Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(5/2012) Sprawa blokady Quantité négligeable

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wniosek o arbitraż w sprawie zastosowanych środków administracyjnych wobec kont wnioskodawcy[edytuj | edytuj kod]

Zwracam się z prośbą o rewizję zastosowanego środka administracyjnego pod którym podpisał się Michał Sobkowski uzasadniając blokadę nadużyciem mającym polegać na: zmarnowaniu mnóstwa czasu innym osobom, przez wprowadzenie ich w błąd m.in. co do swojej znajomości reguł Wikipedii, oraz wykorzystaniem doświadczeń z edycji na alternatywnym koncie jako argumentu na PUA innego wikipedysty.

Blokada nastąpiła po ujawnieniu, iż właścicielem konta jest wnioskodawca, a także (po zwróceniu mi uwagi przez jednego z administratorów) wykreśleniu mogących wywołać kontrowersyjne komentarze fragmentów wypowiedzi. Podejmowane drogą mailową próby mediacji nie przyniosły żadnych rozstrzygnięć. Oczekuję przedstawienia przez KA sposobu dochodzenia do porozumienia między właścicielem blokowanego konta, a administratorem działającym w porozumieniu z innymi użytkownikami i realizującym konsensus takiej grupy. Proszę o dokonanie analizy tego konkretnego przypadku w celu umożliwienia w przyszłości uniknięcia błędnych interpretacji obowiązujących zapisów dotyczących zasad z jednej strony przez edytorów i podejmowania kroków administracyjnych w odniesieniu do użytkowników z drugiej. Wobec braku zapisów regulujących zasady podejmowania tego typu decyzji proszę także o wyjaśnienie na jakim powiązanym z projektem forum takie decyzje mogą zapadać i ilu administratorów stanowi w takich sytuacjach quorum. T. Wachowski dyskurs 11:33, 20 lut 2012 (CET)

Potwierdzenie[edytuj | edytuj kod]

Decyzja Komitetu Arbitrażowego[edytuj | edytuj kod]

Komitet Arbitrażowy zadecydował o przyjęciu wniosku do rozpatrzenia. Zgodnie z Polityką arbitrażu, Komitet może zajmować się sprawami związanymi ze sporami powstałymi w związku z użyciem uprawnień administratorskich oraz nadużyciem pacynek. W ocenie arbitrów, sytuacja kwestionowania przez wnioskodawcę zasadności zastosowania i utrzymywania blokady jego pacynki (konto Quantité négligeable), nałożonej pod zarzutem niewłaściwego użycia dodatkowego konta, spełnia wyżej wymienione przesłanki.

Zdaniem Komitetu, wnioskodawca dopełnił wymóg podjęcia środków przedarbitrażowych. Tomasz Wachowski podjął się bowiem określonego w Polityce arbitrażu dwustronnego dialogu i mediacji prowadzonej przez mediatorów-ochotników lub innych wikipedystów poproszonych osobiście o pomoc. Drogą mailową nawiązał kontakt z blokującym jego pacynkę administratorem Michałem Sobkowskim, postulując o zniesienie blokady. Po odmowie, interweniował również u administratorów Wiktoryna i Abronikowskiego. Podjął się także mediacji za pośrednictwem Tar Lócesiliona, jednego z mediatorów-ochotników. Częścią mediacji było poruszenie sprawy na forum listy dyskusyjnej administratorów, na której nie zadecydowano o odblokowaniu konta Quantité négligeable. Dodatkowo, sprawa była również przedmiotem publicznej dyskusji na stronach Wikipedii, w czasie której prezentowanych było wiele stanowisk i opinii.

Komitet podkreśla, że określona w Polityce arbitrażu i zaprezentowana powyżej droga rozwiązania sporu środkami przedarbitrażowymi wymagana jest w przypadku kwestionowania każdej blokady, czy to nałożonej w wyniku osobistej inicjatywy blokującego administratora, czy też zastosowanej po wcześniejszej konsultacji z szerszym gremium administratorów. Odnosząc się do treści wniosku o arbitraż, Komitet stwierdza, że podjęte przez wnioskodawcę kroki stanowią właściwy sposób dochodzenia do porozumienia między właścicielem blokowanego konta, a administratorem nakładającym blokadę w wyniku porozumienia z innymi użytkownikami i mogą służyć za przykład.

Za przyjęciem wniosku głosowało 8 arbitrów; jeden z arbitrów wyłączył się z rozpatrywania sprawy, składając stosowane oświadczenie:

Jako, że w historii konta "Quantité négligeable" mam pewien wkład, w postaci wystawienia tegoż do głosowania nad przyznaniem funkcji administratora, mając na względzie przejrzystość sprawy i odpowiednio przejrzyste postrzeganie jej przez Społeczność, składam wniosek o wyłączenie mnie z postępowania. Wpedzich (dyskusja)

W imieniu Komitetu Arbitrażowego, Sebk. let’s talk 15:29, 24 lut 2012 (CET)

Werdykt Komitetu Arbitrażowego[edytuj | edytuj kod]

Słowo wstępne[edytuj | edytuj kod]

Wikipedia to wolna encyklopedia, którą każdy może edytować. Projekt otwarty jest bowiem dla każdego użytkownika internetu. Uczestnictwo w procesie tworzenia Wikipedii nie jest jednakże nieskrępowane – edytować ją może każdy, ale w określony sposób. Działalność wikipedystów musi odbywać się według określonych reguł. Wszystkie mają na celu tworzenie, rozszerzanie i utrzymanie artykułów na jak najwyższym poziomie, a także zachowanie atmosfery zaufania i wzajemnej współpracy między użytkownikami, prowadzącej do wspólnego celu, jakim jest rozwój projektu. Podstawowe zasady oparte zostały na pięciu filarach. Kwestię współdziałania wikipedystów porusza czwarty z nich. Opiera wzajemne relacje na zasadzie konsensusu i zaleceniach wikietykiety. W Wikipedii każdy z zalogowanych użytkowników występuje pod unikalną dla niego nazwą i ponosi odpowiedzialność za edycje czynione ze swojego konta. Posiadanie więcej niż jednego konta nie jest zabronione, lecz jest obwarowane pewnymi ograniczeniami opisanymi na stronie Wikipedia:Pacynka.

