Urząd skarbowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Urząd Skarbowy w Brzozowie
Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu

Urząd skarbowy – państwowa jednostka budżetowa obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe[edytuj | edytuj kod]

Wyspecjalizowanymi urzędami skarbowymi są urzędy skarbowe do obsługi niektórych kategorii podatników. Zalicza się tu tzw. duże (wojewódzkie) urzędy skarbowe oraz II Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.

Wojewódzkie urzędy skarbowe[edytuj | edytuj kod]

20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych powołanych z dniem 1 stycznia 2004 r. do obsługi niektórych kategorii podatników, tj:

Ze względu na zakres terytorialny, tj. całe bądź część województwa, te wyspecjalizowane urzędy często określane są mianem dużych lub wojewódzkich urzędów skarbowych. Oficjalnie, noszą one nazwę odpowiadającą nazwie województwa, w którym jest ich siedziba, np. Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy, Dolnośląski Urząd Skarbowy, Drugi Śląski Urząd Skarbowy, Pomorski Urząd Skarbowy itp.

Szczególne urzędy skarbowe[edytuj | edytuj kod]

II Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście jest właściwy w sprawach:

 • obsługi wszystkich podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania zagranicą wynikającej z art. 3 ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług
 • szczególnej procedury rozliczania podatku od towarów i usług wobec usług elektronicznych (dotyczy podmiotów zagranicznych świadczących na terytorium Wspólnoty usługi elektroniczne osobom niepodlegającym opodatkowaniu), o której mowa w art. 131 – art. 134 ustawy o podatku od towarów i usług
 • zwrotu podatku od towarów i usług:
  • przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym oraz członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw lub zwyczajów międzynarodowych
  • instytucjom Wspólnot Europejskich posiadającym siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium Polski
  • uprawnionym podmiotom zagranicznym nieposiadającym siedziby, miejsca zamieszkania albo stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski, niezarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług na terytorium Polski
  • Siłom Zbrojnym Państw – Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Siłom Zbrojnym Państw – Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju, w przypadku zakupów dokonanych przez Ministra Obrony Narodowej lub upoważnionego przez niego Prezesa Agencji Mienia Wojskowego, Dowódcę Wojsk Lądowych oraz Dowódcę Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej lub odpowiednio upoważnionych przez nich dowódców wojskowych jednostek budżetowych
 • określonych w art. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników dla:
  • podatników niebędących podatnikami podatku dochodowego nie mających miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce (art. 4 pkt 3 lit. b)
  • płatników podatków oraz płatników składek ubezpieczeniowych, niebędących jednocześnie podatnikami, o których mowa w pkt 1–3 jeżeli nie można ustalić właściwości ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę płatnika (art. 4 pkt 4)
 • dotyczących przypadków niemożności ustalenia właściwości miejscowej organu podatkowego w sposób, o którym mowa w ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Pracownicy, zatrudnienie i wynagrodzenia[edytuj | edytuj kod]

Stopnie urzędowe spotykane w urzędach skarbowych:

 • stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej:
 • stanowiska koordynujące w służbie cywilnej:
  • kierownik działu
  • kierownik samodzielnego referatu
  • komornik skarbowy
 • stanowiska samodzielne w służbie cywilnej:
  • radca prawny
  • oskarżyciel skarbowy
  • kierownik referatu
  • inspektor kontroli podatkowej
  • starszy komisarz skarbowy
 • stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej:
  • starszy specjalista
  • starszy informatyk
  • komisarz skarbowy
  • starszy inspektor
  • starszy kontroler rozliczeń
  • specjalista
  • informatyk
  • inspektor
  • kontroler rozliczeń
  • starszy poborca skarbowy
 • stanowiska wspomagające w służbie cywilnej:
  • starszy referent
  • starszy księgowy
  • księgowy
  • referent
  • likwidator
  • poborca skarbowy

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia[edytuj | edytuj kod]

Wydatki urzędów skarbowych są realizowane w części 19 budżetu państwaBudżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.

W 2014 wydatki urzędów skarbowych wyniosły 3 mld 86,4 mln zł[1]. W ustawie budżetowej na 2015 ich wydatki zaplanowano w wysokości 3 mld 138,9 mln[2].

W 2014 przeciętne zatrudnienie w urzędach skarbowych w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 38 564 osoby, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 4684 zł[3].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. (Druk nr 3459). Tom I. sejm.gov.pl, 29 maja 2015. [dostęp 2015-09-08]. s. 2/24.
 2. Ustawa budżetowa na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.. W: Dz. U. poz. 153 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 29 stycznia 2015. [dostęp 2015-09-08]. s. 43.
 3. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, czerwiec 2015. [dostęp 2015-09-08]. s. 28.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Art. 5 ust. 6, 6a i 9b ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 578) (od 1 stycznia 2016 r. obowiązywać będzie ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1269))
 • Art. 13 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymagających kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 211, poz. 1630)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.