Wikiprojekt:Matematyka/Lista artykułów

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Na tej stronie znajduje się lista wszystkich artykułów znajdujących się w kategoriach matematycznych. Celem tej strony jest łatwiejsze wyłapywanie ostatnich zmian poprzez opcję "Zmiany w linkowanych", a przez to także potencjalnych nowych uczestników wikiprojektu.

Artykuły utworzone do 15.12.2016.

AWK -- Aksjomat -- Arytmetyka -- Alternatywa -- Aksjomat indukcji -- Algebra -- Asembler -- Archimedes -- Algorytm Euklidesa -- Mescalero -- Active Server Pages -- Asembler x86 -- Alan Turing -- August Ferdinand Möbius -- Automatyczne dowodzenie twierdzeń -- Arytmetyka w rachunku lambda -- Algorytm min-max -- Algorytm alfa-beta -- Bit -- Bash -- Bertrand Russell -- Blender (program) -- Benoît Mandelbrot -- Brainfuck -- Biliard -- Bilion -- Blaise Pascal -- Czworokąt -- CPAN -- C++ -- Cyfra -- Całka nieoznaczona -- Całka oznaczona -- Całka Riemanna -- COBOL -- Content Scramble System -- Chiricahua -- Cygwin -- Carl Friedrich Gauss -- CLIPS -- Ciało (matematyka) -- Ciało skończone -- C (język programowania) -- Częściowy porządek -- Klasa Co-NPC -- Ciąg (matematyka) -- Clarion (język programowania) -- Dziedzina formy zdaniowej -- Dowód (matematyka) -- Dywan Sierpińskiego -- Dyskretna transformacja kosinusowa -- Dodawanie macierzy -- Diagonalizacja -- Dzielnik -- Dzielenie -- Dc (informatyka) -- David Hilbert -- Decylion -- Denis Papin -- Euklides -- Enigma -- Edward Jan Habich -- Edmond Halley -- Energia (fizyka) -- Emacs -- Emmy Noether -- Évariste Galois -- Wartościowanie leniwe -- Eratostenes -- Funkcja zdaniowa -- Fraktal -- Falki -- Falki Haara -- Funkcja holomorficzna -- Funkcja -- Fortran -- Felix Klein -- FFTW -- Free Pascal -- Franz Boas -- Funkcja Ackermanna -- Granica ciągu -- Geometria -- Grupa (matematyka) -- GNU Scientific Library -- Grupa przemienna -- Graf pełny -- GNU Multiple Precision Arithmetic Library -- Georg Ohm -- GIMP -- Bernhard Riemann -- Gerhard Gentzen -- Gottfried Wilhelm Leibniz -- Główny Urząd Statystyczny -- Georg Cantor -- Hugo Steinhaus -- HTML -- Henri Bergson -- Hermann Minkowski -- Henryk Zygalski -- Haskell -- Implikacja materialna -- Indukcja matematyczna -- International Obfuscated C Code Contest -- Informacja -- Isaac Newton -- Irving Berlin -- Iloczyn kartezjański -- Język programowania -- Java -- Jan Łukasiewicz -- Jerzy Kenar -- Język skryptowy -- Jean Baptiste Joseph Fourier -- Język formalny -- Język regularny -- Język kontekstowy -- Język bezkontekstowy -- Koniunkcja (logika) -- Kwantyfikator -- Kazimierz Kuratowski -- René Descartes -- Kombinatoryka -- Kaddo -- Kurt Gödel -- Kryptologia -- Konqueror -- Kazimierz Bartel -- Kod -- Klucz (kryptografia) -- Kwadrylion -- Kwintylion -- Konwersja α -- Klauzula (matematyka) -- Klauzula Horna -- Algorytm symetryczny -- Liczba pierwsza -- Liczby naturalne -- Linia łamana -- Liczby zespolone -- Liczba -- Lua -- Liczby całkowite -- Leonhard Euler -- Biblioteka standardowa języka C -- Logika wielowartościowa -- Leonard Bernstein -- LaTeX -- Logika matematyczna -- Liczby naturalne Churcha -- Liczby rzeczywiste -- Liczby porządkowe -- Liczby kardynalne -- Mapowanie obiektowo-relacyjne -- Evidence-based medicine -- Miles Davis -- Macierz jednostkowa -- Macierz diagonalna -- Macierz trójkątna -- Mnożenie macierzy -- Macierz kwadratowa -- Miliard -- Milion -- Marian Rejewski -- Maszyna Turinga -- Monoid -- Moc zbioru -- Negacja -- Największy wspólny dzielnik -- NASM -- Norbert Wiener -- Liczebniki główne potęg tysiąca -- Problem NP-zupełny -- Odwrotna notacja polska -- Object Pascal -- Objective-C -- OCaml -- Oktylion -- Oswald Veblen -- Ocamlyacc -- Obiektowy język programowania -- Pojęcie pierwotne -- Pitagoras -- Pascal (język programowania) -- Perl -- Powłoka systemowa -- Para uporządkowana -- Pochodna -- Python -- Permutacja -- Prolog (język programowania) -- Pierścień (matematyka) -- PHP -- Prawdopodobieństwo -- Pike -- Printf -- PostgreSQL -- Pi -- Podstawa logarytmu naturalnego -- Łańcuch Markowa -- Pierre Simon de Laplace -- Pierre de Fermat -- Problem Collatza -- Podzbiór -- Praporządek -- Porządek liniowy -- Programowanie obiektowe -- Półgrupa -- PostScript -- Porównanie dialektów Lispu -- Analizator składniowy -- Paradoks Hilberta -- QuickBasic -- QBasic -- Rachunek zdań -- Równoważność -- Różniczka -- Równanie Clapeyrona (stan gazu doskonałego) -- Rząd macierzy -- Rozkład wykładniczy -- Rozkład Poissona -- Rozkład normalny -- Rozkład dwumianowy -- Richard Feynman -- Richard Stallman -- ROT13 -- ROT47 -- Radian -- Ruby (język programowania) -- Rachunek lambda -- Redukcja beta -- Rachunek lambda z typami -- Relacja (matematyka) -- Relacja przechodnia -- Relacja antysymetryczna -- Relacja symetryczna -- Relacja równoważności -- Relacja zwrotna -- Rachunek predykatów pierwszego rzędu -- Metoda przekątniowa -- Sito Eratostenesa -- Statystyka -- Stan obiektu (informatyka) -- Stefan Banach -- Smalltalk -- SGML -- Sortowanie -- Szum sejsmiczny -- Powłoka Bourne’a -- Standard ML -- SQL -- Szyfr Cezara -- Szyfr -- Lista stałych matematycznych -- Sekstylion -- Septylion -- Steradian -- Sekunda kątowa -- Scalable Vector Graphics -- SAKO -- Stanley G. Weinbaum -- Sekwenty Gentzena -- Steganografia -- Twierdzenie -- Teoria liczb -- Twierdzenie Pitagorasa -- Turbo Pascal -- Twierdzenie przeciwne -- Twierdzenie odwrotne -- Twierdzenie przeciwstawne -- Tautologia (logika) -- Trygonometria -- Tales z Miletu -- Tcl (język programowania) -- Trójkąt Sierpińskiego -- Teoria informacji -- Triangulacja Delone -- Teoria prawdopodobieństwa -- Teoria grafów -- Trójkąt -- Trójki pitagorejskie -- Twierdzenie Bézouta -- Turbo Basic -- Turbo Prolog -- Trylion -- TeX -- Twierdzenie Ptolemeusza -- Teoria mnogości -- Dwójkowy system liczbowy -- UseModWiki -- Visual Basic -- Vim -- Wielokąt -- Wielkie twierdzenie Fermata -- Wielowątkowość -- Wacław Sierpiński -- Wektor -- Wstęga Möbiusa -- Wątek (informatyka) -- Wartość logiczna -- Wielościan foremny -- XML -- XHTML -- Zsh -- Zbiór -- Złożoność Kołmogorowa -- Zdarzenie elementarne -- Złożoność obliczeniowa -- Zbiór pusty -- Zbiór Cantora -- Rachunek kombinatorów -- Gnuplot -- Logika rozmyta -- Zbiór rozmyty -- Twierdzenie Bayesa -- Prawdopodobieństwo obiektywne -- Prawdopodobieństwo subiektywne -- Paradoks głosowania -- Twierdzenie Rolle’a -- Rezolucja (matematyka) -- Kod Graya -- Programowanie strukturalne -- Programowanie wieloparadygmatowe -- Programowanie ekstremalne -- Clipper -- Zmodyfikowana dyskretna transformacja kosinusowa -- Apache HTTP Server -- JOE -- GTK+ -- System liczbowy -- Alfred Dreyfus -- Dziesiętny system liczbowy -- Visual Basic for Applications -- Jedynkowy system liczbowy -- Madonna (piosenkarka) -- Hipoteza continuum -- Alfred Tarski -- Przestrzeń topologiczna -- Przestrzeń metryczna -- Funkcja ciągła -- Zbiór otwarty -- Paradoks Berry’ego -- Martin Luther King -- Funkcja różnowartościowa -- Funkcja „na” -- Dobry porządek -- Aksjomat wyboru -- Zmienna losowa -- Kryptografia klucza publicznego -- Liczby wymierne -- Liczby niewymierne -- Zbiór przeliczalny -- Izomorfizm -- Homeomorfizm -- Deska Galtona -- Tylda -- Jakob Bernoulli -- Daniel Bernoulli -- Część wspólna -- Całka niewłaściwa -- Matematyka dyskretna -- Relacja dobrze ufundowana -- Relacja słabo konfluentna -- Relacja silnie konfluentna -- Postać normalna (matematyka) -- Klauzula dualna -- Dysjunkcyjna postać normalna -- Koniunkcyjna postać normalna -- Formuła logiczna -- Teoria obliczeń -- Operator paradoksalny -- Problem spełnialności -- Czołowa postać normalna -- Słaba czołowa postać normalna -- Graf (matematyka) -- Drzewo (matematyka) -- Las (matematyka) -- Całkowanie przez części -- Całkowanie przez podstawienie -- Struktura matematyczna -- Ciąg Cauchy’ego -- Mongołowie -- Donald Knuth -- Przestrzeń zupełna -- Nieskończoność -- Rachunek różniczkowy i całkowy -- Ekstremum funkcji -- Pochodna cząstkowa -- Wielomian -- Miejsce zerowe -- Stopień wielomianu -- Metoda numeryczna -- Otoczenie (matematyka) -- Szybka transformacja Fouriera -- Arytmetyka modularna -- Logarytm dyskretny -- Blum Blum Shub -- Rozkład na czynniki -- Funkcja odwrotna -- Pochodna kierunkowa -- Analiza matematyczna -- Twierdzenie Lagrange’a (teoria grup) -- Twierdzenie Lagrange’a (rachunek różniczkowy) -- Miara (matematyka) -- Funkcja okresowa -- Przedział (matematyka) -- Reprezentacja grupy -- Homomorfizm -- Teoria grup -- Przestrzeń euklidesowa -- Przestrzeń zwarta -- SOAP -- Zbiór domknięty -- Zbiór gęsty -- Teoria gier -- Scheme -- Wet za wet (teoria gier) -- Dylemat więźnia -- Gracz racjonalny -- Obietnica (teoria gier) -- Gracz -- Strategia mieszana -- Strategia dominująca -- Zdarzenia losowe niezależne -- Rozkład geometryczny -- Silnia -- Teoria użyteczności -- Przestrzeń ośrodkowa -- Giuseppe Peano -- Przemienność -- John Forbes Nash -- Wartość oczekiwana -- Conference on Automated Deduction -- CADE ATP System Competition -- Multizbiór -- Rozstrzygalność -- Równość (matematyka) -- Paramodulacja -- Subsumpcja (matematyka) -- Mediana -- Tożsamości trygonometryczne -- Gra o sumie stałej -- Głosowanie taktyczne -- Fizyka matematyczna -- Tensor -- Spinor -- Biomatematyka -- Stabilność struktury (statystyka) -- Logo (język programowania) -- Krata (matematyka) -- Liczby względnie pierwsze -- Algebra Boole’a -- Przestrzeń liniowa -- Lukier składniowy -- Odległość -- Problemy Hilberta -- Miara Lebesgue’a -- Przestrzeń probabilistyczna -- Tablice rejestracyjne w Polsce -- Dystrybuanta -- Linia geodezyjna -- Wzór Taylora -- Funkcja wykładnicza -- Funkcja stała -- JavaScript -- M4 (informatyka) -- Term -- Indeksowanie termów -- Drzewo dyskryminacyjne (teoria obliczeń) -- Substitution tree -- Indukcja strukturalna -- Lemat Königa -- Zbiór Hintikki -- Dysjunkcyjny operator binarny -- Koniunkcyjny operator binarny -- Tableau (system dowodzenia twierdzeń) -- System Hilberta -- Wnioskowanie w tył -- Schemat aksjomatu -- Dedukcja naturalna -- Procedura Davisa-Putnama -- Suwak logarytmiczny -- Paradoks dnia urodzin -- Teoria pierścieni -- Stała (matematyka) -- Model Herbranda -- Twierdzenie o zwartości -- Kwantyfikator ogólny -- Kwantyfikator egzystencjalny -- Forma preneksowa -- Skolemizacja -- Jacques Herbrand -- Uniwersum Herbranda -- Argumentowość -- Symbol funkcyjny -- Dodawanie -- Rozwinięcie Herbranda -- Twierdzenie Herbranda -- Twierdzenie Craiga -- Gra w cykora -- Równowaga Nasha -- Szereg (matematyka) -- Zbiór borelowski -- Prawa Keplera -- Ciało zbiorów -- Teoria modeli -- RPG (język programowania) -- System typów ML -- Standard Template Library -- Teoria (logika) -- Język (logika) -- Szereg rozdzielczy -- 0 (liczba) -- Dangling else problem -- Gramatyka bezkontekstowa -- Ciąg Fibonacciego -- Drzewo wywołań funkcji -- Skutek uboczny (informatyka) -- Przestrzeń spójna -- Prawo wielkich liczb -- QuakeC -- Centralne twierdzenie graniczne -- Nostradamus -- Moduł (matematyka) -- Teoria modułów -- Louis Armstrong -- Walec (bryła) -- Prostokąt -- Szyfr przestawieniowy -- Algebra uniwersalna -- Zbiór wielorodzajowy -- Eudoksos z Knidos -- Minor -- Metoda Karnaugha -- Walt Disney -- Eksploracja danych -- Funkcja boolowska -- Rozkład brzegowy -- Wariancja -- Kostka boolowska -- Aleksander Wolszczan -- Stała Eulera -- Hipoteza Goldbacha -- Estymator -- Podgraf -- Squeak -- Gemstone Smalltalk -- Brzeg (matematyka) -- Moment pędu -- Logarytm -- Optymalizacja -- Badania operacyjne -- Programowanie liniowe -- 1000 (liczba) -- 10 (liczba) -- 13 (liczba) -- Sodipodi -- Tuzin -- Kopa (liczba) -- Gros -- Geometria algebraiczna -- Algebra liniowa -- Optymalizacja (matematyka) -- Teoria dowodu -- Mendel -- Jeden dzieli drugi wybiera -- George Boole -- Odwołania znakowe SGML -- Algorytm genetyczny -- Paradoks Newcomba -- Friedrich Wilhelm Bessel -- Concurrent Versions System -- Równoległobok -- Reguła de l’Hospitala -- Przestrzeń Hilberta -- Tysiączna -- Niels Henrik Abel -- Ciąg arytmetyczny -- Qt -- Ciąg geometryczny -- Średnia arytmetyczna -- Tensor metryczny -- Średnia geometryczna -- Średnia harmoniczna -- Średnia kwadratowa -- Średnia -- Nierówności między średnimi -- Funkcja charakterystyczna (teoria prawdopodobieństwa) -- Iloczyn skalarny -- Skierowany graf acykliczny -- Whitespace -- Grafika fraktalna -- Trapez -- Częstotliwość -- Opcja europejska -- Opcja kupna -- Opcja sprzedaży -- Wzór Blacka-Scholesa -- Przestrzeń Banacha -- Wartość bezwzględna -- Twierdzenie o czterech barwach -- Przekształcenie liniowe -- Kurtoza -- Problem NP -- Złożenie funkcji -- Podgrupa -- Romb -- Grupa permutacji -- Funkcja liniowa -- Funkcja kwadratowa -- Zasadnicze twierdzenie algebry -- Wykres funkcji -- Funkcja monotoniczna -- Proporcjonalność prosta -- Proporcjonalność odwrotna -- Oś liczbowa -- Obszar -- Kresy dolny i górny -- Kryteria zbieżności szeregów -- Szereg harmoniczny -- Gottlob Frege -- Liczby algebraiczne -- Minuta kątowa -- Stopień (kąt) -- Analiza funkcjonalna -- Dynamika układów -- Funkcja Γ -- Javapedia -- Drzewo rozpinające -- Minimalne drzewo rozpinające -- Minimalizacja funkcji boolowskich -- Algorytm ekspansji -- Johannes Kepler -- Układ współrzędnych -- Teoria rekursji -- Funkcja rekurencyjna -- Matroid -- Teoria kategorii -- Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego -- Algebra ogólna -- Pretty Good Privacy -- Równanie algebraiczne -- Topologia algebraiczna -- Algebra homologiczna -- Równania Maxwella -- Prawda (logika) -- Szyfr Vigenère'a -- Tryliard -- Modelowanie matematyczne -- Percentyl -- Decyl -- Kwartyl -- Kwantyl -- Transformacja Laplace’a -- Liczby urojone -- Rozkład jednostajny ciągły -- Icon -- GNU GRUB -- BitchX -- Funkcja skokowa Heaviside'a -- Szereg geometryczny -- Transformacja Fouriera -- Izoklina -- Izogona -- Agona (kartografia) -- Odwzorowanie kartograficzne -- George Gershwin -- Kąt bryłowy -- Entropia (teoria informacji) -- Rachunek wariacyjny -- Algorytm Prima -- Brachistochrona -- Bob Dylan -- Christiaan Huygens -- Alexander Gode -- Skalar (matematyka) -- Lista domen najwyższego poziomu -- Steve Wozniak -- Chuck Berry -- William Jones (matematyk) -- Liczba przestępna -- James Brown -- Secure Shell -- Kod lotniska IATA -- Szyfr monoalfabetyczny -- Stanley Kubrick -- Aretha Franklin -- B.B. King -- Claude Lévi-Strauss -- Punkt (geometria) -- Dysjunkcja (Sheffera) -- Unified Modeling Language -- Allen Ginsberg -- Paolo dal Pozzo Toscanelli -- Nierówność Czebyszewa -- Ostrosłup -- Algorytm Kruskala -- Jimi Hendrix -- Retoromanie -- Binegacja -- Indykatrysa -- Programowanie logiczne -- Programowanie imperatywne -- Równanie stanu (teoria układów dynamicznych) -- CLU -- Izolinia -- Izosejsta -- Izotera -- Izokryma -- Lemat Kuratowskiego-Zorna -- Centylion -- Półkula -- Lemat -- Stanisław Ulam -- Ideał (teoria pierścieni) -- Ideał maksymalny -- Azymut -- Dustin Hoffman -- Emil Leon Post -- Witold Hurewicz -- Stanisław Saks -- Józef Marcinkiewicz (matematyk) -- Procent -- Promil -- François Viète -- Jean-Charles de Borda -- Ekonometria -- Lord Kelvin -- Zenon z Elei -- Andre Agassi -- Metys -- Uług Beg -- Funkcja Dirichleta -- Czynnik pierwszy -- Wincenty Kowalski -- Sfera -- Kula -- Okrąg -- Odcinek -- Prosta -- Liczba złożona -- Alef -- Jednostka