Wójt

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Sprawa u wójta, obraz Józefa Chełmońskiego

Wójt (niem. Vogt, Voigt i Fauth, łac. advocatus) – urzędnik administracji lokalnej.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Kazimierz Wielki sprzedaje wójtostwo poznańskie oraz przysługujący mu od sądów trzeci denar, mieszczaninowi Janowi mincerzowi za 120 grzywien (1358 r.) – ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu

W okresie lokacji miast wójt był to dziedziczny urzędnik, stojący na czele miasta lub osady miejskiej lokowanej na prawie niemieckim. Był on lennikiem pana miasta, zobowiązanym do konnej służby wojskowej i miał liczne dochodowe przywileje, między innymi: 1/6 czynszów, 1/3 kar sądownych, liczne parcele w mieście, a także uposażenie gruntowe, czyli wójtostwo. Zasiadał ponadto w ławie miejskiej i miał prawo posiadania jatek.

Na Warmii wójt krajowy był najwyższym urzędnikiem, wykonującym władzę świecką zabronioną władzy kościelnej prawem kanonicznym. W późniejszym okresie powstawania rad miejskich, urząd wójta wykupywało miasto.

W XIX wieku i do roku 1950 wójt był urzędnikiem pełniącym funkcje wykonawcze w gminie, a od roku 1990 do roku 2002 wójt był wybieranym przez radę przewodniczącym zarządu gminy i kierownikiem urzędu gminy.


Wójt w dzisiejszej Polsce[edytuj | edytuj kod]

Zadania[edytuj | edytuj kod]

Obecnie w samorządzie wójt pełni funkcję organu wykonawczego gminy obok burmistrza i prezydenta miasta, wykonuje uchwały rady gminy[1] i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań wójta należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy
 • określanie sposobu wykonywania uchwał
 • gospodarowanie mieniem komunalnym
 • wykonywanie budżetu
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Wybór i odwołanie[edytuj | edytuj kod]

Wójt jest funkcjonariuszem publicznym, wybieranym od 2002 roku w wyborach powszechnych, jego kadencja rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy i upływa z dniem objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta[1].

Jeżeli w wyborach brał udział jeden kandydat na wójta i nie zdobył on więcej niż połowy głosów, wyboru wójta dokonuje rada gminy większością bezwzględną w obecności przynajmniej połowy radnych. Podobnie postępuje się w razie braku kandydatów[2].

Funkcjonariusza publicznego – wójta można odwołać poprzez referendum lokalne w trakcie trwania kadencji, do zarządzenia którego potrzebny jest wniosek co najmniej 10% wyborców. Referendum jest ważne, gdy udział w nim weźmie nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego wójta. Ponadto wójt może być odwołany przez Prezesa Rady Ministrów, jeżeli rażąco narusza postanowienia Konstytucji lub inne ustawy. W razie wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji (np. w razie odmowy złożenia ślubowania, złożenia pisemnej rezygnacji, śmierci, odwołania z urzędu) funkcję wójta, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni komisarz, tj. osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów[1].

W Polsce wójtem nie może być osoba nieposiadająca obywatelstwa[1].

Zastępstwo[edytuj | edytuj kod]

Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę[1]. Liczba zastępców wójta nie może być większa niż:

 • jeden w gminach do 20 000 mieszkańców
 • dwóch w gminach do 100 000 mieszkańców
 • trzech w gminach do 200 000 mieszkańców
 • czterech w gminach powyżej 200 000 mieszkańców.

W sytuacji, gdy wójt nie może wykonywać swych kompetencji w wyniku np. tymczasowego aresztowania, odbywania kary pozbawienia wolności wymierzonej za przestępstwo nieumyślne, odbywania kary aresztu albo niezdolności do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni, kompetencje wójta z mocy prawa przejmuje jego zastępca, a w sytuacji gdy powołano więcej niż jednego zastępcę – pierwszy zastępca[1].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e f Bogdan Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, wyd. II, Wolters Kluwer Polska.
 2. Art. 482 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684).

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • J. Wilk, Tymczasowe zastępstwo wójta, Nowe Zeszyty Samorządowe 2011, nr 2.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)