Przejdź do zawartości

Wikipedia:Wikipedia w publikacjach naukowych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Na tej stronie prosimy wpisywać publikacje naukowe (raporty badawcze, inne dokumenty naukowe) poświęcone (wyłącznie lub m.in.) Wikipedii polskojęzycznej.

 1. Analogicznie do strony Wikipedia w mediach, nie wpisujemy drobnych wzmianek lub tekstów zawierających jedynie cytaty pochodzące z Wikipedii[1].
 2. Każda pozycja powinna zawierać link do pełnego tekstu publikacji, w razie braku może być abstrakt. Uzasadnienie w artykule otwarty dostęp.
 3. Mile widziane są informacje szczegółowe, m.in. o licencji[2], ISBN/ISSN.

Lista wymaga weryfikacji. Być może w osobnej tabeli umieścimy teksty o Wikipediach innych niż polskojęzyczna wydane po polsku.

 1. Sebastian Skolik: Społeczna kontrola jakości artykułów internetowej encyklopedii. Studium przypadku polskojęzycznej Wikipedii. W: Uwarunkowania i dylematy funkcjonowania człowieka we współczesnej organizacji. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2023, s. 125-136. ISBN 978-83-7193-902-0.
 2. Sebastian Skolik: The Meaning of Power Users in the Wikipedia Working Environment. W: Proceedings of the 24th European Conference on Knowledge Management. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2023, s. 1228-1236. DOI: 10.34190/eckm.24.2.1376. ISBN 978-1-914587-79-5.
 3. Anna Karczewska: GLAM Wikiprojects as a Form of Organizational Cooperation Between Wikipedia and Cultural Institutions. W: Proceedings of the 24th European Conference on Knowledge Management. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2023, s. 619-627. DOI: 10.34190/eckm.24.1.1374. ISBN 978-1-914587-73-3.
 4. Katarzyna Kukowska: Collaborative Structures in WikiProjects. Wikipedia Users' Activity Case Study. W: Proceedings of the 24th European Conference on Knowledge Management. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2023, s. 760-768. DOI: 10.34190/eckm.24.1.1377. ISBN 978-1-914587-73-3.
 1. Żaneta Szerksznis, Bibliotekarze i biblioteki w polskiej Wikipedii, „Biuletyn EBIB”, 205, 2022.
 2. Sebastian Skolik: Evolution of the Coordination of Activities Aimed at Building Knowledge in the Wikipedia Community. W: Proceedings of the 23rd European Conference on Knowledge Management. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2022, s. 1088-1096. DOI: 10.34190/eckm.23.2.569. ISBN 978-1-914587-47-4.
 3. Katarzyna Kukowska: Knowledge Sharing Co-Operative Structures: the Case of WikiProjects. W: Proceedings of the 23rd European Conference on Knowledge Management. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2022, s. 696-704. DOI: 10.34190/eckm.23.1.570. ISBN 978-1-914587-44-3.
 4. Anna Karczewska: Forms of Adaptation of Newcomers in Wikipedia as Online Sharing Knowledge Project. W: Proceedings of the 23rd European Conference on Knowledge Management. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2022, s. 592-600. DOI: 10.34190/eckm.23.1.568. ISBN 978-1-914587-44-3.
 1. Sebastian Skolik, Anna Karczewska: Power Distance and Hierarchization in Organizing Virtual Knowledge Sharing in Wikipedia. W: Proceedings of the 22nd European Conference on Knowledge Management. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2021, s. 705-715. DOI: 10.34190/EKM.21.093. ISBN 978-1-914587-06-1.
 2. Sebastian Skolik, Anna Karczewska, Katarzyna Kukowska: Shaping and Managing Self-Image and Modular Identity 2.0 - the Case Study of Polish Language Wikipedia Userspace. W: Zero Waste Management and Circular Economy. Mendel University in Brno, 2021, s. 318-326. DOI: 10.11118/978-80-7509-820-7-318. ISBN 978-80-7509-820-7.
 3. Katarzyna Kukowska, Sebastian Skolik: Wikipedia as a Space for Collective and Individualistic Knowledge Sharing. W: Proceedings of the 22nd European Conference on Knowledge Management. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2021, s. 459-466. DOI: 10.34190/EKM.21.092. ISBN 978-1-914587-06-1.
 4. Anna Karczewska, Katarzyna Kukowska: Cultural Dimension of Femininity: Masculinity in Virtual Organizing Knowledge Sharing. W: Proceedings of the 22nd European Conference on Knowledge Management. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2021, s. 414-422. DOI: 10.34190/EKM.21.135. ISBN 978-1-914587-06-1.
 1. Krzysztof Gajewski, Gender Gap in the Processes of Social Production of Knowledge. A Case of Polish Wikipedia, w: Mind the gap! Proceedings of the Sixth Argumentor Conference, red. Rozália Klára Bakó, Gizela Horváth, Oradea 2020.
