Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(4/2022) ptjackyll – PG

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wniosek o arbitraż w sprawie ptjackyll – PG

Informacje wstępne

Początkowo tytuł wniosku miał brzmieć „ptjackyll – PG”, jednak zapoznając się z działalnością PG i działając na przykładzie tego wniosku wnioskodawca postanowił o tytule jak powyżej. Bazą wyjściową do złożenia wniosku, było nałożenie blokady przez PG na konto wnioskodawcy, jednak w materiale dowodowym zostaną przedstawione inne dowody nadużywania uprawnień administracyjnych.

Stan faktyczny i dowody

W pierwszej kolejności należy omówić kwestię główną, czyli blokadę mojego konta. 18 września założyłem wniosek na stronie Próśb do Administratorów, celem rozpatrzenia działalności dwóch użytkownika w Poczekalni. PG po sześciu minutach zamknął wniosek. Warto przypomnieć, że bliźniaczy wniosek został złożony w ubiegłym roku przez Nedopsa i również został skomentowany przez PG w pierwszej kolejności. Po odrzuceniu mojego wniosku postanowiłem założyć wątek w Kawiarence, aby poddać temat pod szerszą dyskusję. 4 minuty później PG nałożył na mnie blokadę edycji, z opisem „na ochłonięcie”. Chwilę później napisał szersze uzasadnienie na stronie dyskusji. Zaznaczam, że nie otrzymałem wcześniej żadnego ostrzeżenia o złamaniu zasad. W uzasadnieniu blokady PG spytał czy nie musi linkować do stron z wikietykietą. Moim zdaniem nie musi, aby powinien zlinkować (najlepiej w postaci diffu), gdzie tę wikietykietę złamałem. W zasadach blokowania nie znalazłem informacji, aby można było nakładać blokady „na ochłonięcie”. Znalazłem za to takie zapisy: Blokowanie służy ochronie Wikipedii i jej społeczności przed destrukcyjnymi działaniami i – podobnie jak zabezpieczanie stron przed edycją – nie jest karą, ale metodą ochrony przedsięwzięcia. oraz Blokowanie należy stosować z należytą ostrożnością. Należy pamiętać, że istnieją też inne metody, jak na przykład: dialog i ostrzeżenia, zabezpieczanie stron przed edycją czy nakładanie obowiązku konsultowania każdej edycji z doświadczonym użytkownikiem. Trzeba każdorazowo oszacować, która z nich (albo kombinacja których) da najlepsze rezultaty.. Po nałożeniu blokady skontaktowałem się z PG dzięki opcji „wyślij e-mail do tego użytkownika” jednak nie otrzymałem odpowiedzi. W międzyczasie kilkoro administratorów wypowiedziało się krytycznie na temat blokady, a jeden z nich – Piastu postanowił o jej zdjęciu. Następnego dnia nawiązałem dialog z PG w celu wyjaśnienia powodów blokady: mój wpis, odpowiedź PG (w której zagroził mi kolejnymi blokadami, a krytyków blokady nazwał „sojusznikami”), mój wpis 2 (gdzie ponawiam prośbę o niediagnozowanie moich stanów emocjonalnych i zdrowia psychicznego), odpowiedź PG 2, mój wpis 3, odpowiedź PG 3, mój wpis 4, odpowiedź PG 4, mój wpis 5 i odpowiedź PG 5. Moim zdaniem PG naruszył uprawnienia administratorskie nakładając tę blokadę, tym bardziej, że był ze mną w przeszłości skonfliktowany (vide ten wniosek).