urojona -- Krzywa Jordana -- Łuk regularny -- Krzywa prostowalna -- NUTS -- TERYT -- Rodzina zbiorów -- Odwzorowanie walcowe -- Odwzorowanie stożkowe -- Odwzorowanie azymutalne -- Półprosta -- Odwzorowanie walcowe równoodległościowe -- Odwzorowanie walcowe równopowierzchniowe -- Odwzorowanie walcowe równokątne -- Odwzorowanie azymutalne równopowierzchniowe -- Hardware Description Language -- Czworościan -- Ośmiościan foremny -- Dwunastościan foremny -- Dwudziestościan foremny -- Tetraedr -- Czworościan foremny -- Oktaedr -- Dodekaedr -- Cyclone -- Granica (matematyka) -- Moduł liczby zespolonej -- Równanie różniczkowe -- Porty lotnicze świata -- Czworościan ścięty -- Sześcio-ośmiościan przycięty -- Ośmiościan ścięty -- Dwunastościan ścięty -- Izometria -- Wojciech Brudzewski -- Baza monetarna -- Piotr Wrangel -- Dwudziestościan ścięty -- Graniastosłup -- Antygraniastosłup -- Wielościan -- Bryła wypukła -- Wielościan półforemny -- Wielokąt foremny -- Kąt wewnętrzny -- Oktawy Cayleya -- Bit na sekundę -- Just another Perl hacker -- Klasa (programowanie obiektowe) -- Tag (znacznik) -- Twierdzenie Talesa -- Jądro (algebra liniowa) -- Kąt -- Kąt prosty -- Wnętrze (matematyka) -- Zewnętrze -- Trójkąt równoboczny -- Obwód (geometria) -- Sześciokąt -- Trójkąt równoramienny -- Trójkąt prostokątny -- Przekątna -- Prostopadłościan -- Elipsa -- Okrąg opisany na wielokącie -- Okrąg wpisany -- Kula wpisana -- Kula opisana -- Powierzchnia wielościenna -- Bryła geometryczna -- Parabola (matematyka) -- Pole powierzchni -- Suma zbiorów -- Zbiory rozłączne -- Różnica zbiorów -- Wysokość trójkąta -- Bryła niewypukła -- Potęgowanie -- Pierwiastkowanie -- Pierwiastek kwadratowy -- Pierwiastek sześcienny -- Christian Andreas Doppler -- Odejmowanie -- Mnożenie -- Zdanie logiczne -- Średnica -- Promień (geometria) -- Twierdzenie o trzech ciągach -- Wielościan dualny -- Jerzy Kosiński -- Równoległościan -- Krawędź (stereometria) -- Romboedr -- Wyrażenie algebraiczne -- Tożsamość algebraiczna -- Przekształcenie tożsamościowe -- Pierwiastnik -- Wyznacznik -- Pola Negri -- Miejsce geometryczne -- Siatka wielościanu -- Proof-Carrying Code -- Procent (symbol) -- Produkt krajowy brutto -- Aleuci -- Judith Butler -- Ściana (stereometria) -- Indeks siły -- Synchronized Multimedia Integration Language -- Document Type Definition -- XUL -- Resource Description Framework -- Bomba kryptologiczna -- Extensible Stylesheet Language -- Pęd (fizyka) -- Gry hazardowe -- INTERCAL -- Krzywa popytu -- Granica funkcji -- Zbieżność według rozkładu -- Marcin Król z Żurawicy -- Roman Żuliński -- BASIC -- GW BASIC -- Funkcja jednostajnie ciągła -- Postać Newtona wielomianu -- Różnica dzielona -- Twierdzenie Stone’a-Weierstrassa -- Aproksymacja jednostajna -- Ortogonalizacja Grama-Schmidta -- Funkcje trygonometryczne -- Aproksymacja średniokwadratowa -- Cykl Hamiltona -- Cykl Eulera -- Problem NP-trudny -- Delta Diraca -- Atari BASIC -- Twierdzenie Knastera-Tarskiego o punkcie stałym -- 4GL -- Karol Borsuk -- Graf skierowany -- John von Neumann -- Grad (kąt) -- Amos (język programowania) -- Commodore BASIC -- Flathead -- Dakotowie -- Odżibwejowie -- Kri -- Wrony (Indianie) -- Czarne Stopy (Siksika) -- Czirokezi -- Lisy (Indianie) -- Coeur d’Alene (Indianie) -- Acoma -- Arapaho -- Apacze -- Assiniboinowie -- ECMAScript -- Janusz Onyszkiewicz -- Dyskretna transformata Fouriera -- Rozkład gamma -- Równanie Schrödingera -- Równanie falowe -- Koło wielkie -- Układ współrzędnych kartezjańskich -- Odcięta -- Rzędna -- Klika (teoria grafów) -- Nierówność -- Najmniejsza wspólna wielokrotność -- Różnica zdarzeń -- Funkcja signum -- Styczna -- Logarytm dziesiętny -- Logarytm naturalny -- Janet Jackson -- Mathematica -- GNU Octave -- Henry Briggs -- Podłoga i sufit -- John Napier -- Logarytm binarny -- Prawdopodobieństwo warunkowe -- Zbiór wypukły -- Googol -- Algorytm faktoryzacji rho Pollarda -- Implikant funkcji boolowskiej -- Implikant prosty -- Kostka Mengera -- Ernest Jan Biron -- Przestrzeń trójwymiarowa -- Symbol Newtona -- Wariacja bez powtórzeń -- Wariacja z powtórzeniami -- Sześćdziesiątkowy system liczbowy -- XMMS -- Baza Herbranda -- Atabaskowie -- Simula -- Eiffel (język programowania) -- Twierdzenie Noether -- Odchylenie standardowe -- Znak liczby -- Miwok -- Ewolwenta -- Krzywa -- Kwadrat -- Sześcian (geometria) -- Lista krzywych -- Krzywa Béziera -- Alicja Bachleda-Curuś -- Krzywa stożkowa -- Równoległość -- Kierunek -- Krzywa drugiego stopnia -- Powierzchnia stożkowa -- Powierzchnia -- Indeks siły Shapleya-Shubika -- Bantu -- Równanie stanu (termodynamika) -- Rudolf Carnap -- Funkcje hiperboliczne -- Inuit -- Asymptota -- Hiperbola (matematyka) -- Kopuła (matematyka) -- Kwadrat jednostkowy -- Sześcian jednostkowy -- Szyfr polialfabetyczny -- Granica lewostronna -- Granica prawostronna -- Deltoid -- Ułamek -- Statystyka (funkcja) -- Sieć neuronowa -- Kwaterniony -- Układ równań -- Symetria figury -- Symetria osiowa -- Dominanta (statystyka) -- Wielokrotność -- Miara kąta -- Test Lucasa-Lehmera -- Mandanowie -- Daniel Kahneman -- George Soros -- Zdarzenie losowe niemożliwe -- Zdarzenie losowe pewne -- Przystawanie (geometria) -- Dwumian Newtona -- Forma zdaniowa tożsamościowa -- Forma zdaniowa sprzeczna -- Irokezi -- Liczby kwantowe -- PuTTY -- VHDL -- Długość Plancka -- Macierz Jacobiego -- Środek ciężkości -- Środek masy -- Przeciwobraz -- Emanuel Lasker -- Wymiar (matematyka) -- Kombinacja liniowa -- Liniowa niezależność -- Funkcja wzajemnie jednoznaczna -- Druga pochodna -- Funkcja ograniczona -- Środek odcinka -- Funkcja pierwotna -- Łączność (matematyka) -- Argument liczby zespolonej -- Funkcja całkowalna -- Twierdzenie sinusów -- Wzór de Moivre’a -- Wzory Viète’a -- Małe twierdzenie Fermata -- Warunek konieczny -- Warunek wystarczający -- Trójkąt Pascala -- Pochodna formalna -- Aksjomat ciągłości -- Zbiór ograniczony -- Twierdzenie Snelliusa -- Aproksymacja -- Krzywa łańcuchowa -- Twierdzenie Carnota -- Twierdzenie cosinusów -- Ciąg harmoniczny -- Przestrzeń funkcyjna -- Funkcja różniczkowalna -- Funkcja homograficzna -- Dwusieczna kąta -- Funkcja potęgowa -- Funkcje cyklometryczne -- Złoty podział -- Dynamiczne równanie ruchu -- Produkt krajowy netto -- Funkcje elementarne -- Iloraz różnicowy -- Średnia czasowa -- Błąd pomiaru -- Efekt motyla -- Charles Babbage -- Tytus Babczyński -- Pęk prostych -- Transpozycja (matematyka) -- Funkcja przedziałami liniowa -- Sofia Coppola -- Punkt skupienia zbioru -- Nierówność Cauchy’ego-Schwarza -- Ada Lovelace -- Równanie kwadratowe -- Mikołaj Kopernik -- Zbiór skończony -- Odwzorowania otwarte i domknięte -- Funkcja algebraiczna -- Szablon (C++) -- C++ Builder -- Dzielnik zera -- Rozkład hipergeometryczny -- Środkowa trójkąta -- Antylogarytm -- Hipocykloida -- Twierdzenie Kopernika -- Epicykloida -- Kardioida -- Masa spoczynkowa -- Przestrzeń (matematyka) -- Noam Chomsky -- Średnia po stanach -- Robert De Niro -- Grupa symetrii -- Prawa De Morgana -- Kąty naprzemianległe -- Proste równoległe -- Macierz hermitowska -- Kąt wpisany -- Kąt środkowy -- Macierz transponowana -- Ślimak Pascala -- Dywergencja -- Operator nabla -- Rotacja -- Iloczyn wektorowy -- Macierz zerowa -- Gramatyka regularna -- Gaspard-Gustave Coriolis -- Równanie własne -- Geoida -- Izohela -- Izohieta -- Równanie van der Waalsa -- Cykliczny kod nadmiarowy -- PhpBB -- Bc (Unix) -- HLA (język programowania) -- Teoria superstrun -- Gramatyka formalna -- Deterministyczny automat skończony -- Symbol startowy -- Postać normalna Chomsky’ego -- Aksjomaty przeliczalności -- Pole wektorowe -- Pole skalarne -- Wzór Eulera -- Postać normalna Greibach -- Ósemkowy system liczbowy -- Analiza harmoniczna -- Lemat o pompowaniu dla języków bezkontekstowych -- Lemat Ogdena -- Hierarchia Chomsky’ego -- Lemat o pompowaniu dla języków regularnych -- Sortowanie leksykograficzne -- Elipsoida -- Zdzisław Krygowski -- Twierdzenie Arrowa -- Izotacha -- Logika temporalna -- GNU Privacy Guard -- Powatanowie (federacja plemion indiańskich) -- Dawid Janowski -- Czasza kuli -- Kryptologia kwantowa -- Dobór losowy -- Cykloida -- Geometria euklidesowa -- Filtr o skończonej odpowiedzi impulsowej -- Informacja kwantowa -- Niedeterministyczny automat skończony -- Zbiór potęgowy -- Determinizacja automatu skończonego -- Edward Piszek -- Odwzorowanie azymutalne równoodległościowe -- Macierz unitarna -- Ślad (algebra liniowa) -- Strategia stabilna ewolucyjnie -- Macierze Pauliego -- Claude E. Shannon -- Gramatyka kontekstowa -- Torus (matematyka) -- Perceptron -- MetaPost -- Inferencja gramatyki -- Automat Büchiego -- Sprzężenie zespolone -- Kąt między prostą i płaszczyzną -- Geometria wykreślna -- Kwadratura koła -- Albert Axelrod -- Równanie Naviera-Stokesa -- Operator modalny -- Funkcja wielu zmiennych -- Punkt przegięcia -- Wypukłość funkcji -- Funkcja wymierna -- Lionel Kieseritzky -- Samuel Reshevsky -- Algorytm CYK -- 3DES -- Tryb elektronicznej książki kodowej -- Średnia logarytmiczna -- GLib -- ElGamal -- Szyfr blokowy -- Chińskie twierdzenie o resztach -- Weryfikacja hipotez statystycznych -- Subversion -- Reszta kwadratowa -- Symbol Legendre'a -- Symbol Jacobiego -- Szyfr strumieniowy -- Huroni -- Figury podobne -- Zdarzenie losowe przeciwne -- Zbiór nieprzeliczalny -- Podprzestrzeń liniowa -- Krzywa Phillipsa -- Mnożenie przez skalar -- Liczby p-adyczne całkowite -- Rezolwenta -- Programowanie funkcyjne -- Proporcja (sztuka) -- Prawo podwójnej negacji -- Zdarzenia losowe rozłączne -- Suma zdarzeń -- Logarytm całkowy -- VBScript -- Juliusz Rómmel -- Jednokładność -- Symetralna odcinka -- Test statystyczny -- Rozkład prawdopodobieństwa -- Wampanoagowie -- Paocheng Tao Jen -- Test istotności dla wartości średniej populacji -- Data Encryption Standard -- Ciąg podstawowy -- Test serii -- Funkcja jednej zmiennej -- Funkcja mierzalna -- Obraz i przeciwobraz -- Zbiór wszędzie gęsty -- Zbiór doskonały -- James Stirling (matematyk) -- Demografia Francji -- Tensor sztywności -- Steven Pinker -- Kąt dwuścienny -- Półpłaszczyzna -- Jednomian -- Eclipse -- Majoryzacja -- DESX -- Kazachowie -- Polimorfizm (informatyka) -- Pierścień kołowy -- Diofantos -- Pierre Bézier -- Estée Lauder -- Ułamek dziesiętny -- Kod kreskowy -- Nierówność Markowa -- Podobieństwo -- Rozkład Fishera-Tippetta -- Nierówność trójkąta -- Nieskończenie małe -- Przekształcenie geometryczne -- National Security Agency -- Paul Wolfowitz -- Kąt skierowany -- Niewiadoma -- Nierówność Bernoulliego -- Równanie liniowe -- Grupa cykliczna -- Równania równoważne -- Paradoks zbioru wszystkich zbiorów -- Wzór trapezów -- Reguła łańcuchowa -- Algorytm Dijkstry -- Twierdzenie Cauchy’ego (rachunek różniczkowy) -- Działanie dwuargumentowe -- Earth Simulator -- Metoda D’Hondta -- Ułamek dziesiętny nieskończony -- Zbigniew Brzeziński (politolog) -- Funkcje specjalne -- Carrefour -- Billy Joel -- Trygonometryczne wzory redukcyjne -- Płaszczyzna -- Antynomia Russella -- Principia mathematica -- Advanced Encryption Standard -- RSA (kryptografia) -- Kleptografia -- Atak man in the middle -- Kąt zewnętrzny -- Geometria analityczna -- Linia środkowa -- Objętość (matematyka) -- Punkt stacjonarny -- Baza (przestrzeń liniowa) -- ISO 3166-1 -- Rozdzielność -- Algonkinowie -- Element neutralny -- Funkcja tożsamościowa -- Test zgodności chi-kwadrat -- Element odwrotny -- Ève Curie -- Kolineacja perspektywiczna -- Bifurkacja (matematyka) -- MathML -- Alfred North Whitehead -- XML Schema -- Układ równań liniowych -- Liczby bliźniacze -- Podstawowe twierdzenie arytmetyki -- Dowód nie wprost -- Symbol Kroneckera -- Stanisław Barańczak -- Forma liniowa -- Blowfish -- Baza przestrzeni topologicznej -- Generator liczb pseudolosowych -- Podbaza przestrzeni topologicznej -- ReactOS -- Cher -- Sophie Germain -- Matematyka finansowa -- ISO 3166-2 -- Funkcja dzeta Riemanna -- Interpolacja (matematyka) -- Joseph Louis Lagrange -- Metryka Hausdorffa -- Symetria środkowa -- Ernst Eduard Kummer -- Protokół Diffiego-Hellmana -- Programowanie proceduralne -- MATLAB -- Reguła Sarrusa -- Splot (analiza matematyczna) -- Augustin Louis Cauchy -- Kąt wielościenny -- Ułamek łańcuchowy -- Obliczenia symboliczne -- Maxima -- Wycinek kołowy -- Isaac Asimov -- Derive -- William Schelter -- ALGOL -- Graf planarny -- Christina Ricci -- Notacja BNF -- Kod NATO -- 6 (liczba) -- Wine -- Podpis cyfrowy -- Ortocentrum -- Jean le Rond d’Alembert -- Statystyka matematyczna -- Władysław Bortnowski -- EBIT -- Wzrost wykładniczy -- Całka powierzchniowa -- Funkcja pusta -- Narodowy Spis Powszechny 2002 -- BCPL -- Obiektowy model dokumentu -- Porządek leksykograficzny -- Daniel Libeskind -- Tupac Shakur -- Programowanie intencyjne -- Własność Darboux -- Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych -- Hipoteza Riemanna -- Leon Chwistek -- Tadeusz Banachiewicz -- Samuel Dickstein -- Józef Hoene-Wroński -- Zygmunt Janiszewski -- Władysław Orlicz -- Antoni Zygmund -- Liczby Fermata -- Liczba doskonała -- Dagurowie -- Współczynnik korelacji Pearsona -- Współczynnik korelacji -- J.D. Salinger -- Programowanie agentowe -- Konkatenacja -- Ahmes -- Aksjomat Archimedesa -- Aksonometria -- Muhammad ibn Musa al-Chuwarizmi -- Funkcje hiperboliczne odwrotne -- Funkcja Riemanna -- Obrót -- Punkt stały -- Darren Aronofsky -- Dzielenie sekretu -- MD5 -- Nautilus (program) -- Apoloniusz z Pergi -- Apotema -- Quanta Plus -- Elżbieta Chojnacka -- Amaya -- Schemat Hornera -- RTTI -- Teoria miary -- Nvu -- Bluefish -- Screem -- Jan Śniadecki -- Trójkąt sferyczny -- Marcin Poczobutt-Odlanicki -- James Pawelczyk -- Leelee Sobieski -- Stan Musial -- Włodzimierz Krzyżanowski -- Eugenio Beltrami -- Bernoulli -- MD4 -- Johann Bernoulli -- Joseph Louis François Bertrand -- Étienne Bézout -- Bhaskaraćarja -- Mieczysław Biernacki (matematyk) -- Fred Astaire -- János Bolyai -- Bernard Bolzano -- Rafael Bombelli -- Nawahowie -- John Dingell -- Arshile Gorky -- XSL Transformations -- Geokodowanie -- Izohalina -- Émile Borel -- Nicolas Bourbaki -- Jan Brożek -- Moritz Benedikt Cantor -- Constantin Carathéodory -- Girolamo Cardano -- Lazare Nicolas Marguerite Carnot -- Bonaventura Cavalieri -- Arthur Cayley -- Omar Chajjam -- Elwin Bruno Christoffel -- Ciąg Eulera -- Ciąg funkcyjny -- Cięciwa -- Cysoida Dioklesa -- Richard Dedekind -- Gérard Desargues -- Peter Gustav Lejeune Dirichlet -- Dwumian -- Epitrochoida -- Hipotrochoida -- Ewoluta -- Paul Erdős -- Linia śrubowa -- Lodovico Ferrari -- Liczba Erdősa -- Twierdzenie Regiomontana -- Scipione del Ferro -- Sinclair BASIC -- Fibonacci -- Tekst jawny -- International Data Encryption Algorithm -- Kod lotniska ICAO -- OpenPGP -- Sieć zaufania -- XML Base -- Nemerle -- Steven Adler -- Kolizja (kryptografia) -- Preimage resistance -- Second preimage resistance -- George Green -- Richard von Mises -- Kowariancja -- Harrison Ford -- Stanisław Mazur -- Stephen Smale -- Medal Fieldsa -- Leon Max Lederman -- Jack Steinberger -- Hipoteza statystyczna -- Wnioskowanie statystyczne -- Estymacja -- Estymacja punktowa -- Lars Ahlfors -- Laurent Schwartz -- René Thom -- Michael Atiyah -- Międzynarodowa Unia Matematyczna -- Alan Baker -- Enrico Bombieri -- Alain Connes -- Simon Donaldson -- Rozmaitość różniczkowa -- Rozmaitość topologiczna -- Moment (matematyka) -- Moment centralny -- Hiperboloida -- Przekształcenie afiniczne -- Henri Poincaré -- Roald Hoffmann -- Lista kodów krajowych używanych w sporcie -- Bracia Marx -- XLink -- Leonid Kantorowicz -- XForms -- Edytor HTML -- JEdit -- Andriej Markow (starszy) -- Andriej Markow (młodszy) -- John Charles Fields -- Ferdinand Georg Frobenius -- Teoria potencjału -- Zagadnienie brzegowe -- Krystyna Kuperberg -- X.509 -- Układ dynamiczny -- Bronisław Knaster -- Karl Johannes Herbert Seifert -- Krystyna Łybacka -- Fundacja Kościuszkowska -- Fundacja Alfreda Jurzykowskiego -- Włodzimierz Kuperberg -- Greg Kuperberg -- Icy Tower -- Meet in the middle -- Szyfr podstawieniowy -- Tryb wiązania bloków zaszyfrowanych -- George Stibitz -- Poziom bezpieczeństwa -- Atak ze znanym tekstem jawnym -- Atak z szyfrogramem -- Atak brute force -- Jerry Goldsmith -- Optimum Pareto -- Karta kryptograficzna -- Kryptosystem -- S-Box -- Edmund Gunter -- Tryb sprzężenia zwrotnego szyfrogramu -- OFB -- CTR (tryb licznikowy) -- Wilhelm Schickard -- William Oughtred -- Amédée Mannheim -- Digital Signature Algorithm -- Estymacja przedziałowa -- HomeSite -- Samuel Morland -- Giovanni Poleni -- Certyfikat klucza publicznego -- Polityka certyfikacji -- Julian Schwinger -- Lista unieważnionych certyfikatów -- Infrastruktura klucza publicznego -- FEAL -- Proces stochastyczny -- Własność Markowa -- Tcpdump -- Joaquin Phoenix -- Mark Spitz -- OCR -- Częstość (matematyka) -- Prawdopodobieństwo a posteriori -- Prawdopodobieństwo a priori -- Andriej Kołmogorow -- Badanie statystyczne -- Cecha statystyczna -- Rozkład empiryczny -- Miara rozkładu -- Miara położenia rozkładu -- Miara zróżnicowania rozkładu -- Miara klasyczna rozkładu -- Miara asymetrii rozkładu -- Miara koncentracji rozkładu -- Lewis Carroll -- Histogram -- Leonardo Torres y Quevedo -- Perl golf -- Zobowiązanie bitowe -- Podpisywanie kontraktów -- Regiomontanus -- Wielobok liczebności -- Krzywa liczebności -- Rozstęp -- Rozstęp ćwiartkowy -- Odchylenie ćwiartkowe -- Trzeci moment centralny -- Współczynnik asymetrii -- Współczynnik skośności -- Statystyka opisowa -- Sekcja krytyczna -- Kod bajtowy -- Parrot -- Erik Ivar Fredholm -- Przedział ufności -- Kod bajtowy Perla -- Pafnutij Czebyszow -- Condoleezza Rice -- William Stanley Jevons -- Integraf -- 7 (liczba) -- Równanie Bernoulliego -- Samuel Eilenberg -- Mark Kac -- Grigorij Perelman -- Jean Frédéric Frenet -- Problem ucztujących filozofów -- CPP (preprocesor) -- Identyfikacja systemu -- Kod pocztowy -- Walther Bothe -- Frank Sinatra -- Charles Bukowski -- Punkt procentowy -- Prince -- Monomorfizm -- Zbiór Vitalego -- Funkcja logarytmiczna -- Elmer Bernstein -- Derrick Henry Lehmer -- Rozkład beta -- Teoria decyzji -- Problem decyzyjny -- Decydent -- Sytuacja decyzyjna -- Decyzja (matematyka) -- Model decyzyjny -- Proces decyzyjny -- Decyzja dopuszczalna -- Pewność (teoria decyzji) -- Ryzyko -- Niepewność -- Warunek ograniczający decyzję -- Decyzja optymalna -- Kryterium oceny decyzji -- Mod perl -- Stan natury (teoria decyzji) -- Alonzo Church -- Eurobarometr -- Europejski Urząd Statystyczny -- Metoda Monte Carlo -- Drzewo decyzyjne -- Kryterium podejmowania decyzji -- Kryterium Hurwicza -- Kryterium Walda -- Max Born -- Reinhard Selten -- Kryterium Savage’a -- Kryterium Laplace’a -- Programowanie matematyczne -- Warunek Lipschitza -- Semafor (informatyka) -- Pure Data -- Problem P -- Dopełnienie zbioru -- Rekurencja ogonowa -- D (język programowania) -- Odchylenie bezwzględne -- Średnie odchylenie bezwzględne -- Analiza wariancji -- Statystyka pomocnicza -- Statystyka stosowana -- Test dwumianowy -- Twierdzenie Cochrana -- Analiza czynnikowa -- Macierz korelacji -- Kumulanta -- Krzywa podaży -- Zbiór Mandelbrota -- Notacja polska -- Szereg trygonometryczny -- Biuro Szyfrów -- Piet Hein (matematyk) -- Rekursja pośrednia -- Cairo (grafika wektorowa) -- Audacity -- Cyfrowe przetwarzanie sygnałów -- Komutator (matematyka) -- Błąd pierwszego rodzaju -- Homoskedastyczność -- Heteroskedastyczność -- Twierdzenie Darboux -- Cosinusy kierunkowe -- Edytor XHTML -- Edytor XML -- Wektory współliniowe -- Aksjomaty Kołmogorowa -- Błąd drugiego rodzaju -- Błąd trzeciego rodzaju -- Błądzenie losowe -- MPlayer -- Grupa addytywna -- Wzory Cramera -- Szereg czasowy -- Rozkład Cauchy’ego -- Rozkład chi -- Alfred Newman -- BeFunge -- Stanisław Gołąb (matematyk) -- Władysław Gosiewski -- Stanisław Grzepski -- Jacques Salomon Hadamard -- Abenakowie -- William Rowan Hamilton -- Godfrey Harold Hardy -- Helikoida -- Derekursywacja -- Populacja statystyczna -- Populacja skończona -- Populacja nieskończona -- Jednostka statystyczna -- Populacja hipotetyczna -- Populacja standardowa -- Populacja stacjonarna -- Metaanaliza -- GD (oprogramowanie) -- Server Side Includes -- Charles Hermite -- Heron z Aleksandrii -- Arbitraż (ekonomia) -- Hipparchos z Nikei -- Guillaume François Antoine de l’Hospital -- Carl Gustav Jakob Jacobi -- Marie Ennemond Camille Jordan -- Twierdzenie Greena -- Stefan Kaczmarz -- Giovanni Cassini -- Kappa (krzywa) -- Szereg potęgowy -- Destruktor -- Joanna Pacuła -- Równanie różniczkowe Eulera -- Równanie różniczkowe Bernoulliego -- Równanie różniczkowe Clairauta -- Azymut geograficzny -- Azymut magnetyczny -- Kryptoanaliza różnicowa -- Benny Goodman -- Franciszek Kanty Łuczyński -- Andrzej Gołota -- Baruch Goldstein -- JScript -- Kąt poziomy -- Kąt pionowy -- NURBS -- Miara tendencji centralnej rozkładu -- Średnia ważona -- Współczynnik zmienności -- Alternatywa wykluczająca -- Acta Arithmetica -- C Sharp -- Pentagram -- Prawo kontrapozycji -- Fundamenta Mathematicae -- Stefan Mazurkiewicz -- Szereg Fouriera -- Izobata -- Metamatematyka -- Abu al-Wafa -- Rudolph Giuliani -- Geometria hiperboliczna -- EzHTML -- Azymut kartograficzny -- Maple -- Klotoida -- Spirala Cornu -- Izospin -- Algebra Liego -- Adam Adamandy Kochański -- Redundancja -- Różnica wektorów -- Wektor przeciwny -- Łańcuch (teoria prawdopodobieństwa) -- Mikołaj z Kuzy -- IPsec -- Konchoida -- Konchoida Nikomedesa -- Kongruencja (algebra) -- Sofja Kowalewska -- Leopold Kronecker -- Richard Avedon -- Steven Spielberg -- Dane przestrzenne -- Allegro (biblioteka) -- Warstwica -- Martha Stewart -- Augustus De Morgan -- Częstość względna -- George Cukor -- Prawa rachunku zdań -- Christoph Clavius -- Jacques Derrida -- Pochodna zbioru -- Powierzchnia zorientowana -- Punkt asymptotyczny -- Krzywa balistyczna -- Barnett Newman -- Krzywa pogoni -- Krzywa Lissajous -- Jules Antoine Lissajous -- Lisa Murkowski -- Kwadrat magiczny (matematyka) -- Jesse Owens -- Hiperpłaszczyzna -- Edmond Nicolas Laguerre -- Johann Heinrich Lambert -- Incr Tcl -- Konwent Polonia -- Gabriel Lamé -- Superelipsa -- Bruno Abakanowicz -- Frozen Bubble -- CAcert -- Urząd certyfikacji -- Kazimierz Zarankiewicz -- Aleksandr Lapunow -- Logique et Analyse -- Władysław Bortkiewicz -- Prawo wyłączonego środka -- PHP-GTK -- Ncurses -- Henri Lebesgue -- Adrien-Marie Legendre -- Mycin -- Franciszek Leja -- Lemniskata Bernoulliego -- Lemniskata Bootha -- Twierdzenie Cantora-Bernsteina-Schrödera -- Twierdzenie Gödla -- Madhawa z Sangamagramy -- Dynamiczny HTML -- Macierz odwrotna -- Macierz odwracalna -- Rachunek błędów -- Marc Bloch -- Marcel Dassault -- Paradoks Bertranda -- Programowanie zero-jedynkowe -- Kongres Polonii Amerykańskiej -- IP (stopień ochrony) -- Programowanie całkowitoliczbowe -- Numer kierunkowy -- Pierwiastek kwadratowy z 2 -- Granica niewłaściwa funkcji -- Stanisław Leśniewski -- Tullio Levi-Civita -- Viggo Brun -- Liczby Mersenne’a -- Marin Mersenne -- Riccardo Giacconi -- Rosa Parks -- Liczby zaprzyjaźnione -- Marius Sophus Lie -- Ferdinand Lindemann -- Władysław Fiszdon -- Cyfry arabskie -- Charles Sanders Peirce -- Jan Karski -- Joseph Liouville -- Rudolf Lipschitz -- Pierścień lokalny -- Charakterystyka (algebra) -- Simone Signoret -- Kartodiagram -- Kartogram -- Schemat blokowy -- Liść Kartezjusza -- Nikołaj Łobaczewski -- Wireless Markup Language -- Metoda elementów skończonych -- William George Horner -- Międzynarodowy kod samochodowy -- Macierz Hessego -- Wzór Stirlinga -- Wielomiany Legendre'a -- Funkcja Β -- Równanie różniczkowe Poissona -- Równanie różniczkowe Riccatiego -- Problem komiwojażera -- Franco Modigliani -- Koło -- Układ współrzędnych biegunowych -- Spirala Archimedesa -- Równanie różniczkowe Laplace’a -- Rozkład warunkowy -- DOSBox -- Milton Friedman -- Automorfizm -- Endomorfizm -- Algebra nad ciałem -- GNU C Library -- Walidator -- John Edensor Littlewood -- Ludolph van Ceulen -- Równanie Diraca -- Centralizator i normalizator -- Równanie Kleina-Gordona -- Antoni Łomnicki -- PLAN (informatyka) -- Geometria nieeuklidesowa -- Ada (język programowania) -- Twierdzenie Cauchy’ego (teoria grup) -- Twierdzenie Sylowa -- Dziedzina (matematyka) -- P-grupa -- Ekonomia matematyczna -- Podgrupa normalna -- Grupa prosta -- Ideał główny -- Grupa ilorazowa -- Twierdzenie Cayleya -- Ordynacja wyborcza -- Ideał pierwszy (teoria pierścieni) -- Pierścień przemienny -- Twierdzenie Jordana-Höldera -- Ciąg kompozycyjny -- Garbage In, Garbage Out -- Gra sprawiedliwa -- Giuseppe Vitali -- Procent składany -- Sondaż -- Regresja liniowa -- Macierz podstawowa -- Multifunkcja -- Jerzy Łoś (logik) -- Nikołaj Łuzin -- Układ współrzędnych sferycznych -- Colin Maclaurin -- Hipersześcian -- Łuk okręgu -- Izabella Scorupco -- Potęga punktu -- Helena Majdaniec -- Żargon matematyczny -- Gerard Merkator -- Twierdzenie Kuratowskiego -- Homeomorfizm grafów -- Iloczyn zdarzeń -- Edward Marczewski -- Grupa rozwiązalna -- Waluacja dyskretna -- Metoda reprezentacyjna -- Teoria punktu stałego -- Kontrakcja (matematyka) -- Katarzyna Sobczyk -- Nicolas de Condorcet -- Zygmunt Laskowski -- Pierre Louis Maupertuis -- Przestrzeń Hausdorffa -- Rozbicie zbioru -- Trysekcja kąta -- Jan Mikusiński -- EWMA -- Shiing-shen Chern -- Nagroda Shawa -- Thomas Simpson -- Metoda Simpsona -- Przestrzeń T1 -- Abraham de Moivre -- Gaspard Monge -- Twierdzenie Cantora -- Przestrzeń Lindelöfa -- Ernst Leonard Lindelöf -- Periodogram -- Andrzej Mostowski -- Carl Gottfried Neumann -- Jerzy Spława-Neyman -- Nikomedes (matematyk) -- Podwojenie sześcianu -- Metoda najmniejszych kwadratów -- Zasada szufladkowa Dirichleta -- Iterator -- Nomografia -- Wzór Picka -- Tożsamość Lagrange’a -- Tożsamość Czebyszewa -- Twierdzenie Lagrange’a o rozkładach liczb naturalnych -- Reguła śruby prawoskrętnej -- Normalna -- Leonard Adleman -- Serj Tankian -- Michaił Ostrogradski -- Sieczna -- Szum śrutowy -- Ernst Zermelo -- Wyż demograficzny -- Owal Cassiniego -- Owal Kartezjusza -- Paul Cohen -- Pappus z Aleksandrii -- Felix Hausdorff -- Arytmetyka liczb kardynalnych -- Parabola sześcienna -- Paraboloida -- Lagranżjan -- Rzut prostokątny -- Paraboloida obrotowa -- Paraboloida eliptyczna -- Paraboloida hiperboliczna -- Zbiór typu F-sigma -- Twierdzenie Banacha o kontrakcji -- Twierdzenie Banacha o punkcie stałym -- Zbiór typu G-delta -- Punkt bazowy -- Biblioteka standardowa -- LINPACK -- FrontPage Express -- Pidgin -- Wzór Herona -- Przestrzeń regularna -- Nieskończenie wielkie -- Cysoida -- Szereg funkcyjny -- Rozmaitość -- Szereg rozbieżny -- Srinivasa Ramanujan -- Modula -- PL/I -- Metoda (programowanie obiektowe) -- Gzip -- Herman Heine Goldstine -- Dave Lombardo -- Szczytowy stosunek sygnału do szumu -- Stała Feigenbauma -- Korn shell -- Stożek (bryła) -- Obiekt (programowanie obiektowe) -- Józef Puzyna (matematyk) -- Podera -- Jean-Victor Poncelet -- Robert Sheckley -- Antypodera -- Jednostka podstawowa układu SI -- Hermetyzacja (informatyka) -- Csh -- Krzywa eliptyczna -- Frigyes Riesz -- Giovanni Gerolamo Saccheri -- Dokument HTML -- Fortran extended GRAph Algorithmic Language -- JaM -- Giovanni Ceva -- Twierdzenie Cevy -- Java Native Interface -- Java Development Kit -- Hierarchical Music Specification Language -- Twierdzenie Menelaosa -- Diokles (matematyk) -- Karl Weierstrass -- Prawo wzajemności reszt kwadratowych -- Warszawski Indeks Giełdowy -- Konstruktor (programowanie obiektowe) -- Cyril M. Kornbluth -- Arachnophilia -- Java Runtime Environment -- Simon Stevin -- Paolo Ruffini -- Hipokrates z Chios -- Kazimierz Żorawski -- Księżyce Hipokratesa -- JavaHelp -- Wirtualna maszyna Javy -- Heinrich Eduard Heine -- Twierdzenie Heinego-Borela -- Kwadratura figury geometrycznej -- IronPython -- Chemical Markup Language -- Arystarch z Samos -- Aksjomat nieskończoności -- Rektyfikacja okręgu -- JBoss Application Server -- Common Intermediate Language -- GNU Compiler for Java -- Cyfry znaczące -- Podpierścień -- Dziedzina całkowitości -- Teoria katastrof -- Atak kryptologiczny -- Atak w oparciu o słabość algorytmu -- Atak statystyczny -- GNU Classpath -- Program erlangeński -- Niccolò Tartaglia -- LyX -- Chaos (matematyka) -- Brook Taylor -- Karl Wilhelm Feuerbach -- Okrąg dziewięciu punktów -- Podnormalna -- Podstyczna -- Pygame -- Transformacja Boxa-Mullera -- Złoty prostokąt -- Walerian Sułakowski -- Karl Menger -- Xine -- Kaffe -- KISS (język programowania) -- Hamiltonian -- Biegun (analiza zespolona) -- Dmytro Doncow -- E (język programowania) -- Język maszynowy -- Częstotliwość Nyquista -- Bod -- DocBook -- Antynomia klas samozwrotnych -- Klasa (matematyka) -- José Echegaray -- Metoda eliminacji Gaussa -- Problem najkrótszej ścieżki -- RADIUS -- Algorytm Bellmana-Forda -- Frank Ramsey -- Stożek ścięty -- Twierdzenie Hahna-Banacha -- Polska Klasyfikacja Działalności -- Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług -- Statystyczne klasyfikacje gospodarcze -- Klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy -- Algorytm Floyda-Warshalla -- Odległość Levenshteina -- Logicyzm -- Formalizm (matematyka) -- Intuicjonizm (matematyka) -- Leopold Vietoris -- Poziom istotności -- RC5 -- Lazarus (środowisko programistyczne) -- Larry King -- Dowód niekonstruktywny -- Dowód wprost -- Lana i Lilly Wachowski -- Dowód indukcyjny -- GNUnet -- Ludność Poznania -- Visual Objects -- Postać Jordana -- Operatory kreacji i anihilacji -- Operator liczby cząstek -- Szyfr na krzywych eliptycznych -- Adobe Dreamweaver -- Noah Wyle -- Wacław Jędrzejewicz -- Translacja (matematyka) -- Ceteris paribus -- Agner Krarup Erlang -- Zend Engine -- Dopełnienie algebraiczne -- Działanie algebraiczne -- ClamAV -- Symbol Leviego-Civity -- Wet za dwa wety -- Szachownica Polibiusza -- REBOL -- Protokół kryptograficzny -- BCMath -- Pawło Szandruk -- Metoda Boocha -- Zlib -- Twierdzenie Hilberta o bazie -- Twierdzenie Wilsona -- Remote Method Invocation -- Odległość Hamminga -- Aksjomaty oddzielania -- Filtr Kalmana -- Transmitancja operatorowa -- OPML -- Michelin (przedsiębiorstwo) -- Rzut środkowy -- Grupa Galileusza -- Rzut (geometria) -- Rzutnia (geometria) -- OpenDocument -- Liczby pseudopierwsze -- Harmonika (matematyka) -- Murray Rothbard -- BBCode -- Gęstość zmiennej losowej -- Rzut równoległy -- Macierz dołączona -- Grupa obrotów -- Funkcja zaprzyjaźniona -- Klasa zaprzyjaźniona -- Wnioskowanie -- Element macierzowy operatora -- Unlambda -- Stunnel -- Przetwornik analogowo-cyfrowy -- Twierdzenie