrial septal defect) – ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej
 • ASM – „akcja serca miarowa”
 • ASO – miano przeciwciał antystreptolizyny O
 • AspAT – aminotransferaza asparaginianowa
 • AST – aminotransferaza asparaginianowa
 • AT1 – receptor angiotensyny 1
 • AT2 – receptor angiotensyny 2
 • ATC – klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna leków
 • ATG (z ang. antithymic globuline) – globulina antytymocytarna
 • AT-III – antytrombina III
 • ATP – adenozyno-5'-trifosforan (adenozynotrójfosforan, adenozynotrifosforan)
 • aVL – oznaczenie elektrody przy badaniu ekg
 • AVNRT – (z ang. atrio-ventricular nodal reentry tachycardia) nawrotny częstoskurcz przedsionkowo-komorowy węzłowy
 • AVPU – skala oceny przytomności na podstawie oceny reakcji na bodźce, stosowana w ratownictwie medycznym
 • aVR – oznaczenie elektrody przy badaniu ekg
 • AVR (z ang. aortic valve replacement) – implantacja zastawki w ujście aortalne
 • AZS – atopowe zapalenie skóry
 • AZPP – alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
 • AZT (z łac. azidothymidinum) – azydotymidyna

B[edytuj | edytuj kod]

 • BAC – biopsja aspiracyjna cienkoigłowa
 • Ba – krwinki zasadochłonne – bazofile
 • BAL – (ang.) płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe (Brocho-alveolar Lavage)
 • BAL – (ang.) preparat chelatujący (British Anti-Lewisite)
 • BAO – (ang.) podstawowe wydzielanie kwasu solnego (Basic Acid Output)
 • BCG – (ang.) szczepionka przeciwgruźlicza (Bacillus Calmette Guerain)
 • BCNU – karmustyna
 • BE – (ang.) nadmiar zasad (Base Excess)
 • BIPSS – (ang.) cewnikowanie zatok skalistych dolnych (bilateral inferior petrosal sinus sampling)
 • BK – badanie w kierunku prątków gruźlicy (Bacterium Koch)
 • BLS – (ang.) zapewnienie podstawowych czynności życiowych (Basic Life Support)
 • BMC – (ang.) zawartość mineralna kości (Bone Mass Content)
 • BMD – (ang.) gęstość mineralna kości (Bone Mass Density)
 • BMI – (ang.) indeks masy ciała (Body Mass Index)
 • BMR – (ang.) podstawowa przemiana materii (basal metabolic rate)
 • BMT – (ang.) przeszczep szpiku kostnego (bone marrow transplantation)
 • BNP – (ang.) Brain Natiuretic Peptide - mózgowy peptyd natriuretyczny
 • BP – (ang.) ciśnienie tętnicze (Blood Pressure)
 • BPH – (ang.) łagodny rozrost prostaty (benign prostatic hyperplasia)
 • BPM – (ang.) uderzeń na minutę (Beats Per Minute)
 • BSE – (ang.) zwyrodnienie gąbczaste mózgu, choroba wściekłych krów (bovine spongiform encephalopathy)
 • BSP – (ang.) bromosulfoftaleina (bromsulphtalein)
 • BT (ang. Blooding Time) - czas krwawienia
 • BTA – bezpośredni test antyglobulinowy
 • BUN – (ang.) azot pozabiałkowy (blood urea nitrogen)
 • BVM – (ang.) worek samorozprężalny z zastawką i maska twarzowa (bag valve mask)
 • bz – bez zmian

C[edytuj | edytuj kod]

 • CABG – (ang.) by-pass (Coronary Arterial Bypass Graft)
 • cAMP – cykliczny adenozynomonofosforan
 • ca.rak (carcinoma)
 • Ca – wapń (Calcium)
 • CAD – (ang.) choroba niedokrwienna serca, choroba wieńcowa (Coronary Artery Disease)
 • CAH – (ang.) przewlekłe aktywne zapalenie wątroby (Chronic Active Hepatitis)
 • CAH – (ang.) zespół nadnerczowo-płciowy (Congenital Adrenal Hyperplasia)
 • CAT – (ang.) tomografia komputerowa (computed axial tomography)
 • CAPD – (ang.) ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis)
 • cc – cięcie cesarskie
 • CCDdysplazja obojczykowo-czaszkowa (ang. cleidocranial dysplasia)
 • CCNU – lomustyna
 • CCS – (ang.) klasyfikacja choroby wieńcowej według Kanadyjskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Canadian Cardiology Society)
 • CD4 (ang.) – cząsteczka różnicująca 4 (patrz: limfocyt T)
 • CD8 (ang.) – cząsteczka różnicująca 8 (patrz: limfocyt T)
 • CDC – (ang.) Centra Kontroli i Prewencji Chorób (Center for Disease Control)
 • CEA – (ang.) antygen rakowo-płodowy (Carcinoembryonic Antigen)
 • CF – (ang.) mukowiscydoza (Cystic Fibrosis)
 • cGMP – cykliczny guanozylomonofosforan
 • ChE – cholinesteraza
 • CHE – cholinesteraza
 • CHF – (ang.) zastoinowa niewydolność krążenia (Congestive heart failure)
 • ChL-C – Choroba Leśniowskiego-Crohna
 • ChNS - choroba niedokrwienna serca
 • CI
  • CI - (ang.) wskaźnik sercowy (Cardiac Index)
  • CI – (ang.) przedział ufności (Confidence Interval)
 • CJD – (ang.) choroba Creutzfeldta-Jakoba (Creutzfeldt-Jakob disease)
 • CKkinaza kreatynowa
 • CK-MB – izoenzym MB kinazy kreatyny
 • ckpw – co kilka pól widzenia
 • CLL – (ang.) przewlekła białaczka limfatyczna (Chronic Lymphocytic Leukemia)
 • CM – kapreomycyna
 • CML – (ang.) przewlekła białaczka szpikowa (Chronic Myelocytic Leukemia)
 • CMML – (ang.) przewlekła białaczka mielomonocytowa (Chronic Myelomonocytic Leukemia)
 • CMV – (ang.) wirus cytomegalii (Cytomegalovirus)
 • COLD – (ang.) przewlekła zaporowa choroba płuc (Chronic Obstructive Lung Disease)
 • COPD – (ang.) przewlekła choroba oskrzelowo-płucna (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
 • CO – (ang.) pojemność minutowa (Cardiac Output)
 • CO – tlenek węgla
 • COX-1 – (ang.) cyklooksygenaza 1 (Cyclooxigenase)
 • COX-2 – (ang.) cyklooksygenaza 2 (Cyclooxigenase)
 • CPAP – (ang.) ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (Continuous Positive Airway Pressure)
 • CPK – (ang.) fosfokinaza kreatyniny (creatine phosphokinase)
 • CPR – (ang.) resuscytacja krążeniowo-oddechowa (Cardio-pulmonary resuscitation)
 • CPR – Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 • CREST – (ang.) zespół CREST (Calcinosis Raynaud Esophagus Sclerosis Teleangiectasiae)
 • CRH – (ang.) hormon uwalniający kortykotropinę (Corticotropin Releasing Hormone)
 • CRF – (ang.) czynnik uwalniający kortykotropinę (Corticotropin Releasing Factor)
 • CRP – (ang.) białko C reaktywne (C Reactive Protein)
 • CR – (ang.) pełna remisja (Complete Remission)
 • CsA – cyklosporyna A
 • CS – cykloseryna
 • CSF – (ang.) płyn mózgowo-rdzeniowy (Cerebral Spinal Fluid)
 • CSK – centralny szpital kliniczny
 • CSNcentralny system nerwowy
 • Ct – kalcytonina
 • CT – (ang.) tomografia komputerowa (computed tomography)
 • CU – (łac. Collitis Ulcerosa) wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 • CUN – centralny układ nerwowy
 • CVA – (ang.) udar mózgu (Cerebrovascular Accident)
 • CVID – (ang.) pospolity niedobór odporności (Common Variable ImmunoDeficiency)

