Uproszczony plan urządzenia lasu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Uproszczony plan urządzenia lasu (UPUL) – szczegółowy leśny plan gospodarczy, dokument gospodarki leśnej sporządzany dla lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa[1].

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu[2], uproszczony plan urządzenia lasu sporządza się na okres 10 lat. Zgodnie z ustawą o lasach uproszczony plan urządzenia lasu sporządzany jest:

  1. dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych – na zlecenie starosty;
  2. dla pozostałych lasów – na zlecenie i koszt właścicieli.

Podstawą sporządzenia jest umowa, której stronami są zleceniodawca (powiat albo właściciel) i zleceniobiorca. Ustawa nie wskazuje, ani w jakim terminie ma być taki plan sporządzony, ani za jakim wynagrodzeniem, pozostawiając to wszystko do uzgodnienia między stronami w samej umowie.

Postępowanie w sprawie sporządzenia UPUL dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych[edytuj | edytuj kod]

Sporządzenie UPUL zlecane jest przez starostę i dotyczy własności osób trzecich.

Projekt UPUL wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy. O wyłożeniu projektu wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje pisemnie właścicieli lasów, z zaznaczeniem, że UPUL będzie podstawą naliczenia podatku leśnego. W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzję w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków. Właściwy terytorialnie nadleśniczy otrzymuje projekt UPUL. W ciągu 30 dni może zgłosić zastrzeżenia. W razie upływu tego terminu uważa się, że nadleśniczy nie zgłasza zastrzeżeń. Jego opinia nie jest przejawem instytucji współdziałania organów administracji publicznej w rozumieniu art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego. Starosta po uzyskaniu opinii nadleśniczego zatwierdza projekt UPUL w drodze decyzji administracyjnej.

Nadzór administracyjny nad wykonaniem UPUL dla lasów niebędących własnością Skarbu Państwa sprawuje starosta.

UPUL dla lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa[edytuj | edytuj kod]

UPUL dla lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa podlega zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw środowiska w drodze decyzji administracyjnej. Organem nadzoru nad wykonaniem UPUL dla lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jest minister właściwy w sprawach środowiska.

Zmiana UPUL[edytuj | edytuj kod]

Zmiana UPUL może być dokonana aneksem, musi być zatwierdzona w trybie art. 22 ustawy o lasach, to jest w trybie taki jak przyjęcie UPUL, przy czym:

  • zwiększenie rozmiaru pozyskania drewna w nadleśnictwie ponad wielkość określoną w PUL etatem miąższościowym użytków rębnych może nastąpić tylko w związku ze szkodą lub klęską żywiołową,
  • pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z UPUL lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3, jest możliwe wyłącznie w przypadkach losowych; decyzje w tej sprawie, na wniosek właściciela lasu, wydaje starosta.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2024 r. poz. 530).
  2. Dz.U. z 2012 r. poz. 1302.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]