W styczniu br. zwracałem już uwagę, na działalność PG, i założyłem wątek na stronie PdA. IP zwrócił uwagę, że w haśle Erhard Milch jest użyte jako źródło książka Davida Irvinga – człowieka, który nie jest historykiem, a jego publikacje są ostro krytykowane przez pracowników naukowych, z uznanym dorobkiem historycznym i usunął to źródło oraz informacje które uźródławiało, a część informacji zastąpił innym przypisem. Wówczas PG zrewertował edycję, zarzucając IPkowi nierzetelność w pracy ze źródłami. W zasadzie weryfikowalności widnieje zapis: należy przytaczać źródła niezależne, o uznanej reputacji, gwarantujące dokładne sprawdzanie opisanych w nich faktów. Kwestia tego hasła została także wcześniej skonsultowana w Kawiarence, zatem IP usuwając informację postąpił zgodnie z ustaleniami w dyskusji. Efektem tego było, moim zdaniem, złamanie zasady weryfikowalności (przywracanie nierzetelnych źródeł, odrzuconych w dyskusji) oraz złamanie wikietykiety (bezzasadne zarzucenie IP nieumiejętności pracy ze źródłami).

Kolejną sytuacją jest nałożenie blokady na CarlosaPn (autora wielu dobrych i medalowych artykułów). Zaczęło się od tego, że IP podał daty śmierci 3 kardynałów w haśle Lista protodiakonów Kolegium Kardynalskiego. PG anulował tę edycję, po czym CarlosPn ją przywrócił. Doszło tam do trzech kolejnych rewertów (co wyczerpuje znamiona wojny edycyjnej). Następnie PG nałożył blokadę na CarlosaPn (z uzasadnieniem) bez wcześniejszego wyjaśnienia czy uzasadnienia postepowania (jak zaznacza zalecenie opis zmian nie służy do prowadzenia dyskusji). Ponadto PG w ostatnim rewercie stwierdził, że „brak przypisów to brak źródeł” co nie jest prawdą, bowiem strona WP:WER podaje w nagłówku Źródła należy podać w postaci przypisów lub notatki bibliograficznej., a hasło posiadało źródła w postaci bibliografii, w momencie toczenia się wojny edycyjnej.

Duże wątpliwości budzi też działalność PG w Poczekalni, zwłaszcza zamykanie zgłoszeń, które nie otrzymały komentarza poza zgłaszającym. Przykłady takich dyskusji: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć czy siedem. W tej dyskusji nawet pojawił się argument przeniesienia do brudnopisu autora, czego PG także nie zrobił. Regulamin Poczekalni w punkcie 3. jasno mówi, że Zgłoszenie, które nie doczekało się komentarza, jest przenoszone do załatwionych. Przedmiotowa strona pozostaje wówczas w Wikipedii.. Powstała na ten temat dyskusja w Kawiarence, gdzie PG stwierdził, że „jeśli nikt nie podał argumentów przeciw usunięciu, to artykuł może być usunięty”. Taki zapis w zasadach nie istnieje. Ponadto z dyskusji w Kawiarence nie wynika, aby Społeczność dała PG wystarczający mandat do usuwania haseł w takim trybie. Administrator nie może podejmować decyzji na podstawie własnych poglądów, bo wówczas byłby to objaw kontroli merytorycznej nad Projektem. Warto też zaznaczyć, że jak PG określa swoich adwersarzy w dyskusjach. W haśle Dominick Reyes po zakończeniu dyskusji nad usunięciem (z decyzją o zostawieniu hasła) PG postanowił usunąć hasło z przestrzeni głównej, poprzez przeniesienie do brudnopisu z takim uzasadnieniem. W zasadach kasowania nie znajduje się informacja aby można było usunąć artykuł tylko dlatego że nie zawiera przypisów. Zawierał bibliografię, co jest zgodne z zasadą weryfikowalności.