D[edytuj | edytuj kod]

 • d4T – stawudyna
 • DA – dopamina
 • dB – decybel
 • DBP – (ang.) rozkurczowe ciśnienie krwi (Diastolic Blood Pressure)
 • DCM – (ang.) kardiomiopatia rozstrzeniowa (Dilated Cardiomyopathy)
 • ddC – zalcytabina
 • DDD – (ang.) standardowe dawki dzienne (Daily Defined Doses)
 • ddI – dydanozyna
 • DHEA-S – (łac.) siarczan dehydroepiandrosteronu (Dehydroepiandrosteronum sulphatum)
 • DHE – (łac.) dihydroergotamina (Dihydroergotaminum)
 • DHS – (ang.)dynamiczna śruba biodrowa (Dynamic Hip Screw)
 • DIC – (ang.) zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (Disseminated Intravascular Coagulation)
 • DiPerTe – szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa (Diphteria Pertussis Tetanus)
 • DiTe – szczepionka błoniczo-tężcowa (Diphteria Tetanus)
 • DKA – (ang.) cukrzycowa kwasica ketonowa (diabetic ketoacidosis)
 • DLV – delawirydyna
 • DLTX – (ang.) przeszczep obu płuc (Double Lung Transplantation)
 • DM – (łac.) cukrzyca (diabetes mellitus)
 • DM 1 – cukrzyca typu 1
 • DM 2 – cukrzyca typu 2
 • DNA – (ang.) kwas dezoksyrybonukleinowy (Desoxyribonucleic Acid)
 • DNAR – (ang.) decyzja o nie podejmowaniu resuscytacji (Do Not Attempt Resuscitation)
 • DOC – 2,5-dimetoksy-4-chloroamfetamina
 • DTP – szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa (Diphteria Tetanus Pertussis)
 • DT – szczepionka błoniczo-tężcowa (Diphteria Tetanus)
 • DVT – (ang.) zapalenie żył głębokich (Deep Vein Thrombosis)
 • DEXA – (ang.) absorpcjometria podwójnej energii promieniowania rentgenowskiego (Dual Energy X-ray Absorptiometry)
 • DZM – dobowa zbiórka moczu

E[edytuj | edytuj kod]

 • Eerytrocyty
 • E1estron
 • E2estradiol
 • E3estriol
 • E4estetrol
 • E5dietylstilbestrol
 • EACA – kwas epsilon-aminokapronowy (acidum ε-aminocapronicum)
 • EBM – (ang.) praktyka medyczna oparta na wiarygodnych publikacjach naukowych (Evidence Based Medicine)
 • ECF – (z ang. extracellular fluid) płyn zewnątrzkomórkowy
 • ECG – (ang.) elektrokardiogram (Electrocardiogram)
 • ECMO – (z ang. extracorporeal membrane oxygenation) ciągłe pozaustrojowe natlenianie krwi
 • ECPW – endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna
 • EEG – elektroencefalogram
 • EF – (ang.) frakcja wyrzutowa (Ejection Fraction)
 • EGF – (ang.) czynnik wzrostu naskórka (Epidermal Growth Factor)
 • EKG – elektrokardiogram
 • EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • ELBW – ekstremalnie niska urodzeniowa masa ciała (< 1000 g) (Extremely Low Birth Weight)
 • ELISA – (ang.) badanie ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay)
 • EMC – (ang.) zapalenie mózgu i mięśnia sercowego (Encephalomyocarditis)
 • EMF – (ang.) zwłóknienie endomiokardialne (Endomyocardial Fibrosis)
 • EMB – etambutol
 • EMG – elektromiografia
 • Eo – krwinki kwasochłonne (eozynofile)
 • EPH – (ang.) gestoza (Edema Proteinuria Hypertension)
 • EPOerytropoetyna
 • ERCP – (ang.) endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography)
 • ESEM – (ang.) endoskopowe podejrzenie metaplazji przełyku (endoscopically suspected esophageal metaplasia)
 • ESR – (ang.) odczyn Biernackiego (Erythocyte Sedimentation Rate)
 • ESWL – (ang.) pozaustrojowe rozbijanie złogów za pomocą fal (Extracorporal Shockwave Lithotripsy)
 • ET – (ang.) grubość endometrium (endometrial thickness)
 • ET – (ang.) endotelina (Endothelin)
 • EtCO2 – (ang. end tidal carbon dioxide) końcowo-wydechowe ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla (kapnometria)
 • EUS – (ang.) ultrasonografia endoskopowa (Endoscopic Ultrasonography)
 • EVF – efawirenz