 2. Jakość artykułów w Wikipedii dotyczących zagadnień mikrobiologicznych i parazytologicznych, „Journal of Life and Medical Sciences”, 1 (27), 2020, s. 33-38.
 3. Przegląd badań na temat Wikipedii oraz z wykorzystaniem Wikipedii jako instrument badawczego, „Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants QUAERE 2020”, 10, 2020.
 1. Kamila Augustyn, Analiza sposobów zaangażowania we współtworzenie Wikipedii w świetle koncepcji ekonomii współpracy, „Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia Informacyjne”, 57 (1).
 2. Henryk Jaroszewicz, Rozwój języka Górnoślązaków w XXI w. Szkic socjolingwistyczny, „Zeszyty Łużyckie” (53), 2019, s. 25-40. (...) Poważniejsze zastrzeżenia budzi jednak świadome niewłączanie do źródeł korpusu tekstów, które (zdaniem Kulika) pisane są niepoprawnym językiem śląskim, będącym de facto hybrydą polsko-śląską – np. haseł ze śląskojęzycznej wersji Wikipedii (przyp. 11: Opinię taką wyraził Grzegorz Kulik podczas wspomnianej prezentacji platformy silling.org (por. przyp. 10)). Niezależnie od tego, czy dokonana przez Kulika ocena odrzuconych materiałów źródłowych jest trafna, trzeba zauważyć, że obiektywnemu i wszechstronnemu opisowi śląskiej przestrzeni piśmienniczo-literackiej zdecydowanie lepiej przysłużyłby się korpus w pełni deskryptywny aniżeli korpus, na którego źródłowe zasoby wpływają subiektywne, autorskie preferencje jego twórcy. Z punktu widzenia kodyfikacji śląszczyzny dalsze, konsekwentne ignorowanie źródeł takich jak śląska Wikipedia jest oczywiście zrozumiałe. Tego rodzaju strategia zwiększa bowiem jednorodność materiału korpusowego, ułatwiając tym samym selekcję i dalsze wykształcenie normy gramatyczno-leksykalnej języka śląskiego. Istnieje jednak obawa, że konsekwencją wybiórczego doboru źródeł korpusu będzie przekształcenie go ze względnie obiektywnego, deskryptywnego rezerwuaru śląskiej leksyki (aspirującego do bycia pełnoprawną pomocą w badaniach naukowych) w subiektywne, autorskie narzędzie, służące forsowaniu określonego modelu śląszczyzny (mogące jedynie warunkowo być wykorzystywane przez naukowców).
 3. Sebastian Skolik, Instytucjonalizacja procedur współpracy i dzielenia się dobrami na przykładzie projektów Wikimedia, [w:] Katarzyna Kukowska, Maja Skiba, Sebastian Skolik (red.), Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych, gospodarczych i w zarządzaniu organizacjami, Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019, ISBN 978-83-7193-719-4.
 1. Włodzimierz Lewoniewski, Metoda porównywania i wzbogacania informacji w wielojęzycznych serwisach wiki na podstawie analizy ich jakości, praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2018 (pol.).
 2. Sebastian Skolik, Z punktu widzenia memobota. Wikipedia jako środowisko kulturowej presji selekcyjnej, „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” (19), 2018, s. 143-158.
 3. Bartosz Atroszko, Opinie studentek pedagogiki wczesnej edukacji na temat Wikipedii, Materiały konferencyjne. Repozytorium CeON, 2018.
 4. Bartosz Atroszko, W jakim celu studentki pedagogiki wczesnej edukacji korzystają z Wikipedii?, Materiały konferencyjne. Repozytorium CeON, 2018.
 5. Patrycja Cybulska, Kto tworzy największą encyklopedię świata? Analiza wewnętrznych danych Wikipedii, „Progress. Journal of young researchers” (4), 2018, s. 20-29.
 6. Włodzimierz Lewoniewski i inni, Kompletność danych o produktach w infoboksach różnych wersji językowych Wikipedii, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, 6 (9), 2018, s. 39-58.
 7. Włodzimierz Lewoniewski, Budowanie modeli jakości artykułów na określony temat w narodowych wersjach Wikipedii, Borusiak Barbara (red.), „Gospodarka, Technologia, Społeczeństwo”, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2018, s. 195-208.
 8. Małgorzata Czapalska, Współpraca bibliotek z organizacją pozarządową Wikimedia Polska czyli Wikiprojekt „Biblioteka”, „Biuletyn EBIB” (180).
 1. Józef Majewski. Ewangelia w Sieci. Słowo o katolickim autorytecie nauczania w Wikipedii. „Studia Paedagogica Ignatiana”. 20, 5, s. 153-184, 2017. DOI: 10.12775/SPI.2017.5.007. 
 2. Wojciech Pędzich, Bariery wzrostu treści w otwartych projektach edukacyjnych na przykładzie Wikipedii, otwartej encyklopedii internetowej, praca magisterska, Gdańsk 2017 (pol.).