Komitet Arbitrażowy, którego jednym z celów jest rozwiązywanie konfliktów między wikipedystami, postanowił przyjąć do rozstrzygnięcia wniosek o arbitraż (5/2012) dotyczący sprawy nałożenia blokady na konto Quantité négligeable, będące dodatkowym kontem wnioskodawcy, wikipedysty Tomasza Wachowskiego. Przyjęcie wniosku nastąpiło na podstawie drugiego i trzeciego punktu polityki arbitrażu, określającej zasady działania Komitetu. Zgodnie z nimi Komitet orzeka w przypadku „sporów powstałych w związku z użyciem uprawnień administratorskich”, a także w przypadku „nadużycia pacynek”. Celem działań Komitetu było w tym wypadku zbadanie sprawy, dokonanie oceny postępowania wikipedystów zaangażowanych w nią oraz rozstrzygnięcie wniosku o odblokowanie konta Quantité négligeable. Podstawą do przyjęcia wniosku były również wcześniejsze wysiłki mediacyjne (tzw. środki przedarbitrażowe) podejmowane przez wnioskodawcę, które nie doprowadziły do rozstrzygnięcia satysfakcjonującego wszystkie zaangażowane w nie strony.

Członkowie Komitetu Arbitrażowego w celu wydania rzetelnego werdyktu dokonali analizy wybranych edycji wykonanych przez Tomasza Wachowskiego spod konta Quantité négligeable, a także spod konta głównego w okresie od 17 maja do 9 października 2011. Zbadali również okoliczności nałożenia blokad na konta Quantité négligeable i Tomasz Wachowski przez administratorów Michała Sobkowskiego i Gdarina. W celu zapoznania się z argumentami i stanowiskami wszystkich stron dokonali również wymiany korespondencji. Całość przesłanych pytań i udzielonych odpowiedzi zamieszczona została na podstronie wniosku.

Kwestia „prawa do nowego otwarcia” i posiadania pacynki[edytuj | edytuj kod]

W korespondencji z Komitetem (pyt. nr 1 i 2) Tomasz Wachowski wyjaśnił, że głównym powodem założenia konta Quantité négligeable był zamiar odcięcia się od przypisywanego mu negatywnego wizerunku. Stwierdził, że chciał również poznać proces rozpoczynania edytowania przez nowych użytkowników i podjąć się prac nad rozwiązaniami służącymi pomocą tej grupie. Zaprzeczył jednocześnie, że miało to być jakimkolwiek eksperymentem. Zdaniem Komitetu wyjaśnienia te pozwalają uznać, że założenie przez Tomasza Wachowskiego dodatkowego konta było zgodne z opisywanymi na stronie Wikipedia:Pacynka przypadkami uzasadnionego posługiwania się wieloma kontami (sekcja Posługiwanie się wieloma kontami). Sam fakt założenia drugiego konta przez Tomasza Wachowskiego nie budzi zastrzeżeń ze strony Komitetu, gdyż, choć (zgodnie z ww. zasadą) „odradza się używania pacynek”, nie jest to zakazane.

W odpowiedzi na pytania Komitetu (pyt. nr 3) Tomasz Wachowski stwierdził, że konto Quantité négligeable „w założeniu miało być nowym kontem”. W e-mailu przesłanym do Komitetu Arbitrażowego razem z wnioskiem o arbitraż Tomasz Wachowski postulował natomiast: „uważam prawo do nowego otwarcia, prawo do posiadania pacynki, prawo do podejmowania obowiązków związanych z pełnieniem funkcji «administratora» i prawo do równego traktowania wszystkich użytkowników za dorobek całej społeczności, na straży respektowania których stoi KA”. Posługiwanie się kontem Quantité négligeable wyjaśniał więc „prawem do nowego otwarcia”. Choć zasady projektu nie poruszają wprost tego zagadnienia, ewentualność taka istnieje i wynika m.in. z prawa do odejścia. Każdy z wikipedystów w dowolnej chwili może zaprzestać edytowania z dotychczasowego konta i rozpocząć edycje z nowo utworzonego, nie wiążąc go w jakikolwiek sposób z tym wcześniejszym. Nie jest to zabronione. Działanie takie, choć jest zbliżone do utworzenia pacynki, tym różni się od niej, że oznacza całkowite i trwałe zaprzestanie wykonywania jakichkolwiek edycji ze starego konta po założeniu nowego. Dodatkowo, w celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym uzyskania wiedzy w temacie, istnieje możliwość poinformowania o tym fakcie za pomocą specjalnie przygotowanych szablonów. Sposoby informowania o zakończeniu edytowania za pomocą szablonów określone zostały na stronie Wikipedia:Opuszczenie Wikipedii. Zgodnie z nią użytkownik, który „zamierza opuścić Wikipedię na długo, być może na zawsze”, może w dyskusji użytkownika bądź/i na stronie użytkownika wstawić szablon {{całkowicie nieaktywny}} lub {{Odejście}}. Użytkownik nie musi korzystać z wyżej wymienionych szablonów, może również własnym słowami oznajmić swoją decyzję.

Analizując edycje z dwóch kont, Komitet stwierdza tymczasem, że założenie przez Tomasza Wachowskiego konta Quantité négligeable, wbrew jego intencjom, nie mogło stanowić „prawa do nowego otwarcia”. Tomasz Wachowski po utworzeniu pacynki nie zaprzestał edytowania z konta głównego. Edycje z konta Quantité négligeable rozpoczął w dniu 17 maja 2011, a zakończył wkrótce po odrzuceniu tej kandydatury w głosowaniu PUA (ostatnia edycja nastąpiła 8 października 2011) ([1]). Tymczasem między 28 maja a 16 września 2011 wykonał w sumie 11 edycji ze swojego konta głównego, w tym kilka w przestrzeniach meta (Kawiarenka, PUA) oraz w dyskusjach wikipedystów ([2]).