Podjęte środki przedarbitrażowe

Zgodnie z polityką arbitrażu Komitet zajmuje się sprawami dotyczącymi sporów powstałych w związku z użyciem uprawnień administratorskich oraz powtarzającego się i umyślnego łamania zasad Wikipedii. Ta sama strona mówi, że W przypadku wniosku do Komitetu będącego w swej istocie odwołaniem od blokady, przyjmuje się za spełnione minimalne wymagania mediacji przedarbitrażowej wtedy, gdy wnioskodawca nawiązał dialog z administratorem nakładającym blokadę, w celu dokładnego ustalenia powodów podjętych działań, przedstawienia i uzasadnienia swojego stanowiska oraz ewentualnej zmiany decyzji tegoż administratora. Jeżeli odpowiedź będzie negatywna lub administrator nakładający blokadę uchyli się od dialogu, wówczas środki przedarbitrażowe uznane będą za spełnione. Taki dialog wnioskodawca podjął, co zostało przytoczone w pierwszym akapicie sekcji „Stan faktyczny i dowody”. Ponadto przedstawiono więcej materiałów dowodowych na nadużywanie uprawnień administratorskich, co Komitet powinien rozpatrzyć, jako jedyna instytucja w Wikipedii mająca legitymizację by takie uprawnienia odbierać. Ponieważ wobec PG były już kierowane prośby o weryfikację uprawnień (także wnioskodawca o to zabiegał), a prośby te zostały nieusłuchane, to konkluzja tego wniosku sprowadza się do prośby o odebranie uprawnień administratorskich.

Z uszanowaniem, ptjackyll (zostaw wiadomość) 15:44, 24 wrz 2022 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]

Potwierdzenie

PG oraz CarlosPn zostali poinformowani. ptjackyll (zostaw wiadomość) 15:48, 24 wrz 2022 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]

Decyzja Komitetu Arbitrażowego

Komitet Arbitrażowy postanowił przyjąć wniosek. Przedmiot sprawy dotyczy sporu powstałego w związku z użyciem uprawnień administratorskich. Blokowanie użytkowników – jako najpoważniejszy środek pozostający w dyspozycji administratorów – powinno być stosowane jedynie w ostateczności, a podstawy skorzystania z tego mechanizmu nie powinny budzić żadnych wątpliwości. Prawem osoby zablokowanej jest możliwość odwołania się od nałożonej blokady po spełnieniu minimalnych wymagań środków przedarbitrażowych. Administratorzy są zaangażowanymi i godnymi zaufania członkami Społeczności, dlatego wszelkie oskarżenia o nadużywanie posiadanych narzędzi i łamanie obowiązujących zasad powinny być rzetelnie weryfikowane.

Podstawową funkcją Komitetu jest zażegnywanie sporów. Polityka arbitrażu dopuszcza przyjęcie sprawy do rozpatrzenia również w przypadku wystąpienia konfliktu personalnego między użytkownikami. Biorąc pod uwagę historię interakcji między stronami wniosku, w tym działań objętych werdyktem w sprawie 1/2016, Komitet jest świadomy istnienia realnego, długotrwałego konfliktu o charakterze personalnym, którego nie udało się rozwiązać przy pomocy dwustronnego dialogu oraz działań osób trzecich.

Za przyjęciem wniosku głosowało dziewięcioro arbitrów. Żaden z arbitrów nie głosował za odrzuceniem wniosku i żaden nie wstrzymał się od głosu. W imieniu Komitetu, Openbk (dyskusja) 21:00, 28 wrz 2022 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]

Werdykt Komitetu Arbitrażowego

Słowo wstępne

Komitet Arbitrażowy przyjął wniosek do rozpatrzenia, uznając, w oparciu o Politykę arbitrażu, że spór powstał w związku z użyciem uprawnień administratorskich. Arbitrzy podkreślają, że blokowanie użytkowników to najpoważniejszy i ostateczny środek, którym dysponują administratorzy. Złożenie odwołania od blokady jest prawem każdego użytkownika.

Podstawą przyjęcia sprawy do rozpatrzenia było zgłoszenie użytkownika ptjackylla, na którego konto blokadę nałożył administrator PG. Zdaniem wnioskodawcy w tym przypadku doszło do nadużycia uprawnień administratora. Ptjackyll przedstawił też materiał świadczący – jego zdaniem – o wielokrotnym złamaniu obowiązujących zasad przez PG. Powtarzające się i umyślne łamanie zasad Wikipedii również znajduje się w zakresie działania Komitetu.

Nie była to pierwsza sprawa pomiędzy ptjackyllem a PG, nad którą pracowali arbitrzy. W przeszłości obaj edytorzy byli stronami postępowania 1/2016.

Materiał dowodowy

Wniosek ptjackylla obejmuje opis kilku wątpliwych – z jego punktu widzenia – działań PG na przestrzeni ostatnich miesięcy, spośród których głównym problemem jest nałożenie przez PG blokady na ptjackylla 18 września 2022.