 3. Agnieszka Adamiec, Udział polskich i ukraińskich bibliotek akademickich w Wikipedii = Участь польських та українських академічних бібліотек у Вікіпедії [pdf], [w:] Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja „Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej”, Lwów, 19 maja 2017 [dostęp 2017-09-20].
 4. Katarzyna Garwol, Rola mediów społecznościowych w edukacji – stan obecny i perspektywy rozwoju [pdf], „Dydaktyka Informatyki”, 12, licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017, s. 51–56, DOI10.15584/di.2017.12.6, ISSN 2083-3156 (pol.).
 5. Małgorzata Rychlik, Perspektywy stosowania wskaźników altmetrycznych w ocenie dorobku polskiej humanistyki, [w:] E. Kulczycki (red.), Komunikacja naukowa w humanistyce [pdf], Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2017, s. 91–111.
 6. Sebastian Skolik, Katarzyna Kukowska, Instytucje kultury wobec dzielenia się dobrami w środowisku cyfrowym, Katarzyna Kukowska, Sebastian Skolik (red.), [w:] Ludzie - przedsiębiorstwa - instytucje. Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych i gospodarczych, Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2017, ISBN 978-83-65951-04-5.
 7. Sebastian Skolik, Instytucjonalizacja ruchu wolnej kultury na przykładzie projektów Wikimedia w przestrzeni Europy Środkowo-Wschodniej, Urszula Swadźba, Rafał Cekiera, Monika Żak (red.), [w:] Praca – konsumpcja – przedsiębiorczość. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, ISBN 978-83-8012-907-8.
 8. Sebastian Skolik, Pacynki, trolle, spam, hoaxy i wandalizmy. Mechanizmy wykrywania oszustów w przestrzeni Wikipedii, „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” (18), 2017, ISSN 2081-397X.
 9. Sebastian Skolik, Prywatne przestrzenie wikipedystów. Studium przypadku nad formami oswajania cyberprzestrzeni, Hubert Kawalec, Jarosław Kinal (red.), [w:] Przestrzeń społeczna w badaniach naukowych, Rzeszów: Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko, 2017, ISBN 978-83-64879-03-6.
 10. Agnieszka BIelska-Brodziak, Zygmunt Tobor, Po co prawnikom Wikipedia?, „radca.pl. Kwartalnik Okręgkowej Izby Radców Prawnych w Katowicach” (4/2017), Katowice 2017, ISSN 2543-7437.
 1. Rafał M. Socha, Wikipedia w aspekcie krajoznawczym i edukacyjnym, [w:] Andrzej Stasiak, Jolanta Śledzińska, Bogdan Włodarczyk (red.), Współczesne oblicza krajoznawstwa [pdf], Ilona Potocka, Sławoj Tanaś, Warszawa: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 2016, s. 241–251, ISBN 978-83-7005-595-0.
 2. Katarzyna Dorota Kopeć, Otwarty charakter encyklopedii. Wikipedia jako źródło informacji w cyfrowym świecie, „Studia Humanistyczne AGH”, 15 (1), 2016, s. 65–77, ISSN 2084-3364 [dostęp 2017-02-24] (pol.).
 3. Bartosz Atroszko i inni, Relationship between personality and attitudes to Wikipedia, [w:] The 5th Electronic International Interdisciplinary Conference, August, 8. – 12. 2016 [online], sierpień 2016.
 4. Ewelina Chrapek, Sebastian Skolik, Aktywności w wirtualnym środowisku pracy – kontekst uzależnienia, [w:] Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw (red.) E. Robak, S. Skolik, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.
 5. Sebastian Skolik, Instytucjonalizacja reguł i automatyzacja działań w projektach Wikimedia, [w:] Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku (red.) D. Gałuszka, G. Ptaszek, D. Żuchowska-Skiba, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2016.
 6. Katarzyna Kukowska, Sebastian Skolik, Potencjał współpracy instytucji kultury ze środowiskiem wikimediów w udostępnianiu dziedzictwa kulturowego [pdf], „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie”, 2 (24), 2016, s. 47–60, DOI10.17512/znpcz.2016.4.2.05.
 7. Krzysztof Gajewski, Technologia wiki jako przedmiot badań literackich, w: Teksty kultury uczestnictwa, red. A. Dąbrówka, M. Maryl, A. Wójtowicz, Warszawa 2016.
 8. Krzysztof Gajewski, Wikipedia and the Problem of Authorship. Aaron Swartz's Hypothesis, w: Mens Sana. Rethinking the role of emotions. Proceedings of the Fourth Argumentor Conference, red. R. K. Bakó, G. Horváth, Oradea 2016.
 1. Krzysztof Gajewski, Kto się boi Wikipedii?, „Czas Kultury” 2015 nr 2.
 2. Marcin Karlik, Wikipedia 2001-2015 – czternaście lat innowacji w obszarze wolnego dostępu do wiedzy, [w:] Reklama społeczna – między społecznymi problemami a innowacjami (red.) A. Kołodziej-Durnas, Minerwa Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 115–130, ISBN 978-83-64277-41-2.