Steinera (mechanika) -- Diet libc -- DVI (plik TeX) -- Operacje elementarne -- Macierz schodkowa -- Miara skończona -- Jikes -- Indeksacja -- GAP (oprogramowanie) -- WIG20 -- Operator rzutowy -- Miara zewnętrzna -- Przestrzeń Foka -- Twierdzenie Kroneckera-Capellego -- Miara zupełna -- Lista inicjalizacyjna konstruktora -- Duan Xuefu -- Sedna (bogini) -- Witold Pogorzelski -- Lew Pontriagin -- Édouard Lucas -- Pryzmatoid -- System resztowy -- Arthur Miller -- Wybór jednokrotny -- Kody NATO samolotów ZSRR -- Punkt regularny -- Punkt osobliwy -- Lwowska szkoła matematyczna -- Punkt nieciągłości -- Juliusz Paweł Schauder -- Herman Auerbach -- Informetria -- XSL Formatting Objects -- Formatting Objects Processor -- Alfredo Capelli -- Logika trójwartościowa -- Michel Rolle -- Stanisław Ruziewicz -- Ciało globalne -- Hippodamos z Miletu -- Włodzimierz Stożek -- Operat losowania -- Billy Wilder -- Microsoft FrontPage -- Object Query Language -- Object Definition Language -- ODQL -- OML -- Metoda wirtualna -- Klasa abstrakcyjna -- Dziedziczenie (programowanie) -- C-HTML -- XHTML Basic -- Ray Manzarek -- Funkcja uwikłana -- XML-RPC -- Lemat Riemanna -- Saxon XSLT -- Michael Jordan -- Ocena ex-ante -- Dziennik Związkowy -- Dwustosunek -- Undecylion -- Wirialne równanie stanu -- René Goscinny -- WDDX -- Ronald Fisher -- Twierdzenie Ostrogradskiego-Gaussa -- Metoda Sainte-Laguë -- Java Platform, Enterprise Edition -- Operator d’Alemberta -- Błąd bezwzględny -- Błąd względny -- Java DataBase Connectivity -- Operator Laplace’a -- DBASE -- Dendrogram -- Funkcjonał -- Katarzyna Figura -- Tensor pola elektromagnetycznego -- Równania Blocha -- Oronteus Finaeus -- Równanie różniczkowe zwyczajne -- Liczba barionowa -- Mrówka Langtona -- Sidney Lumet -- Postulat Euklidesa -- Sylvester Stallone -- Geometria absolutna -- Tensor napięć-energii -- Równanie Kelvina -- David Duchovny -- Twierdzenie Stokesa -- Great Internet Mersenne Prime Search -- Wskaźnik rozwoju społecznego -- Jerzy Gorgoń -- Dyskonto rzeczywiste proste -- Twierdzenie tangensów -- Błąd przybliżenia -- Witelon -- Mieczysław Łazarski -- Edward Otto -- Metoda Hare'a-Niemeyera -- Prosta potęgowa -- GoldWave -- Halt and Catch Fire -- Oś współrzędnych -- Jack Tramiel -- Równanie Clausiusa-Clapeyrona -- Encapsulated PostScript -- Układ współrzędnych horyzontalnych -- Funkcja rozkładu prawdopodobieństwa -- Produkt narodowy brutto -- Szum kwantyzacji -- Rick Rubin -- Wrońskian -- Równania Chapmana-Kołmogorowa -- Bracia Adamowiczowie -- John Wallis -- Jerzy Baksalary -- Równanie Einsteina -- Wektor normalny -- Równanie Redlicha-Kwonga -- Ryszard Horowitz -- Expect -- Olimpiada matematyczna -- Edward Mazur -- Teoria dystrybucji -- Przestrzeń fazowa -- Układ współrzędnych astronomicznych -- Układ współrzędnych równikowych godzinnych -- Zmodyfikowana modulacja częstotliwości -- Rozkład Boltzmanna -- Trójkąty podobne -- Reason -- Ruby Muhammad -- 7-Zip -- Run Length Limited -- Język kompilowany -- Statystyka Fermiego-Diraca -- Zwrot wektora -- UClibc -- Masa Plancka -- Czas Plancka -- Malcolm X -- Równanie Boltzmanna -- Siedemnastokąt foremny -- Edward Moskal -- Cato Guldberg -- Addytywność (fizyka) -- Przestrzeń unitarna -- Fiodor Berg -- Przestrzeń unormowana -- Przestrzeń afiniczna -- Systemy pozycyjne -- Jądro operatora całkowego -- B (język programowania) -- Macierz sprzężona -- Martin Scorsese -- Sprzężenie hermitowskie macierzy -- Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych -- Funkcje eliptyczne -- Apache Tomcat -- Enterprise JavaBeans -- Krzywa Laffera -- Metoda analizy starożytnych -- Daron Malakian -- Shavo Odadjian -- Liczby Bernoulliego -- Elipsoida obrotowa -- Peter S. Beagle -- Telefoniczny kod kraju -- Christopher Paolini -- Konoida -- Wewnętrzna stopa zwrotu -- Beczka (bryła geometryczna) -- Residuum -- Rita Wilson -- Butelka Kleina -- Gene Hackman -- Iloczyn mieszany -- Twierdzenie Hurwitza -- Superpozycja -- Szyfrogram (kryptografia) -- Kąt pełny -- Kąt półpełny -- Kąt zerowy -- Kąt wypukły -- Kąt wklęsły -- Skalar (fizyka) -- Thttpd -- Bryła obrotowa -- Powierzchnia prostokreślna -- Wzór Lorentza-Lorenza -- Samuel L. Jackson -- Universal Description Discovery and Integration -- Business Process Execution Language -- Alan J. Pakula -- Wskaźnik jakości życia -- Dillo -- Kerberos (informatyka) -- Jean-Marie Lustiger -- Adobe Contribute -- PLEX -- Multigraf -- Algorytm najbliższego sąsiada -- Cykl de Bruijna -- Most (teoria grafów) -- Graf spójny -- Graf nieskierowany -- Punkt artykulacji -- Kolorowanie grafu -- Liczba chromatyczna -- Graf podstawowy -- Klasa grafów -- Graf acykliczny -- Graf prosty -- Pętla (teoria grafów) -- Kombinacja z powtórzeniami -- Rdzeń grafu -- Graf hamiltonowski -- Graf krawędziowy -- Europejska Klasyfikacja Działalności -- Indeks chromatyczny -- Stopień grafu -- Stopień wierzchołka -- Krawędź grafu -- Turniej (matematyka) -- Twierdzenie Vizinga -- Dopełnienie grafu -- Graf doskonały -- PEAR -- Grupa diedralna -- Kąt trójścienny -- Graf dwudzielny -- Problem kliki -- Kolorowanie krawędzi -- Twierdzenie proste -- Lista symboli matematycznych -- Wierzchołek izolowany -- Ścieżka Hamiltona -- Graf Petersena -- Talia grafu -- Graf regularny -- Graf kubiczny -- Izomorfizm grafów -- Irssi -- Funkcja częściowa -- Algorytm Fermata -- Przeszukiwanie grafu -- Ch (język programowania) -- Szum biały -- Accor -- Kąt między dwiema krzywymi -- Ezoteryczny język programowania -- Problem Frobeniusa -- Extensible Authentication Protocol -- IEEE 802.11i -- Kograf -- Średnica grafu -- NewsML -- Funkcja Möbiusa -- TrueCrypt -- Płaszczyzna fazowa -- Przecinek -- Nam June Paik -- Stella octangula -- Lotfi Zadeh -- Chrominancja -- Sam Raimi -- Geolokalizacja -- Analiza widmowa -- Anna Chlumsky -- Vaivara (KL) -- Trifolium (krzywa) -- Saunders Mac Lane -- Visual FoxPro -- Kaiserwald (KL) -- Oryginał transformaty -- Natalie Portman -- Algorytm faktoryzacji Shora -- Yehudi Menuhin -- Klasyfikacja Rodzajowa Środków Trwałych -- Klasyfikacja Wyrobów i Usług -- Systematyczny Wykaz Wyrobów -- Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego -- TERC -- SIMC -- BREC -- NOBC -- Ferdynand Zarzycki -- Ortogonalność -- Jerzy Joachim Retyk -- Półoś wielka -- Hopi -- Jerry Seinfeld -- Algorytmika -- Ciało algebraicznie domknięte -- InterPress -- Kauen -- Business Process Modeling Language -- Barbra Streisand -- Aliasing (przetwarzanie sygnałów) -- Reguła prawej dłoni -- Al Pacino -- Problem stopu -- Problem nierozstrzygalny -- Rozwinięcie dziesiętne -- Przebieg zmienności funkcji -- Capital Asset Pricing Model -- APL (język programowania) -- Richard Hamming -- Funkcje Bessela -- Michael Douglas -- Tracker (oprogramowanie muzyczne) -- Twierdzenie Kotielnikowa-Shannona -- Twierdzenie Nyquista-Shannona -- Transformacja Z -- Zmodyfikowana transformata Z -- Scarlett Johansson -- Melissa Gilbert -- Jednostki Plancka -- Relacja spójna -- Język wysokiego poziomu -- Jerzy Kujawski -- Thomas Bayes -- System algebry komputerowej -- Aktuariusz -- Tensor momentu bezwładności -- JBuilder -- Scilab -- Generator Fibonacciego -- Stanley Ketchel -- AutoLISP -- XPath -- Arachne (przeglądarka) -- Jean-Christophe Devaux -- Diagram fazowy (fizyka) -- Pochodna kowariantna -- Liczby czworacze -- Błąd systematyczny -- Hypatia z Aleksandrii -- Konoida paraboli -- Macierz przekształcenia liniowego -- Ładunek Plancka -- Temperatura Plancka -- Energia Plancka -- Regresja (statystyka) -- Proces ergodyczny -- Kryptoanaliza liniowa -- GNU arch -- Polykarp Kusch -- XBRL -- Matt Groening -- Metoda LU -- Eggdrop -- Stała de Bruijna-Newmana -- Analiza przedziałowa -- Wielomian minimalny -- Stała Erdősa-Borweina -- Adam Danielewicz -- Intermitencja -- XMLHttpRequest -- Łańcuch (teoria mnogości) -- Stała Meissela-Mertensa -- Metoda macierzy rzadkich -- Jennifer Connelly -- Stałe Bruna -- Pokrycie zbioru -- Stała Catalana -- Stała Legendre'a -- Abraham Maslow -- Dodawanie z przeniesieniem -- PL/SQL -- Stała Sierpińskiego -- Szyfr Bacona -- LabVIEW -- Układ Lorenza -- OpenGL Shading Language -- Philip Zimbardo -- Sieć radialna -- The Notorious B.I.G. -- Christina Aguilera -- Wskaźnik wolności gospodarczej -- Izochrona -- Twierdzenie Napoleona -- Teon z Aleksandrii -- Elementy -- Barry Goldwater -- Automat Moore’a -- Automat Mealy’ego -- MIDWIG -- Józef Czech (matematyk) -- Macierz Vandermonde'a -- Wielomian nierozkładalny -- Proces Wienera -- Extensible Application Markup Language -- Funkcja totalna -- Twierdzenie Brianchona -- Charles Julien Brianchon -- Obiekty początkowy i końcowy -- Edmund Whittaker -- HPGL -- Funkcja φ -- BitKeeper -- Język interpretowany -- Dylemat społeczny -- Dylemat wspólnego pastwiska -- Historia matematyki -- Redukcja Pohliga-Hellmana -- Kombinacja wypukła -- ActionScript -- Rozwinięcie Laplace’a -- Pęk płaszczyzn -- Przekątna główna macierzy -- Analiza strukturalna sektora -- Wartość bieżąca netto -- Średni ważony koszt kapitału -- Raymond Kurzweil -- Stopa dyskonta -- Andrew Grove -- Leszek Pacholski (ur. 1945) -- DIGIBooster Pro -- Podstawowe twierdzenie rachunku całkowego -- Średnia arytmetyczno-geometryczna -- Moc testu -- Codabar -- PyQt -- PyGTK -- Całki eliptyczne -- Twierdzenie Rao-Blackwella -- S.M.A.R.T. (zarządzanie) -- Algorytm Fleury'ego -- Wskaźniki ekonomiczne -- Mohawkowie -- Generalized Markup Language -- Problem plecakowy -- ISO 3166-2:PL -- Benedykt Castelli -- Autokorelacja -- Aksjomatyka Hilberta -- Moritz Pasch -- Bartel Leendert van der Waerden -- Równanie całkowe -- Równanie całkowe Abela -- Równanie całkowe Volterry -- Równanie całkowe Fredholma -- Ipchains -- Nierówność Krafta-McMillana -- Funkcja η -- Iloczyn Kroneckera -- Genus -- Niezmiennik topologiczny -- Wyrażenie wymierne -- Will Smith -- Szereg Laurenta -- Baza ortonormalna -- Reguła równoległoboku -- Wielowymiarowy rozkład normalny -- Znacznik meta -- Równanie biegunowe krzywej -- Paul Newman -- John Vincent Atanasoff -- Dychotomia -- Zagnieżdżanie czcionek -- Układ współrzędnych walcowych -- Wiersz poleceń -- Interface Description Language -- Alstom -- Siła Plancka -- Metoda kompozycji łacińskiej -- Walter Matthau -- Stopa zysku -- Zbiór induktywny -- Znak wodny -- JavaServer Pages -- Mitchell Jay Feigenbaum -- Zmienna objaśniająca -- Czynnik całkujący -- Wzór Eulera-Maclaurina -- Aksjomaty Zermela-Fraenkla -- Deflator -- Metody Newtona-Cotesa -- Całkowanie numeryczne -- Wzór Wallisa -- Nawias Poissona -- Gęstość Plancka -- VoiceXML -- Linuksowy bufor ramki -- Izograma -- Funkcja tworząca -- Obwiednia -- Wielomiany Hermite'a -- Metoda równego podziału -- RC4 -- Pole tensorowe -- Wielomiany Laguerre'a -- Metoda współczynników nieoznaczonych -- Subiektywna oczekiwana użyteczność -- Cel -- Metoda delficka -- Metoda scenariuszowa -- Woody Allen -- PyKDE -- Równania Hamiltona -- Harmoniki sferyczne -- L-system -- ABAP -- XQuery -- Natężenie Plancka -- Liczby Stirlinga -- Moc Plancka -- Pulsacja Plancka -- Interpolacja liniowa -- Interpolacja kwadratowa -- Liczby Sierpińskiego -- Elementy minimalny i maksymalny -- Macierz klatkowa -- Szereg von Neumanna -- Metalogika -- Równanie różniczkowe Bessela -- Sudoku -- Ciśnienie Plancka -- Napięcie Plancka -- VRML -- Opór Plancka -- Konrad Celtis -- Jeffrey Sachs -- Helena Rubinstein -- Gaderypoluki -- Twierdzenie Taylora -- Sieć Feistela -- MLDonkey -- Promień grafu -- Acentryczność -- Web Ontology Language -- VMPC -- Symbol działania -- Password Authentication Protocol -- Verilog -- Informix-4GL -- Trójkąt liczbowy -- Liczby Eulera -- Potęgi kroczące -- Stowarzyszone funkcje Legendre'a -- Zbiór nigdziegęsty -- Zbiór pierwszej kategorii -- Rzut izometryczny -- Laurence Fishburne -- Web Services Description Language -- Sho Yano -- Rozkład chi kwadrat -- Wydatki krajowe brutto na badania i rozwój -- Nano (program) -- Równanie sześcienne -- Równanie czwartego stopnia -- LALR -- Johan Gielis -- SMETANA -- SMITH (język programowania) -- Programowanie aspektowe -- Mereologia -- XBase -- Query By Example -- Keyword -- Macierz ortogonalna -- Klasa Co-NP -- Linda (język programowania) -- Niezmiennik relatywistyczny -- Witold Milewski (matematyk) -- Tangram -- Al Capone -- AspectJ -- IBM WebSphere Application Server -- Łotysze -- Meta Language -- Analiza wymiarowa -- Teoria podobieństwa -- Produkt narodowy netto -- Serwer aplikacji JEE -- Rachmistrz -- SAS (program) -- TECHWIG -- Instrument pochodny -- Szyfr Playfair -- Związek Narodowy Polski -- Piotr Krystian Domaradzki -- Groucho Marx -- Chico Marx -- Gummo Marx -- Zeppo Marx -- Harpo Marx -- Rzymski system zapisywania liczb -- Józef Kleczyński -- Narodowy algorytm szyfrujący -- Malbolge -- Roman Sikorski -- Tadeusz Pilat -- Całka ruchu -- Konwencja sumacyjna Einsteina -- André Frossard -- JEAN -- PL/M -- Forth -- Układ współrzędnych równikowych -- Elementy najmniejszy i największy -- Otoczka wypukła -- Wymierna krzywa Béziera -- Stanisław Fiszer (architekt) -- Krzywa B-sklejana -- Różnica symetryczna zbiorów -- Współrzędne jednorodne -- Lakunarność -- WxPython -- Rox -- Walter Kotaba -- Avondale (Chicago) -- Wektor wodzący -- Franciszek Spula -- Asterisk -- Shiri Appleby -- Liczba Ferriera -- SeaMonkey -- Q.e.d. -- Stanisław Turski -- Wiktor Buniakowski -- Saharon Shelah -- Władysław Smosarski -- Nancy Sinatra -- Procesor sygnałowy -- Peggy Guggenheim -- SAS (asembler) -- Bugzilla -- Wieże Hanoi -- Twierdzenie Buckinghama -- Digital Signature Standard -- MinGW -- Caspar Wessel -- JAS -- Jan Kowalewski -- Ukryty tekst -- Algorytm in situ -- BizTalk -- Estończycy -- Metoda Newtona -- EbXML -- 3GL -- Regula falsi -- Wskaźnik C/Z -- Kipu -- Cornelius Lanczos -- James Joseph Sylvester -- Analiza głównych składowych -- Twierdzenie Gaussa (algebra) -- OMF -- Spis statystyczny -- Muhammad Ali (amerykański bokser) -- SPARQL -- RDQL -- Dpkg -- Tk -- Macierz incydencji -- Teofil Żebrawski -- Renault -- Transport Layer Security -- Równanie symetryczne -- Common Scrambling Algorithm -- Ludovic Obraniak -- Alfred Rosenberg -- Ujgurzy -- Dev-C++ -- Indeks siły Banzhafa -- Harlan Ellison -- Maciej Głoskowski -- TeaM-TL -- Projekt Venona -- Krakowian -- Jerzy Antczak -- Twierdzenie Goodsteina -- Git (oprogramowanie) -- Signed Document Markup Language -- Bank Internet Payment System -- Qmail -- Macierz Kalmana -- Lemat Lindenbauma -- Łazar Lusternik -- Vito Volterra -- Atak urodzinowy -- Spójna składowa grafu -- LaTeX Editor -- Frank Piasecki -- Joseph Pulitzer -- David Copperfield (iluzjonista) -- Metody Lapunowa -- Twierdzenie Banacha-Steinhausa -- Tablice rejestracyjne w województwie koszalińskim -- Java Platform, Micro Edition -- Widmo macierzy -- Oberon (język programowania) -- Walter A. Shewhart -- Maszyna RAM -- Sarah Bernhardt -- Algorytm Verleta -- Hermann Bondi -- Szyfr Vernama -- Jan Rajewski -- Kawiarnia Szkocka -- Alfred Clebsch -- Peter Falk -- Stała całkowania -- Liczba stopni swobody (statystyka) -- Działanie grupy na zbiorze -- LAPACK -- Stephane du Chateau -- Atraktor -- Obszar krytyczny testu -- Księga Szkocka -- Algorytm pseudowielomianowy -- Szyfr płotkowy -- DBF -- Steve Buscemi -- Connected Limited Device Configuration -- Mobile Information Device Profile -- Java Community Process -- MIDlet -- K