Wikipedia:Strategia Wikimedia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Możesz realnie wpłynąć na kształt przyszłej, wspólnej strategii!

Od 2016 trwają prace nad strategią ruchu Wikimedia. Przyjęto standardowy horyzont czasowy – 15 lat (umownie rok 2030). Proces strategiczny został podzielony na 3 fazy, z których pierwsze dwie są dyskusyjno-konsultacyjne i trwają po ok. 1 rok. Faza trzecia, wdrożeniowa, będzie trwała przez całą resztę okresu obowiązywania strategii. Tej strategii będą podporządkowane 3–5-letnie taktyki, które będą mogły przyjmować poszczególne organizacje, takie jak Wikimedia Foundation czy Wikimedia Polska, pojedynczo lub w ramach szerszego forum (np. Wikimedia Central and Eastern Europe).

Taka jest ogólna koncepcja. Jednak nie jest ona sztywna. Szczegóły, nawet te kluczowe, są omawiane i dopracowywane na bieżąco. Dlatego niniejsza strona może nie odzwierciedlać aktualnego stanu zamierzeń co do przyszłych etapów.

Zapoznaj się z raportami po pierwszej fazie i raportem otwarcia drugiej fazy (ang.).

Przed 2016[edytuj | edytuj kod]

2003–2009[edytuj | edytuj kod]

Wikipedia powstała w 2001. Przez 2,5 roku decyzje były podejmowane wyłącznie przez wolontariuszy. Dotyczyły one otwierania nowych wiki, wypracowywania zasad projektów, finansowania, utrzymania serwerów itd. W 2003 powstała Wikimedia Foundation (WMF), która przejęła zarządzanie finansami i serwerami. Od tego czasu do roku 2009 powstało kilka krótkoterminowych planów (2004, 2006, 2009). Były one ustalane m.in. na kanwie wyborów Rady Powierniczej WMF, na liście mailingowej i na Meta-Wiki.

2010–2011, pierwsze podejście: wielkie pomysły bez konsekwencji[edytuj | edytuj kod]

WMF StrategicPlan2011 spreads.pdf

Pierwszy większy proces strategiczny miał miejsce w 2010–2011. Przyjęta strategia miała obejmować okres 5 lat (do 2015) i wiązać tylko WMF, tzn. wnioski z niej miały przełożyć się na plan rozwoju Fundacji i priorytety jej pracowników. W tamtym czasie Wikimedia Foundation miała 50 pracowników i 25 mln dolarów rocznego dochodu, a liczba edytujących wolontariuszy była największa w historii. Ten proces był innowacyjny i przełomowy, ponieważ stanowił wyjątek od reguły, że strategię ustalają najwyżsi pracownicy korporacji (w przypadku WMF byliby to szefowie działów). Pomysłodawczynią takiego trybu prac była ówczesna dyrektor wykonawcza WMF, Sue Gardner.

We wstępnym etapie (dyskusje, zbieranie opinii) wzięły udział 2 tysiące wolontariuszy. Ta liczba zaskoczyła organizatorów i etap wstępny stał się etapem głównym. Pojawiło się dużo postulatów z odległych od siebie pól aktywności Wikimedia. Zebrano wiele wniosków. Jednakże etap wielkich pomysłów był wyczerpujący. Położono mniejszy nacisk na określenie sposobu wdrożenia wniosków oraz mierzenia efektów. Ostatecznie, mimo że społeczność dobrze przyjęła plan strategiczny, był on zbyt rozległy i zbyt ambitny, żeby WMF mogła go realizować.

2012, Narrowing focus: oprogramowanie i granty[edytuj | edytuj kod]

Półtora roku po przyjęciu planu strategicznego, w październiku 2012, Sue Gardner opublikowała dokument Narrowing focus („Zawężanie skupienia”). Była to próba dostosowania wielkich pomysłów z 2010–2011 do realnych możliwości WMF. Dokument został przyjęty przez Radę Powierniczą Fundacji. Społeczność nie brała udziału w pracach nad nim.

To w tym dokumencie stwierdzono: „jesteśmy serwisem internetowym, więc kwestie techniczne są kluczowe”. Przyspieszono prace nad VisualEditorem (wypuszczonym do użytku już pół roku później) i powiadomieniami. Narrowing fous odnosił się też do działalności grantowej przez WMF. Niedługo wcześniej, bo na wiosnę 2012, powstał Komitet Rozporządzania Środkami (FDC), którego przewodniczącym został Pundit. Na podstawie Narrowing fous wzmocniono rolę FDC.

