Przejdź do zawartości

Urząd gminy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Siedziba Urzędu Miasta Poznania
Siedziba Urzędu Miasta Torunia

Urząd gminy (w miastach urząd miasta lub urząd miejski) – jednostka organizacyjna gmin, której przedmiotem działalności jest świadczenie pomocy wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta w zakresie realizacji uchwał rady gminy (rady miejskiej, rady miasta) i zadań gminy (miasta) określonych przepisami prawa państwowego.

W skład urzędu wchodzą wydziały i równorzędne komórki organizacyjne oraz samodzielne komórki organizacyjne a strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin nadany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze zarządzenia.

W obowiązującej do końca 2010 roku Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych rząd zasugerował, aby w odniesieniu do gmin wiejskich używać wyrażenia „urząd gminy”, w gminach miejsko-wiejskich „urząd miejski” (wyjątkowo z użyciem „w”), zaś w gminach miejskich „urząd miasta”[1].

Kierownikiem urzędu jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Przykłady: Urząd Gminy Świdnica, Urząd Miejski w Sulejowie, Urząd Miasta Krakowa.

Urząd miasta na prawach powiatu pełni funkcje starostwa powiatowego[2].

Administrację zespoloną w mieście na prawach powiatu stanowią:

  • urząd miasta
  • powiatowy urząd pracy, będący jednostką organizacyjną miasta
  • jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników miejskich służb, inspekcji i straży.

Podstawa prawna[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. (załącznik nr 6) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków miedzygminnych (Dz.U. z 1999 r. nr 112, poz. 1319).
  2. Art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872, ze zm.).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]