 3. Sebastian Skolik, Społeczne i organizacyjne aspekty prosumpcji interfejsów na przykładzie użytkowników MediaWiki, [w:] Wybrane zastosowania technologii informacyjnych wspomagających zarządzanie w organizacjach (red.) Leszek Kiełtyka, Rafał Niedbał, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, ISBN 978-83-7193-626-5.
 4. Anna Tereszkiewicz, Błędy językowe i stylistyczne w artykułach angielskiej i polskiej encyklopedii internetowej Wikipedia, „Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis”, 25 lutego 2015, ISSN 2083-4624 [dostęp 2016-02-22] (pol.).
 5. Teun Lucassen, Jan Maarten Schraagen, Czytelność Wikipedii, „Biuletyn EBIB”, 159, 28 września 2015, s. 1–14, ISSN 1507-7187 [dostęp 2016-02-22] (pol.).
 6. Marcin Fastyn, Rola dopowiedzenia w wyszukiwaniu informacji – na przykładzie bazy iSybislaw oraz polskojęzycznej Wikipedii, „Internetowe repozytorium tekstów slawistycznych”, Abstrakt referatu wygłoszonego na konferencji „Nowoczesne systemy slawistycznej informacji bibliograficznej – dziś i jutro”, 8–9 października 2015, Warszawa, Instytut Slawistyki PAN, 2015 [dostęp 2016-02-22].
 7. Bartosz Mika, Prosumpcja – niedoszła rewolucja, „Repozytorium Centrum Otwartej Nauki”, depot.ceon.pl, 2015 [dostęp 2016-02-22].
 8. Katarzyna Janczulewicz, Biblioteka Narodowa w międzynarodowej przestrzeni Wikipedii. Analiza zjawiska, „Biuletyn EBIB”, 158, 26 czerwca 2015, s. 1–15, ISSN 1507-7187 [dostęp 2016-02-22] (pol.).
 9. Marcin Roszkowski, Kartoteki nazw osobowych w środowisku sieciowym, „Biuletyn EBIB”, 160, 7 października 2015, s. 1–14, ISSN 1507-7187 [dostęp 2016-02-22] (pol.).
 10. Lidia Derfert-Wolf, Dorota Buzdygan, Sposoby i skuteczność promocji bibliograficznej bazy danych BazTech, „Biuletyn EBIB”, 161, 24 listopada 2015, s. 1–9, ISSN 1507-7187 [dostęp 2016-02-22] (pol.).
 11. Irena Pulak, Nowe trendy w edukacji szkolnej w kontekście rozwoju technologii i mediów cyfrowych – Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce – Numer 2 (36) (2015) – Biblioteka Nauki, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, 2 (36), Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Wychowaniu, 2015, s. 57–68 [dostęp 2016-02-22].
 12. Andrzej S. Dyszak, O zapisanym słownictwie mniejszości seksualnych, „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury”, 27, 2015, ISSN 0860-8032 [dostęp 2016-02-22] (pol.).
 13. Mariana Petrova, „Huffinizacja” treści medialnych, „Zarządzanie Mediami”, 3 (2), 2015, DOI10.4467/23540214ZM.15.008.4312 [dostęp 2016-02-22] (pol.).
 14. Łukasz Wala, Dezinformacja społeczeństwa realizowana przez media internetowe a jej społeczna akceptacja, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, 18 (1), 2015, s. 115–124, ISSN 1899-2226 [dostęp 2024-06-04].
 15. Małgorzata Furmankiewicz, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Piotr Ziuziański, Wykorzystanie technologii ICT w społeczeństwie informacyjnym w świetle badań systemów zarządzania wiedzą w e-zdrowiu, [w:] Andrzej Białas (red.), Informatyka w Województwie Śląskim – innowacyjne trendy rozwoju, pr. zb. pod red. Andrzeja Białasa, Katowice: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, 2015, ISBN 978-83-63674-15-1.
 16. Piotr Siuda, Kompetencje informatyczne a informacyjne – uczniowie i nauczyciele, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015 [dostęp 2024-06-04].
 17. Jolanta Tambor, Stylizacja – pomysł na reaktywację śląszczyzny, „Poznańskie Studia Slawistyczne”, 8, 2015, s. 215–228, DOI10.14746/pss.2015.8.14, ISSN 2084-3011 [dostęp 2016-02-22].
 18. Sebastian Skolik, Adaptacja do wirtualnego środowiska pracy na przykładzie polskojęzycznej Wikipedii, [w:] Udział pracowników w zarządzaniu nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi (red.) A. Bazan-Bulanda, A. Kwiatek, E. Robak, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015.
 19. Sebastian Skolik, Dewiacje i procesy naznaczania w internetowych środowiskach pracy na przykładzie polskojęzycznych projektów Wikimedia, [w:] Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, red. E. Robak, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015.
 20. Sebastian Skolik, Etnocentryzm versus kosmopolityzm. Przestrzeń dyskusji w polskiej/polskojęzycznej Wikipedii, [w:] Dryfowanie przez czas. Społeczeństwo spektaklu dwadzieścia lat później, red. M. Sokołowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2015.
