Układ współrzędnych biegunowych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Układ współrzędnych biegunowych (układ współrzędnych polarnych) – układ współrzędnych na płaszczyźnie wyznaczony przez pewien punkt zwany biegunem oraz półprostą o początku w punkcie zwaną osią biegunową.

Definicja[edytuj | edytuj kod]

Każdemu punktowi płaszczyzny przypisujemy jego współrzędne biegunowe, jak następuje[1]:

 • promień wodzący punktu to jego odległość od bieguna,
 • amplituda punktu to wartość kąta skierowanego pomiędzy półprostą a wektorem

Dla jednoznaczności przyjmuje się, że współrzędne bieguna są równe O amplitudzie możemy zakładać, że (niektórzy autorzy przyjmują ).

Rys historyczny[edytuj | edytuj kod]

Układ współrzędnych biegunowych został wprowadzony i rozwinięty w Europie w XVII wieku.

 • W XVII w. Cavalieri[2] użył współrzędnych biegunowych, aby wyznaczyć pole obszaru ograniczonego pierwszym „obrotem” spirali Archimedesa.
 • W 1647 de Saint-Vincent opublikował pracę, w której używał współrzędnych biegunowych i twierdził, że znał tę metodę już w 1625.
 • W 1658 Blaise Pascal używał układu biegunowego do wyznaczenia długości łuków krzywych.
 • W 1661 James Gregory, szkocki matematyk, użył podobnej metody.
 • Isaac Newton[3] dyskutował różne układy współrzędnych, m.in. używał układu biegunowego.
 • Jakoba Bernoulliego używał tego układu w badaniach krzywizny pewnych krzywych. Uważa się go za twórcę biegunowego układu współrzędnych we współczesnej formie.

Według Juliana Coolidge’a (amerykański matematyk i historyk Uniwersytetu Harvarda)[4] pierwszeństwo w stosowaniu układu biegunowego należy przyznać Cavalierierimu albo Saint-Vincentemu.

Związek z układem kartezjańskim[edytuj | edytuj kod]

Rysunek pokazujący związek układów biegunowego i kartezjańskiego

Rozważmy dwa układy współrzędnych na płaszczyźnie: układ kartezjański oraz układ biegunowy z biegunem i osią biegunową

Przejście od układu biegunowego do kartezjańskiego[edytuj | edytuj kod]

Dla danego wektora wodzącego i amplitudy punktu jego współrzędne kartezjańskie są określone wzorami[5][6]:

Jakobian przejścia wynosi

Przejście od układu kartezjańskiego do biegunowego[edytuj | edytuj kod]

Dla punktu o współrzędnych kartezjańskich promień wodzący tego punktu może być wyznaczony na podstawie twierdzenia Pitagorasa[6][7]:

Jeśli i to z definicji funkcji tangens:

[7],

zatem amplituda tego punktu jest dana wzorem[8]:

(o ile dopuszczamy ujemne wartości ).

Natomiast aby otrzymać należy rozważyć następujące przypadki:

gdzie oznacza funkcję arcus tangens. W zakresie kątów można ten zapis uprościć do

gdzie oznacza funkcję signum.

Równania biegunowe krzywych algebraicznych[edytuj | edytuj kod]

Krzywą algebraiczną nazywa się krzywą płaską, której równanie w układzie współrzędnych kartezjańskich jest wielomianem

zmiennych Stopniem krzywej algebraicznej – to maksymalny stopień wszystkich składników wielomianu postaci

Równaniami biegunowymi krzywych nazywa się równania krzywych algebraicznych zapisane w układzie biegunowym. Dla wielu krzywych równania te cechuje szczególna symetria lub prostota.