F[edytuj | edytuj kod]

 • FA – fosfataza alkaliczna, ALP
 • FDA – (ang.) amerykańska Agencja Żywności i Leków (Food and Drug Administration)
 • FDP – (ang.) produkty rozpadu fibrynogenu (Fibrinogen Degradation Products)
 • FEV1 – (ang.) objętość nasilonego wydechu 1-sekundowego (Forced Expiratory Volume 1-second)
 • Fe – żelazo (Ferrum)
 • FFA – (ang.) wolne kwasy tłuszczowe (free fatty acids)
 • FFP – (ang.) świeżo mrożone osocze (fresh frozen plasma)
 • FG – poziom glukozy we krwi na czczo (zob. nieprawidłowa glikemia na czczo)
 • FHR – (ang.) częstość serca płodu (Fetal Heart Rate)
 • FHT – (ang.) tony serca płodu (Fetal Heart Tones)
 • FIVET – (wł.) zapłodnienie pozaustrojowein vitro i przeniesienie zarodka (Fecondazione in Vitro e trasferimento embrionale)[1]
 • FK – fosfataza kwaśna, ACP
 • FPG – (ang.) stężenie glukozy na czczo (Fasting Plasma Glucose)
 • FSH – hormon folikulotropowy
 • fT3 – wolna trójjodotyronina
 • fT4 – wolna tyroksyna
 • FTA-ABS – (ang.) odczyn immunofluorescencji krętków modyfikacja absorpcyjna (Fluorescent Treponemal Antibody Absorption)
 • FTA – (ang.) odczyn immunofluorescencji krętków (Fluorescent Treponemal Antibody)
 • FVC – natężona pojemność życiowa

G[edytuj | edytuj kod]

 • G6PD – (ang.) dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu (Glucose-6-phosphate-dehydrogenase)
 • G-6-PD – (ang.) dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu (Glucose-6-phosphate-dehydrogenase)
 • G+ – bakterie gramdodatnie
 • G- – bakterie gramujemne
 • GABA – (ang.) kwas gamma-aminomasłowy (gamma-aminobutyric acid)
 • GCS – (ang.) skala śpiączki Glasgow (Glasgow Coma Scale)
 • GDH – (ang.) dehydrogenaza glutaminianowa (Glutamate dehydrogenase)
 • GERD – (ang.) choroba refluksowa przełyku (Gastro-esophageal Reflux Disease)
 • GFR – (ang.) wskaźnik filtracji kłębuszkowej (glomerular filtration rate)
 • GGTP – gamma-glutamylotranspeptydaza
 • GH – (ang.) hormon wzrostu (Growth Hormone)
 • GHRF – (ang.) czynnik uwalniający hormon wzrostu (Growth Hormone-Releasing Factor)
 • GIK – mieszanka polaryzująca glukoza-insulina-potas
 • GITS – (ang.) terapeutyczny system dla przewodu pokarmowego (Gastrointestinal therapeutic system)
 • GIFT – (ang.) dojajowodowe przeniesienie gamet (Gamete intrafallopian transfer)
 • GlDH – (ang.) dehydrogenaza glutaminianowa (Glutamate dehydrogenase)
 • GOPP – górny odcinek przewodu pokarmowego
 • GORD – (ang.) choroba refluksowa przełyku (Gastro-oesophageal Reflux Disease)
 • GOT – (ang.) aminotransferaza asparaginianowa (glutamic-oxalacetic transaminase)
 • GPT – (ang.) aminotransferaza alaninowa (glutamic-pyruvic transaminase)
 • GTF – czynnik tolerancji glukozy (ang. Glucose tolerance factor)
 • GvH – (ang.) choroba przeszczep przeciw gospodarzowi (Graft-versus-Host)
 • GvHD – (ang.) choroba przeszczep przeciw gospodarzowi (Graft-versus-Host Disease)
 • gzt – guzkowe zapalenie tętnic

H[edytuj | edytuj kod]

 • H1 – receptor histaminowy 1
 • H2 – receptor histaminowy 2
 • HA – nadciśnienie tętnicze (Hypertonia arterialis)
 • HAART – (ang.) intensywna terapia antyretrowirusowa (highly active antiretroviral therapy)
 • HAE – (ang. Hereditary Angioedema), wrodzony obrzęk naczynioruchowy
 • HAV – (ang.) wirus zapalenia wątroby typu A (Hepatitis A Virus)
 • HbA1c – hemoglobina glikolizowana
 • HbCO – karboksyhemoglobina
 • HB – (ang.) hemoglobina (Hemoglobin)
 • HBsAg – antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B
 • HBs – antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B
 • HBV – (ang.) wirus zapalenia wątroby typu B (Hepatitis B Virus)
 • hCG – (ang.) ludzka gonadotropina kosmówkowa (Human Chorion Gonadotropine)
 • HCT – hematokryt
 • HCV – (ang.) wirus zapalenia wątroby typu C (Hepatitis C Virus)
 • HDCz – heparyna drobnocząsteczkowa
 • HDL – (ang.) lipoproteina o wysokiej gęstości (high-density lipoprotein)
 • HDL-C – (ang.) frakcja cholesterolu złożona z lipoprotein o wysokiej gęstości (high-density lipoprotein cholesterol)
 • HGB – (ang.) hemoglobina (hemoglobin)
 • HibHaemophilus influenzae B
 • HIV – (ang.) ludzki wirus niedoboru odporności (human immunodeficiency virus)
 • HKT – hematokryt
 • HL – (ang.) lipaza wątrobowa (Hepatic Lipase)
 • HLA – (ang.) antygeny zgodności tkankowej (human leucocyte antigens)
 • HMG-CoA – reduktaza hydroksymetyloglutarylokoenzymu A
 • HOCM – (ang.) kardiomiopatia przerostowa z zawężeniem drogi odpływu (hypertrophic obstructive cardiomyopathy)
 • Hp+ – Helicobacter pylori dodatni
 • Hp – Helicobacter pylori
 • Hp- – Helicobacter pylori ujemny
 • HR – (ang.) częstość akcji serca (heart rate)
 • HRT – (ang.) hormonalna terapia zastępcza (hormone replacement therapy)
 • HRT II – scaningowa tomografia laserowa
 • HSV – (ang.) wirus opryszczki (Herpes Simplex Virus)
 • HTLV – (ang.) wirus ludzki białaczki limfocytów T (Human T Lymphocyte Leukemia Virus)
 • HTX – (ang.) przeszczepienie serca (heart transplantation)
 • HTZ – hormonalna terapia zastępcza

