Stężenie (chemia)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Stężenie (C, z ang. concentration) – miara ilości jednego pierwiastka, związku chemicznego lub jonu w:

Stężenie może odnosić się do:

 • fazy stałej (roztwory stałe, związki chemiczne, mieszaniny, żele)
 • fazy ciekłej – w przypadku roztworów zawierających jeden ze składników dużym nadmiarze
 • fazy gazowej (mieszaniny gazowe, aerozole itp.).

Stężenie bywają podawane w różnych jednostkach. Do najbardziej znanych należą:

 • Stężenie molowe – liczba moli substancji "s" w jednostce objętości roztworu "V"
(jednostka: mol/dm3)
Aby przeliczyć stężenie molowe na dowolne inne jednostki konieczna jest znajomość gęstości roztworu, gdyż stężenie molowe nie zależy od tego czy i jaka substancja znajduje się w tej samej objętości co substancja rozpuszczona; 1 mol CO2 rozpuszczony w 1 dm3 wody lub zajmujący taką samą objętość w fazie gazowej ma to samo stężenie, 1 mol/dm3).
 • Stężenie molalne – liczba moli substancji rozpuszczonej "s" w 1 kg rozpuszczalnika "r"
(jednostka: mol/kg)
Rozpuszczalności związków chemicznych w wodzie są często podawane w podobny sposób, t.j. w g/100 g wody lub g/100 cm3 wody; dla rozcieńczonych roztworów wodnych liczbowo prawie równe stężeniu molowemu).
 • Stężenia określone poprzez ułamek ilości substancji obecnych w układzie, gdzie suma ułamków jest równa jedności, dzięki czemu wystarczy znać stężenia (k−1) składników dla k-składnikowej mieszaniny:
oraz
  • ułamek molowy podaje jaką część liczby cząsteczek danego układu k-składnikowego stanowią cząsteczki danej substancji "s" (n – liczby moli składników):
  • ułamek wagowy – stosunek masy rozpuszczonej substancji "s" do masy całego roztworu (m – masy składników),
  • ułamek objętościowy, (xv) – stosunek objętości rozpuszczonej substancji do objętości całego roztworu
gdzie
 • Stężenie procentowe Cp jest to właściwie ułamek (najczęściej wagowy) wyrażony w %, Cp = x·100%. Stężenie procentowe wagowe często oznacza się symbolem w/w a stężenie procentowe objętościowe v/v (np. napoje alkoholowe). W praktyce wykorzystuje się również promile.

Szczególnie niskie stężenia podaje w jednostkach zwanych ppb, ppm i ppt, które również z formalnego punktu widzenia są rodzajem ułamków (molowych, wagowych lub objętościowych).

Objętość nie jest wielkością addytywną przy mieszaniu substancji. Z reguły objętość roztworu jest mniejsza niż suma objętości składników. Z tego powodu dla wielu mieszanin objętość roztworu jest jedynie w przybliżeniu równa sumie objętości składników. Np. dla mieszaniny alkohol etylowy/woda na skutek tzw. kontrakcji ta różnica sięga 2% objętości. Zjawisko kontrakcji powoduje, że nie można prosto przeliczać stężeń masowych na molowe.