Tomasz Wachowski tłumaczył (odpowiedź na pytanie nr 4), że „wykonywał tylko kilka edycji i wszystkie były realizacją zapytań na stronie dyskusji, lub poczty elektronicznej skierowanych na stare konto, zaś kilku dokonał w czasie publicznej dyskusji o kształcie artykułów (wikijam)”. Zdaniem Komitetu wyjaśnienia te nie pozwalają uznać konta Quantité négligeable za konto podstawowe. Edycje spod konta Tomasz Wachowski stanowiły bezsporny fakt, a o ich powodach czy motywacjach mogli wiedzieć tylko nieliczni wikipedyści, podczas gdy ogół społeczności mógł nabrać przeświadczenia o kontynuowaniu działalności w projekcie (choć znacznie ograniczonej) jako Tomasz Wachowski. Komitet zauważa również, że wykonywane wówczas edycje dotyczyły różnych przestrzeni projektu, począwszy od przestrzeni główniej, przestrzeni Wikipedia (w tym głosowania PUA), a skończywszy na dyskusjach wikipedystów. Tuż po założeniu nowego konta i w późniejszym okresie Tomasz Wachowski informował o tym niektórych, wybranych przez siebie wikipedystów (odpowiedź na pyt. nr 7), w dalszym ciągu uważając konto Quantité négligeable za swoje konto główne. Takie zachowanie Komitet uważa za niewłaściwe, jako pozostające w sprzeczności z deklarowanym wcześniej powodem utworzenia tego konta, a więc zerwaniem ze wcześniejszym wizerunkiem i odcięciem się od konta pierwotnego. Co więcej, nawet po ujawnieniu informacji o prawdziwym statusie konta Quantité négligeable wybranym wikipedystom Tomasz Wachowski wykonywał spod niego edycje łamiące zasadę Wikipedia:Pacynka, w tym przyjął nominację kandydatury Quantité négligeable w głosowaniu PUA.

Tomasz Wachowski nie miał obowiązku zamieszczania informacji o odejściu z projektu na stronie użytkownika bądź dyskusji użytkownika. Jednakże, w dniu 18 maja 2011 zamieścił na swojej stronie dyskusji szablon {{nieaktywny}}, wyświetlający komunikat: „Tomasz Wachowski zrobił sobie długą Wikiprzerwę na czas nieokreślony. Jeśli chcesz omówić jakąś kwestię związaną z Wikipedią, to możesz skontaktować się z jednym z administratorów” ([3]). Zdaniem Komitetu wstawienie akurat tego szablonu było nieodpowiednie, gdyż informował on nie tyle o trwałym zaprzestaniu edycji, co o czasowej (acz bliżej nieokreślonej) przerwie w edytowaniu. Również zapisy na stronie Wikipedia:Opuszczenie Wikipedii potwierdzają, że użycie wyżej wymienionego szablonu jest właściwe w przypadku posiadania przez użytkownika pewności co do powrotu do edytowania po pewnym czasie.

W związku z przedstawioną powyżej analizą konto Quantité négligeable nie może być według Komitetu Arbitrażowego traktowane jako nowe konto główne, lecz wyłącznie jako pacynka (konto dodatkowe), a posługiwanie się nim nie może zostać uznane za „nowe otwarcie”, lecz za klasyczne korzystanie z pacynki. Aby konto Quantité négligeable mogło zostać uznane za konto główne, Tomasz Wachowski musiałby faktycznie zaprzestać edycji spod konta Tomasz Wachowski.

Edycje Tomasza Wachowskiego jako Quantité négligeable[edytuj | edytuj kod]

17 maja 2011 wikipedysta Tomasz Wachowski (dawniej użytkownik Klondek) założył konto dodatkowe (tzw. pacynkę) o nazwie Quantité négligeable. Ostatnią edycję z tego konta wykonał 8 października 2011. W tym czasie jako Quantité négligeable wykonał ponad 6 tysięcy edycji, w tym kilkaset w przestrzeniach Wikipedia oraz Dyskusja wikipedysty ([4]). Wielokrotnie, korzystając z pacynki, brał udział w dyskusjach, w tym tych w Kawiarence bądź Poczekalni, w której dyskusja stanowi podstawę dla decyzji o pozostawieniu lub usunięciu artykułów. Dodatkowo, jako Quantité négligeable, wziął kilkukrotnie udział w różnego rodzaju głosowaniach oraz ubiegał się o przyznanie uprawnień administratorskich.

Do udziału pacynek w głosowaniach i niektórych dyskusjach odnosi się jedna z sekcji zasady Wikipedia:Pacynka. Zgodnie z nią: „Wikipedia stosuje zasadę jeden głos-jedna osoba w głosowaniach i dyskusjach, gdzie osobiste preferencje są brane w jakiś sposób pod uwagę. Zgodnie z tym pacynkom nie wolno głosować w żadnym z rodzajów głosowań i wyborów w ramach Wikipedii. Jeśli udowodni się, że ktoś używa pacynek do fałszowania głosowań, to takie konta są bezterminowo blokowane”. Z zasady tej wynika zakaz oddawania głosów przez pacynkę we wszelkich wyborach i głosowaniach. Komitet Arbitrażowy stwierdza tymczasem, że Tomasz Wachowski oddał za pośrednictwem pacynki głosy w głosowaniu nad przyznaniem statusu Artykułu na medal ([5]) oraz w głosowaniu nad przyznaniem uprawnień administratora wikipedyście Tarowi Lócesilionowi ([6]). W świetle obowiązującego wówczas regulaminu przyznawania statusu Artykułu na medal ([7]) i obowiązującego nadal regulaminu przyznawania uprawnień administracyjnych, głosy te były nieważne. Dodatkowo wziął udział w dyskusjach w głosowaniach: nad przyznaniem statusu Dobrego Artykułu ([8]), nad przyznaniem statusu Listy na medal ([9]), nad przyznaniem uprawnień administratora wikipedyście Sp5uhe ([10]), a także we własnym głosowaniu nad przyznaniem uprawnień administratora. Ostatnie trzy kwestie zostały poddane przez Komitet dalszej analizie, przedstawionej poniżej, ponieważ wiązały się z naruszeniem zasady Wikipedia:Pacynka w innych aspektach.

13 maja 2011 Tomasz Wachowski (działając wtedy jeszcze pod nickiem Klondek, tj. poprzednią nazwą użytkownika) zgłosił do wyróżnienia artykuł Czterdziestu męczenników Anglii i Walii ([11]). W dyskusji nad przyznaniem wyróżnienia, działając z konta Quantité négligeable, w dniach 17 ([12]), 18 ([13]) i 19 ([14]) maja 2011 odpowiadał na zgłoszone przez uczestników uwagi i zarzuty do artykułu. Podkreślić należy, że argumentacja przedstawiona przez Tomasza Wachowskiego z konta Quantité négligeable nakierowana była na skłonienie wikipedystów do przyznania artykułowi wyróżnienia, a to poprzez wykazanie bezzasadności stawianych zarzutów. W wypowiedziach z dnia 18 i 19 maja Tomasz Wachowski stwierdził m.in.: „Temat precyzuje wprowadzenie do artykułu więc zarzut wydaje się bezprzedmiotowy”, „Mam wątpliwości czy zarzuty tu stawiane nie są katolickim POVem”. Zdaniem Komitetu Arbitrażowego takie działanie Tomasza Wachowskiego również stanowiło naruszenie zasady Wikipedia:Pacynka. Prezentując argumenty zarówno z konta głównego (w uzasadnieniu zgłoszenia do wyróżnienia), jak i następnie z konta Quantité négligeable, Tomasz Wachowski stworzył iluzję poparcia propozycji przez inną osobę, w wypowiedzi z 18 maja wyraźnie sugerując, że Quantité négligeable jest osobą nową w Wikipedii („Widzę, że głos tak niedoświadczonego edytora nie zasługuje nawet na odpowiedź (patrz powyżej pytanie do Sebk., ale z kronikarskiego poczucia obowiązku wtrącam swoje 3 grosze”). Występując w dyskusji nad wyróżnieniem spod dwóch kont, złamał także zasadę „Wikipedia stosuje zasadę jeden głos-jedna osoba w głosowaniach i dyskusjach, gdzie osobiste preferencje są brane w jakiś sposób pod uwagę”. Popierając jako Quantité négligeable propozycję przyznania wyróżnienia, wyczerpał tym samym znamiona niedozwolonego użycia pacynki, tj. używania pacynki do wspierania pozycji wyrażanej z innego konta.