I[edytuj | edytuj kod]

 • IABP – (ang.) kontrapulsacja wewnątrzaortalna (Intra-aortic Balloon Pumping)
 • IBD (ang. inflammatory bowel disease) – nieswoista choroba zapalna jelit
 • IBS (ang. irritable bowel syndrome) – zespół jelita drażliwego
 • ICAM-1 (ang. Intercellular Adhesion Molecule 1) – śródkomórkowa molekuła adhezyjna 1
 • ICD-9 – (ang.) międzynarodowa klasyfikacja chorób dziewiąta rewizja (International Classification of Diseases
 • ICD-10 – (ang.) międzynarodowa klasyfikacja chorób dziesiąta rewizja (International Classification of Diseases, obecnie obowiązująca)
 • ICSI – (ang.) wprowadzenie plemnika do oocytu podczas ICSI (ang. Intracytoplasmic sperm injection)
 • ICD – (ang.) wszczepialny kardiowerter-defibrylator (Implanted Cardioverter Defibrillator)
 • ICF – (z ang. intracellular fluid) pływ wewnątrzkomórkowy
 • ICU – (ang.) oddział intensywnej opieki medycznej (Intensive Care Unit)
 • IDDM – (ang.) cukrzyca typu 1 (zależna od insuliny, obecnie raczej nie używany) (Insulin Dependent Diabetes Mellitus)
 • IDL – (ang.) lipoproteiny o pośredniej gęstości (Intermediate Density Lipoprotein)
 • IFG – (ang.) nieprawidłowe stężenie glukozy na czczo (Impaired Fasting Glucose)
 • IgA – immunoglobulina A
 • IgD – immunoglobulina D
 • IgE – immunoglobulina E
 • IgG – immunoglobulina G
 • IgM – immunoglobulina M
 • IFG (ang.) nieprawidłowa glikemia na czczo (impaired fasting glucose)
 • ILBW – niewiarygodnie niska urodzeniowa masa ciała (<750g) (Incredible Low Birth Weight)
 • i.m. – (łac.) domięśniowo (intramusculare)
 • INFinterferon
 • INR – (ang.) normalizowany wskaźnik aktywności protrombiny (International Normalized Ratio)
 • IPPV – (ang.) wentylacja z przerywanym dodatnim ciśnieniem (Intermittent postive pressure ventilation)
 • iPS (z ang. induced pluripotent stem [cells]) – niezróżnicowane, pluripotencjalne komórki macierzyste wyhodowane z komórek zróżnicowanych
 • IQ – (ang.) iloraz inteligencji (Intelligence Quotient)
 • ISA – (ang.) wewnętrzna aktywność sympatykomimetyczna (Intrinsic Sympathomimetic Activity)
 • ISDNdwuazotan izosorbidu (Isosorbide dinitrate)
 • ISH – (ang.) izolowane ciśnienie tętnicze skurczowe (Isolated Systolic Hypertension)
 • ITLS – (ang. International Trauma Life Support) zaawansowane zabiegi ratujące życie w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej
 • ITP – (ang.) samoistna plamica małopłytkowa (Idiopathic Thrombocytopenic Purpura)
 • IUCD – (ang.) antykoncepcyjna wkładka domaciczna (intrauterine contraceptive device)
 • IUD – (ang.) antykoncepcyjna wkładka domaciczna (intrauterine device)
 • IU – (ang.) jednostki międzynarodowe (International Units)
 • i.v. – (łac.) dożylnie (intra vene/intravenosus)
 • IVF – (ang.) zapłodnienie in vitro (In vitro fertalization)
 • IUI – (ang.) domaciczna inseminacja (Intra-uterine Insemination)
 • IVP – (ang.) urografia dożylna (Intravenous pyelogram)
 • IWB – inwalida wojenny
 • IW – inwalida wojskowy
 • IZW – Infekcyjne zapalenie wsierdzia

J[edytuj | edytuj kod]

 • JAMA – (ang.) Tygodnik Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego (Journal of the American Medical Association)
 • j.m. – jednostki międzynarodowe

K[edytuj | edytuj kod]

 • KCh – Kasa Chorych
 • KKCz – Koncentrat krwinek czerwonych
 • KKP – Koncentrat krwinek płytkowych
 • KIG – mieszanka polaryzująca potas-insulina-glukoza
 • K – potas (Kalium)
 • KT – tomografia komputerowa
 • KTG – kardiotokografia
 • KZN – Kłębuszkowe zapalenie nerek

L[edytuj | edytuj kod]