Nałożenie blokady na ptjackylla przez PG

18 września 2022 o 20:36 ptjackyll zapoczątkował na stronie Próśb do administratorów wątek dotyczący działalności w Poczekalni wikipedystów Piotrusa i Radagasta13. O 20:42 PG oznaczył wniosek jako odrzucony [1]. Po kolejnych sześciu minutach, o 20:48, ptjackyll założył w Kawiarence prawie identyczny wątek (nie licząc wspomnienia we wstępie o niedawnym zamknięciu sprawy na stronie Próśb do administratorów przez PG, które, w ocenie ptjackylla, odbyło się bez zapoznania się z nią) [2]. Po kolejnych czterech minutach, o 20:52, PG nałożył na ptjackylla jednodniową blokadę z komentarzem „na ochłonięcie” [3]. Na stronie dyskusji użytkownika ptjackylla PG napisał uzasadnienie dla blokady. Miała to być reakcja na „bicie piany gdzie się da” polegające na zakładaniu przez zablokowanego kolejnych wątków na ten sam temat w wyniku niepowodzenia w dyskusji w Poczekalni. Blokujący podsumował to stwierdzeniem: „nie pozostawiasz mi wielkiego wyboru”. PG nie wymienił ani nie podlinkował konkretnych działań ptjackylla łamiących obowiązujące zasady [4]. Po wymianie zdań na stronie PdA na temat decyzji podjętej przez PG i wyrażeniu krytycznych opinii przez kilku administratorów (Yurek88, Nedops, Mathieu Mars, Farary, Ented, Piastu) [5], o 22:12 blokada – jako „niezasadna” – została zdjęta przez administratora Piastu [6].

Ptjackyll po nałożeniu blokady miał wysłać e-mail do PG, jednak pozostał on bez odpowiedzi. Nazajutrz ptjackyll na stronie dyskusji użytkownika poprosił PG o ustosunkowanie się do e-maila [7]. W odpowiedzi PG stwierdził, że w wysłanej wiadomości nie widzi ze strony ptjackylla „nawet cienia autorefleksji”, i zapowiedział kolejne blokady, jeśli ten nie zmieni swojego podejścia [8]. W dalszej dyskusji jako uzasadnienie dla blokady podał założenie w Kawiarence wątku o Piotrusie, który miał stanowić naruszenie etykiety i atak osobisty [9][10].

Zarzut nierzetelnej pracy ze źródłami

Ptjackyll we wniosku o arbitraż podniósł też sytuację ze stycznia 2022 (zgłoszoną wówczas na stronie WP:PdA) [11], kiedy PG w artykule o Erhardzie Milchu rewertował edycje anonimowego użytkownika, który m.in. zastąpił przypisy odwołujące do prac negacjonisty Holokaustu Davida Irvinga bardziej wiarygodnymi źródłami. Jako uzasadnienie rewertu podał „podejrzenie o nierzetelne posługiwanie się źródłami” [12]. Zdaniem ptjackylla stanowiło to złamanie zasady weryfikowalności (przywrócenie źródeł odrzucanych w świecie akademickim) oraz Wikietykiety (aprioryczne założenie złej woli niezarejestrowanego edytora). Od 10 stycznia do 11 lutego 2022 w Kawiarence toczyła się dyskusja na temat zasadności cytowania Irvinga. PG zabrał w niej głos 2 razy, a ptjackyll 1 raz [13].

Nałożenie blokady na CarlosaPn

W zgłoszeniu ptjackyll zwrócił też uwagę na wojnę edycyjną w artykule Lista protodiakonów Kolegium Kardynalskiego, mającą miejsce 17 kwietnia 2022 między PG i wikipedystą CarlosemPn [14]. Doprowadziła ona do nałożenia przez PG – bez uprzedniego ostrzeżenia – dwugodzinnej blokady na swego adwersarza [15]. Jako uzasadnienie na stronie dyskusji użytkownika CarlosaPn PG podał niestosowanie się do zasady weryfikowalności i poradził jej lekturę [16].