Komitet Arbitrażowy przeanalizował również edycje Tomasza Wachowskiego (tak spod konta głównego, jak i z konta Quantité négligeable) w głosowaniu nad przyznaniem użytkownikowi sp5uhe uprawnień administratora. 4 lipca 2011, edytując spod konta Quantité négligeable, zadał kandydatowi pytanie ([15]). Następnie 9 lipca 2011 oddał głos z głównego konta, popierając kandydaturę ([16]). Zdaniem Komitetu Arbitrażowego ww. edycje dokonane zostały z naruszeniem zasady Wikipedia:Pacynka. Zadane spod konta Quantité négligeable pytanie: „Czy uważasz, że Twoje doświadczenie w administrowaniu innych Wikiprojetów będzie pomocne w wypełnianiu zadań należących do administratorów Wikipedii?” ma w istocie charakter stwierdzenia, a odpowiedź nań jest oczywista. Tym samym uznać należy, że ponownie wyczerpane zostały znamiona niedozwolonego użycia pacynki, tj. użycia pacynki do wspierania pozycji wyrażanej z innego konta. W tym przypadku zadane przez pacynkę pytanie wsparło oddany później głos z konta głównego.

Komitet Arbitrażowy zwrócił także uwagę na edycje w haśle Malachiasz (prorok). Począwszy od utworzenia 1 grudnia 2010 było ono wielokrotnie edytowane przez Tomasza Wachowskiego. W toku prac nad artykułem Tomasz Wachowski kilkakrotnie interweniował, cofając i rewertując niewłaściwe jego zdaniem edycje użytkowników (np. [17], [18], [19]). 17 maja 2011 Tomasz Wachowski po raz pierwszy wykonał w haśle Malachiasz (prorok) edycję spod konta Quantité négligeable, przy czym edycja ta miała jedynie charakter techniczny ([20]). 12 sierpnia 2011 ponownie wykorzystał przy edycji hasła konto Quantité négligeable, wycofując edycję użytkownika Premia ([21]). Po wprowadzeniu przez Premię wersji artykułu o treści zbliżonej do poprzedniej ([22]) Tomasz Wachowski interweniował tym razem spod konta głównego, rewertując edycję Premii ([23]). W ocenie Komitetu Arbitrażowego edycja Tomasza Wachowskiego z 12 sierpnia 2011 nastąpiła z naruszeniem zasady Wikipedia:Pacynka. Zauważyć bowiem należy, że cofając jako Quantité négligeable edycję Premii, a następnie – również jako Quantité négligeable – dokonując wpisu w dyskusji tego użytkownika ([24]), Tomasz Wachowski stworzył iluzję, że zajmowane przez niego stanowisko odnośnie zmian wprowadzonych przez Premię podziela jeszcze jedna, niezwiązana z nim osoba.

7 września 2011 wikipedysta Wpedzich zgłosił kandydaturę Quantité négligeable na administratora ([25]). W korespondencji z Komitetem (pyt. nr 6) Tomasz Wachowski stwierdził, że „doświadczenie zdobyte na OZetach zaowocowało decyzją o wyrażeniu zgody na PUA co nie naruszało zasad projektu”. W ocenie Komitetu Arbitrażowego przyjęcie przez Tomasza Wachowskiego nominacji jako Quantité négligeable, kontynuowanie głosowania i część udzielonych odpowiedzi na zadane pytania stanowiły jednakże naruszenie zasady Wikipedia:Pacynka oraz zaleceń wikietykiety. Tomasz Wachowski, startując w PUA jako pacynka, wprowadził w błąd społeczność wikipedystów, czego zakazuje zasada Wikipedia:Pacynka. Zgodnie z nią „pacynek nie wolno używać do wprowadzania w błąd i tworzenia iluzji większego poparcia niż ma się w rzeczywistości. To postępowanie jest wysoce szkodliwe i zupełnie niezgodne z uzasadnionym użyciem pacynek”. Jego zachowanie wiązało się również z naruszeniem zaleceń wikietykiety, zakładającej poszanowanie wikipedystów, a więc także imperatyw uczciwości. Przyjęcie nominacji było także sprzeczne z istotą funkcji administratora oraz oczekiwaniom stawianym administratorom przez społeczność. Zgodnie z Wikipedia:Administratorzy administrator to „zaangażowany i godny zaufania uczestnik projektu, który decyzją społeczności otrzymał dodatkowe uprawnienia”. W ocenie Komitetu postawa Tomasza Wachowskiego nie miała wiele wspólnego z zaufaniem rozumianym jako przekonanie o kierowaniu się przez drugą stronę uczciwością i troską o dobro wspólne (dobro projektu).

Tomasz Wachowski już poprzez samą akceptację nominacji wprowadził społeczność w błąd. W uzasadnieniu kandydatury Quantité négligeable została przedstawiona jako „koleżanka, (która) jest z nami od maja 2011 i od tego czasu wykonała ponad 6,2 tysiąca edycji. 300 z nich zostało usuniętych i w ogromnej mierze były to wstawione przez Kandydatkę eki, przy których usuwaniu ręka mi nie drżała. Edytuje przeważnie (~75%) w przestrzeni głównej, kategoryzuje, dyskutuje zarówno z użytkownikami oko w oko (albo strona w stronę), jak też ogólniej, w przestrzeni Wikipedia”. Poza potwierdzeniem kandydatury Tomasz Wachowski przedstawił także krótki opis pacynki: „Poruszam się w obszarze tzw. «małej administracji»: OZ, ek, a moje zainteresowania związane są z biografiami, filmem, geografią, lotnictwem i motoryzacją”.