 • LAA – (ang.) długo działające analogi insuliny (Long-acting Analogues)
 • LAD – (ang.) tętnica przednia zstępująca (Left Anterior Descendens)
 • LADA – (ang.) utajona cukrzyca autoimmunologiczna dorosłych (latent autoimmune diabetes in adults)
 • LAS – (ang.) zespół uogólnionej limfadenopatii (Lymphadenopathy Syndrome)
 • LAI - (ang.) Leki przeciwpsychotyczne w postaci długodziałających iniekcji (Long-Acting Injectable)
 • LBBB – (ang.) blok lewej gałęzi pęczka Hisa (Left Bundle Branch Block)
 • LBW – niska urodzeniowa masa ciała (<2500g) (Low Birth Weight)
 • LCM – (ang.) limfocytarne zapalenie opon mózgowych (Lymphocytic Meninigitis)
 • LCP – (ang.) płytka niskiego kontaktu (Low Contact Plate)
 • LDH – (ang.) dehydrogenaza mleczanowa (Lactic Dedydrogenase)
 • LDL – (ang.) lipoproteina o niskiej gęstości (Low Density Lipoprotein)
 • LDL-C – (ang.) frakcja cholesterolu złożona z lipoprotein o niskiej gęstości (Low Density Lipoprotein Cholesterol)
 • L-DOPA – lewoskrętna postać dwuhydroksyfenyloalaniny (DihydrOxyPhenylAlanine)
 • LES – (ang.) dolny zwieracz przełyku
 • LES – toczeń układowy (Lupus erythematodes systemicus)
 • LE – (łac.) toczeń układowy (Lupus erythematodes)
 • leu – leukocyt, leukocyty (Leukocytes)
 • LGL – zespół Lowna-Ganonga-Levine’a
 • LGM – (łac.) limfogranulomatoza (Lymphogranulomatosis maligna)
 • LH – hormon luteinizujący
 • L – leukocyt, leukocyty (Leukocytes)
 • LM – (ang.) pień lewej tętnicy wieńcowej (Left Main)
 • LMWH – (z ang. low-molecular-weight heparin) heparyna drobnocząsteczkowa
 • Lp(A) – lipoproteina A (Lipoprotein A)
 • LPL – lipaza lipoproteinowa
 • LVEDP – (ang.) ciśnienie lewokomorowe pod koniec rozkurczu (Left ventricular end diastolic pressure)
 • LVEF – (ang.) frakcja wyrzutowa lewej komory (Left Ventricular Ejection Fraction)
 • LVF – (ang.) niewydolność lewokomorowa (Left Ventricular Failure)
 • LVH – (ang.) przerost mięśnia lewej komory serca (Left Ventricular Hypertrophy)
 • LV – (ang.) lewa komora serca (Left ventricle)
 • LVOT – (ang.) droga odpływu lewej komory (Left Ventricular Outflow Track)
 • Ly – limfocyty (Lymphocytes)
 • LZM – środki znieczulające miejscowo

Ł[edytuj | edytuj kod]

 • ŁZS – łuszczycowe zapalenie stawów

M[edytuj | edytuj kod]

 • MAO – (ang.) monoaminooksyaza (Mono-Amine Oxydase)
 • MAP – (ang.) średnie ciśnienie tętnicze (Mean Arterial Pressure)
 • MAS – napady MAS (Morgani-Adams-Stokes)
 • MAS – zespół aspiracji smółki (Meconium Aspiration Syndrome)
 • MCHC – (ang.) średnie stężenie hemoglobiny w erytrocycie (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration)
 • MCH – (ang.) średni ciężar hemoglobiny w erytrocycie (Mean Corpuscular Hemoglobin)
 • mCimilikiur (dawka promieniowania)
 • MCI – Mass Casualty Incident – wypadek masowy
 • MCV – (ang.) średnia objętość erytrocytu (Mean Corpuscular Volume)
 • MD – lekarz medycyny (medicinae doctor)
 • MDS – (ang.) zespół mielodysplastyczny (Myelodysplastic Syndrome)
 • MEkoncentrat krwinek czerwonych, tzw. masa erytrocytarna
 • mEq – miliekwiwalent
 • metametastasis – przerzut
 • MetHb – methemoglobina
 • MET – równoważnik metaboliczny
 • METs – równoważniki metaboliczne
 • MF – morfina
 • Mg – magnez (Magnesium)
 • mg – miligram
 • mg% – miligram procent
 • MIC (mikrobiologia) – (ang.) minimalne stężenie hamujące (minimal Inhibitory Concentration)
 • MIC (z łac. morbus ischaemicus cordis) – choroba niedokrwienna serca
 • MLA – ostra białaczka szpikowa (Myelosis Leucemica Acuta)
 • MM – szpiczak mnogi (Myeloma multiplex)
 • MODY – (ang.) cukrzyca osób dorosłych w młodości (Maturity Onset Diabetes in Youth)
 • Mo – (ang.) monocyty (Monocytes)
 • MP – masa płytkowa
 • MPDmózgowe porażenie dziecięce
 • MPV – (ang.) średnia objętość trombocyta (Mean Platelet Volume)
 • MRI – (ang.) badanie za pomocą rezonansu magnetycznego (Magnetic Resonance Imaging)
 • MR – (ang.) o kontrolowanym uwalnianiu (Modified Release)
 • mRNA – (ang.) matrycowy(informacyjny) kwas rybonukleinowy (messenger Ribonucleic Acid)
 • MRSA – (ang.) gronkowiec złocisty oporny na metycylinę (Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus)
 • MSH – (ang.) hormon melanotropowy (Melanocyte Stimulating Hormone)
 • MSSA – (ang.) gronkowiec złocisty wrażliwy na metycylinę (Methicillin Sensitive Staphylococcus Aureus)
 • MS – (ang.) stwardnienie rozsiane (multiple sclerosis)
 • MTX – (ang.) metotreksat (Methotrexate)
 • MVPS – (ang.) zespół wypadania płatka zastawki mitralnej (Mitral Valve Prolapse Syndrome)
 • MVP – (ang.) zespół wypadania płatka zastawki mitralnej (Mitral Valve Prolapse)
 • MZMinisterstwo Zdrowia (dawniej MZiOS – Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej)

N[edytuj | edytuj kod]