 21. Sebastian Skolik, Profesjonalizacja nieprofesjonalnych pracowników wiedzy na przykładzie polskojęzycznej Wikipedii, B. Pactwa, U. Swadźba, M. Żak (red.), [w:] Praca – więź – integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa. Monografia poświęcona pamięci Władysława Jachera, t. T.1, seria Praca, przedsiębiorczość, gospodarka oparta na wiedzy, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, s. 275–288, ISBN 978‑83‑8012-352-6, ISSN 0208‑6336.
 22. Włodzimierz Lewoniewski, Krzysztof Węcel, Witold Abramowicz, Analiza porównawcza modeli jakości informacji w narodowych wersjach Wikipedii, „Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”, Systemy wspomagania organizacji SWO 2015, 2015 [dostęp 2017-02-24] (pol.).
 23. Michał Jankowski-Lorek, Kazimierz Zieliński, Document controversy classification based on the Wikipedia category structure, „Computer Science”, 16 (2), 2015, s. 185, DOI10.7494/csci.2015.16.2.185, ISSN 2300-7036 [dostęp 2017-02-24] (ang.).
 24. Agnieszka Kulig, Wiedza nie-wyszukana: o Wikipedii w edukacji polonistycznej, [w:] Anna Janus-Sitarz i inni red., Trudne lekcje języka polskiego: ku rozwiązaniom praktycznym, seria: Edukacja Nauczycielska Polonisty; t. 21, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2015, s. 82–93, ISBN 978-83-242-2691-7.
 25. Teun Lucassen, Jan Maarten Schraagen, Czytelność Wikipedii, „Biuletyn EBIB”, 0 (159), 28 września 2015, s. 1–14, ISSN 1507-7187 [dostęp 2017-02-24] (pol.).
 26. Sławomir Czetwertyński, Institutionalization of form of social information diffusion via the Internet, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica”, 37, s. 5–16, DOI10.18276/si.2015.37-01 [dostęp 2017-02-24] (pol.).
 27. Marian Bugajski, Kultura języka w Internecie, „Poradnik Językowy” (09), 2015, s. 68–80, ISSN 0551-5343 [dostęp 2017-02-24] (pol.).
 28. Sebastian Kotuła, Czy „Wikipedia” jest książką sieciową? [pdf], „Folia Bibliologica”, 55, licencja CC-by 4.0, 2015, s. 131, DOI10.17951/fb.2013.55.131, ISSN 2449-8246 [dostęp 2017-11-23] (pol.).
 1. Karol Dąbrowski, Szymon Grabarczuk: Prawnicy wśród wikipedystów – portret statystyczny, [w:] „Studenckie Zeszyty Naukowe” 2014, nr 25 (licencja CC BY-SA 4.0)
 2. Dariusz Jemielniak, Common Knowledge? An Ethnography of Wikipedia, Stanford: Stanford University Press, ISBN 978-0-8047-8944-8.
 3. Spychała, Justyna, Mateusz Adamczyk, and Piotr Turek. „Does the Administrator Community of Polish Wikipedia Shut out New Candidates Because of the Acquaintance Relation?”. International Journal On Advances in Intelligent Systems 7.1 and 2 (2014): 103-112.
 4. Krajewski, Robert, Henryk Rybiński, and Marek Kozłowski. „A Seed Based Method for Dictionary Translation”. Foundations of Intelligent Systems. Springer International Publishing, 2014. 415-424. Używają danych z polskiej Wikipedii
 5. Savary, Agata, Leszek Manicki, and Małgorzata Baron. „Populating a multilingual ontology of proper names from open sources”. Journal of Language Modelling 1.2 (2013): 189-225. Używają danych z polskiej Wikipedii
 6. Sebastian Skolik, Ewolucja struktur społecznych Wikimediów. Studium przypadku rozwoju zbiorowości prosumenckich, [w:] Między pracą a konsumpcją. Co decyduje o miejscu człowieka w dzisiejszym społeczeństwie?, red. Felicjan Bylok, Urszula Swadźba, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice, ISBN 978-83-7164-835-9.
 7. Sebastian Skolik, Uwarunkowania prosumpcji. Studium przypadku rozwoju projektów Fundacji Wikimedia, [w:] Prosumpcja: pomiędzy podejściem apokaliptycznym a emancypującym (red.) Piotr Siuda i Tomasz Żaglewski, Wydawnictwo Naukowe Katedra, ISBN 978-83-63434-33-5.
 1. Krzysztof Gajewski, Model komunikacyjny i dynamika autorstwa tekstu typu wiki, w: Literatura w mediach, media w literaturze III. Nowe wizerunki, red. K. Taborska, W. Kuska, Gorzów 2014.