Działalność PG w Poczekalni

Ptjackyll we wniosku przedstawił jako przejaw nadużywania uprawnień administratorskich przez PG jego działania w Poczekalni (podając siedem przykładów z okresu lipiec–październik 2021: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), polegającą na kasowaniu przez niego artykułów, w których nie pojawił się żaden głos poza zgłaszającym. Ptjackyll uznał to za naruszenie pkt. 3 Regulaminu Poczekalni w sekcji „Ocena strony”, zgodnie z którym zgłoszenie takie uznawane jest za załatwione, a strona nie jest kasowana. Zwrócił uwagę, że zwyczaj ten był przedmiotem dyskusji w Kawiarence; wyrażane w jej trakcie zdania były podzielone [17]. Ptjackyll zasygnalizował też przypadek ze stycznia 2021 dotyczący artykułu Dominick Reyes. Po dyskusji zakończonej pozostawieniem hasła [18] PG usunął artykuł z przestrzeni głównej poprzez przeniesienie go do brudnopisu [19], uzasadniając to brakiem przypisów [20]. Ptjackyll argumentował, że stanowiło to naruszenie zasad kasowania, ponieważ artykuł zawierał bibliografię, a więc był uźródłowiony.

Kultura dyskusji

Niejako mimochodem ptjackyll zwrócił uwagę na epitety, jakich PG używa w stosunku do osób, z którymi się nie zgadza („krzykacze”, „radykałowie”) [21].

Podjęte środki przedarbitrażowe

Przed złożeniem wniosku o arbitraż strony postępowania nawiązały dwustronny dialog i przedstawiły swój punkt widzenia, podając argumenty za podjętymi działaniami, co spełnia minimalne wymagania stawiane dla środków przedarbitrażowych. PG odpowiedział na zarzuty przedstawione we wniosku o arbitraż w korespondencji przesłanej członkom Komitetu.

Ocena działań administratora PG

Blokada nałożona na ptjackylla

Podejmując decyzję o zamknięciu założonego przez ptjackylla wątku na stronie Próśb do Administratorów, PG kierował się subiektywną oceną, iż kwestia aktywności wikipedystów Piotrusa i Radagasta13 w Poczekalni nie wymaga użycia narzędzi administratorskich. Jako administrator miał do tego pełne prawo. Niemniej powinien był się liczyć z możliwością, że ptjackyll skorzysta z możliwości odwołania się od tej decyzji, co też ten chwilę później uczynił w Kawiarence – będącej w ocenie Komitetu właściwym miejscem do dyskusji nad tego typu kwestiami. Stwierdzenia PG, jakoby ptjackyll dokonywał w ten sposób „bicia piany” (innymi słowy trollingu), są niewłaściwe i mogą być traktowane w kategoriach ataku osobistego.

Odnosząc się natomiast do kwestii blokady nałożonej na ptjackylla, należy na wstępie zaznaczyć, że blokady nakładane są nie w celu karania niewłaściwie zachowującego się użytkownika, ale ochrony Projektu przed skutkami jego działań. W ocenie Komitetu, o ile wypowiedź ptjackylla może być uznana za złamanie Wikietykiety, a w niektórych elementach także za atak osobisty (o czym niżej), o tyle PG, nakładając blokadę, nie dochował wymaganej w takich przypadkach należytej ostrożności.

Wypowiedź ptjackylla nie zawierała wulgaryzmów lub innych skrajnie nieakceptowalnych sformułowań, które uzasadniałyby nałożenie natychmiastowej blokady. Jak już wskazano, otwarcia przez ptjackylla wątku w Kawiarence po zamknięciu przez PG analogicznego wątku na stronie Próśb do administratorów nie można traktować w kategoriach trollingu. PG powinien był też wziąć pod uwagę fakt, że w momencie nałożenia blokady ptjackyll posiadał czysty rejestr blokad. Wreszcie w ocenie Komitetu ze względu na wcześniejszą historię osobistych konfliktów pomiędzy obydwoma użytkownikami PG powinien był zachować stosowną ostrożność i powstrzymać się od nakładania blokady na ptjackylla – tym bardziej, że żadna przesłanka nie przemawiała w tym momencie za nakładaniem jej w trybie natychmiastowym. Podnieść w tym miejscu należy także, że nałożenie przez PG blokady na ptjackylla zostało krytycznie ocenione przez kilku administratorów, a sama blokada po upływie nieco ponad godziny została zdjęta przez administratora Piastu. Tym samym nie tylko nie spełniła ona swego podstawowego celu, jakim jest ochrona Projektu, lecz przeciwnie – podziałała negatywnie na panującą w nim atmosferę, tworząc zarzewie sytuacji konfliktowej.