Virtual Machine -- Nick Harbaruk -- Multidimensional Expressions -- Fork-bomba -- Robert Dorr -- Szumy (fotografia cyfrowa) -- Field Programmable Analog Array -- Field-programmable gate array -- FontForge -- Ułamek egipski -- Theodore Kaczynski -- John D. Barrow -- Leopold Schulz-Strasznicki -- Supersymetria -- Theodor Kaluza -- Supergrawitacja -- Przekształcenie rzutowe -- Nagroda Wolfa -- Warszawski Indeks Rynku Równoległego -- Promień wodzący -- WIRR -- OpenSSH -- Cykl (teoria grafów) -- Łamana zwyczajna -- NetBeans -- Algorytm Rungego-Kutty -- Edward Witten -- Predykat -- MPICH -- Parallel Virtual Machine -- Message Passing Interface -- Segmentacja obrazu -- Quirks mode -- Dagmara Domińczyk -- Serwlet -- Alaksandr Milinkiewicz -- Algorytm sympleksowy -- Polska szkoła matematyczna -- Jan Węglarz -- Eugene Wigner -- Groovy -- Współczynnik rozszerzenia -- Poziom ufności -- Mutacja w algorytmie ewolucyjnym -- Tor (sieć anonimowa) -- Tchéky Karyo -- Kazimierz Głazek -- Kontrtautologia -- Robert Aumann -- Crypto File System -- Open Power Template -- Metoda statyczna -- XFrames -- Multiply-accumulate -- Zasada ekstensjonalności -- The Martians -- Symetria chiralna -- Carrie Fisher -- Tablica prawdy -- Trójkąt egipski -- Dzielenie przez zero -- Loránd Eötvös -- Paul Nemenyi -- Kurnik.pl -- Weronika Rosati -- Ułamek niewłaściwy -- Symetria (fizyka) -- Spontaniczne złamanie symetrii -- Evander Holyfield -- Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej -- Michael Diamond -- Metoda połówkowa -- Metoda repetycyjna pomiaru kąta -- Alan Greenspan -- Ben Bernanke -- Regina (informatyka) -- Centrum grafu -- NIF (indeks giełdowy) -- Twierdzenie Sklara -- Twierdzenie o nieskończonej liczbie małp -- Przestrzeń mierzalna -- Béla Bollobás -- Farkas Bolyai -- Raoul Bott -- Business Basic -- Dartmouth BASIC -- Programowanie ewolucyjne -- Harlan Coben -- This (programowanie obiektowe) -- Programowanie genetyczne -- Saukowie -- Paunisi -- Komancze -- Szoszoni -- Nez Percé -- Richie Sambora -- Jon Bon Jovi -- Kile -- Samuel Alito -- Edward Lorenz (matematyk) -- Dziwny atraktor -- Układ ekliptyczny -- GUST -- Centroid -- Mieczysław Bekker -- Common Lisp Object System -- XML Resource -- Sympleks (matematyka) -- Wykładnik Lapunowa -- Zeszyty Literackie -- Całka Stieltjesa -- Raymond Kopaszewski -- Salvador Luria -- Cyfrowe przetwarzanie obrazów -- Funkcja całkowo-wykładnicza -- Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego -- Liczba losowa -- AIML -- METAFONT -- Notacja naukowa -- William Edwards Deming -- Gen'ichi Taguchi -- Szesnastkowy system liczbowy -- Funkcja celowa -- Edmund Muskie -- Mnemonik (informatyka) -- Béla Harkányi -- Liferea -- Rhythmbox -- Evince -- László Fejes Tóth -- Postulat Keplera -- Funkcja W Lamberta -- Impulse Tracker -- Libwww -- Równanie diofantyczne -- Funkcja błędu -- Elizabeth Taylor -- Problem decyzyjny (teoria obliczeń) -- Funkcje parzyste i nieparzyste -- Parzystość liczb -- Miara borelowska -- Klucz słaby -- L’Oréal -- Barry Levinson -- Algorytm centroidów -- Nagroda Nevanlinny -- Rolf Nevanlinna -- Witold Załęski -- Algorytm zachłanny -- Problem Józefa Flawiusza -- Okno czasowe -- Spektrogram -- Szablon funkcji -- Szablon klasy -- Tensor naprężenia -- Tensor odkształcenia -- ImageMagick -- Nierówność Jensena -- Printer Command Language -- Macierz Hadamarda -- Notacja Diraca -- Wartościowanie (logika) -- Odwzorowanie logistyczne -- Grupa SU(2) -- Grupa SO(2) -- Lewis Libby -- Wymiar macierzy -- Graf eulerowski -- QCL -- Eric -- Drzewo gry -- Krzywa Peana -- JSON -- PRBS -- Granice dolna i górna -- Kaustyka -- Geometria nieprzemienna -- Alfréd Haar -- Ciało doskonałe -- Theodora Nathan -- Richard Pipes -- Wzory skróconego mnożenia -- Znak zapytania -- Kolejność wykonywania działań -- GPX -- Teoria fal Elliotta -- Diagram Venna -- Ekstensja funkcji zdaniowej -- Przestrzeń dyskretna -- Native POSIX Thread Library -- Niesprzeczność -- Funkcja prosta -- Funkcja charakterystyczna zbioru -- Randomizacja -- Joey Ramone -- Abraham Ribicoff -- Metoda Broydena -- Arytmetyzacja języka -- Obliczalność zbioru twierdzeń -- Mikrodruk -- Jean Darboux -- Jerzy Różycki (matematyk) -- Twofish -- Operator różniczkowy -- Paradoks ciotki -- Metoda siecznych -- Jedynka trygonometryczna -- Krzywa Kocha -- Marcel Grossmann -- EBITDA -- EBITA -- Jack Kevorkian -- Stanisław Radziszowski -- Ilość informacji -- Kąt liniowy -- Liczby Carmichaela -- Punkt kratowy -- Kody NATO przeciwpancernych pocisków kierowanych -- 5 (liczba) -- XEmacs -- 4 (liczba) -- 3 (liczba) -- 2 (liczba) -- Porządek ciągły -- Przekrój Dedekinda -- 8 (liczba) -- 10000 (liczba) -- OMR -- AutoIt -- Przestrzeń T4 -- Joe Pesci -- OpenSSL -- Adrien Brody -- Ludność Katowic -- Beyoncé Knowles -- Generator liczb losowych -- Abraham Fraenkel -- JUnit -- Józef Lejtes -- Tabele krzyżowe -- Macierz Hilberta -- Błąd średniokwadratowy -- SPSS -- PSPP -- 9 (liczba) -- Wojciech Wasiutyński -- CPL (język programowania) -- Przechodzenie drzewa -- Krzysztof Maurin -- Krikowie -- Przeszukiwanie wszerz -- Przeszukiwanie w głąb -- Kohorta (statystyka) -- Siergiej Nowikow (matematyk) -- Ruby on Rails -- Eustachy Żyliński -- HDCP -- Kwadrat łaciński -- Jan Bestry -- 11 (liczba) -- 12 (liczba) -- Słowo kluczowe (informatyka) -- Szejeni -- Daniel Dae Kim -- Władysław Smrokowski -- Algorytm numerycznie stabilny -- Sen Dog -- Strofoida (matematyka) -- Krzywa czterolistna -- Spirala hiperboliczna -- Spirala logarytmiczna -- Aksjomat podzbiorów -- Władysław Owoc -- Następnik liczby porządkowej -- Graniczna liczba porządkowa -- Następnik liczby kardynalnej -- Aksjomat ekstensjonalności -- Aksjomat zastępowania -- Bernard Hopkins -- Problem czytelników i pisarzy -- Louis Kahn -- Liza Minnelli -- Reprezentacja grafu -- Skojarzenie (teoria grafów) -- PECL -- Christian Kramp -- Gilda Gray -- Hyman Rickover -- Michał Wrocławczyk -- Marża -- Mare Winningham -- Wielościany Catalana -- Rosanna Arquette -- Paradoks hazardzisty -- Odwrotny paradoks hazardzisty -- Jamie Foxx -- Formacja przenikania -- Meg Ryan -- Paradoks Monty’ego Halla -- Proces stacjonarny -- Widmo częstotliwościowe -- Szum różowy -- RRDtool -- Frank Sepe -- Universal Product Code -- Problem optymalizacyjny -- Problem pokrycia wierzchołkowego -- Pokrycie wierzchołkowe -- Krzywa obojętności -- Keri Russell -- Sławomir Idziak -- J.J. Abrams -- Operator Stokesa -- Język niskiego poziomu -- Problem odpowiedniości Posta -- Filtr (matematyka) -- Filtr o nieskończonej odpowiedzi impulsowej -- Synchronizacja -- Nicolas Léonard Sadi Carnot -- Antyłańcuch -- Peter Bogdanovich -- Twierdzenie o dwusiecznej kąta wewnętrznego w trójkącie -- Jedynka hiperboliczna -- André Sainte-Laguë -- Victor D’Hondt -- Dia (program) -- ROCE -- Kiowa -- Liniowa analiza dyskryminacyjna -- Harvey Keitel -- Żmirłacz (teoria grafów) -- Pueblo -- Rozkład Studenta -- Racjonalna ignorancja -- System wyborczy w Niemczech -- Ścieżka (teoria grafów) -- Rozpoznawanie mowy -- Kod 128 -- Global Trade Item Number -- Comp128 -- Analiza techniczna -- Pascal Cygan -- Funkcja Cobba-Douglasa -- Metaprogramowanie -- Austrian Traded Index -- SBasic -- Wektory komplanarne -- Bovespa -- All Ordinaries -- Ułamki proste -- Trójkowy system liczbowy -- SSE Composite -- PX 50 -- Online Analytical Processing -- OMXH25 -- Visual Basic .NET -- CAC 40 -- MOLAP -- Rachunek różnicowy -- Agilent Vee -- DAX -- Harriet Tubman -- Postać Frobeniusa -- Analiza finansowa -- Problem liczbowy -- Problem silnie NP-zupełny -- Transformacja pseudowielomianowa -- Szyfr AtBash -- Dow Jones Industrial Average -- Swiss Market Index -- FTSE 100 -- Mike Portnoy -- Sieć przepływowa -- Hang Seng Index -- Nikkei 225 -- Metoda Eulera -- Ed Olczyk -- Środek rozstępu -- Euphoria (język programowania) -- Otto Magnus von Stackelberg -- Łańcuch Eulera -- Droga (teoria grafów) -- Asteronim -- Forma kwadratowa -- Relacja przeciwsymetryczna -- Relacja pusta -- Metoda Quine’a-McCluskeya -- Owal -- Boa Constructor -- Epimorfizm -- Relacja pełna -- Nowy Dziennik (Polish Daily News) -- Bolesław Wierzbiański -- Secure copy -- Chiune Sugihara -- Calvin Klein -- Wykrzyknik -- Harry Igor Ansoff -- Przestrzeń zdarzeń elementarnych -- Algorytm wielomianowy -- Karol Rozmarek -- Decyzja interaktywna -- Alojzy Mazewski -- Funkcja zeta -- Nierówność Erdősa -- Sygnał cyfrowy -- Przetwornik cyfrowo-analogowy -- Thomas Buergenthal -- Kompresja falkowa -- Symulowane wyżarzanie -- Operand -- Cyrkulacja -- Jake Gyllenhaal -- Strumień wektora -- Rzut stereograficzny -- Teml -- Wartość krytyczna -- Gwyneth Paltrow -- Funkcja Sudana -- Kinematyczne równanie ruchu -- SHA-1 -- Funkcja sinc -- Wielomiany Czebyszewa -- Cyfrowe przetwarzanie dźwięku -- Henryk Wars -- Twierdzenie Fermata o sumie dwóch kwadratów -- Postulat Bertranda -- Transmitancja uchybowa -- Ciąg subnormalny -- Ciąg normalny -- BUX -- Bel 20 -- Dziel i zwyciężaj -- AEX -- PSI 20 -- Nagroda Abela -- Komutant -- Grupa superrozwiązalna -- 14 (liczba) -- 28 (liczba) -- Klasyfikacja statystyczna -- Niezmiennik pętli -- Paweł Kotzebue -- Debra Winger -- Macierz kowariancji -- ISO 3166-2:IE -- Charles Seife -- Robert Trivers -- Kazimierz Abramowicz -- Betty Friedan -- Funkcja π -- Ordynacja większościowa -- Ordynacja proporcjonalna -- Pojedynczy głos przechodni -- Java Media Framework -- Niezmiennik -- Dowód poprawności algorytmu -- Logika Hoare’a -- Salarowie -- System wspomagający dowodzenie twierdzeń -- Krzywa Lorenza -- Wskaźnik rentowności kapitału własnego -- Nulka -- Kwadratury Gaussa -- Zecharia Sitchin -- Zbiór rekurencyjny -- Nierówność między średnimi potęgowymi -- Nierówność Minkowskiego -- Ira Levin -- Skryptozakładka -- Kropka -- F Sharp -- Ciąg superrosnący -- Funkcja aproksymująca -- Mesa 3D -- Tkinter -- Zastosowanie liczb zespolonych w analizie obwodów elektrycznych -- XDI -- Modulacja Delta-Sigma -- Liczby hiperzespolone -- BET-10 -- Pierścień noetherowski -- Indice de Precios y Cotizaciones -- KSE 100 -- S&P CNX Nifty -- Feliks Barański -- Algorytm aproksymacyjny -- L-redukcja -- Sedeniony -- Diagram klas -- Funkcja boolowska samodwoista -- Rafał Lemkin -- Ekspander -- Macierz sąsiedztwa -- Wielomian charakterystyczny -- OpenMP -- Twierdzenie Riemanna o szeregach warunkowo zbieżnych -- Liczba Bacona -- Stomachion -- Liczba Erdősa-Bacona -- Speuzyp -- Notacja Steinhausa-Mosera -- Wielomianowy schemat aproksymacji -- W pełni wielomianowy schemat aproksymacji -- Przybliżanie funkcji -- NTLM -- Interpolacja funkcjami sklejanymi -- Funkcja sklejana -- Twierdzenie o kącie zewnętrznym -- Jacopo Riccati -- Rekurencja uniwersalna -- Funkcja dodatnia -- Atak słownikowy -- Twierdzenie Löwenheima-Skolema -- Test pierwszości -- Paradoks Skolema -- Prawoskrętność -- Spełnialność formuł logicznych -- Lista problemów NP-zupełnych -- Twierdzenie Cooka -- Metoda Hare'a -- XHTML-Print -- Lewoskrętność -- WIG-informatyka -- WIG-media -- WIG-banki -- WIG-budownictwo -- WIG-spożywczy -- WIG-telekomunikacja -- WIG-PL -- Twierdzenie Eulera (geometria) -- Matematyk -- Albert Sabin -- Siméon Denis Poisson -- Wielokąt gwiaździsty -- Rob Schneider -- Bernhard Haurwitz -- Blitz Basic -- RIPEMD -- 2B1Q -- Kodowanie liniowe -- Analiza ekonomiczna -- Izobara (geografia) -- ISO 3166-2:NL -- Zapach (mechanika kwantowa) -- ROI -- Denzel Washington -- Metoda Romberga -- Funkcja Greena -- Metoda czynnika sumacyjnego -- Simple Outline XML -- Jada Pinkett Smith -- Przestrzeń Tichonowa -- K-dron -- Równanie Shockleya -- Liczba Smitha -- SQL injection -- Zagadnienie mostów królewieckich -- Haidowie -- 15 (liczba) -- 16 (liczba) -- 17 (liczba) -- 18 (liczba) -- PL/pgSQL -- 19 (liczba) -- 20 (liczba) -- 21 (liczba) -- 22 (liczba) -- 23 (liczba) -- 24 (liczba) -- 25 (liczba) -- 26 (liczba) -- 27 (liczba) -- 29 (liczba) -- 30 (liczba) -- 31 (liczba) -- 32 (liczba) -- 33 (liczba) -- 34 (liczba) -- Wurm Online -- John Wayne Gacy -- PhpPgAdmin -- Psql -- Problem Dirichleta -- PHP Data Objects -- Wilhelm Ostwald -- Elliott Gould -- Równanie różniczkowe cząstkowe -- Andriej Tichonow -- Przestrzeń T0 -- Bank Danych Regionalnych -- TeXnicCenter -- Rozkład biegunowy operatora -- Operator dodatni -- Władimir Arnold -- Managed C++ -- Fluktuacja -- Afroamerykanie -- Szkoła Narodowa Polska w Paryżu -- Maciej Kossowski -- Cliff Bleszinski -- Corrado Gini -- Współczynnik Giniego -- Kryptografia krzywych eliptycznych -- Grupa topologiczna -- 35 (liczba) -- LZX (język programowania) -- Peter Lax -- Winona Ryder -- Przestrzenie T5 i T6 -- Rząd wielkości -- Électricité de France -- Polonia w Szwajcarii -- Próba reprezentatywna -- Jean-Robert Argand -- HQ9+ -- JSP Model 2 -- Gaz de France -- Helge von Koch -- Gra w chaos -- Wymiar podobieństwa -- Toroid -- Tadeusz Witold Szulc -- OpenMPT -- Jeskola Buzz -- Solver -- Twierdzenie Shannona -- Wartość chwilowa przebiegu czasowego -- Norma statystyczna -- Maryan Wisniewski -- Funkcja meromorficzna -- Susan Sarandon -- Proces Poissona -- Przestrzeń Frécheta (topologia) -- Teoria obliczalności -- Inwersja (geometria) -- Adam Arkin -- Alan Arkin -- Teoria agencji -- Szerokość połówkowa -- Mohikanie -- Zbieżność według prawdopodobieństwa -- Philip Roth -- GFortran -- Płaszczyzna Niemyckiego -- Sarah Jessica Parker -- Dobór próby -- Paul Mazursky -- Sydney Pollack -- Daniel Handler -- Jankes -- Funkcja addytywna -- Yacas -- Wskaźnik rentowności aktywów -- Topologia podprzestrzeni -- Węzeł (teoria węzłów) -- Teoria węzłów -- Baza otoczeń -- Złożoność pesymistyczna -- Złożoność oczekiwana -- Jan Reinhold Patkul -- Pawieł Urysohn -- Bretończycy -- Alzatczycy -- Lematy Borela-Cantellego -- Feliks Konarski -- Euroband -- GNFS -- Prawo iterowanego logarytmu -- Kakuro -- Orange (przedsiębiorstwo) -- Anne Applebaum -- Wielomiany Bernsteina -- Harmoniczna -- Asymptotyczne tempo wzrostu -- Klasa złożoności -- Problem sekretarki -- MACD -- Pryzma -- Klin (matematyka) -- Powierzchnia cylindryczna -- Rura cylindryczna -- Operator liniowy -- Topologia produktowa -- Normalizacja (statystyka) -- Standaryzacja (statystyka) -- Obserwacja odstająca -- Filtr (informatyka) -- Równanie Fokkera-Plancka -- Hipergraf -- Twierdzenie Tietzego -- Twierdzenie Cantora-Bendixsona -- Twierdzenie Baire’a -- Uzwarcenie -- Twierdzenie Stone’a -- Lauren Bacall -- Izomorfizm porządków -- Para nieuporządkowana -- Relative Strength Index -- Element odwracalny -- Równanie Langevina -- REXX -- White Anglo-Saxon Protestant -- Emacs Lisp -- Angela Davis -- Stephen Sulyk -- Miara Haara -- Jordin Tootoo -- Yola Czaderska-Hayek -- Pseudokod -- Psychologiczna teoria decyzji -- Estymacja sekwencyjna -- Analiza sekwencyjna -- Pierścień z jednoznacznością rozkładu -- LPC -- Ban (informacja) -- Polskie Towarzystwo Matematyczne -- Zbiór dyskretny -- Twierdzenie Bertranda-Czebyszewa -- Fat Joe -- Problem ośmiu hetmanów -- Ben Stiller -- Bill Cosby -- Eddie Murphy -- Piramida Sierpińskiego -- Airbus Group -- Józef Daniec -- Javac -- Zbiór Julii -- Lisa Kudrow -- Liczba trójkątna -- 36 (liczba) -- 37 (liczba) -- GPSS -- 40 (liczba) -- Mozilla Application Suite -- Arthur Winston -- Ada++ -- 38 (liczba) -- Simulink -- Teoria kolejek -- Zagadnienie transportowe -- Management science -- Don Diamont -- Zdzisław Pawlak -- Funkcja