 • Na – sód (Natrium)
 • NA – noradrenalina
 • nb – nieobecny
 • NEJM – (ang.) Tygodnik Lekarski Nowej Anglii (New England Journal of Medicine)
 • Ne – krwinki obojętnochłonne (Neutrophiles)
 • NEC – (ang.) martwicze zapalenie jelit (necrotizing enterocolitis)
 • Neo – nowotwór (Neoplasma)
 • NHL – (ang.) chłoniak złośliwy nieziarniczy (Non Hodgkin Lymphoma)
 • NIDDM – (ang.) cukrzyca typu 2 niezależna od insuliny (Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus)
 • NIL – Naczelna Izba Lekarska
 • NK – (ang.) limfocyty NK (Natural Killers)
 • NLPZ – niesteroidowy lek przeciwzapalny
 • NMR – (ang.) rezonans magnetyczny (Nuclear Magnetic Resonance)
 • NOS – (ang.) syntetaza tlenku azotu (Nitric Oxide Synthetase)
 • NO – tlenek azotu
 • Npl – nowotwór (Neoplasma)
 • n.s. – (ang.) nieznamienny statystycznie (not significant)
 • NSAID – (ang.) niesteroidowy lek przeciwzapalny (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug)
 • NSE – (ang.) neuroswoista enolaza (Neurospecific enolase)
 • NT – nadciśnienie tętnicze
 • NTG – nitrogliceryna (Nitroglycerin)
 • NYHA – (ang.) Nowojorskie Stowarzyszenie Kardiologiczne (New York Heart Association)
 • NZK – nagłe zatrzymanie krążenia

O[edytuj | edytuj kod]

 • OB – odczyn Biernackiego (wskaźnik opadania erytrocytów)
 • OBPS – obturacyjny bezdech podczas snu
 • ocż – ośrodkowe ciśnienie żylne
 • OGTT – (ang.) doustny test obciążenia glukozą (oral glucose tolerance test)
 • OIOM – oddział intensywnej opieki medycznej
 • OIT – oddział intensywnej terapii
 • ONN – ostra niewydolność nerek
 • OOZN – ostre odmiedniczowe zapalenie nerek
 • OSAS – (ang.) obturacyjny bezdech podczas snu (Obstructive Sleep Apnea Syndrome)
 • OTC – ang. over the counter – leki bez recepty
 • OUN – ośrodkowy układ nerwowy
 • OWD – odczyn wiązania dopełniacza
 • OZT – ostre zapalenie trzustki
 • OZW – ostry zespół wieńcowy

P[edytuj | edytuj kod]

 • PAF – (ang.) czynnik aktywujący płytki (Platelet Activating Factor)
 • PAI-1 – (ang.) inhibitor aktywatora plazminogenu 1 (Plasminogen activator inhibitor 1)
 • PAN – ang. guzkowe zapalenie tętnic (Polyarteritis nodosa)
 • PAO – (ang.) szczytowe wydzielanie kwasu solnego (Peak Acid Output)
 • PAP – badanie rozmazu według Papanicolaou (PAPanicolaou)
 • PA – projekcja tylno-przednia (posterior-anterior)
 • PAT – (ang.) napadowy częstoskurcz nadkomorowy (Paroxysmal atrial tachycardia)
 • PCC– (ang.) koncentrat czynników zespołu protrombiny
 • PChN – przewlekła choroba nerek
 • PCI – (ang.) przezskórne interwencje wieńcowe (percutaneous coronary interventions)
 • PCR – (ang.) łańcuchowa reakcja polimerazowa (Polymerase Chain Reaction)
 • PCWP – (z ang. pulmonary capillary wedge pressure) ciśnienie zaklinowania
 • PD – płyn dziąsłowy
 • PDA – (ang.) przetrwały przewód tętniczy Botalla (Persistent Ductus Arteriosus)
 • PDE – (ang.) fosfodiesteraza (Phosphodiesterase)
 • PEEP – (ang.) dodatnie ciśnienie końcowowydechowe (Positive Endexpiratory Pressure)
 • PEFR – (ang.) maksymalna szybkość wydechowa (Peak Expiratory Flow Rate)
 • PEF – (ang.) szczytowy przepływ wydechowy (Peak Expiratory Flow)
 • PEG – (ang.) przezskórna gastrostomia endoskopowa (percutaneous endoscopic gastrostomy)
 • PET – (ang.) pozytonowa tomografia emisyjna (positron emission tomography)
 • P – fosfor, fosforany (Phosphorus)
 • PGE2 – prostaglandyna E2
 • PGI2 – prostacyklina I2
 • pH – odczyn
 • PH – (ang.) nadciśnienie płucne (pulmonary hypertension)
 • PHS – periarthritis humeroscapularis (zespół bolesnego barku ZBB)
 • P-H – pęczek Palladino-Hisa
 • PiCCO – (z ang. pulscontour continuous cardiac output) termodylucja przezpłucna
 • PID – (ang.) zapalenie miednicy małej (pelvic inflammatory disease)
 • PJM – przepuklina jądra miażdżystego
 • PKA – (ang.) kinaza białkowa A (Protein Kinase A)
 • PKU – ((łac.) fenyloketonuria (phenylketonuria)
 • PLT – (ang.) płytki krwi (platlets)
 • PMR – (ang.) przezskórna rewaskularyzacja mięśnia sercowego (percutaneous myocardial revascularisation)
 • p.o. – (łac.) doustnie (per os)
 • POChP – przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • POX – (ang.) peroksydaza (Peroxidase)
 • POZ – podstawowa opieka zdrowotna
 • PQ – odcinek PQ w z zapisie ekg
 • PRA – (ang.) aktywność reninowa osocza (Plasma Renin Activity)
 • PRIND – (ang.) przedłużony odwracalny udar mózgu (Prolonged Reversible Ischemic Neurologic Deficit)
 • PSA – (ang.) swoisty antygen sterczowy (Prostatic Specific Antigen)
 • PSP – (ang.) fenolosulfoftaleina (Phenylsulphtalein)
 • PSSA – Gronkowiec złocisty wrażliwy na penicylinę
 • PTA – pośredni test antyglobulinowy
 • PTA – (ang.) przeskórna wewnątrznaczyniowa plastyka naczyń (percutaneous transluminal angioplasty)
 • PTCA – (ang.) przeskórna wewnątrznaczyniowa plastyka naczyń wieńcowych (percutaneous transluminal coronary angioplasty)
 • PT – (ang.) czas protrombinowy (prothrombin time)
 • PTH – parathormon
 • PTT – (ang.) częściowy czas tromboplastyny (partial thromboplastin time)
 • PUVA – metoda fototerapii z zastosowaniem psoralenu (psoralen UV A)
 • PVR – (ang.) płucny opór naczyniowy (pulmonary vascular resistance)
 • PWP – (ang.) ciśnienie zaklinowania w tętnicy płucnej (pulmonary wedge pressure)
 • PZH – Państwowy Zakład Higieny
 • PZO – przewlekłe zapalenie oskrzeli
 • PZT – przewlekłe zapalenie trzustki
 • PŻW – przewód żółciowy wspólny