 2. Szymon Grabarczuk, Wykorzystanie encyklopedii internetowej Wikipedia w orzecznictwie sądów administracyjnych, Tadeusz Stanisławski, Bogusław Przywora, Łukasz Jurek (red.), [w:] E-administracja. Szanse i zagrożenia, (licencja CC BY-SA 3.0 Polska), Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013, ISBN 978-83-7702-832-2 [dostęp 2017-12-01].
 3. Dariusz Jemielniak: Życie wirtualnych dzikich: netnografia Wikipedii, największego projektu współtworzonego przez ludzi, tłum. Wojciech Pędzich, Warszawa, Poltext, ISBN 978-83-7561-285-1.
 4. Pleszczyński A., Die uralten Wurzeln des neuzeitlichen Polenstereotyps bei den Deutschen, oder: Welchen Zusammenhang hatte Hitlers Propaganda mit der Wahrnehmung der Sklawen in Mittelalter, „Res Historica” 2013, nr 36. Autor przywołał w przypisie artykuł z Wikipedii o Piktach.
 5. Sioma M., Polskie samobójstwo, czyli pięćdziesiąt cztery uwagi, pytania, komentarze, refleksje i opinie o książce Piotra Zychowicza, Obłęd ’44. Czyli jak Polacy zrobili prezent Stalinowi, wywołując Powstanie Warszawskie, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2013, s. 511, [w:] „Res Historica” 2013, nr 36. Recenzent przywołał artykuł na Wikipedii o operacji Ostra Brama.
 6. Sebastian Skolik, Informacja i spam. Ustanawianie progów encyklopedyczności dla podmiotów opisywanych w polskojęzycznej Wikipedii, [w:] Nowe media i wyzwania współczesności (red.) Marek Sokołowski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, ISBN 978-83-7780-814-6.
 7. Sebastian Skolik, Od kontrkultury do konformizmu. Ewolucja relacji jednostka – internetowa wspólnota działań na przykładzie Wikipedii, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 36, ISSN 1898-5084.
 8. Sebastian Skolik, Społeczność projektów Wikimedia wobec praw autorskich i wolności słowa, [w:] Społeczeństwo internautów a kultura globalna. Prawno-kulturowe aspekty funkcjonowania człowieka w wirtualnej rzeczywistości (red.) Maria Kalczyńska, Magdalena Majos, Przemysław Malinowski, Oficyna Wydawnicza Politechnika Opolska, Opole, ISBN 978-83-64056-06-2.
 9. Sebastian Skolik, Strategie pozyskiwania użytkowników dla internetowych projektów wolnej kultury. Studium przypadku konkursu Wiki Loves Monuments, [w:] Technologie informacyjne w funkcjonowaniu organizacji. Zarządzanie z wykorzystaniem multimediów (red.) Leszek Kiełtyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń, ISBN 978-83-7285-692-0.
 10. Sebastian Skolik, Wirtualne witryny i ich zaplecza. Kreowanie i oswajanie przestrzeni Wikipedii, [w:] Tożsamości wirtualne i komunikacja w przestrzeni społecznej Internetu (red.) Zbigniew Rykiel, Jarosław Kinal, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ISBN 978-83-7338-935-9.
 11. Tomasz Staś, Możliwości wykorzystania kodów dwuwymiarowych w dostępie do informacji za pomocą urządzeń mobilnych, „Studia Ekonomiczne”, 157, 2013, s. 108–122, ISSN 2083-8611 [dostęp 2017-09-20] (pol.).
 1. Karol Dąbrowski, Szymon Grabarczuk: 223 orzeczenia z Wikipedią. Wykorzystanie internetowej encyklopedii Wikipedia w uzasadnieniach wyroków sądów polskich, [w:] Rozprawy z zakresu nauk prawnych, t. 3, wyd. Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej na zlecenie WSEiP w Kielcach, Kielce 2012, ISSN 2082-1549.
 2. Bartosz Poluszyński. Strategie tłumaczeniowe stosowane podczas przekładu nazw własnych. Na przykładzie wybranych polsko-angielskich artykułów z Wikipedii – analiza jakościowa i ilościowa. „Języki obce w szkole”. 4, s. 42–50, 2012. [zarchiwizowane z adresu]. (pol.). 
 3. Sebastian Skolik, Między kulturą hakerską a instytucjami kultury i nauki. Ramy kreowania kapitału intelektualnego w projektach Fundacji Wikimedia, „Management”, Vol.16, nr 1, ISSN 1429-9321.
 4. Sebastian Skolik, Partnership and Leadership as Main Relantionship in Wikimedia Projects, [w:] Human Resource Management and Corporate Competitiveness (red.) Csaba Balint Illes, Felicjan Bylok, Anna Dunay, Szent Istvan University Publishing, Gödöllö, ISBN 978-963-269-327-9.
 5. Małgorzata Laskowska, Wikipedia w edukacji (referat), [w:] Konferencja Naukowa „Teologia – media – edukacja. W 20-lecie Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, 25 października 2012.