Również odpowiadając na pytania, Tomasz Wachowski wprowadzał w błąd adwersarzy, jak i pomijał istotne fakty. W odpowiedzi na pytanie nr 1 stwierdził, że przed założeniem konta Quantité négligeable przez 4 lata korzystał z Wikipedii, pomijając fakt posiadania konta Klondek ([26]). W odpowiedzi na pytanie nr 16 potwierdził raz jeszcze deklarowaną płeć żeńską, używając żeńskiej formy gramatycznej ([27]). W odpowiedzi na pytania nr 17 i 22, o to czy edytował wcześniej z innego konta, odpowiedział wymijająco („Odpowiedź powyżej” oraz „Zasady przyznawania uprawnień nie wymagają składania deklaracji co do wykształcenia, płci itp.”), zatajając edytowanie z konta głównego ([28]). Wyjaśniając ten fakt Komitetowi (odpowiedź na pyt. nr 6), argumentował: „Regulamin PUA nie obliguje użytkowników do ujawniania tożsamości. Mogłem udzielić odpowiedzi twierdzącej iż posiadałem inne konto, ale nie mając takiego obowiązku skorzystałem z przysługującego prawa do anonimowości”. Zdaniem Komitetu Tomasz Wachowski błędnie zinterpretował „prawo do anonimowości”. Istotnie, każdy z użytkowników w określonym przez siebie zakresie ujawnia informacje o swojej osobie, życiu prywatnym lub posiadanych kwalifikacjach. Jednakże pytania dotyczące posiadanych innych kont odnosiły się całkowicie do aktywności w projekcie i nie dotyczyły świata pozawikipedyjnego. Zgodna ze stanem faktycznym odpowiedź na te pytania wynikała zarówno z zaleceń wikietykiety, jak również z zasady Wikipedia:Pacynka.

Już po zakończeniu głosowania 14 września 2011 i odrzuceniu kandydatury Quantité négligeable Tomasz Wachowski w dalszym ciągu edytował z konta pacynki, składając kilkunastu wikipedystom podziękowania za wyrażone poparcie ([29]). Następnie zakończył wykonywanie regularnych edycji z konta Quantité négligeable, korzystając jednakże z niego sporadycznie w kolejnych tygodniach.

Edycje Tomasza Wachowskiego z konta głównego[edytuj | edytuj kod]

Do regularnych edycji spod konta głównego Tomasz Wachowski powrócił 18 września 2011 (choć jak wyżej zaznaczono nadal sporadycznie edytował jako Quantité négligeable). W tym czasie informacja o tym, że konto Quantité négligeable jest pacynką pozostawała publicznie nieznana. Tomasz Wachowski poinformował o tym 8 października 2011, dokonując stosownych wpisów na stronie użytkownika ([30], [31]). 4 października 2011 raz jeszcze wprowadził w błąd wikipedystów. W dyskusji wikipedysty Oddera, odpowiadając na jego apel o pomoc przy konkursie Wiki Lubi Zabytki, wyraził żal z powodu braku czasu. Trzy minuty później, jako Quantité négligeable, odpowiedział natomiast w tej samej dyskusji, że wyrażał wolę pomocy, ale zakończył udział w projekcie ([32]). Zabranie głosu w jednej sprawie z dwóch kont, w ocenie Komitetu, sugerowało istnienie dwóch niepowiązanych kont głównych i było sprzeczne z postulowaną na stronie Wikipedia:Pacynka zasadą „jeden głos-jedna osoba w głosowaniach i dyskusjach”.

Na początku października 2011 Tomasz Wachowski wziął udział w głosowaniu nad przyznaniem uprawnień administratora wikipedyście CudPotwórcy. 6 października 2011, w czasie tego głosowania, odniósł się do swojej pacynki, nie ujawniając jednak jej prawdziwej tożsamości, a określając ją jako „ta wikipedystka”. Pytając o związek między głosem sprzeciwu CudPotwórcy w czasie głosowania PUA Quantité négligeable a jej rzekomym odejściem z projektu, wprowadził kandydata i pozostałych wikipedystów w błąd ([33], [34]). W kolejnej wypowiedzi raz jeszcze kreował fałszywą rzeczywistość: „Mimo tego, że nie brałem w tym głosowaniu udziału jestem głęboko przekonany o pełnych kwalifikacjach tej wikipedystki do miotły (w czym podzielam opinie wyrażane przez głosujących za tą kandydaturą)” ([35]). Wykorzystywał przez to swoją pacynkę do tworzenia iluzorycznej argumentacji (poparcia) dla swojego stanowiska. Było to tym bardziej naganne, że wyrażone stanowisko świadczyło na niekorzyść kandydata startującego w głosowaniu PUA. Zdaniem Komitetu Tomasz Wachowski naruszył w ten sposób zasadę Wikipedia:Pacynka, zgodnie z którą „pacynek nie wolno używać do wprowadzania w błąd i tworzenia iluzji większego poparcia niż ma się w rzeczywistości. To postępowanie jest wysoce szkodliwe i zupełnie niezgodne z uzasadnionym użyciem pacynek”. Dodatkowo, zgodnie z ww. zasadą, „osoba posiadająca większą liczbę kont w uzasadnionych celach powinna się wystrzegać użycia ich w przypadkach, które nie są dozwolone dla pacynek, zwłaszcza używania jednej pacynki do wspierania pozycji wyrażanej z innego konta – jest to klasyczna definicja posługiwania się pacynkami”. Opierając się na powyższej zasadzie, Komitet stwierdza, że Tomasz Wachowski wykorzystał pacynkę do wspierania własnego stanowiska w czasie głosowania. Zachowanie to powtórzył raz jeszcze 8 października 2011, odnosząc się do głosowania PUA Quantité négligeable dla wsparcia własnej tezy w czasie dyskusji w Kawiarence: „Poprzednie PUA dowiodło, że nie jesteśmy oazą tolerancji i przyjaznym towarzystwem, otwartym na nowych userów” ([36]).