W ocenie Komitetu opis blokady i jej uzasadnienie w dyskusji ptjackylla nie zostały sporządzone w sposób zrozumiały, jasno wskazujący, które zasady Wikipedii zostały złamane przez użytkownika.

Kwestia zarzucanego nadużywania uprawnień administratorskich i łamania innych zasad

W złożonym wniosku ptjackyll przedstawił również inne sytuacje z udziałem PG, w których ten miał dopuścić się nadużycia uprawnień administratorskich lub złamania innych zasad. Administrator, będąc z definicji użytkownikiem zaangażowanym i godnym zaufania, powinien świecić przykładem i prezentować zachowania zgodne z regułami obowiązującymi w Wikipedii, nawet jeśli nie zgadza się co do ich istoty. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przewagi edytorskiej wynikającej z technicznych możliwości narzędzi administratora.

Konflikt zaistniały między PG a CarlosemPn, dotyczący zmian wprowadzonych w artykule Lista protodiakonów Kolegium Kardynalskiego, wynikał z odmiennej interpretacji zasady weryfikowalności. Administrator podał w dyskusji zablokowanego użytkownika swoją wykładnię tejże zasady: Z tego samego powodu bibliografia nie jest wystarczająca – w ostateczności można w ten sposób wskazać źródło w bardzo krótkim artykule, w którym tylko to jedno źródło zostało użyte, ale przecież Wikipedia jest dynamiczna i ten artykuł kiedyś pewnie zostanie przez kogoś poszerzony, więc i tak lepsze są przypisy. Jest to podejście niezgodne z literalną treścią reguły, zgodnie z którą „źródła należy podać w postaci przypisów lub notatki bibliograficznej”. Przypisy istotnie są lepszą metodą uźródławiania treści, jednakże niedozwolone jest wymaganie od edytora ich stosowania, jeżeli wprowadzone zmiany mają odzwierciedlenie w bibliografii. Anulowanie edycji uźródłowionej, choć niepopartej przypisem, jest sprzeczne ze społecznościowym charakterem encyklopedii, jakim cechuje się Wikipedia. Komitet przyznaje ze smutkiem, że zamieszczanie wpisów na stronie dyskusji wikipedysty przed wejściem na drogę konfliktu staje się obecnie zapomnianym sposobem komunikowania swoich uwag, natomiast coraz częściej edytorzy wzajemnie anulują nieodpowiadający im wkład bez próby jakiegokolwiek zrozumienia drugiej strony. Taka filozofia edytowania nie ma oparcia w zasadach. Niewątpliwym błędem ze strony PG, do którego przyznaje się w przesłanej korespondencji, było zablokowanie adwersarza. Zasady blokowania wskazują, że ten środek ma służyć ochronie projektu. W opinii arbitrów blokujący skorzystał zeń w celu przeforsowania swojego punktu widzenia, co podważa zaufanie do niego jako do administratora. Prawidłowym działaniem byłoby zgłoszenie sprawy do rozpatrzenia przez innego, niezaangażowanego w spór administratora. Co więcej, istnieją lepsze metody zakończenia wojny edycyjnej – zabezpieczenie artykułu, poproszenie o przedyskutowanie wprowadzanych zmian w szerszym gronie lub zablokowanie możliwości edycji ograniczone do jednego hasła. Obowiązkiem administratora, wynikającym z zasad, jest każdorazowe oszacowanie, który z instrumentów da najlepsze rezultaty.