 1. Henryk Rutkowski, Mistyfikacje Jerzego Gaczyńskiego, „Przegląd Historyczny” 2011, t. 52, zesz. 2. o Jerzym Gaczyńskim, formułowanych wobec niego zarzutach o fałszerstwa i o tym, jak jego biogram został z Wikipedii usunięty.
 2. Joanna Nucińska, Wykorzystanie projektów Wikimedia Foundation do pracy dydaktycznej ze studentami, [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, tom 2, WSH Kielce, 2011, ISBN 978-83-89274-65-6.
 3. Sebastian Skolik, Plan i żywioł jako przeciwstawne strategie organizowania wiedzy w przestrzeni Wikipedii, [w:] Narzędzia informatyczne w zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, red. Leszek Kiełtyka, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011, ISSN 0860-5017.
 4. Sebastian Skolik, Typologia nieformalnych ról społecznych w Wikipedii, [w:] Zeszyty naukowe Politechniki Częstochowskiej, red. nauk. Helena Kościelniak, WWZPCz, Częstochowa 2011, ISSN 2083-1560.
 5. Sebastian Skolik, Kreowanie oraz kontrola wizerunku internetowej encyklopedii – Wikipedii w mediach lokalnych i globalnych, [w:] Nowe kierunki, metody, techniki w zarządzaniu i marketingu (red.) Arnold Pabian, WWZPCz, Częstochowa, ISBN 978-83-61118-43-5.
 1. Michał Danielewicz, Wikipedia – socjologiczny reportaż z miejsca zdarzeń, [w:] „Studia socjologiczne” 2010, nr 2 (197).
 2. Marlena Jankowska, Autorstwo „zbiorowe” na przykładzie Wikipedii, [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej”, zeszyt 4 (110) Kraków 2010, ISSN 0137-236X.
 3. Sebastian Skolik, Społeczne mechanizmy kontroli własności intelektualnej utworów publikowanych na wolnych licencjach, [w:] „Kreatywność i innowacje w zarządzaniu organizacjami”, red. Arnold Pabian, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010, ISBN 978-83-61118-61-9.
 4. Sebastian Skolik, Rola zaufania i komunikacji w procesie nadawania uprawnień w internetowej encyklopedii – Wikipedii, [w:] „Humanizacja w procesie zarządzania”, red. Felicjan Bylok, Janusz Kołodziejski, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010, ISBN 978-83-7193-464-3.
 5. Anna Tereszkiewicz, Genre analysis of online encyclopedias. The case of Wikipedia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, ISBN 978-83-233-2813-1.
 6. Sebastian Skolik, Design, partycypacja, prawa autorskie. Formy hybrydyzacji nowych mediów, [w:] „Nowe media. Miedzy tradycjonalizmem a kulturą popularną”', red. Marek Jeziński, Barbara Brodzińska, Łukasz Wojtkowski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, ISBN 978-83-7611-838-3.
 7. Gerard de Melo, Gerhard Weikum, MENTA: inducing multilingual taxonomies from wikipedia, [w:] „Proceedings of the 19th ACM international conference on Information and knowledge management”. ACM, 2010.
 8. Szymański, Julian. Mining relations between wikipedia categories., [w:] Networked Digital Technologies. Springer Berlin Heidelberg, 2010. 248-255.
 1. Tomasz Ganicz, Mechanizmy kontroli jakości Wikipedii – czyli jak pół-anarchiczna społeczność może skutecznie zastąpić radę redakcyjną, „EBIB” nr 1/2009 (101), link.
 2. Bartosz Kosiński, Wikipedia a sprawa romska, „Dialog-Pheniben” 2009, nr 9.
 3. Kamila Kulawinek, Marek Małolepszy, Wykorzystanie portali społecznościowych w edukacji, publikacja w bazie PITWIN (link).
 4. Patryk Michalski, O projekcie szkolnym w polskiej Wikipedii. Czy Wikipedia – internetowa encyklopedia, którą każdy może edytować, może być przydatna w szkolnym nauczaniu?, „EBIB”, nr 1/2009 (101), link.
 5. Sebastian Skolik, Przywódca jako węzeł sieci komunikacyjnej w projektach zadaniowych Wikipedii, [w:] Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, red. Felicjan Bylok, Mirosław Harciarek, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009, ISBN 978-83-7193-435-3.
 6. Sebastian Skolik, Wikipedia jako scena walki politycznej: strategie politycznych ataków oraz obrony przed upolitycznieniem projektu, [w:] Media a komunikowanie polityczne, red. Marek Sokołowski, Toruń: Adam Marszałek, 2009, ISBN 978-83-7611-377-7.
 7. R. Stefański, Wolność dla demokracji, czy demokracja dla wolności?, [w:] W poszukiwaniu modelu demokratycznego, red. S. Zyborowicz, Toruń 2009. Autor odwołał się do Wikipedii, analizując pojęcie „wolności”.
 8. Wikipedia jako internetowe dobro wspólne – studium przypadku, [w:] Justyna Hofmokl, Internet jako dobro wspólne, Warszawa: Wydawnictwa akademickie i profesjonalne, 2009, ISBN 978-83-60807-95-8.