Carmichaela -- Fryderyk Józef Moszyński -- Twierdzenie Carmichaela -- Rudolf Modrzejewski -- Zasada Kerckhoffsa -- Interpreter poleceń -- Język algorytmiczny -- Obiekt (teoria kategorii) -- Twierdzenie Orego -- Twierdzenie Diraca -- Twierdzenie o liczbie krawędzi (graf hamiltonowski) -- Twierdzenie Bondy’ego-Chvátala -- Twierdzenie Phragména-Lindelöfa -- Zasada maksimum (analiza zespolona) -- Przestrzeń Frécheta (analiza funkcjonalna) -- Twierdzenie Hausdorffa o łańcuchu maksymalnym -- Max Zorn -- Ron Jeremy -- Grupoid -- PySonic -- Miriada -- Język mnemoniczny -- Język nieproceduralny -- Język niezależny komputerowo -- Język opisu zadań -- Język problemowy -- Język proceduralny -- Język strukturalny -- Język symulacyjny -- Język uniwersalny -- Język zapytań -- Dimetria ukośna -- Dimetria prostokątna -- Twierdzenie o trzech prostopadłych -- Java Message Service -- Zbiór otwarto-domknięty -- Graf mieszany -- Snobol -- Przestrzeń antydyskretna -- Dyfeomorfizm -- Reguła odrywania -- Wierzchołek centralny -- Modus tollens -- Graf k-dzielny -- Ściana (teoria grafów) -- Helena Rasiowa -- Krawędzie sąsiednie -- Płat (matematyka) -- Graf płaski -- Graf platoński -- Graf symetryczny -- Graf komórkowy -- Graf k-spójny -- Antoine Augustin Cournot -- Purple (maszyna szyfrująca) -- Graf półeulerowski -- Nierówność Hilberta -- Nierówność Younga -- Xterm -- Lhimk -- Mapa (matematyka) -- Atlas (matematyka) -- Perspektywa krzywoliniowa -- PostGIS -- DarkBASIC -- Amanda Bynes -- Yasmine Bleeth -- Matthew Broderick -- MOTIS -- Interpolacja wielomianowa -- Pink -- Różniczka zupełna -- Deasembler -- William A. Dembski -- Andy García -- Eva Green -- Maggie Gyllenhaal -- Przegródka -- Topologia -- Twierdzenie o monotoniczności wymiaru -- Ron Rivest -- Adi Szamir -- Hans Hahn -- Grupa Liego -- Delta (miesięcznik) -- Równanie Pfaffa -- Modus ponendo ponens -- Stefan Bergman (matematyk) -- System Mizar -- Instruction Level Parallelism -- 39 (liczba) -- Thoralf Skolem -- Leopold Löwenheim -- Twierdzenie Bolzano-Weierstrassa -- Dziewięciokąt foremny -- Mariusz Max Kolonko -- Twierdzenie Stone’a o reprezentacji algebr Boole’a -- Teoria układów dynamicznych -- Marshall Stone -- Remis -- Nierówność Shapiro -- OTRS -- Monitor (programowanie współbieżne) -- Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego -- Nora Ephron -- Akiva Goldsman -- Krzywa Hilberta -- Atrament sympatyczny -- Larry Page -- Limbo (język programowania) -- Całka podwójna -- Domknięcie Kleene'ego -- Macierz symetryczna -- Macierz Toeplitza -- Przestrzeń przeliczalnie zwarta -- Ignacy Poznański -- Całka wielokrotna -- Twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym -- Zbieżność jednostajna -- Grupa czwórkowa Kleina -- Maurice Fréchet -- Monad -- Własność skończonych przekrojów -- E4X -- Olimpiada matematyczna juniorów -- Diagram Hassego -- Phoebe Cates -- Cyfry etruskie -- William Saroyan -- Ideał (teoria mnogości) -- Kolorowanie kontrastowe -- Raïssa Maritain -- Jerry Springer -- Sito kwadratowe -- Semakod -- Nierówność Czebyszewa-Bienayme -- Wykładnicza nierówność Czebyszewa -- Układ Clipper -- Twierdzenie o rekurencji uniwersalnej -- ISO 3166-2:US -- Metoda nawiasów Liego -- LTV (bankowość) -- David Schwimmer -- Dziesięciokąt foremny -- ALTRAN -- Orientacja (geometria) -- Iwo Cyprian Pogonowski -- Lemat Barbalata -- Graf dualny -- Annuita -- Kangur Matematyczny -- Krzywa regularna -- Gilbert Walker -- Całka krzywoliniowa -- Prosta Eulera -- Traktrysa -- Biruni -- Rozmaitość różniczkowalna -- Pierre Mankowski -- Warunki Dirichleta -- Poprawność całkowita -- Operacja elementarna -- Elementarne macierze transformacji -- Analiza numeryczna -- Kryterium Weierstrassa -- Sonic Visualiser -- Joanna Krupa (modelka) -- Macierz stochastyczna -- Pochodna Frécheta -- MuPAD -- C-- -- Naiwny klasyfikator bayesowski -- Wskaźnik rentowności -- MusicXML -- Mathcad -- Programowanie nieliniowe -- Geometria różniczkowa -- Twierdzenie Gaussa-Wantzela -- Pierre Laurent Wantzel -- Ciało (formalnie) rzeczywiste -- Łuk zwykły -- Katenoida -- Oprah Winfrey -- SyncML -- Twierdzenie Abela-Ruffiniego -- Twierdzenie Ponceleta-Steinera -- Twierdzenie Mohra-Mascheroniego -- Konstrukcje klasyczne -- Indiańscy szyfranci -- Jerzy Nowacki (matematyk) -- Relacja rozmyta -- Wzory Freneta -- Wymiar pudełkowy -- Płonący statek -- Programowanie sterowane zdarzeniami -- Krzywizna krzywej -- Wzór Breita-Wignera -- Torsja krzywej -- Binormalna -- Georges-Louis Leclerc -- Sześcio-ośmiościan -- Sześcio-ośmiościan rombowy mały -- Organizacja Studentów Polskich w Nowym Jorku -- Elżbieta Pleszczyńska -- Sześcio-ośmiościan rombowy wielki -- Dwudziesto-dwunastościan przycięty -- Dwudziesto-dwunastościan rombowy mały -- Kryterium Sylvestera -- Długość łuku -- Reanaliza meteorologiczna i oceaniczna -- Całka Lebesgue’a -- Joseph Ludwig Raabe -- Mikrokropka -- Procent prosty -- Gradacyjna analiza danych -- Józef Naronowicz-Naroński -- Seymour Papert -- Jack Black -- Zsa Zsa Gabor -- Forest Whitaker -- Jadwiga Barańska -- Zbiór miary zero -- Szum termiczny -- GRASS GIS -- George Gabriel Stokes -- Heinrich Lenz -- Spis ludności -- Game Maker Language -- Szum elektryczny -- Szum migotania -- Stan układu -- Émilie du Châtelet -- Linda Park -- MadTracker -- Matisyahu -- Język ANSI C -- Justin Kirk -- Swing (Java) -- Twierdzenie podstawowe Cauchy’ego -- Rachel Sterling -- Funkcja harmoniczna -- Éditions du Dialogue -- JavaBeans -- Kristen Nygaard -- Joshua Bell -- Ludność Łodzi -- Jądro (algebra) -- Drop (SQL) -- Li (mniejszość narodowa) -- Agregacja (statystyka) -- Agregacja (programowanie obiektowe) -- Rozmaitość riemannowska -- Pseudowektor -- P-wartość -- Gramatyka kombinatoryczna -- Lucifer (szyfr blokowy) -- Miara probabilistyczna -- Okno (algorytmy) -- Joel i Ethan Coenowie -- Metoda mechaniczna obliczania pól -- Wcięcie liniowe w przód -- Metoda graficzna obliczania pól -- William Sealy Gosset -- Twierdzenie Sturma -- Wilhelm Ackermann -- Ernst Schröder -- S-HTTP -- Leon Henkin -- Mel Brooks -- Liczba obrotu -- TeTeX -- Własność Baire'a -- Odchyłka kątowa w ciągu poligonowym -- Axel Thue -- Aproksymacja diofantyczna -- Luitzen Egbertus Jan Brouwer -- Przestrzeń polska -- Gabriel Andrew Dirac -- Przestrzeń sprzężona (algebra liniowa) -- Øystein Ore -- Diagram Cichonia -- Stanisław Jaśkowski -- Interfejs (programowanie obiektowe) -- Comal -- Howard Stern -- Mark Tremonti -- Przestrzeń ilorazowa (algebra liniowa) -- Liczba Liouville’a -- Przestrzeń Baire'a -- Nierówność Höldera -- Zbiór Bernsteina -- 4DOS -- Sinus i cosinus całkowy -- Wzór całkowy Cauchy’ego -- Algorytm probabilistyczny -- Hibernate -- Tatiana Afanasjewa-Ehrenfest -- Billy Papke -- Twierdzenie o wartości średniej (rachunek całkowy) -- Twierdzenie o wartości średniej -- Twierdzenie Bruna -- Przestrzeń zerowymiarowa -- C++/CLI -- Dcraw -- Pogromy Armlederów -- MCPL -- Michael Bloomberg -- Pancho Segura -- Ontologia Leśniewskiego -- Arnold Walfisz -- Twierdzenie Brouwera o punkcie stałym -- André Weil -- Szum nadmiarowy -- Twierdzenie o wykresie domkniętym -- Znak równości -- Chińskie liczebniki -- Alexander Grothendieck -- Uzwarcenie Čecha-Stone’a -- Twierdzenie Abela o szeregach potęgowych -- Klaus Roth -- Atak pasywny -- Atak z wybranym tekstem jawnym -- Atak z wybranym szyfrogramem -- Protokół ślepych podpisów -- Twierdzenie Thue-Siegela-Rotha -- Twierdzenie Dirichleta o aproksymacji -- Symetria unitarna -- Przestrzeń zupełna w sensie Čecha -- Przestrzeń lokalnie zwarta -- Model deterministyczny -- Lou Reed -- Liczba Bella -- Janusz Zawodny -- Ekonofizyka -- Cajun -- Tori Spelling -- Aaron Spelling -- Witold Lipski (informatyk) -- Podgrupa niezmiennicza -- Pierścień ilorazowy -- Alcatel-Lucent -- TEA (kryptografia) -- Kąty Eulera -- Aksjomat Martina -- Card Security Code -- Lesley Ann Warren -- Cykl szybkiej prognozy -- Funkcja σ -- Pekoci -- Mohave -- Maurice Goldhaber -- Liberace -- Patrick Bruel -- Twierdzenie Picarda -- Ralph Lauren -- Pajutowie -- Tohono O'odham -- Thomas Hales -- PKB per capita -- Twierdzenie o kojarzeniu małżeństw -- Philip Hall -- Ruth Handler -- Równanie Pauliego -- Liczby Catalana -- Michael Bolton -- Twierdzenie Lebesgue’a o zbieżności monotonicznej -- Programowanie uogólnione -- Edward Lasker -- David Lee Roth -- Odcinek koła -- Jeff Goldblum -- Leonard Nimoy -- Barbara Bach -- Eugène Charles Catalan -- Medal Sylvestera -- Steve Guttenberg -- Eli Wallach -- Bilans obrotów kapitałowych -- Crimson Editor -- Tcsh -- Head (HTML) -- MHTML -- Jewgraf Fiodorow -- Johnny Rzeznik -- Modula-2 -- Tanya Roberts -- Brent Spiner -- Nikołaj Czebotariow -- Linux (jądro) -- Thomas Bartholin -- Indukcja pozaskończona -- Katey Sagal -- PgAdmin -- GRID (odwzorowanie) -- Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego -- Ron Perlman -- Inwolucja (matematyka) -- Bette Midler -- Diament Jensena -- Zbiór stacjonarny -- Whirl -- Sygnał analityczny -- Transformata Hilberta -- Decymacja (cyfrowe przetwarzanie sygnałów) -- Rachunek perturbacyjny -- Dwunastkowy system liczbowy -- Proces sygnałowy -- Proces o przyrostach stacjonarnych -- Język liwski -- Proces o przyrostach niezależnych -- Conax -- Reguła bankowa -- Jan Kozicki -- Dyskonto handlowe -- Hipoteza Suslina -- Hipoteza Kurepy -- Wilfrid Michael Voynich -- Błąd metody -- Błąd modelu -- Filtr cyfrowy -- Willebrord Snell -- Zasada włączeń i wyłączeń -- René Gâteaux -- Antoni Cierplikowski -- Jan Fryderyk Endersch -- Proces Lévy’ego -- Adam Brody -- Lennart Carleson -- Nigel James Hitchin -- Benchmark (finanse) -- Funkcja kardynalna -- Pojęcie forsingu -- Forsing -- Harvey Fierstein -- Ronald Jensen -- Fran Drescher -- R (język programowania) -- Gloria Estefan -- Dziedzina Euklidesa -- Równanie różniczkowe Legendre'a -- Logel -- Pogrom w Kownie -- Pierścień ideałów głównych -- Skala alefów -- Red Buttons -- Liczba leptonowa -- Liczby całkowite Gaussa -- Element pierwszy -- Pierścień trywialny -- Pierścień uporządkowany -- Paradoks Banacha-Tarskiego -- Model Blacka-Scholesa -- Monica Lewinsky -- Filtracja (matematyka) -- Adam Koc -- Grupa abelowa -- Nośnik funkcji -- Zbiór rzutowy -- Otto Szmidt -- SecureDoc -- Topix -- Twierdzenie Lebesgue’a o zbieżności ograniczonej -- Spring Framework -- Lemat Fatou -- Rozwój demograficzny Kielc -- Boost -- Kombinacja bez powtórzeń -- Lista państw świata według wskaźnika rozwoju społecznego -- Smarty -- Macierz idempotentna -- Gérard Oury -- Tęczowe tablice -- Macierz elementarna -- Jan Mycielski (matematyk) -- Inżynieria finansowa -- Boo -- Logarytm iterowany -- Teoria perturbacji -- Numeryczna prognoza pogody -- Kajetan Garbiński -- Windows PowerShell -- Wikitekst -- Mandżurowie -- Jan Narożniak -- Standard Widget Toolkit -- Abstract Window Toolkit -- Java Foundation Classes -- Twierdzenie Pappusa-Guldina -- Równanie funkcyjne -- Międzynarodowa olimpiada matematyczna -- Test dla wariancji -- Polonia w Stanach Zjednoczonych -- Znak wywoławczy -- Parafia św. Józefa w Denver -- Java2D -- Wymiar Hausdorffa -- Zbiór analityczny -- Szereg przemienny -- Korczak Ziółkowski -- Cykl graniczny -- Albert Warner -- Harry Warner -- Jack Warner -- Sam Warner -- Gry nieskończone -- Aksjomat determinacji -- Claude Lelouch -- Georg Alexander Pick -- Opcja azjatycka -- MacTutor History of Mathematics archive -- Opcja egzotyczna -- EROEI -- Skala betów -- Twierdzenie Mazura-Ulama -- William Henry Young -- Jurij Vega -- PowerBuilder -- Ukośnik -- Liczba nieosiągalna -- Selma Blair -- Ffdshow -- Music Player Daemon -- Geometria rzutowa -- Geometria afiniczna -- Liczba mierzalna -- Planimetria -- Stereometria -- Romanie -- Paamayim nekudotayim -- Peter J. Lucas -- Duże liczby kardynalne -- Gaston Julia -- Adolf Hurwitz -- Gastarbeiter -- Goldie Hawn -- Smok Heighwaya -- Ernst Steinitz -- Paproć Barnsleya -- IFS (geometria fraktalna) -- Liczby Cullena -- Elżbieta Czyżewska -- Justin Bartha -- Grayson McCouch -- Tainowie -- Frank J. Tipler -- Information Processing Language -- Sarissa (XML) -- Jakob Sievers -- Django (framework) -- Herman Karl von Keyserling -- Macierz antysymetryczna -- Regularna liczba kardynalna -- Philipp Apian -- Kirk Douglas -- Władimir Stiekłow -- Luoxia Hong -- Amerykanie -- Thunar -- ATLAS (język programowania) -- Alexis Clairaut -- Ideogram (wykres) -- Gene Wilder -- Blokdiagram -- Teoria PCF -- Odwzorowanie Mollweidego -- Carl Mollweide -- Szwajcarzy -- Liwowie -- Abraham Bezikowicz -- Wielomiany trygonometryczne -- PFA (aksjomat) -- John Griggs Thompson -- Cyfry arabskie (w krajach arabskich) -- Jesse Douglas -- Atle Selberg -- László Lovász -- GNU Coreutils -- Indeks agregatowy -- Suez (przedsiębiorstwo) -- Will Yun Lee -- Veolia Environnement -- Mili Avital -- Sanofi -- Jean-Pierre Serre -- Martin Gardner -- Parkietaż Penrose’a -- Connected Device Configuration -- Metoda płaszczyzny fazowej -- Test dla proporcji -- System funkcjonalnie pełny -- Zbieżność monotoniczna -- Art Spiegelman -- Arytmetyka liczb porządkowych -- Marita Lorenz -- Teoria spektralna -- Zbieżność punktowa -- Active port forwarder -- Java Modeling Language -- Ernst Witt -- Erlang (język programowania) -- Shia LaBeouf -- Andriej Okuńkow -- Terence Tao -- Wendelin Werner -- Dimitrie Pompeiu -- Twierdzenie Cauchy’ego (teoria wyznaczników) -- Wietnamczycy w Ameryce Północnej -- Neil Sloane -- Skalenoedr -- Równanie Gibbsa-Helmholtza -- Rozkład według wartości osobliwych -- Maria Gaetana Agnesi -- Bronisław Kaper -- Kryterium Chauveneta -- Złoty kąt -- Janusz Pyciak-Peciak -- X3D -- Proces gaussowski -- Korsykanie -- Lotaryńczycy -- Sidney Poitier -- Maszyna Lorenza -- Amerykanie pochodzenia szwedzkiego -- OFDM -- Półoś mała -- Hipoteza Poincarégo -- Andrzej Wasilewicz -- SystemVerilog -- Accellera -- LiveScript -- Amerykanie pochodzenia francuskiego -- Anouk Aimée -- Martin Wilhelm Kutta -- Chris Kattan -- Amerykanie pochodzenia belgijskiego -- David Berkowitz (morderca) -- Michaił Barclay de Tolly -- Iwan Winogradow -- Lemat o uściskach dłoni -- Kate Hudson -- Frank Lautenberg -- Robert Iger -- Ignacy Zaborowski -- Hui -- Patricia Arquette -- Jennifer Grey -- 41 (liczba) -- 42 (liczba) -- 43 (liczba) -- 44 (liczba) -- 45 (liczba) -- 46 (liczba) -- 47 (liczba) -- Indeks łańcuchowy -- 48 (liczba) -- 49 (liczba) -- Przyrost absolutny -- Przyrost względny -- 50 (liczba) -- 51 (liczba) -- 52 (liczba) -- 53 (liczba) -- 54 (liczba) -- 55 (liczba) -- 56 (liczba) -- 57 (liczba) -- 58 (liczba) -- 59 (liczba) -- 60 (liczba) -- Macierz nilpotentna -- Ultraprodukt -- 61 (liczba) -- 62 (liczba) -- 63 (liczba) -- 64 (liczba) -- 65 (liczba) -- 66 (liczba) -- 67 (liczba) -- 68 (liczba) -- 69 (liczba) -- 70 (liczba) -- 71 (liczba) -- 72 (liczba) -- Grupa bijekcji -- 73 (liczba) -- Średni indeks zmian -- Indeks indywidualny -- Marc Levy -- Zenon z Sydonu -- Całka Poissona -- 74 (liczba) -- 75 (liczba) -- 76 (liczba) -- 77 (liczba) -- 78 (liczba) -- Funkcja Mertensa -- 79 (liczba) -- 80 (liczba) -- 81 (liczba) -- 82 (liczba) -- 83 (liczba) -- 84 (liczba) -- 85 (liczba) -- 86 (liczba) -- 87 (liczba) -- 88 (liczba) -- 89 (liczba) -- Informacja wzajemna -- 90 (liczba) -- Entropia warunkowa -- James L. Brooks -- Bill Goldberg -- 91 (liczba) -- 92 (liczba) -- 93 (liczba) -- 94 (liczba) -- 95 (liczba) -- 96 (liczba) -- Swoistość testu diagnostycznego -- Czułość testu diagnostycznego -- Most Browna -- Twierdzenie Fubiniego -- Igła Buffona -- Dodawanie Minkowskiego -- Tabliczka mnożenia -- Piętnastokąt foremny -- Turbo Delphi -- Action! -- Paul Halmos -- FreeBASIC -- Funkcja jednorodna -- EAP-IKEv2 -- Odległość Mahalanobisa -- Odległość euklidesowa -- Karta Stałego Pobytu Stanów Zjednoczonych -- Document Style Semantics and Specification Language -- Problem maksymalnego przepływu -- Tablice rejestracyjne na Ukrainie -- Stanisław Łojasiewicz -- Strategia czysta -- Diagram komponentów -- Dwunastościan rombowy -- EnterpriseDB -- Martin Schwarzschild -- Twierdzenie o punkcie stałym -- Odległość Bhattacharyya -- Twierdzenie Riesza (przestrzenie Hilberta) -- Stephen F. Cohen -- Efekt Rungego -- Świece japońskie -- PSL (język opisu właściwości) -- Wskaźniki analizy technicznej -- SystemC -- Pierwiastek pierwotny -- Odległość Minkowskiego -- Józef Buzek -- Placyd Dziwiński -- Zbiór mierzalny -- Całka Haara -- Kąty dopełniające się -- Odległość Czebyszewa -- Maurice L'Abbé -- Odległość Chernoffa -- Return-to-libc attack -- Funkcja τ -- Menachem Mendel Bejlis -- Perspektywa (matematyka) -- AmigaE -- Compiz -- LVMH -- Twierdzenie Schaudera o punkcie stałym -- Standardowa próba etnograficzna -- Groupe Lagardère -- Arthur Kornberg -- Analiza branżowa -- Władysław Nikliborc -- Beata Poźniak -- Charlotte Gainsbourg -- Calyampudi Radhakrishna Rao -- W. Hugh Woodin -- Donald A. Martin -- Robert M. Solovay -- Otton Nikodym -- Wawrzyniec Żmurko -- Hermann Grassmann -- René-Louis Baire -- Rozkład Choleskiego -- Capgemini -- Eduard Čech -- August Beer -- Stata -- Modelowanie równań strukturalnych -- Dmitrij Jegorow -- Ulisse Dini -- Guido Fubini -- Pawieł Aleksandrow -- Bolesław Iwaszkiewicz -- Władysław Zajączkowski -- Struts -- Przedział wielowymiarowy -- Wing IDE -- Serge Gainsbourg -- Rzut (algebra liniowa) -- Zaokrąglanie -- Miara licząca -- Miara σ-skończona -- Oskar Fabian -- MyBB -- Pierre Frédéric Sarrus -- Kering -- Strategia (teoria gier) -- Brahmagupta -- Peter Sylow -- Heinrich Tietze -- Reuben Goodstein -- Robion Kirby -- Uniwersum konstruowalne -- Proper forsing -- Bob Lewandowski -- Fritz Stern -- Płaszczyzna zespolona -- Adam Sandler -- Red Auerbach -- BNP Paribas -- Danone -- Vivendi -- Matthew Henson -- Automat skończony -- Paradygmat programowania -- Baruch Samuel Blumberg -- FASM -- Dwukąt sferyczny -- E.L. Doctorow -- Vinci (przedsiębiorstwo) -- Total -- Schemat Bernoulliego -- Metacity -- Bouygues -- Funkcje sferyczne -- Roman von Ungern-Sternberg -- Meyer Lansky -- Funkcja całkowita -- Stanisław Woronowicz -- Rozmiar wejścia -- Niemcy bałtyccy -- Hermann Weyl -- Crédit Agricole -- Karen O -- AXA -- Stefan Paszkowski -- Mapa wektorowa -- Richard Kuklinski -- Sid Caesar -- Vincente Minnelli -- Diagram stanów -- Andrew Wiles -- Model Erlanga -- WIG-paliwa -- Johann Jakob Balmer -- Prawa rachunku kwantyfikatorów -- Regina Spektor -- Iloczyn diadyczny -- Cyfrowy zegar słoneczny -- Jan Smulski -- Próba otwarta -- Próba pojedynczo ślepa -- Józef Nizioł -- Twierdzenie Engela -- Rozkład Benforda -- Helmut Jahn -- ABEL (elektronika) -- Grigorij Rosen -- Jacques Charles François Sturm -- Użyteczność (ekonomia) -- Tautochrona (fizyka) -- Thomas Fincke -- Określoność formy -- Dywergencja Kullbacka-Leiblera -- John Couch Adams -- Twierdzenie o residuach -- Andrzej W. Piotrowski -- Peter Revson -- ZSNES -- George Allen -- Jack Ruby -- Société Générale -- Moment Zernike'a -- Degeneracja widma -- Yakima (Indianie) -- Ernest Laudon -- L-wartość -- Totem (program komputerowy) -- Siegfried Heinrich Aronhold -- Mniejszości narodowe w Chińskiej Republice Ludowej -- Kwantowa metoda Monte Carlo -- Równanie Kortewega-de Vries -- JavaCC -- SableCC -- Klasa sprzężoności -- Ktesibios -- HDDkey -- Przestrzeń styczna -- Wiązka styczna -- Powinowactwo osiowe -- Przestrzeń kostyczna -- Chuck Hagel -- Wiązka kostyczna -- Saint-Gobain (przedsiębiorstwo) -- Przestrzeń nakrywająca -- Prosta zagradzająca kąt -- Code 39 -- Odwzorowanie styczne -- Splot Dirichleta -- Wiązka wektorowa -- Funkcja multiplikatywna -- Funkcja arytmetyczna -- ITF-14 -- 0,(9) -- Pełna grupa liniowa -- Krzywa możliwości produkcyjnych -- Chandra Wickramasinghe -- Libxml -- Elipsoida ziemska -- Stała Kaprekara -- IBEX 35 -- CLIST -- Rhino (JavaScript) -- Funkcje Mathieu -- Shakespeare (język programowania) -- Szum czerwony -- SableVM -- Kazimierz Sobczyk -- Kwadryka -- Lista silników JavaScriptu -- William Burnside -- Pylons -- Narcissus (JavaScript) -- SpiderMonkey -- Miara Hausdorffa -- Paul Pierre Lévy -- Krzywa Lévy’ego -- Ernesto Cesàro -- Dianne Feinstein -- Pia Zadora -- Odwrotna transformata Laplace’a -- Spirala Ulama -- Tablice rejestracyjne we Francji -- Tablice rejestracyjne w Niemczech -- Tablice rejestracyjne w Wielkiej Brytanii -- Obraz (technika) -- Mel Martinez -- Barack Obama -- Pierścień Dedekinda -- Kryterium całkowe -- Kąt dopisany -- Liczby czworościenne -- Izodata -- Stephen Dorff -- Textile -- Maciej Marek Sysło -- Liczba półpierwsza -- KJS (JavaScript) -- DMDScript -- Problem Waringa -- Lilavati -- Teano (filozofka) -- Mykoła Łebed´ -- Taras Boroweć -- Rozkład F Snedecora -- Elena Cornaro Piscopia -- Separator dziesiętny -- Radykał ideału -- Klasa monotoniczna -- Język znaczników -- Edward Waring -- Operator translacji -- Robert Recorde -- Symbol nieskończoności -- Plus i minus -- Znak nierówności -- Historia symboli używanych w teorii liczb -- Wskaźnik Big Maca -- PSA Peugeot Citroën -- C-BOT -- Nierówność Bernsteina -- Szyfr z kluczem jednorazowym -- Nacirema -- Kryteria Popka-Goldberga -- Koło małe -- Marquee -- Aleksander Miller -- Azymut astronomiczny -- Bohdan Krawciw -- Problem chińskiego listonosza -- Whitfield Diffie -- XBL -- Cegiełka Eulera -- Egon Zakrajšek -- Marko Petkovšek -- Tomaž Pisanski -- Tablica rejestracyjna -- Rihard Zupančič -- Josip Plemelj -- Ivan Vidav -- Kryterium Dirichleta -- Zadania brzegowe -- John Nunn -- Liczby automorficzne -- Clelia Borromeo -- Tablice rejestracyjne w Grecji -- Nawias -- Borys Martos -- Programowanie zstępujące -- Lista silników ECMAScriptu -- RGSS -- Funkcja grzebieniowa -- Funkcja Gudermanna -- Wielka Synagoga w Paryżu -- Synagoga Agoudas Hakehilos w Paryżu -- Kod Manchester -- Różnicowy kod Manchester -- Joseph Perry (biskup) -- Tablice rejestracyjne na Słowacji -- Hejking -- Brett Ratner -- Vera Farmiga -- Twierdzenie Pappusa -- Hipoteza liczb pierwszych bliźniaczych -- Christo -- Prognozowanie -- Algorytm Karacuby -- Pomnik Grunwaldzki w Nowym Jorku -- Interwał czasoprzestrzenny -- Paula Abdul -- BackupPC -- Model CEV -- Efekt pominięcia -- Martin Hellman -- Jakob Steiner -- Twierdzenie Carathéodory’ego (teoria miary) -- Π-układ -- Λ-układ -- Gieorgij Woronoj -- Diagram Woronoja -- Turbo Assembler -- Nośnik miary -- Currying -- Funktor intensjonalny -- Podciąg (matematyka) -- Makroasembler -- MUMPS -- Wielomiany Tonellego -- Twierdzenie Simsona -- Twierdzenie Newtona -- Marilyn Manson -- Lisa Bonet -- Asymetria informacji -- Przybliżenie adiabatyczne -- Tony Curtis -- Sather -- Roman Suszko (logik) -- John Belushi -- Antyhomomorfizm -- *-pierścień -- Demografia Islandii -- Przekształcenie antyliniowe -- Przestrzeń sprzężona w sensie sprzężenia zespolonego -- Jami Gertz -- Shireen Hunter -- Harry Connick Jr. -- Tablice rejestracyjne na Łotwie -- Twisted -- Algorytm sumacyjny Kahana -- Vincent Rijmen -- Édouard Roche -- Dorota Tlałka-Mogore -- Adirondakowie -- Czarne Stopy (Siuksowie) -- Jakow Trachtenberg -- System Trachtenberga -- Frank Morley -- Trysekcja Morleya -- Analiza systemowa -- Banokowie -- Grupa kontrolna -- AtPol -- Metoda Halleya -- Twierdzenie o analitycznej postaci funkcjonału dwuliniowego -- Czoktawowie -- Efekt potwierdzenia -- Twierdzenie Jordana (algebra liniowa) -- EncFS -- Gros Ventre -- Kroatanie -- Derywacja formuły zdaniowej w oparciu o zbiór formuł zdaniowych -- Operacja konsekwencji -- Zbiór wszystkich konsekwencji zbioru formuł zdaniowych -- Zbiór wszystkich konsekwencji logicznych zbioru formuł zdaniowych -- Twierdzenie o dedukcji -- Andrzej Marciniak (matematyk) -- Stosunek (matematyka) -- Iwan Łebedowycz -- Teoria pierwszego rzędu -- Sprzeczny zbiór formuł zdaniowych -- Zbiór formuł zupełny z uwagi na język -- M-wartościowanie -- Spełnianie formuły zdaniowej -- Prawdziwość formuły zdaniowej -- Spełnialność formuły zdaniowej -- XDoclet -- Widmo (matematyka) -- Evan Rachel Wood -- Wynikanie logiczne -- Domknięcie uniwersalne -- Ekstrapolacja (matematyka) -- Formuła atomowa -- Mikmakowie -- Kikapowie -- Dwunastokąt foremny -- Klamatowie -- Klickitat -- Alibamu -- Kutenajowie -- Menomini -- Liczba odwrotna -- Liczba przeciwna -- Własność punktu stałego -- Dm-crypt -- Miami (Indianie) -- Le Polonais -- Kąty przyległe -- Turmit -- BitLocker -- Modokowie -- Konwersatorium „Dialog 96” -- Symbol nieoznaczony -- Moheganowie -- Przekształcenie dwuliniowe -- Narragansett -- Naczezi -- Ottawowie -- Encja (SGML) -- Równanie Lotki-Volterry -- Emanuel Leutze -- Adler-32 -- Palouse -- Pend d'Oreille -- Penakukowie -- Pima -- Seminole (Indianie) -- Szaunisi -- Barry Sonnenfeld -- Jednomandatowe okręgi wyborcze -- Ute -- Zbieżność prawie jednostajna -- Zbieżność według miary -- Warunek Cauchy’ego według miary -- Twierdzenie Riesza (teoria miary) -- Twierdzenie Jegorowa -- Zbieżność prawie wszędzie -- Funkcja prawie wszędzie skończona -- Lemat Poincarégo -- Rzut monetą -- Demografia Tuvalu -- Twierdzenie o oddzielaniu -- Geometria eliptyczna -- Test Millera-Rabina -- Metoda iteracyjnego konsensusu -- Sylpheed -- Winebagowie -- JavaServer Faces -- Twierdzenie o bezwładności form kwadratowych -- Układ Henona -- Transition Minimized Differential Signaling -- Zuni -- Niechęć do straty -- Kernel-based Virtual Machine -- Płaszczyzna styczna -- Ignorowanie prawdopodobieństwa -- Podgrupa charakterystyczna -- Grupa wolna -- Wyliczeniowy typ danych -- Certyfikat pierwszości -- Demografia Monako -- Algorytm deterministyczny -- Demografia Austrii -- Losowość -- Webmin -- Funkcja wagowa -- Wzór jawny -- Losowanie warstwowe -- Formuła trójczłonowa -- Wielomiany ortogonalne -- Me’ir Kahane -- Demografia Słowenii -- Forma dwuliniowa -- Thomas Joannes Stieltjes -- Test pierwszości AKS -- Współprogram -- Domknięcie przechodnie -- Demografia Łotwy -- Dopełnienie (teoria złożoności) -- System formalny -- Samuel Loyd -- Demografia Wielkiej Brytanii -- Metoda Forda-Fulkersona -- Naxi -- Małgorzata Bednarska-Bzdęga -- Demografia Finlandii -- Demografia Norwegii -- Demografia Izraela -- Automat ze stosem -- Przestrzeń konfiguracyjna -- Kod QR -- Izochimena -- 3-D Secure -- Retrakcja (topologia) -- Graf przedziałowy -- Problem izomorfizmu podgrafu -- Inwersja (kombinatoryka) -- Test pierwszości Fermata -- J Sharp -- Problem zbioru niezależnego -- Geometria sferyczna -- Przestrzeń dwuwymiarowa -- Matematyka stosowana -- Analiza wrażliwości -- Rząd (teoria grup) -- Zbiór niezależny -- Notacja infiksowa -- Grupa alternująca -- Analiza wartości -- Grupa trywialna -- George Pólya -- Martyngał (rachunek prawdopodobieństwa) -- Jicarilla -- Znak dzielenia -- Klasyfikacja skończonych grup prostych -- Grupa monstrum -- Eigenmath -- Analiza portfelowa -- Inform -- Joseph Gordon-Levitt -- Victor Puiseux -- System CoCoA -- Analiza marketingowa -- Kanakowie -- Commodity Channel Index -- Andrzej Łuczak -- Test istotności -- Liczba gładka -- Shiyali Ramamrita Ranganathan -- Analiza konkurencji -- Algorytm wykładniczy -- Dowody z Księgi -- Metoda sita liczbowego -- Rizzi Zannoni -- RSA Factoring Challenge -- Równania telegrafistów -- Mila Kunis -- Problemy milenijne -- Izydor z Miletu -- YAML -- Analiza bilansu -- Twierdzenie Mihăilescu -- Bletchley Park -- Przestrzeń jednospójna -- Michael Jackson -- Pierścień zerowy -- Lakh -- Lipan -- Analiza algorytmów -- Błąd ekologiczny -- Chisenbop -- Marika Domińczyk -- Skipjack (algorytm) -- Jason Alexander -- Eli Roth -- Numer ubezpieczenia społecznego w Stanach Zjednoczonych -- Wygładzanie wykładnicze -- Izabella Miko -- Minitab -- Drzewo dwumianowe (ekonomia) -- Algorytm Johnsona -- Create (SQL) -- Marek Niezgódka -- Claude Cohen-Tannoudji -- Słowa Fibonacciego -- AHDL -- Antoni Dąbrowski (matematyk) -- Twierdzenie o dwóch ciągach -- Twierdzenie Stolza -- Układ współrzędnych równikowych równonocnych -- Twierdzenie Tichonowa -- ISO 3166 -- Lemat Urysohna -- Prosta Sorgenfreya -- Przestrzeń σ-zwarta -- Jean Baptiste Point du Sable -- Odwzorowanie wiernopowierzchniowe -- Frederick Douglass -- Średnia potęgowa -- Nichole-Reine Lepaute -- Pierwiastek z jedynki -- Grupa multyplikatywna -- Stanisław Sielański -- Zmienne zależna i niezależna -- Lista oprogramowania serwerowego XMPP -- Lista komponentów XMPP -- David Arquette -- Enumeracja (informatyka) -- Harris Yulin -- Tadżycy w Chinach -- JAR (format pliku) -- Nowodworski Foundation -- Borys Delone -- Średnia ucinana -- Chemehuevi -- Parady 3-majowe w Chicago -- Mathematics Genealogy Project -- Twierdzenie Eulera (teoria liczb) -- Wielokomórka -- Lorenz Christoph Mizler -- Koczitowie -- Donald Suxho -- Archytas z Tarentu -- Evan Seinfeld -- Alicja Boole Stott -- Ben Harper -- Instytut Badań Systemowych -- GNU readline -- Haml -- Kod doskonały -- Warszawska szkoła matematyczna -- Kokopa -- Związek Klubów Polskich -- Izodynama -- Henryk Floyar-Rajchman -- Warstwa (teoria grup) -- Indeks podgrupy -- RDF Schema -- Zasada Pareta -- Dzień Liczby Pi -- François Pierre Charles Dupin -- Jan Tokarzewski-Karaszewicz -- Tadeusz Huskowski -- Value at risk -- Orocy -- Twierdzenie Steinitza o wymianie -- Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia -- Bezpośrednia synteza cyfrowa -- Wireshark -- Punkt krytyczny (matematyka) -- Homomorfizm grup -- Maurice Herzog -- Biblioteka Polska w Paryżu -- Anneliese van der Pol -- Międzynarodowy kod samolotowy -- HTTrack Website Copier -- Loglan 82 -- Analiza odpowiedniości -- Charles Marie de La Condamine -- Błąd standardowy -- Problem nawiasowania ciągu macierzy -- Słowo (matematyka) -- Twierdzenie o logarytmie dyskretnym -- Antoni Wyrwicz -- Filtron -- Jędrna rodzina miar -- Relatywnie zwarta rodzina rozkładów prawdopodobieństwa -- Twierdzenie Prochorowa -- Filtr o charakterystyce pierwiastka z podniesionego kosinusa -- Podaż pieniądza -- Ami (kod) -- Irena Grudzińska-Gross -- Walter Chrysler -- Przestrzeń kartezjańska -- Rozmaitość pseudoriemannowska -- Schemat serii -- Warunek Lindeberga -- Problem geometryczny Karola Borsuka -- Punkt odosobniony -- Ashley Tisdale -- Test istotności dla dwóch średnich -- Adam Levine -- Łuk krzywej -- Łuk prosty -- Wskaźnik ubóstwa społecznego -- Jądro grafu -- MISRA C -- Analiza błędów -- Ślimak Teodorosa -- Brendan Fraser -- Demografia Bułgarii -- Michael Anthony -- Baruj Benacerraf -- Przeplatany 2 z 5 -- Twierdzenie Cevy (trygonometryczne) -- Harold Scott MacDonald Coxeter -- Peter Swinnerton-Dyer -- Miriam Kressin -- Hymie Jacobson -- Karl Pearson -- Peter Whittle -- Xlet -- Pierścień wielomianów -- Symediana -- Prosta Cevy -- Izomorfizm Curry’ego-Howarda -- Paweł Strzelecki (matematyk) -- Mongrel -- Hawasupajowie -- Graf Mycielskiego -- EAN -- David