W odpowiedzi na pytania Komitetu (pyt. nr 5) Tomasz Wachowski, choć nie przyznał wprost, że jego pytania i komentarze z głosowania PUA CudPotwórcy naruszały zasady Wikipedia:Pacynka, uznał ich „kontrowersyjność” oraz fakt, iż „były na tyle niefortunnie sformułowane, że można było przypisać im intencje łamania zasad dozwolonego użycia pacynki”. Jednocześnie tłumaczył ich zamieszczenie „dobrem projektu”, rozumianym jako troska o to, aby administratorem został kandydat z odpowiednimi predyspozycjami („potrafiący zachować dystans i znający obowiązujące zasady, a także konsekwencje jakie mogą towarzyszyć artykułowaniu swoich opinii adresowanych do innych wikipedystów”). Jednakże, w ocenie Komitetu, jakiekolwiek odniesienie się Tomasza Wachowskiego do Quantité négligeable w celu umotywowania swojego stanowiska nie było o tyle „kontrowersyjne” czy „niefortunnie sformułowane”, co wprost sprzeczne z zasadami. Komitet pragnie podkreślić, że naruszanie zasad nie może być w tym przypadku motywowane ani tłumaczone troską o dobro projektu. Troska o rozwój projektu powinna przejawiać się w postępowaniu zgodnym z regułami działania w Wikipedii.

Wprowadzanie w błąd społeczności, w ocenie Komitetu Arbitrażowego, było również sprzeczne z istotą zasad i zaleceń Wikipedii, a także z normami dobrego zachowania i obyczaju. Zasada Czym Wikipedia nie jest (Wikipedia nie jest polem bitwy) stwierdza, iż „każdy użytkownik powinien współdziałać z innymi w duchu dobrego wychowania, spokojnie i na zasadzie współpracy”. Z kolei zalecenia wikietykiety postulują poszanowanie innych wikipedystów. Do tego samego nawiązują zapisy wikilove, propagujące ideę „koleżeństwa i wzajemnego zrozumienia”.

8 października 2011 wikipedystka Gytha dokonała wpisu do dyskusji Tomasza Wachowskiego, wyrażając swoją ogólną dezaprobatę dla jego zachowania, nie odnosząc się jednak do sprawy wprost, lecz określając ją jako „poruszanie pewnej kwestii” ([37]). Odpowiadając jej, Tomasz Wachowski nie odniósł się wprost do poruszonej sprawy ([38]). W drugim wpisie Gytha rozwinęła swoją wypowiedź, dając jasno do zrozumienia, że posiada wiedzę na temat konta Quantité négligeable i zastanawiając się czy postępowanie Tomasza Wachowskiego w czasie głosowania PUA CudPotwórcy przekroczyło granice „wprowadzania w błąd, manipulacji czy wręcz trollingu”. Zaapelowała o refleksję i wykreślenie wpisów z tego głosowania odnoszących się do konta Quantité négligeable ([39]). W rezultacie Tomasz Wachowski jeszcze tego samego dnia oficjalnie potwierdził, że konto Quantité négligeable jest jego pacynką, używając sformułowania „konta alternatywnego” ([40], [41]), a następnego dnia wykreślił wzmiankowane wpisy w głosowaniu PUA CudPotwórcy ([42]). W odpowiedzi na pytania Komitetu (pyt. nr 7), stwierdził, że przyznał się do posiadania pacynki, „chcąc uciąć spekulacje narosłe wokół swoich wypowiedzi w PUA CudPotwórcy”.

9 października 2011 na liście dyskusyjnej administratorów polskojęzycznej Wikipedii rozpoczęła się dyskusja na temat reakcji wobec posługiwania się przez Tomasza Wachowskiego pacynką, tego samego dnia założony też został nowy wątek na ten temat w Kawiarence ([43]). Równocześnie z dyskusją na liście administratorów administrator Gdarin, który nie był jej subskrybentem, nałożył półroczną blokadę edycji na konto Tomasz Wachowski ([44]). Blokada ta nie zapadła zatem w wyniku szerszego konsensusu, lecz była wynikiem jednoosobowej decyzji administratora.

W ocenie Komitetu blokada Tomasza Wachowskiego nałożona została w prawidłowy sposób i była uzasadniona. Zgodnie z przyjętymi kilka tygodni później zasadami blokowania (sekcja Opis blokady i podawanie uzasadnienia) Gdarin podał powód nałożenia blokady w jej opisie, a następnie zamieścił szersze uzasadnienie w dyskusji zablokowanego użytkownika.

Zdaniem Komitetu blokada Tomasza Wachowskiego uzasadniona była po pierwsze złamaniem zasady Wikipedia:Pacynka w punkcie traktującym o zakazie używania pacynek do „wprowadzania w błąd i tworzenia iluzji większego poparcia niż ma się w rzeczywistości” (tj. „używania jednej pacynki do wspierania pozycji wyrażanej z innego konta”). Zgodnie z ww. zasadą „zasady te odnoszą się do osób, nie do kont, a konsekwencje naruszenia zasad dotyczą również podstawowego konta osoby używającej pacynek w sposób z zasadami sprzeczny”. Zastosowanie blokady było więc uzasadnioną konsekwencją. Po drugie, blokada uzasadniona była naruszeniem zasady Wikipedia:Czym Wikipedia nie jest w punkcie Wikipedia nie jest polem bitwy oraz zaleceniem wikietykiety, które to odnoszą się do konieczności utrzymywania w projekcie atmosfery współpracy i poszanowania innych wikipedystów („Każdy użytkownik powinien współdziałać z innymi w duchu dobrego wychowania, spokojnie i na zasadzie współpracy”). Również zgodnie z przyjętymi w późniejszym czasie zasadami blokowania za podstawę nałożenia blokady możliwości edycji mogło posłużyć „wykorzystywanie pacynek niezgodnie z zasadami” oraz łamanie wikietykiety.

Blokada Quantité négligeable[edytuj | edytuj kod]

9 października 2011 wikipedysta Michał Sobkowski nałożył bezterminową blokadę na konto Quantité négligeable, motywując ją „niedozwolonym użyciem pacynki” i linkując przy tym do zasady Wikipedia:Pacynka ([45]). Dokonał również wpisu do dyskusji użytkownika z szerszym komentarzem: „Wykorzystując to konto zmarnowałeś mnóstwo czasu innym osobom, wprowadzając ich w błąd m.in. co do swojej znajomości reguł Wikipedii. Wykorzystanie jej jako argumentu na PUA CudPotwórcy było niedopuszczalne. Blokuję to konto na zawsze” ([46]).