 9. Stanisław Żurek, Sebastian Skolik, Pochwała amatora. Rozwój polskiej Wikipedii w latach 2004–2008 na tle profesjonalnej encyklopedii PWN, „EBIB” nr 1/2009 (101), link.
 1. Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego, red. J. Woźnicki, Warszawa 2008, s. 149 – podrozdział „Web 2.0 – Wspólnota Sieci”.
 2. Michał Danielewicz, Nowe modele zaangażowania społecznego na przykładzie społeczności wikipedystów, praca magisterska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, czerwiec 2008, plik pdf.
 3. Łukasz Gołębiewski, Śmierć książki, Biblioteka Analiz, Warszawa 2008. sporo wzmianek o Wikipedii, praca na cc-by-nc
 4. Sebastian Skolik, Organizacyjne aspekty tworzenia baz wiedzy w otwartych projektach Fundacji Wikimedia, [w:] Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą, Warszawa: Difin, 2008, ISBN 978-83-7251-882-8 (w kilku referatach w przypisach podane były strony Wikipedii).
 5. Sebastian Skolik, Społeczne tworzenie Wikipedii. Perspektywa aktywnego uczestnika projektu, [w:] Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne, red. Marek Sokołowski, Toruń: Adam Marszałek, 2008, ISBN 978-83-7611-058-5.
 6. Anna Tereszkiewicz, Wikipedia jako encyklopedia – analiza ankiety, „Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis”, tom 125 (2008) (w j.ang.), plik pdf.
 7. Don Tapscott, Anthony D. Wiliams, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.
 1. Hubert Izdebski, Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007, s. 76. Autor sięgnął do angielskiej Wikipedii definiując pojęcie „demokracji liberalnej”.
 2. Julian Madej, Wolność i wiedza: Aksjonormatywny wymiar Wikipedii, praca magisterska, czerwiec 2007.
 3. Anna Maj, Konstruktywizm społeczny jako ideologia społeczeństwa sieciowego, „Netlore”, nr 3-4, wrzesień 2007, link.
 4. Przemysław Podulka, Globalne zasoby wiedzy na przykładzie Wikipedii, „Technika, Informatyka, Edukacja”, 2007, t. 8.
 5. Sebastian Skolik, Społeczne problemy organizacji pracy i sposoby ich rozwiązywania na przykładzie internetowej encyklopedii – polskojęzycznej „Wikipedii”, [w:] Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, red. Sławomir Banaszak, Kazimierz Doktór, Poznań: WSzKiZ, 2007, ISBN 978-83-88018-53-4.
 6. Studenckie Koło Naukowe eBiznesu SGH, red. Rafał Krzyżaniak, Raport. Web 2.0 w Polsce. Stan obecny. Perspektywy rozwoju. Oczekiwania Internautów, marzec 2007, plik pdf.
 7. Anna Tereszkiewicz, Błędy językowe i stylistyczne w artykułach angielskiej i polskiej encyklopedii internetowej Wikipedia, „Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis”, tom 124 (2007) (w j.ang.) plik pdf.
 1. Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski, Wikipedia – pospolite ruszenie encyklopedystów. Największa encyklopedia na świecie, „EBIB”, nr 3/2006 (73), link.
 2. Leszek Olszański, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006, s. 58–60.
 3. Anna Tereszkiewicz, Analiza gatunkowa encyklopedii internetowej Wikipedia, „Bulletin de la Société Polonaise De Linguistique”, fasc. LXII, s. 105–115, link.
 4. Wielka sieć. E-seje z socjologii Internetu, red. Jacek Kurczewski, Warszawa: Trio, 2006, s. 14–15.
 5. Joanna Wrycza, Wikipedia – hipertekstowa sieć wiedzy czy przyszłość galaktyki Gutenberga?, [w:] Definiowanie McLuhana. Media a perspektywy rozwoju rzeczywistości wirtualnej, red. Marek Sokołowski, Olsztyn: Algraf, 2006, ISBN 83-915484-5-7.
 1. Sebastian Skolik, Społeczne problemy gromadzenia wiedzy w organizacji sieciowej na przykładzie projektów fundacji Wikimedia. [w:] Społeczne uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie, Częstochowa 2005, ISBN 83-88469-83-5.
 1. Piotr Spigiel, Wikipedia – wolna encyklopedia Motywacja do uczestnictwa w projekcie, Wikipedia jako grupa społeczna, praca licencjacka, 2004, link.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Baza publikacji powołujących się na informacje z Wikipedii też byłaby ciekawa, ale ze względu na inny charakter kwerendy zostałaby na pewno przedstawiona na osobnej stronie.
 2. Autorom zaleca się skorzystanie z CC BY, ew. CC BY-SA, silnie odradza się CC ND i CC NC-ND. Zob. Budapeszteńska inicjatywa otwartego dostępu do wiedzy po dziesięciu latach: ustawienie domyślne – otwartość. budapestopenaccessinitiative.org. [dostęp 2014-07-02].