Okrąg o równaniu

Okrąg[edytuj | edytuj kod]

Okrąg o środku w punkcie i promieniu jest opisany przez równanie

Okrąg jest krzywą algebraiczną 2-go stopnia. Gdy środek znajduje się w biegunie układu współrzędnych, to równanie okręgu przybiera szczególnie prostą postać

Róża[edytuj | edytuj kod]

Róża o równaniu

Krzywa znana pod nazwą róży lub róży polarnej opisana jest przez równanie

gdzie jest dowolną stałą, jest parametrem wyznaczającym długość „płatków” róży, a jest parametrem wyznaczającym liczbę i formę „płatków” róży.

Jeśli jest nieparzystą liczbą całkowitą, to róża będzie miała płatków, a jeśli jest parzystą liczbą całkowitą, to róża będzie miała płatków. Dla innych wartości kształt krzywej może być bardziej skomplikowany.

Spirala Archimedesa[edytuj | edytuj kod]

Jedno ramię spirali Archimedesa o równaniu dla

Spirala Archimedesa jest przedstawiona przez równanie

Parametry w powyższym równaniu odpowiedzialne są za kształt spirali: zmiana spowoduje obrócenie krzywej, a wartość wyznacza odległość pomiędzy ramionami.

Prosta[edytuj | edytuj kod]

Prosta radialna, tzn. prosta przechodząca przez biegun, jest zadana przez równanie

gdzie to nachylenie prostej.

Prosta nieradialna, która jest prostopadła do prostej radialnej i przecina ją w punkcie zadana jest przez równanie

Krzywe stożkowe[edytuj | edytuj kod]

Elipsa z zaznaczonym parametrem („semilatus rectum” – zielony kolor)

Wszystkie krzywe stożkowe można opisać w układzie współrzędnych biegunowych prostym równaniem (gdy jedno z ognisk pokrywa się z biegunem układu, a drugie ognisko leży na osi biegunowej ):

gdzie:

 • – współrzędne biegunowe punktu krzywej,
 • mimośród, decydujący o typie krzywej (okrąg, elipsa, parabola, hiperbola),
 • – parametr krzywej równy połowie długości cięciwy, która przechodzi przez jej ognisko i jest równoległa do jej kierownicy (por. rysunek – nosi on łacińską nazwę semilatus rectum oznaczającego połowę odcinka).

Pole powierzchni ograniczonej wykresem funkcji[edytuj | edytuj kod]

W układzie kartezjańskim powierzchnię pod wykresem funkcji można podzielić na infinitezymalne prostokąty o wymiarach gdzie jest wartością funkcji dla argumentu zaś jest różniczką argumentu. Analogicznie można postąpić w układzie współrzędnych biegunowych, dzieląc powierzchnię pod wykresem funkcji na trójkąty równoramienne, których wierzchołki zawarte pomiędzy ich ramionami znajdują się w biegunie układu współrzędnych, drugie są częścią wykresu, zaś trzecie znajdują się obok drugich i jednocześnie w tej samej odległości od bieguna, co te drugie, przy czym długość obu ramion jest równa gdzie jest wartością funkcji dla argumentu zaś kąt zawarty pomiędzy ramionami wynosi gdzie jest różniczką tegoż argumentu.

Aby obliczyć różniczkę powierzchni skorzystamy z twierdzenia, iż pole trójkąta można wyrazić jako iloczyn połowy długości jego ramion i sinusa kąta zawartego między nimi:

Ponieważ otrzymujemy:

Tak więc pole powierzchni ograniczonej wykresem funkcji wyraża się wzorem:

Długość łuku wykresu funkcji[edytuj | edytuj kod]

W układzie współrzędnych biegunowych, powierzchnię wykresu funkcji można podzielić na trójkąty, których wierzchołki zawarte pomiędzy ich ramionami znajdują się w biegunie, zaś 2 pozostałe: i są częścią wykresu i znajdują się obok siebie, przy czym długość pierwszego ramienia wynosi drugiego dla argumentu długość podstawy jest różniczką naszego łuku, a więc oznaczona jako zaś kąt zawarty pomiędzy ramionami wynosi gdzie jest różniczką tegoż argumentu. Na ramieniu umieszczamy punkt który dzieli to ramię w ten sposób, że zaś W ten sposób podzieliliśmy trójkąt na 2 mniejsze: równoramienny (o podstawie ) i Kąt oznaczmy jako zaś kąt – jako Kąty i znajdują się w trójkącie równoramiennym, tak więc suma ich wszystkich jest równa