W ocenie Komitetu Michał Sobkowski nałożył blokadę w sposób prawidłowy, podając jej powód i odwołując się do konkretnej zasady. Komitet uważa blokadę za w pełni zasadną. Zgodnie z tym, co napisał Michał Sobkowski, Tomasz Wachowski, używając swojej pacynki, naruszył zasadę Wikipedia:Pacynka w punkcie traktującym o wprowadzaniu społeczności wikipedystów w błąd. Dodatkowo (o czym Michał Sobkowski nie wspomniał, a co Komitet Arbitrażowy również udokumentował w werdykcie), Tomasz Wachowski jako Quantité négligeable naruszył ww. zasadę w części zakazującej udziału we wszelkich głosowaniach, stosowania „zasady jeden głos-jedna osoba w głosowaniach i dyskusjach”, używania jednej pacynki do wspierania pozycji wyrażanej z innego konta i tworzenia iluzji większego poparcia niż ma się w rzeczywistości. Zachowania te były nadużyciem zaufania innych wikipedystów i naruszały wikietykietę. Zgodnie z Wikipedia:Pacynka: „korzystanie z drugiego konta w sposób nadużywający go nie może być uważane za uzasadnione”. Zdaniem arbitrów długość blokady została odpowiednio dobrana. Zgodnie z przyjętymi później zasadami blokowania blokady stosowane wobec „pacynek wykorzystywanych niezgodnie z zasadami” nakładane są na „czas nieokreślony”. W innym punkcie zasad blokowania pada natomiast stwierdzenie, że „wykrycie niezgodnego z zasadami wykorzystania pacynki powinno skutkować jej zablokowaniem na stałe, zaś konto główne powinno zostać zablokowane czasowo”. Aczkolwiek zasada ta nie była jeszcze przyjęta w chwili blokowania konta Quantité négligeable podkreślić należy, że stanowi ona jedynie kodyfikację od dawna przestrzeganego w tym zakresie zwyczaju. W tym stanie rzeczy blokadę nałożoną przez Michała Sobkowskiego należy uznać za całkowicie uzasadnioną.

Podsumowanie[edytuj | edytuj kod]

Komitet Arbitrażowy dokonał analizy wybranych edycji wikipedysty Tomasza Wachowskiego dokonanych w okresie od 17 maja do 9 października 2011 spod konta głównego (konto Tomasz Wachowski, wcześniej Klondek) oraz konta dodatkowego (konto Quantité négligeable). Edycje te związane były przede wszystkim z posługiwaniem się pacynką. Członkowie Komitetu zbadali wkład Tomasza Wachowskiego pod kątem zgodności z zasadami Wikipedii regulującymi kwestię dozwolonego korzystania z pacynek. Analizie poddane zostało również nałożenie blokady na konto Tomasz Wachowski przez wikipedystę Gdarina oraz na konto Quantité négligeable przez wikipedystę Michała Sobkowskiego, do czego w obu przypadkach doszło 9 października 2011. Dodatkowo, wnioskodawcy oraz dwóm administratorom blokującym zostały zadane pytania drogą elektroniczną. Komitet Arbitrażowy uznał powyższe czynności za konieczne dla rzetelnej oceny sytuacji i podjęcia decyzji w sprawie wnioskowanej rewizji zastosowanego środka administracyjnego, jakim była blokada konta Quantité négligeable.

Według Komitetu konto Quantité négligeable od początku traktować należy jako pacynkę wikipedysty Tomasza Wachowskiego. Wbrew wyrażanym przez niego intencjom konto to nie mogło i nie może być uważane za konto główne, co wynika z faktu kontynuowania edytowania spod konta pierwotnego przez Tomasza Wachowskiego już po założeniu konta alternatywnego.

Edytując spod konta Quantité négligeable, Tomasz Wachowski dopuścił się naruszenia zasady Wikipedia:Pacynka w zakresie: zakazu udziału pacynek we wszelkich głosowaniach i wyborach; zakazu wprowadzania społeczności wikipedystów w błąd; stosowania „zasady jeden głos-jedna osoba w głosowaniach i dyskusjach”; zakazu używania pacynki do wspierania pozycji wyrażanej z innego konta i tworzenia iluzji większego poparcia niż ma się w rzeczywistości. Edytując w analizowanym okresie spod swojego głównego konta, Tomasz Wachowski również naruszył powyższą zasadę w każdej z wymienionych kwestii oprócz pierwszej.

Dodatkowo, wprowadzając w błąd swoich adwersarzy, wnioskodawca nadużył ich zaufania i postąpił wbrew zasadzie Czym Wikipedia nie jest (Wikipedia nie jest polem bitwy), stwierdzającej, iż „każdy użytkownik powinien współdziałać z innymi w duchu dobrego wychowania, spokojnie i na zasadzie współpracy”, jak również wbrew zaleceniom wikietykiety, zakładającej poszanowanie innych wikipedystów. Działając w ten sposób, naruszył także szereg ogólnych zapisów projektu i zwyczajów dobrego zachowania, m.in. wikilove oraz zapisów ze strony Wikipedia:Administratorzy, stwierdzających, że administrator to „zaangażowany i godny zaufania uczestnik projektu”.

Komitet uznał działania administratorskie wikipedystów Gdarina oraz Michała Sobkowskiego za w pełni poprawne oraz zasadne. Nałożenie obu blokad nastąpiło we właściwy sposób wraz z podaniem konkretnego uzasadnienia, które znalazło potwierdzenie, a nawet zostało poszerzone w analizie dokonanej przez arbitrów. Zastosowanie bezterminowej blokady wobec pacynki naruszającej zasady jej dozwolonego użycia pozostaje w zgodzie z zasadami projektu, w tym z będącymi kodyfikacją wcześniejszych zwyczajów zasadami blokowania. W zgodzie z wyżej wymienionymi zasadami blokowania, a także z zasadą Wikipedia:Pacynka, pozostaje również czasowe nałożenie blokady edycji na konto główne Tomasza Wachowskiego. Komitet Arbitrażowy nie ma zastrzeżeń, co do długości tej blokady, a także jej późniejszego skrócenia, uznając działania wikipedysty Gdarina w tym zakresie za właściwe.

Środki[edytuj | edytuj kod]

Po analizie zebranego materiału dowodowego Komitet Arbitrażowy postanowił podjąć następujące środki:

  • wobec Tomasza Wachowskiego – za wielokrotne naruszenia zasady Wikipedia:Pacynka oraz zasady Wikipedia:Czym Wikipedia nie jest, a także zaleceń wikietykiety:
    • udzielić upomnienia i wezwać do zapoznania się z treścią powyższych zasad i zaleceń;
    • w przypadku ponownego niedozwolonego użycia pacynki określonego w zasadach Wikipedii upoważnić administratorów do zastosowania wedle własnej oceny ostrzejszych sankcji niż jest to zwyczajowo przyjęte;
    • utrzymać bezterminową blokadę konta Quantité négligeable.