2015, zwinne zarządzanie[edytuj | edytuj kod]

Wikipedia Search April 2015.png

W maju 2014 Lila Tretikov przejęła funkcję dyrektor wykonawczej WMF. Zbliżał się koniec ówcześnie obowiązującej strategii. Lila, będąc informatyczką i menedżerką, miała spowodować, że WMF skupi się na „technicznej” stronie Wikimedia. Jednak zaproponowała, by odrzucić planowanie długoterminowe i skupić się na zwinnym zarządzaniu. Zgodnie z tym założeniem w okresie 2014–2015 przedstawiła szereg koncepcji, w tym kontrowersyjny Knowledge Engine. Takie postępowanie było niezrozumiałe dla szerokiego kręgu wolontariuszy i pracowników. Nie było wiadomo, w którą stronę zmierzają Wikimedia, jak tworzyć roczne plany organizacji, jak planować bieżącą pracę WMF. Przypominano, że Wikimedia nie jest standardowym producentem oprogramowania z Doliny Krzemowej.

Plan półtoraroczny 2016–2018[edytuj | edytuj kod]

Pod koniec 2015, w obliczu opisanych wyżej problemów, Rada Powiernicza zleciła określenie strategicznej wizji wiążącej Fundację. Równocześnie Komitet Rozporządzania Środkami wytknął brak transparentnego zarządzania Fundacją. W zimie 2015/2016 pracownicy WMF podjęli prace nad nowymi założeniami „2016 Strategy”, które miały objąć 18 miesięcy w okresie 2016–2018. W trakcie prac, przy wsparciu społeczności, wymogli oni na Lili rezygnację z pracy. Dyrektorką wykonawczą WMF została Katherine Maher. Prace „2016 Strategy” zostały zakończone wraz z ogłoszeniem planu rocznego Fundacji na rok budżetowy 2016/2017.

Strategia 2017–2030[edytuj | edytuj kod]

Faza 1[edytuj | edytuj kod]

Pod koniec 2016 przystąpiono do prac nad największym w historii ruchu Wikimedia procesem strategicznym. Ustalona strategia ma obejmować okres ok. 15 lat, a symbolicznym horyzontem jest rok 2030. Po raz pierwszy ma dotyczyć bezpośrednio całych Wikimediów, a nie tylko Wikimedia Foundation z pośrednim wpływem na resztę. Jest to więc pierwsza strategia całego ruchu Wikimedia. Po raz pierwszy dyskusja toczy się nie tylko w języku angielskim.

W 2017 (od stycznia do września) miała miejsce pierwsza faza prac. Zorganizowano wtedy dyskusje wśród indywidualnych wolontariuszy (ścieżka B) i organizacji (ścieżka A) oraz przeprowadzono badania internautów w krajach najmniej rozwiniętych (Nowe głosy). W tej fazie wzięło udział 109 społeczności i grup wolontariuszy. Dwaj Polacy – Polimerek i SGrabarczuk – zostali zaangażowani jako płatni współpracownicy Wikimedia Foundation.

W ramach 1. cyklu dyskusji wikimedianie odpowiadali na pytanie „co chcemy zbudować albo osiągnąć w ciągu następnych 15 lat?”. Ponad 1800 otrzymanych postulatów zgrupowano w 5 tematów: „Zdrowe, otwarte społeczności” (poprawa atmosfery wśród wolontariuszy), „Czasy rzeczywistości rozszerzonej” (kwestie technologiczne), „Ruch prawdziwie globalny” (wspieranie społeczności z krajów mniej rozwiniętych), „Najbardziej szanowane źródło wiedzy” (nacisk na jakość) i „Włączanie się w ekosystem wiedzy” (współpraca z podobnymi organizacjami).

W ramach cyklu 2 omówiono 5 wyżej wymienionych tematów. Następnie opublikowano raporty z badań w krajach najmniej rozwiniętych. W ramach cyklu 3 wikimedianie odpowiadali na pytania postawione w związku z wnioskami ze wspomnianych badań. Fazę pierwszą zakończyło przyjęcie Kierunku strategicznego, który sformułowano tak, by uwzględnił wnioski z dyskusji i badań oraz połączył inspiracje członków ruchu Wikimedia na całym świecie.

Raporty:

Movement Strategy 2017 - williamsworks final presentation to the Wikimedia Foundation.pdf


Wstęp do Kierunku strategicznego:


Do 2030 Wikimedia stanie się podstawową infrastrukturą systemu wolnej wiedzy i każdy, kto podziela naszą wizję, będzie mógł do nas dołączyć.

My, społeczności i organizacje Wikimedia, razem zmienimy świat, zbierając wiedzę, która w pełni odzwierciedla ludzką różnorodność, oraz tworząc struktury i usługi, dzięki którym inni będą mogli robić to samo.

Będziemy kontynuowali naszą misję tworzenia treści, tak jak to robiliśmy dotychczas, i pójdziemy z tym dalej.