Podobnie w sprawie artykułu Dominick Reyes PG nie powinien był przenosić artykułu do brudnopisu, podając jako uzasadnienie brak przypisów. Ten ostatni przy obecności źródeł w postaci bibliografii nie stanowi wystarczającej przesłanki do usunięcia hasła z przestrzeni głównej. Zasady ekspresowego kasowania pozwalają na usunięcie artykułów całkowicie nieweryfikowalnych, jednak wspomniane hasło do takich nie należało. Dbałość o jakość i wysoki poziom uźródłowienia nie usprawiedliwia naruszania obowiązujących zasad.

Przedstawione przez wnioskodawcę przypadki usuwania artykułów w ramach zamykania zgłoszeń w Poczekalni, jeżeli te nie doczekały się komentarza od innej osoby poza zgłaszającym, stanowią złamanie Regulaminu Poczekalni („Zgłoszenie, które nie doczekało się komentarza, jest przenoszone do załatwionych. Przedmiotowa strona pozostaje wówczas w Wikipedii”). Nie istnieje przymus usuwania jakichkolwiek stron; administrator równie dobrze może skomentować zgłoszenie, pozostawiając decyzję co do losów artykułu innemu wikipedyście. Działania PG w tym zakresie stanowiły formalne złamanie regulaminu, w konsekwencji prowadząc do narastania kontrowersji i powstawania niepotrzebnych napięć. Poszanowanie obowiązujących reguł jest obowiązkiem administratora. Jednak od momentu rozpoczęcia dyskusji w Kawiarence na temat odmiennej interpretacji Regulaminu Poczekalni PG nie złamał już nigdy więcej wspomnianego wyżej przepisu.

Zdaniem arbitrów edycje w artykule Erhard Milch oraz komentarz zostawiony w dyskusji wikipedysty Piotrusa stanowiły naruszenia – odpowiednio – zasady weryfikowalności oraz zalecenia dotyczącego Wikietykiety.

Używanie przez PG takich określeń jak „krzykacze”, „radykałowie” nie należą do najkulturalniejszych. Nie są jednak wulgaryzmami ani określeniami skrajnymi. Nie zostały także użyte jako epitety skierowane wobec konkretnych osób.

Ocena działań użytkownika ptjackylla

Zdaniem arbitrów ptjackyll przed rozpoczęciem na stronie Próśb do administratorów wątku na temat zaangażowania wikipedystów Piotrusa i Radagasta13 w dyskusje w Poczekalni powinien był najpierw wykorzystać inne metody rozwiązywania sporów – na przykład podjąć bezpośrednią dyskusję z ww. użytkownikami, zainicjować dyskusję w Kawiarence, skorzystać z mediacji. Nie odmawiając ptjackyllowi prawa do składania wniosku w tej sprawie na stronie Próśb do administratorów, Komitet zauważa, że wniosek ten był niewystarczająco uargumentowany merytorycznie, gdyż nie wskazywał łamanych przez tych użytkowników zasad ani korzyści z podjęcia działań administracyjnych.

Jednocześnie w ocenie Komitetu ptjackyll, dokonując oceny zaangażowania obu wikipedystów w dyskusje prowadzone w Poczekalni – najpierw w wątku na stronie WP:PdA, następnie w wątku w Kawiarence – nie dochował zasad Wikietykiety. Zgodnie z czwartym filarem „uczestnictwo w tworzeniu artykułów to również szacunek wobec innych autorów Wikipedii, kulturalne zachowywanie się, unikanie osobistych ataków i nieuzasadnionych uogólnień, zachowywanie spokoju”.

Ocena działalności innych użytkowników mieści się katalogu działań, które mogą podejmować wikipedyści, jednakże w tym wypadku ptjackyll nie założył dobrej woli edytorów, na temat których aktywności się wypowiadał. Z kolei stwierdzenia takie jak Praktycznie jedyny wkład w Wikipedię, to Poczekalnia, przy minimalnym wkładzie w przestrzeń główną, zrobił sobie z Wikipedii forum, a także Podejrzewam, że wynika to z tego, że Piotrus nie ma wiedzy w niektórych tematach, ale poprzez swoje działanie marnuje mnóstwo roboczogodzin innych Wikipedystów, należy zakwalifikować jako atak osobisty.