Q[edytuj | edytuj kod]

 • QRS – zespół QRS w zapisie ekg
 • QT – odstęp QT w zapisie ekg
 • Q – załamek Q w zapisie ekg

R[edytuj | edytuj kod]

 • RA – (ang.) oporna na leczenie niedokrwistość (Refractory Anaemia)
 • RAA – układ renina-angiotensyna-aldosteron
 • RAASi – (z ang. renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors) inhibitory układu renina-angiotensyna-aldosteron
 • RBBB – (ang.) blok prawej gałęzi pęczka Hisa (Right Bundle Branch Block)
 • RKCh – Regionalna Kasa Chorych
 • RBC – (ang.) erytrocyty (Red Blood Cells)
 • RCA – (ang.) prawa tętnica wieńcowa (Right Coronary Artery)
 • RCU – ruchomość, czucie, ukrwienie
 • REM – (ang.) faza snu szybkich ruchów gałek ocznych (Rapid Eye Movement)
 • RF – (ang.) czynnik reumatoidalny (Rheumatic factor)
 • Rh – (łac.) antygen Rh (Rhesus factor)
 • RIA – (ang.) badanie radioimmunologiczne (Radioimmune Assay)
 • RIBA – (ang.) badanie radioimmunoblot (Radioimmoblotting Assay)
 • RIND – (ang.) odwracalny udar mózgu (Reversible Ischemic Neurologic Deficit)
 • RKZ – równowaga kwasowo zasadowa, gazometria
 • RNA – (ang.) kwas rybonukleinowy (Ribonucleic Acid)
 • RNV – (ang.) wentrykulografia radioizotopowa (Radionuclear Ventriculography)
 • ROSC – (z ang. return of spontaneous circulation) powrót spontanicznego krążenia
 • RPGN – (ang.) gwałtownie postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek (Rapidly Progressive Glomerular Nephritis)
 • RPLND – (ang.) limfadenektomia zaotrzewnowa (Retroperitoneal Lymph Node Dissection)
 • RR – ciśnienie tętnicze
 • RSV – (ang.) syncytialny wirus oddechowy (Respiratory Syncitial Virus)
 • RV – (ang.) pojemność zalegająca (Residual Volume)
 • RV – (ang.) prawa komora serca (Right Ventricle)
 • RUM – Rejestr Usług Medycznych
 • RZM – rytm zatokowy miarowy
 • rzs – reumatoidalne zapalenie stawów

S[edytuj | edytuj kod]

 • SBP – (ang.) skurczowe ciśnienie krwi (Systolic Blood Pressure)
 • SCC – (ang.) antygen raka nabłonkowatego złuszczającego (Squamous Cell Carciona)
 • SCLC – (ang.) drobnokomórkowy rak płuca (Small Cell Lung Cancer)
 • SCID – (ang.) ciężki złożony niedobór odporności (Severe Combined ImmunoDeficiency)
 • s.c. – podskórnie (sub cutis)
 • SD – (ang.) odchylenie standardowe (Standard Deviation)
 • SHBG – (ang.) globulina wiążąca hormony płciowe (Sex Hormone Binding Globuline)
 • SIADH – (ang.) zespół nieadekwatnego wydzielania ADH (Syndrome of Inadequate ADH)
 • SIDS – (ang.) zespół nagłych zgonów niemowląt (Sudden Infant Death Syndrome)
 • SK – streptokinaza
 • SLE – (ang.) toczeń układowy (Systemic Lupus Erythematosis)
 • SLTX – (ang.) przeszczep jednego płuca (Single Lung Transplantation)
 • SM – streptomycyna
 • SM – stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex)
 • SPA - substancje psychoaktywne
 • SPET – (ang.) tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (Single Photon Emission Tomography)
 • SOR – Szpitalny Oddział Ratunkowy
 • SR – (ang.) preparat powolnego uwalniania (Slow Release)
 • SSE – Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 • SSSS – (ang.) zapalenie pęcherzowe i złuszczające noworodków (Staphylococcal Scalded Skin Syndrome)
 • SSS – (ang.) zespół chorego węzła zatokowego (Sick Sinus Syndrome)
 • STD – (ang.) choroby przekazywane drogą płciową (Sexually Transmitted Diseases)
 • STH – (ang.) hormon wzrostu (Somatotropic Hormone)
 • ST – odcinek ST w zapisie ekg
 • SV - (ang.) objętość wyrzutowa (stroke volume)
 • SVT – (ang.) częstoskurcz nadkomorowy (Supraventricular tachycardia)
 • SXA – (ang.) densytometr pojedynczej dawki promieniowania X (Single energy X-ray absorptiometer)
 • S – załamek S w zapisie ekg

T[edytuj | edytuj kod]