Wiedza jako usługa: aby służyć użytkownikom, rozwiniemy naszą podstawową infrastrukturę w platformę, która dostarczy otwartą wiedzę światu i społecznościom na wszystkich interfejsach. Stworzymy narzędzia dla sojuszników i partnerów, którzy będą mogli organizować i dostarczać otwartą wiedzę poza Wikimediami. Dzięki naszej infrastrukturze my i inni będziemy zbierali i korzystali z różnych form wolnej, godnej zaufania wiedzy.

Wyrównywanie szans dostępu do wiedzy: jako ruch społeczny skupimy się na wiedzy i społecznościach, które są marginalizowane przez struktury władzy i przywilejów. Przyjmiemy ludzi o każdym doświadczeniu, aby budowali silne i zróżnicowane społeczności. Przełamiemy społeczne, polityczne i techniczne bariery, które utrudniają ludziom uzyskanie dostępu i wnoszenie wkładu w wolną wiedzę.

Po fazie 1 (ex-Fazy 2 i 3)[edytuj | edytuj kod]

Od końca kwietnia 2018, czyli od Wikimedia Conference w Berlinie, trwa następny etap. Żeby zrozumieć o co w nim chodzi, stworzono koncepcję 4 poziomów:

 1. poziom koncepcyjny (dotyczy wszystkich) – jak przeprowadzić zdrową i spójną ewolucję? co powinniśmy zmienić?
 2. poziom strukturalny (dotyczy ruchu Wikimedia) – na jakie pytania dotyczące ról, zasobów i obowiązków powinniśmy odpowiedzieć?
 3. poziom programowy (dotyczy organizacji Wikimedia) – w jaki sposób, za pomocą jakich programów będziemy wdrażali Kierunek?
 4. poziom taktyczny (dotyczy projektów i jednostek) – jakie są priorytety dla poszczególnych projektów? czego potrzebują wolontariusze?

W ramach ogólnoświatowego procesu strategicznego trwa praca wyłącznie nad poziomem drugim. Odpowiedzią na pytania poziomu pierwszego jest Kierunek strategiczny. Z kolei poziomy trzeci i czwarty to taktyka, a strategia nie obejmuje taktyki.

Zostały utworzone grupy robocze, które stanowią podstawowe struktury organizacyjne. Grupy te zajmą się konkretnymi obszarami tematycznymi:

 1. Role i zadania – model organizacyjny ruchu Wikimedia, model afiliowania (stowarzyszania takich organizacji jak Wikimedia Polska); różne role, cele i dynamiki Wikimedia Foundation, afiliantów i komitetów; światowe, regionalne, lokalne i tematyczne zadania organizacji Wikimedia (obecne i przyszłe); przywództwo obejmujące cały ruch, proces zarządzania i podejmowania decyzji; równość/sprawiedliwość w naszych strukturach i rozdział zadań;
 2. Źródła przychodów i alokacja zasobów – zasady zbierania, struktury i źródła funduszy;
 3. Alokacja zasobów – równość/sprawiedliwość i służba w naszych strukturach w kontekście rozdziału i wykorzystania zasobów finansowych w naszym ruchu i na zewnątrz; efekty wydatkowania;
 4. Różnorodność – obecne obszary różnorodności i braki w różnorodności; sposoby na włączenie brakujących osób; uzupełnianie luk w zasobach, zasięgu i społecznościach (w kontekście dostępu i wkładu);
 5. Partnerstwa – możliwości i wyzwania związane z budowaniem programów partnerskich na poziomie lokalnym, regionalnym i światowym; współpraca z innymi organizacjami i ruchami społecznymi w celu promocji naszej wizji i zwiększania naszego znaczenia;
 6. Budowa potencjału – struktury, praktyki i zasoby potrzebne do wzmacniania potencjału społeczności i afiliantów; ocena, nauka, mentoring, wdrażanie zmian organizacyjnych;
 7. Zdrowie społeczności – struktury, praktyki i zasoby potrzebne do wspierania kultury zaufania i współpracy w społecznościach i organizacjach Wikimedia; trwałe angażowanie nowicjuszy;
 8. Produkt i Technologia – łączenie i weryfikacja obecnych komitetów, zespołów i procesów w całym ruchu, zapewnianie równości/sprawiedliwości i służby w strukturach podejmowania decyzji w obszarze technologii; przegląd technologicznych barier utrudniających równe/sprawiedliwe uczestnictwo;
 9. Rzecznictwo – ramy prawne, polityki publiczne i agendy definiujące obszary, w których rzecznikowanie i aktywność polityczna wspiera naszą misję i kierunek strategiczny; identyfikacja partnerów w obszarze polityk.

Grupy robocze opracują zalecenia dla poszczególnych obszarów na podstawie Kierunku.