Podsumowanie

Wikipedia jest projektem społecznym. Jej edytorami są osoby o różnych poglądach i odmiennej wrażliwości. Różnorodność występująca wśród wikipedystów jest czynnikiem prowadzących do nieustannego wzrostu merytorycznego encyklopedii, ale stanowi też przyczynę konfliktów i rozbieżności. Z tego powodu tak ważnym jest postępowanie w zgodzie z podstawowymi zasadami i zaleceniami. Większość spraw, którymi zajmuje się Komitet, wynika z nierozwiązanych sporów. Z pewnością części z nich można by uniknąć, kładąc większy nacisk na rozwijanie dialogu i mediacji. Należałoby założyć, iż bez artykułów merytorycznych Społeczność skupiona wokół naszego Projektu by nie istniała. I odwrotnie – bez aktywnych edytorów warstwa merytoryczna nie miałaby szans na dalszy rozwój. Wynika z tego stwierdzenie, że żadna z tych części składowych nie jest ważniejsza od drugiej. Zatem we wszystkich edycjach i innych działaniach należy zadbać zarówno o aspekty związane z merytoryczną poprawnością wprowadzanych zmian, jak również nie wolno zapominać o przestrzeganiu podstawowych kwestii związanych z Wikietykietą.

Arbitrzy są przekonani, że obaj wikipedyści w swoich działaniach kierują się dobrem Wikipedii i całej jej Społeczności. To dobro jest jednak odmiennie definiowane. Niemożliwym byłoby spisanie wszystkich nakazów i zakazów, dlatego w toku działalności w Wikipedii obowiązywać powinien zdrowy rozsądek. Jednak w przypadku reguł ustalonych i zapisanych w ramach osiągniętego konsensusu to właśnie zasady mają nadrzędne znaczenie przed subiektywnym zdrowym rozsądkiem – i to na podstawie ich przestrzegania dokonywana jest ocena danego wikipedysty. W przypadku naruszania reguł administratorzy nie mogą się bać interweniować, z drugiej jednak strony sami muszą pamiętać o ograniczeniach związanych z regulacjami obowiązującymi wewnątrz Wikipedii.

Środki

Biorąc powyższe pod uwagę, Komitet postanawia:

  • wobec administratora PG:
  1. odebrać uprawnienia administratorskie – w związku z wielokrotnym oraz powtarzającym się łamaniem zasad i zaleceń (w tym nadużyciem posiadanych uprawnień administratora w postaci niezgodnego z zasadami zablokowania kont użytkowników ptjackylla i CarlosaPn oraz naruszającego Regulamin Poczekalni usuwania artykułów, a także działaniem sprzecznym z zasadami weryfikowalności i kasowania); PG może ubiegać się o ponowne przyznanie uprawnień w przyjętym trybie, czyli przez PUA, nie wcześniej niż po 60 dniach od momentu odebrania uprawnień;
  2. zwrócić uwagę na konieczność zakładania dobrej woli w swoich wypowiedziach;
  • wobec użytkownika ptjackylla:
  1. udzielić upomnienia z powodu edycji niezgodnych z Wikietykietą.

Za przyjęciem werdyktu głosowało pięcioro arbitrów, za odrzuceniem werdyktu głosowało dwoje arbitrów, od głosu wstrzymał się jeden arbiter. Jeden arbiter nie wziął udziału w głosowaniu. W imieniu Komitetu, Openbk (dyskusja) 14:58, 16 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Wniosek do stewardów/Request to stewards

On behalf of the Polish Wikipedia Arbitration Committee I hereby request an immediate removal of sysop rights from the account of PG on the said project in accordance with the Committee’s decision concerning the user (5 Committee members voted in favour, 2 against, 1 abstained). The Committee’s verdict in the recently heard case against the said user includes an enforcement in the form of removing sysop rights for PG due to his misuse of administrator tools and violation of project’s rules. The verdict is enforceable immediately. Thank you in advance, Openbk (dyskusja) 14:58, 16 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]