Ponieważ więc:

Kąty i są względem siebie przyległe, tak więc ich suma jest równa

Ponieważ więc:

Skoro więc kąt znajduje się w trójkącie to trójkąt ten można uznać za prostokątny, a skoro tworzą go boki i to muszą one spełniać twierdzenie Pitagorasa:

Długość podstawy można policzyć w oparciu o twierdzenie cosinusów:

Powyższe otrzymane wyrażenie podstawiamy do wcześniejszej zależności wynikającej z twierdzenia Pitagorasa:

Ponieważ otrzymujemy:

Tak więc różniczka łuku wykresu funkcji w układzie współrzędnych biegunowych wyraża się wzorem:

Długość łuku wykresu funkcji wyraża się wzorem:

Liczby zespolone – użyteczność postaci biegunowej[edytuj | edytuj kod]

Przedstawienie liczby zespolonej na płaszczyźnie zespolonej
Postaci trygonometryczna i wykładnicza liczby zespolonej

Każda liczba zespolona może być przedstawiana jako punkt na płaszczyźnie zespolonej, z zastosowaniem różnych układów współrzędnych:

(1) w układzie współrzędnych kartezjańskich

gdzie: jednostka urojona, – współrzędne kartezjańskie punktu

(2) w układzie współrzędnych biegunowych (tzw. postać trygonometryczna liczby zespolonej)

gdzie: – współrzędna radialna nazywana tu modułem liczby – współrzędna kątowa nazywana jej argumentem. Postać trygonometryczną liczby zespolonej można przekształcić do postaci wykładniczej

gdzie to liczba Eulera.

Użyteczność postaci trygonometrycznej i wykładniczej liczb zespolonych wynika m.in. z faktu, że mnożenie, dzielenie i potęgowanie liczb w tych postaciach jest znacznie proste, niż w postaci kartezjańskiej (por. działania na liczbach zespolonych), tj.

a) mnożenie

b) dzielenie

c) potęgowanie

d) pierwiastkowanie (pierwiastek główny)

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Inne układy współrzędnych

Szczególne układy współrzędnych

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Franciszek Leja: Geometria analityczna. Wydanie 6. PWN, Warszawa 1976, strona 45.
 2. Bonaventura Cavalieri: Geometria indivisilibus continuorum. Bonn 1653. (Pierwsze wydanie ukazało się w 1635).
 3. Newton: The Method of Fluxions. Londyn 1736. (Napisane w 1671).
 4. Julian Coolidge: The Origin of Polar Coordinates. „The American Mathematical Monthly” 59 (1952), s. 78–85.
 5. Składowe wektora i współrzędne punktu. W: Marceli Stark: Geometria analityczna. Warszawa: Polskie Towarzystwo Matematyczne, 1951, s. 66, seria: Monografie matematyczne, t. 26. OCLC 887752.
 6. a b I.N. Bronsztejn, K.A. Siemiendiajew: Matematyka. Poradnik encyklopedyczny. Wyd. 13. Warszawa: PWN, 1996, s. 258. ISBN 83-01-11658-7.
 7. a b Składowe wektora i współrzędne punktu. W: Marceli Stark: Geometria analityczna. Warszawa: Polskie Towarzystwo Matematyczne, 1951, s. 67, seria: Monografie matematyczne, t. 26. OCLC 887752.
 8. Granino A. Korn, Theresa M. Korn: Mathematical Handbook for Scientists and Engineers. Wyd. 2. Mineola, New York: Dover Publications, 2000, s. 35. ISBN 0-486-41147-8.