 • TAVI - (ang.) przezcewnikowe wszczepienie zastawki aortalnej (Transcatheter Aortic Valve Implantation)
 • TBC – (łac.) gruźlica (tuberculosis)
 • TBI – (ang.) napromienianie całego ciała (total body irradiation)
 • TEE – (ang.) ultrasonokardiogram przezprzełykowy (transesophageal echocardiogram)
 • TGA – (ang.) całkowite przełożenie wielkich pni tętniczych (transposition of the great arteries)
 • TG – (ang.) trójglicerdydy (Triglycerides)
 • TIA – (ang.) przemijające niedokrwienie mózgu (transient ischemic attack)
 • TIBC – (ang.) całkowita zdolność wiązania żelaza (total iron binding capacity)
 • TK – tomografia komputerowa
 • TKG – tokokardiografia
 • TLC – (ang.) całkowita pojemność płuc (total lung capacity)
 • TNF – (ang.) czynnik martwicy guza, kachektyna (tumor necrosis factor)
 • TNM – (łac.) klasyfikacja nowotworów (tumor-nodes-metastases)
 • TPA – (ang.) aktywator tkankowego plazminogenu (tissue plasminogen activator)
 • TPO – peroksydaza tarczycowa
 • TPO – trombopoetyna
 • TPR - (ang.) całkowity opór obwodowy (Total Peripheral Resistance)
 • TRH – (ang.) hormon uwalniający tyreotropinę (thyreotropic releasing hormone)
 • TSH – (ang.) hormon tyreotropowy (thyreotropic stimulatinghormone)
 • TS – (ang.) zwężenie zastawki trójdzielnej (tricuspid stenosis)
 • TT – (ang.) czas trombinowy (thrombin time)
 • TTS – (ang.) plaster przezskórny (transdermal therapeutic system)
 • Tu – guz (tumor)
 • TUR – (ang.) resekcja przezcewkowa (transurethral resection)
 • TXA2 – tromboksan A2
 • TXB2 – tromboksan B2

U[edytuj | edytuj kod]

 • U – fala U w zapisie ekg
 • UA – niestabilna dławica piersiowa
 • UC – (ang. Ulcerative Collitis) wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 • UDP – Ultrasonografia doplerowska przezczaszkowa
 • UBT – (ang.) test oddechowy Helicobacter Pylori (Urea Breath Test)
 • UKPDS – (ang.) nazwa programu badawczego dot. cukrzycy (United Kingdom Prospective Diabetes Study)
 • UKG – ultrasonokardiografia
 • UMC – urodzeniowa masa ciała
 • USG – ultrasonografia
 • USR – (ang.) odczyn USR w kierunku kiły (Unheated Serum Reagin)
 • UVAL – (ang.) laser argonowy nadfioletowy (Ultraviolet Argon Laser)

V[edytuj | edytuj kod]

 • V1 – oznaczenie elektrody przy badaniu ekg
 • V2 – oznaczenie elektrody przy badaniu ekg
 • V3 – oznaczenie elektrody przy badaniu ekg
 • V4 – oznaczenie elektrody przy badaniu ekg
 • V5 – oznaczenie elektrody przy badaniu ekg
 • V6 – oznaczenie elektrody przy badaniu ekg
 • VAD – (ang.) vincristine adriblastine dexamethasone
 • VAMP – (ang.) vincristine adriblastine methylprednisone
 • VC – (ang.) pojemność życiowa (Vital Capacity)
 • VCAM-1 (ang. Vascular Cell Adhesion Molecule 1) cząsteczka adhezyjna komórek naczyniowych 1
 • VCI – vena cava inferior
 • VCS – vena cava superior
 • VDRL – (ang.) badanie VDRL w kierunku kiły (Veneral Diseases Research Laboratory)
 • VEB – (ang.) skurcz dodatkowy komorowy (Ventricular Ectopic Beat)
 • VF – (ang.) migotanie komór (Ventricular Fibrillation)
 • VIP – (ang.) wazoaktywny peptyd jelitowy (Vasoactive Intestinal Peptide)
 • VLBW – bardzo niska urodzeniowa masa ciała (<1500g) (Very Low Birth Weight)
 • VLDL – (ang.) lipoproteina o bardzo niskiej gęstości (Very Low Density Lipoprotein)
 • VOD – (ang.) veno-occlusive disease – choroba żylno-okluzyjna
 • VMA – (ang.) kwas wanilinomigdałowy (Vanillylmandelic Acid)
 • VRSA – (ang.) gronkowiec złocisty oporny na wankomycynę (Vancomycine Resistant Staphylococcus Aureus)
 • VSD – (ang.) ubytek w przegrodzie międzykomorowej (Ventricular Septal Defect)
 • VSM – Żyła odpiszczelowa (łac. vena saphena magna)
 • VT – (ang.) częstoskurcz komorowy (Ventricular Tachycardia)

W[edytuj | edytuj kod]

 • WBC – (ang.) leukocyty (White Blood Cells)
 • WHO – (ang.) Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization)
 • WKT – wolne kwasy tłuszczowe
 • WNM – wysiłkowe nietrzymanie moczu (inkontynencja stresowa)
 • wpw – w polu widzenia
 • WOCBP – (ang.) kobiety zdolne do posiadania dzieci (women of childbearing potential)
 • WPW – zespół Wolffa-Parkinsona-White’a (Wolff-Parkinson-White Syndrome)
 • wt – (ang.) waga (weight)
 • WU - (ang.) jednostka Wooda (Wood Unit)
 • WZWwirusowe zapalenie wątroby
 • WZJG – Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

X[edytuj | edytuj kod]

Z[edytuj | edytuj kod]

 • ZBB – zespół bolesnego barku (periarthritis humeroscapularis, PHS)
 • ZHK – zasłużony honorowy krwiodawca
 • ZIFT – (ang.) Zygote intrafallopian transfer (Zygote intrafallopian transfer)
 • ZMS – zapalenie mięśnia sercowego
 • ZRM – zespół ratownictwa medycznego
 • ZUM – zakażenie układu moczowego
 • ZWO – zwieracz wewnętrzny odbytu
 • ZZA – Zespół Zależności Alkoholowej
 • ZZO – znieczulenie zewnątrzoponowe
 • ZZO – zwieracz zewnętrzny odbytu
 • ZZSK – zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
 • ZŻG – zakrzepica żył głębokich

Ż[edytuj | edytuj kod]

 • ŻChZZ – żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
 • ŻW – żyła wrotna

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. FIVET – Fecondazione in Vitro e trasferimento embrionale. generaroma.it. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-08-13)]., generaroma.it

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]