Uzasadniając ostatni z powziętych środków, Komitet Arbitrażowy podkreśla raz jeszcze, że utrzymanie bezterminowej blokady wynika wprost z obowiązujących w projekcie zasad blokowania, które określają niniejszy zakres jej trwania w przypadku używania pacynki niezgodnie z zasadami projektu. Komitet, decydując w tej kwestii, miał również na uwadze szeroko rozumiane dobro projektu i prewencję w zakresie generowania sytuacji potencjalnie konfliktogennych. Wziął pod uwagę postrzeganie konta Quantité négligeable wśród ogółu wikipedystów. Komitet uznał, że odblokowanie konta Quantité négligeable nie służyłoby „konstruktywnej współpracy na rzecz rozwoju projektu”, o konieczności której wspomina w korespondencji z Komitetem Tomasz Wachowski (pyt. nr 11).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Tomasza Wachowskiego, wyrażonym w odpowiedzi na ostatnie z pytań, w którym postuluje on potrzebę korzystania z pacynki („Konto może mi się przydać w edycjach zgodnych z zasadami użycia pacynek”), Komitet pragnie zauważyć, że posiadanie konta dodatkowego nie jest zabronione w Wikipedii. Niedozwolone jest wyłącznie korzystanie z niego w sposób sprzeczny z zasadami. Komitet Arbitrażowy apeluje do Tomasza Wachowskiego o wykonywanie w przyszłości edycji zgodnych z zasadami posługiwania się pacynkami, umożliwiając w przeciwnym wypadku zastosowanie wobec niego środków administracyjnych o ostrzejszym rygorze niż byłoby to przyjęte w praktyce.

Ponadto, odpowiadając na oczekiwania wyrażone we wniosku, Komitet Arbitrażowy zwraca uwagę, że sposób dochodzenia do porozumienia między właścicielem blokowanego konta a administratorem nakładającym blokadę był prawidłowy i zgodny z przyjętymi zasadami, co zostało już wyrażone w decyzji o przyjęciu wniosku do rozpatrzenia. Komitet przypomina, że sposób odwoływania się od blokad zawarty jest w zasadach blokowania. Jednocześnie Komitet wyjaśnia, że nie został powołany do ustalania i narzucania zasad regulujących współpracę pomiędzy wikipedystami. Ewentualne regulacje w tej materii mogą być przyjęte jedynie jako konsensus społeczności polskojęzycznej Wikipedii.

Za przyjęciem werdyktu głosowało 8 arbitrów; jeden arbiter był wyłączony z rozpatrywania sprawy.

W imieniu Komitetu Arbitrażowego, Sebk. let’s talk 21:07, 24 mar 2012 (CET)

Zmiany w składzie orzekającym i wyłączenia arbitrów[edytuj | edytuj kod]

Ponieważ wniosek o arbitraż został złożony przez wnioskodawcę 20 lutego 2012, na kilka dni przed rozpoczęciem procesu wyboru arbitrów na kolejną kadencję Komitetu Arbitrażowego, w pracach nad nim brał udział na różnych etapach procedowania odmienny skład arbitrów. Do 12 marca 2012 na etapie obejmującym podjęcie decyzji o przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku oraz w pracach grupy roboczej brali udział arbitrzy wchodzący w skład 9. kadencji Komitetu. Wśród nich decyzję o wyłączeniu się z prac nad wnioskiem podjął Wpedzich, co zostało zakomunikowane razem z decyzją w sprawie przyjęcia wniosku.

Podjęcie prac nad wnioskiem i kontynuowanie ich w czasie wyborów do Komitetu było decyzją arbitrów wchodzących w skład 9. kadencji (do czego upoważnia Regulamin Komitetu), która została podjęta na drodze konsensusu. Konsekwencją tej decyzji była zmiana składu orzekającego wraz z wyborem nowych arbitrów na 10. kadencję Komitetu. Nowy skład obejmował zatem prace grupy recenzentów oraz dyskusję i głosowanie nad propozycją werdyktu. Wśród arbitrów 10. kadencji Komitetu z rozpatrywania sprawy wyłączona była Magalia.

13 marca 2012 wniosek o wyłączenie Magalii ze składu orzekającego złożył na ręce sekretarza wikipedysta Tomasz Wachowski, przesyłając wiadomość o treści:

„W związku ze zmianą w składzie KA, w oparciu o przyjęte zasady Polityki Arbitrażu , proszę o rozpatrzenie wniosku o wyłączenie arbiter Magalii. Wypowiedź koleżanki w czasie dyskusji w kawiarence ([47]) w której wyraziła swoją jednoznaczną opinię dowodzi, że jest stroną i uczestniczyła w konsultacjach związanych z blokadą konta Qn. Jako strona nie może rozstrzygać w we własnej sprawie. Pragnę dodać, że szanuję dorobek, wkład, zaangażowanie i poglądy Magalii. Nie kwestionując bezstronności i kompetencji doświadczonej arbiter zasadnicze różnice w ocenie przedmiotu wniosku zmuszają mnie do podjęcia tego kroku. Mam nadzieję, że nie wpłynie to naszą dalszą współpracę dla dobra projektu. Tomasz Wachowski”.

Tego samego dnia, kilka godzin później, lecz przed publicznym ogłoszeniem przez sekretarza wpłynięcia wniosku Tomasza Wachowskiego, sama Magalia poinformowała o dobrowolnym wyłączeniu się z rozpatrywania sprawy, składając na liście dyskusyjnej Komitetu oświadczenie:

„Ja od razu z przykrością informuję, że nie będę mogła uczestniczyć w pracy nad werdyktem w tej sprawie – jako, że to ja zgłaszałam sprawę Quantité négligeable na liście admińskiej, ja również blokowałam oburzonego nią CudPotwórcę i ja również, podobnie jak Wpedzich, zostałam w związku z ta sprawą zgłoszona do weryfikacji, więc obawiam się, że mogłabym być poczytana jako osoba stronnicza. Nie będę więc mogła brać udziału ani w recenzowaniu, ani w głosowaniu nad werdyktem”.

Ponieważ decyzja Magalii została podjęta niezależnie od złożenia wniosku przez Tomasza Wachowskiego i oznaczała jej wykluczenie z rozpatrywania sprawy, członkowie Komitetu nie uznali za konieczne nadawanie oficjalnego biegu (przewidzianego w Regulaminie Komitetu Arbitrażowego) złożonemu wnioskowi o jej wyłączenie ze sprawy.