Przejdź do zawartości

Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wybór członków

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii


Najbliższe wybory

[edytuj | edytuj kod]
 • Wybory rozpoczną się z początkiem września 2024 roku. Wybranych zostanie pięcioro arbitrów.

Procedura wyboru członków Komitetu Arbitrażowego

[edytuj | edytuj kod]

Członkowie Komitetu Arbitrażowego polskiej Wikipedii wybierani są przez jej społeczność na dwie kolejne półroczne kadencje. Wybory odbywają się dwa razy do roku, w marcu i we wrześniu.

Wybory do Komitetu przeprowadzane są według następujących reguł:

 • wybory arbitrów odbywają się od 6 do 12 dnia miesiąca po przeprowadzeniu nominacji
 • we wrześniu dokonuje się wyboru pięciu, a w marcu czterech członków Komitetu
 • arbitrem może zostać każdy użytkownik mający w momencie rozpoczęcia nominacji minimum 1000 nieusuniętych edycji w przestrzeni głównej i zarejestrowany najpóźniej na 6 miesięcy przed rozpoczęciem nominacji (tj. odpowiednio do 1 marca i 1 września włącznie)
 • głosować może każdy zalogowany użytkownik mający w momencie rozpoczęcia nominacji minimum 500 nieusuniętych edycji w przestrzeni głównej i zarejestrowany najpóźniej na 2 miesiące przed rozpoczęciem nominacji (tj. odpowiednio do 1 stycznia i 1 lipca włącznie); głosy pacynek są nieważne
 • każdy głosujący może oddać po jednym głosie na każdego kandydata (za albo przeciw albo wstrzymujący)
 • arbitrami zostaje odpowiednio pięć osób lub cztery osoby, które otrzymały najwięcej głosów popierających netto (czyli głosy popierające minus głosy przeciwne), przy czym liczba głosów netto nie może być ujemna. Arbitrom na czas sprawowanej funkcji przyznawane są uprawnienia Członka Komitetu Arbitrażowego.
 • w razie gdy dwaj kandydaci (lub więcej) otrzymają taką samą liczbę głosów popierających netto, wybranym zostaje kandydat o dłuższym stażu na Wikipedii
 • jeżeli w wyniku wyborów nie zostanie wybrana dostateczna liczba arbitrów, przeprowadza się wybory uzupełniające według powyższej procedury, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca
 • przeprowadzenie nominacji i głosowania koordynuje sekretarz Komitetu.

Podczas pierwszego (historycznego) wyboru arbitrów wybranych zostało dziewięciu członków, z czego czterej, którzy otrzymali najmniej głosów popierających netto, zakończyli kadencję po pół roku, tj. w momencie wyboru czterech nowych członków.

Zawieranie z Wikimedia Foundation umów o zachowaniu poufności

[edytuj | edytuj kod]

Nowo wybrani arbitrzy zobowiązani są w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników wyborów do zawarcia umów z Wikimedia Foundation o zachowaniu poufności. Wywiązanie się z tego obowiązku jest weryfikowane przez sekretarza ustępującej kadencji Komitetu, który po dokonaniu weryfikacji wnioskuje o włączenie dostępu do listy i wiki Komitetu dla poszczególnych nowych arbitrów. W przypadku niespełnienia powyższego wymogu arbiter automatycznie traci status członka Komitetu. Procedurę obsadzania wakatu stosuje się odpowiednio.

Nominacja kandydatów na arbitrów

[edytuj | edytuj kod]

Nominacje kandydatów na arbitrów przeprowadza się w ciągu pierwszych 5 dni miesiąca, w którym odbywają się wybory członków Komitetu Arbitrażowego (od 1 do 5 dnia do godziny 16:00 czasu warszawskiego). Kandydata może zgłosić każdy użytkownik uprawniony do głosowania. Można także samemu zgłosić własną kandydaturę. Po zgłoszeniu kandydata nie prowadzi się dalszej dyskusji w trakcie nominacji. Kandydat zgłoszony przez innego użytkownika musi potwierdzić chęć kandydowania najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem głosowania (tj. do godziny 22:00 ostatniego dnia nominacji).

Procedura odwoływania członków Komitetu Arbitrażowego

[edytuj | edytuj kod]
 • Na łączny wniosek przewodniczącego i sekretarza może się odbyć głosowanie nad usunięciem nieaktywnego arbitra. W przypadku gdy 6 z 9 arbitrów (z wyłączeniem tego, którego dotyczy wniosek) będzie za przyjęciem wniosku, arbiter traci status członka Komitetu. Wniosek można wnieść tylko w związku z brakiem aktywności jednego z arbitrów.
 • Arbiter może w czasie pełnienia funkcji zrezygnować na własną prośbę z członkostwa w Komitecie.
 • Procedura obsadzania wakatu przebiega według poniższych reguł.
  • Wakaty obsadzane są kandydatami na arbitrów, którzy podczas ostatnio przeprowadzonych wyborów uzyskali najwięcej głosów popierających netto, spośród tych, którzy nie zostali wybrani do Komitetu.
  • Brak zgody tak wybranego kandydata (w terminie 5 dni od daty powiadomienia go drogą mailową) na objęcie funkcji arbitra powoduje, iż jego miejsce zajmują kolejni na liście kandydaci z największą liczbą głosów popierających netto.
  • Jeśli istnieje taka potrzeba (wakat któregoś z arbitrów) w czasie właściwego wyboru członków Komitetu, odbywają się również wybory uzupełniające w celu obsadzenia wakatów – jednak pod warunkiem że wakat nastąpi najwcześniej na miesiąc przed nominacjami na arbitrów. W każdym innym wypadku obowiązuje opisana wyżej procedura obsadzania wakatu.
  • Arbiter, który w ten sposób objął funkcję członka Komitetu, pełni ją do końca kadencji arbitra, którego zastąpił.

Archiwum wyborcze

[edytuj | edytuj kod]