M. Lee -- David Bryan -- Rozwiązanie równania różniczkowego -- Wykładniki sprzężone -- Metoda analityczno-graficzna obliczania pól -- GS1-128 -- Paul Adelstein -- Zbiór całkowicie ograniczony -- Twierdzenie Arzeli-Ascolego -- MWIG40 -- Reguła Nepera -- Przestrzeń Lp -- Przestrzeń pseudometryczna -- Janusz Stanisław Przemieniecki -- Carroll Baker -- Wstęga Bollingera -- Szolem Mandelbrojt -- Tadeusz Ważewski -- Sean Kanan -- Odwzorowanie regularne -- Jan Winczakiewicz -- Gieorgij Adelson-Wielski -- Jewgienij Łandis -- Twierdzenie o lokalnym dyfeomorfizmie -- Nierówność Rao-Craméra -- Czesław Ryll-Nardzewski -- Krakowska szkoła matematyczna -- Punkt Fermata -- Działanie zeroargumentowe -- Stanisław Zaremba (ur. 1863) -- Stała Apéry’ego -- Stała Chinczyna -- KOSPI -- Merval (giełda) -- OMXC20 -- Odwzorowanie równokątne -- Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności -- IGBM -- Odwzorowanie jednokrotne -- TSE 300 -- RTS (giełda) -- Dean Martin -- Analiza zespolona -- Wydajność oprogramowania -- Prosta prostopadła -- Lush -- Census-designated place -- Problem obliczeniowy -- GStreamer -- Robert Downey Jr. -- Transformacja Turinga -- Równanie różnicowe -- Aztec Code -- Super rozdzielczość -- EMMA -- Twierdzenie Eulera o wielościanach -- Przestrzeń M (Marcinkiewicza) -- Twierdzenie Shannona-Hartleya -- POSTQUEL -- Krzysztof Ciesielski (matematyk, 1956) -- Paul Rudd -- Seth Rogen -- Judd Apatow -- Diagram obiektów -- Twierdzenie Shannona-Nyquista -- Parser LR -- Zbiór atomowy -- Miara bezatomowa -- Alvin Toffler -- Problem NP-pośredni -- CCMP -- Kevin Pollak -- C99 -- William Wyler -- Marc Jacobs -- Natasha Lyonne -- Twierdzenie o przyrostach skończonych -- Element objętości -- Rogata sfera Alexandera -- Imigracja arabska w USA -- Równanie różniczkowe zupełne -- Wielka Synagoga w Bordeaux -- Problem czterech hetmanów -- Magdalena Mielcarz -- Zmienna zdaniowa -- Symbol relacyjny -- Próba statystyczna -- PowerVu -- Cryptoworks -- System dostępu warunkowego -- Tim Blake Nelson -- Peter Cetera -- Twierdzenie Riesza-Skorochoda -- Liczby całkowite Eisensteina -- Jack Benny -- Harald Bohr -- Microsoft Expression Web -- James Caan -- Parkietaż -- Jemez -- Ypatingasis būrys -- Minimum i maksimum (funkcje) -- MaxiCode -- Stefan Mrożewski -- Wielokąt prosty -- Peter Apianus -- Occam -- 1 (liczba) -- Stani's Python Editor -- Miara wektorowa -- Estymata -- Zhuang -- Metoda Hellwiga -- SAS 4GL -- Obliczenia ewolucyjne -- Irène Jacob -- Richard Dreyfuss -- Jurij Łotman -- Oznaczenia okrętów radzieckich i rosyjskich w nomenklaturze NATO -- Metoda Pawłowskiego -- Random early detection -- STATISTICA -- Ameba (matematyka) -- Miillaaraq Lennert -- Funkcje zmiennej zespolonej -- MACLisp -- Interlisp -- Asymilacja danych -- Pango -- Polhodia -- Metoda elementów dyskretnych -- Greg Lauren -- Kod 49 -- Romuald Marczyński -- Zasada niesprzeczności -- Privoxy -- Ścisła addytywność miar wektorowych -- Twierdzenie Dieudonnégo-Grothendiecka -- Własność optymalnej podstruktury -- Mstisław Kiełdysz -- Weryfikacja formalna -- Jerzy Marcinkowski -- Przestrzeń Blocha -- Aplet Javy -- Twierdzenie Radona-Nikodýma -- XML Paper Specification -- GS1 DataBar -- Peter Plichta -- Amerykanie pochodzenia niemieckiego -- Amerykanie pochodzenia rosyjskiego -- Yi (grupa etniczna) -- Twierdzenie Szarkowskiego -- Punkt okresowy -- Ołeksandr Szarkowski -- Twierdzenie Li-Yorke’a -- Rsh (remote shell) -- Operator zwarty -- Zagadnienie poprawnie postawione -- Równanie przewodnictwa cieplnego -- Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie -- Związek Podhalan w Północnej Ameryce -- Srebrny podział -- Hiperpowierzchnia -- Regularność funkcji -- Rodzina lokalnie skończona -- Notacja strzałkowa -- Fast Tracker -- PDF 417 -- Office Open XML -- László Rátz -- Skale Tracker -- PCManFM -- Stephanie Romanov -- Dwudziestokąt foremny -- Jedenastokąt foremny -- Ed Kowalczyk -- Tablice rejestracyjne na Barbadosie -- Funkcja obiektu badań -- Sampling (archeologia) -- Inicjalizacja -- Operator liniowy ograniczony -- Zagadnienie własne dla operatora Laplace’a -- Nierówność Harnacka -- Karl Harnack -- Twierdzenie Harnacka -- X++ -- Oktalyzer (traker) -- Trzynastokąt foremny -- John Miszuk -- Liczby piramidalne -- Ion Barbu -- Tico Torres -- Mumia Abu-Jamal -- Friedrich Kasiski -- Kodowanie korekcyjne -- Uogólniona macierz odwrotna -- SWIG80 -- Juliusz Hupert -- Parzystość R -- Chris Byrd -- Metoda analityczna obliczania pól -- Ray Austin -- Hertha Marks Ayrton -- Walec eliptyczny -- Jameel McCline -- S.R. Srinivasa Varadhan -- Miara zespolona -- Mediaguard -- Herbert Hauptman -- Isadore Singer -- Ciało uporządkowane -- Ricky Ullman -- Logika algorytmiczna -- Bruce Schneier -- Kota (matematyka) -- Szesnastokąt foremny -- Metryka probabilistyczna -- Dziewiętnastokąt foremny -- Długość galaktyczna -- Rozkład trójkątny -- Kiki Smith -- Strategia optymalna -- Preferencja -- Franz Ernst Neumann -- Shannon Briggs -- Rozkład logistyczny -- Hipoteza Pólyi -- Stanisław Hartman -- Liczby p-adyczne -- Annie Leibovitz -- Magnus Gustaw Mittag-Leffler -- Teoria automatów -- Paul von Rennenkampf -- Implikacja logiczna -- Całka wymiany -- Równanie ciągłości -- Przekształcenie unitarne -- David Guetta -- Interpolacja dwuliniowa -- Robert Lawson Vaught -- Tybetańczycy -- Lemniskata -- Lamon Brewster -- Łatgalowie -- Stylometria -- Anatolij Fomienko -- Urbain Le Verrier -- Twierdzenie Kreina-Milmana -- Demografia Malty -- Negatywna selekcja -- Równanie Soreau -- Aksjomaty i konstrukcje liczb -- Zmienna objaśniana -- Tujia -- Całka Daniella-Stone’a -- Funkcjonał monotonicznie ciągły -- Elementarna rodzina funkcji -- Problem marszrutyzacji -- Twierdzenie Protha -- Petro Diaczenko -- Python Imaging Library -- Sung Kang -- Macierz przekątniowo dominująca -- Siódemkowy system liczbowy -- Uniwersum (matematyka) -- Lemat Goursata -- Mien -- JQuery -- Równik meteorologiczny -- Rozszerzony zbiór liczb rzeczywistych -- Aksjomat zbioru potęgowego -- Aksjomat zbioru pustego -- Java Management Extensions -- Java Naming and Directory Interface -- Paradoks Simpsona -- Konrad Dasypodius -- Homomorfizm pierścieni -- Shelley Winters -- Java Secure Socket Extension -- Twierdzenie Rice’a -- Sheldon Adelson -- Debi Mazar -- Ogrody Edenu -- Kreska ułamkowa -- Ryszard Engelking -- Historia liczb -- Krzywa IS -- Prawo Duvergera -- Oscar Hijuelos -- Liczby nadrzeczywiste -- Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum -- Tercja kątowa -- Problem wydawania reszty -- System Thuego -- System półthueowski -- Lemat o π- i λ-układach -- Graniastosłup prawidłowy -- Rekurencja -- Sztywny układ równań -- Płaszczak (literatura) -- Instytut Matematyczny Claya -- Kod uwierzytelniania wiadomości -- Hiperkula -- SPH -- SafeGuard Easy -- Implementacja (teoria decyzji) -- Przestrzeń rzutowa -- Funkcja jednokierunkowa -- Hipersfera -- Funkcja zaniedbywalna (kryptografia) -- Bryan Singer -- Robert Ulanowicz -- Polonijny Klub Podróżnika -- Twierdzenie Myhilla-Nerode’a -- Automat liniowo ograniczony -- Język rekurencyjnie przeliczalny -- Język rekurencyjny -- Postać normalna Kurody -- Hermitowska miara spektralna -- Operator sprzężony (przestrzenie Hilberta) -- Ołeh Sztul -- Java Agent DEvelopment framework -- Johnny Weissmuller -- Marla Sokoloff -- Równoległościan wielowymiarowy -- Zac Efron -- Lee Nguyen -- Wykrywanie krawędzi -- Twierdzenie Frobeniusa -- Pierścień z dzieleniem -- Proces liczący -- Twierdzenie Pascala -- Zasada dualności -- Michał Szurek -- Arthur Harold Stone -- Losowanie -- Twierdzenie Stone’a (topologia) -- Apache Xerces -- Ostrosłup prawidłowy -- Scoring fraudowy -- Dyskretyzacja (statystyka) -- Imputacja -- Obserwacja statystyczna -- Mykoła Liwycki -- Drzewa klasyfikacyjne -- Andrzej Kapiszewski -- Wacław Scaevola-Wieczorkiewicz -- Karaibowie -- Walec paraboliczny -- TALES -- Stożek eliptyczny -- Redukcja wyrazów podobnych -- Oliver Heaviside -- Krzyż Robertsa -- JavaFX -- Anthony Radziwill -- Radialna funkcja bazowa -- EAccelerator -- RELAX NG -- ISO 3166-2:DE -- Ostrosłup ścięty -- Kąt padania -- Liczby dualne -- Układ współrzędnych 1992 -- Macierz -- Twierdzenie Jordana -- Geography Markup Language -- NRZI -- Układ GUGIK 1980 -- Kate Capshaw -- Portlet -- Metoda strzałów -- Hans Morgenthau -- Mychajło Krat -- Sara Gilbert -- Kompletność Turinga -- Morton Feldman -- Rosario Dawson -- Teoria zmiennych niepewnych -- Corey Feldman -- Demografia Indii -- Nierówność Łojasiewicza -- ReBirth RB-338 -- Adam Mularczyk -- Równanie Keplera -- William Spottiswoode -- Schneider Electric -- Hipoteza Churcha-Turinga -- Buyei -- Pierścienie boromejskie -- Współrzędne geodezyjne -- Drumazon -- Autokowariancja -- Zbiór skierowany -- Ciąg uogólniony -- Élie Cartan -- Algorytm Levenberga-Marquardta -- Wilhelm Killing -- Losowanie ze zwracaniem -- Stała logiczna -- Teoria zapasów -- Krzysztof Loryś -- Macierz wstęgowa -- Prewitt -- Przestrzeń liniowo-topologiczna -- System F -- Synagoga Beit Bella w Tallinnie -- Synagoga w Tallinnie -- Anaconda (oprogramowanie) -- Orest Popow -- Literate programming -- Yannick Stopyra -- Asklepiodotos z Aleksandrii -- Śaṅkara Nārāyaṇa -- Współczynnik korelacji rang Spearmana -- Odległość punktu od prostej -- Kostka Tichonowa -- Przestrzeń uniwersalna -- Gloria Steinem -- Permanent -- Martin Rodbell -- Carl David Tolmé Runge -- Wielomian stopnia czwartego -- Maszyna szyfrująca -- Deterministyczny automat ze stosem -- Jurij Szulman -- Wielościan gwiaździsty -- Adelard z Bath -- Całka równania różniczkowego -- Instituto Nacional de Estadística -- Układ UTM -- AAlib -- Dzielnik normalny -- William DuVall -- Htop -- Rozwój demograficzny Biecza -- Symetrie cechowania -- Studia Mathematica -- Wektor główny -- Nouveau -- KeePass Password Safe -- XML Inclusions -- Senekowie -- Przestrzenie nazw w XML -- Menedżer haseł -- Twierdzenie Landaua -- CURL -- Willem de Sitter -- James Beckwourth -- Pierścień Witta -- Paul Winchell -- Henry Heimlich -- Henry Winkler -- Dong (grupa etniczna) -- Ortonormalność -- Rada Polonii Amerykańskiej -- Bai -- Macierz normalna -- Lok Agnesi -- William James Sidis -- Herbert Spencer Gasser -- Eduard Prugovečki -- Wada bizantyjska -- Keyhole Markup Language -- Gregorio Ricci-Curbastro -- Associating Style Sheets with XML documents -- Robert Forster -- Stellacja -- SCORM -- Twierdzenie Diniego -- Joan Rivers -- Wielościan Keplera-Poinsota -- Fumiaki Fujita -- Sprzężenie izogonalne -- Louis B. Mayer -- Rafał Skolimowski -- Adrian Krzyżanowski -- Felix Kersten -- Formacja V -- Sylvia Heschel -- Współczynnik determinacji -- Riddick Bowe -- Active Template Library -- Kluczowe wskaźniki efektywności -- Ryszard Zasępa -- Tabellverket -- Funkcja podliniowa -- WIG-deweloperzy -- Grupa nilpotentna -- Subindeks giełdowy -- Greenpoint -- Luca Pacioli -- Grupa torsyjna -- Element nilpotentny -- Charakterystyka Eulera -- Podgrupa torsyjna -- Twierdzenie Cayleya-Hamiltona -- Grupa Hamiltona -- Grupa pierwiastków z jedynki -- Grupa Hopfa -- Sortowanie topologiczne -- Przestrzeń Kryłowa -- Kontur -- Richard Donner -- Centrum (algebra) -- Algebra centralna prosta -- Diagram przypadków użycia -- Diagram czynności -- Hani -- Diagram interakcji -- Teodor z Cyreny -- Twierdzenie Banacha (o domkniętym wykresie) -- Twierdzenie o odwzorowaniu otwartym -- Tom Bosley -- Aksjomat sumy -- Forward Rate Agreement -- Frank Murkowski -- Iloczyny grup -- Produkt miejski brutto -- Mika Brzezinski -- Grupa doskonała -- Transact-SQL -- Carlos Bernard -- Kazimierz Sikorski (pijar) -- Grupa elementarna -- Aksjomat pary -- Tsimshian -- Przekształcenie wieloliniowe -- Pochodna Gâteaux -- Redukcja (matematyka) -- Układ współrzędnych 1965 -- Zbiór dominujący -- Otto Kotzebue -- Macierze podobne -- Jennifer Tisdale -- Wykres Smitha -- Twierdzenie Wedenisowa -- A-Graf -- Izydor Modelski -- Pierścień zbiorów -- Przeciążenie informacją -- Tony Bennett -- Stanisław Kwaśniewski -- Audio Units -- MetaStock -- Covered call -- Trójkąt Reuleaux -- Potawatomi -- Money flow -- Peter Strauss -- Figura o stałej szerokości -- Herb Alpert -- Paradoks petersburski -- Oscylator stochastyczny -- %R Williamsa -- Problem bizantyjskich generałów -- Twierdzenie Peana -- S&P 500 -- Twierdzenie Lebesgue’a -- Grupa charakterystycznie prosta -- Grupa pełna -- Norma (teoria grup) -- Norma Shearer -- Homotopia -- Lista przedsiębiorstw wchodzących w skład indeksu S&P 500 -- Twierdzenie Borsuka -- Chen Jingrun -- Olesya Rulin -- Podgrupa trywialna -- Droga (topologia) -- Grupa podstawowa -- Jurij Linnik -- Topologia ilorazowa -- Web Forms 2 -- Rezerwy walutowe -- Price Oscillator -- HTML5 -- Przestrzeń ściągalna -- The Alchemist -- Charles Bossut -- Kazimierz Cwojdziński -- Przedział jednostkowy -- Drogi homotopijne -- Tadeusz Manteuffel -- Zbiór uporządkowany -- Sieć (teoria grafów) -- Alexis Arquette -- Dai (mniejszość narodowa) -- She (mniejszość narodowa) -- Elżbieta Krawczuk-Trylińska -- Skaner kodów kreskowych -- Indeks wskaźników wyprzedzających koniunkturę -- Felix Bernstein -- Kost Pankiwskyj -- Brian Grazer -- K-przestrzeń -- Twierdzenie Hyersa-Rassiasa-Gajdy -- Równanie funkcyjne d’Alemberta -- Równanie funkcyjne Jensena -- Brulé -- Funkcja półciągła -- Programowanie defensywne -- Openbox -- Kąt depresji -- Triangulacja (matematyka) -- Krystyna Kacperczyk -- Jean Stablinski -- Forsythe -- Stanisław Likiernik -- Demografia Raciborza -- LIRC -- Liceum polskie w Villard-de-Lans -- Lista rozkazów procesora -- Finityzm -- Martika -- Brian Rafalski -- Scratch (język programowania) -- Imigranci włoscy w USA -- Polski Instytut Naukowy w Ameryce -- Ana Mendieta -- Józef Zając (matematyk) -- Stephen Sondheim -- Estelle Getty -- Grigorij Fichtenholz -- Liczby pierwsze Ramanujana -- Lothar Collatz -- François Arago -- Układ współrzędnych 2000 -- Promień spektralny -- Operator normalny -- Operator unitarny -- Operator nilpotentny -- Tablice rejestracyjne w Związku Radzieckim -- Zestawienie liter w radzieckich tablicach rejestracyjnych -- Andrzej Alexiewicz -- Ciąg Fareya -- Elizabeth Banks -- Stefan Jan Kempisty -- Heinrich Gross -- Cmd.exe -- Walter Rudin -- Danny Pino -- Punkt siodłowy -- Ellen Barkin -- James Belushi -- Mileva Marić -- Robert Downey Sr. -- Michel Chasles -- Accumulation/Distribution -- Filtracja obrazów -- Niezależny układ równań liniowych -- CakePHP -- Barbara Walters -- JavaFX Script -- Siergiej Bernstein -- Twierdzenie Borsuka-Ulama -- Wskaźniki wzrostu gospodarczego kraju -- Necro -- Wskaźniki finansowe -- Scott Glenn -- Vincent L. Palmisano -- Odległość kątowa -- Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego -- Wskaźniki makroekonomiczne -- HotSpot -- Idina Menzel -- Andriej Ostermann -- Polska Narodowa „Spójnia” w Ameryce -- Minimalny supersymetryczny model standardowy -- Miara spektralna -- Iwan Ostermann -- Problem podziału -- Optymalne szeregowanie zadań dla wielu procesorów -- Bordyzm -- Suma rozłączna -- Całka względem miary wektorowej -- Kat Dennings -- Bryan Greenberg -- Johann Radon -- Common Lisp -- Matematyka a estetyka -- Louis Mordell -- Odwzorowanie nierozszerzające -- Auto ptr -- Technical Report 1 -- Atak ze spodziewanym tekstem jawnym -- Manusze -- Algebra Banacha -- Azymut topograficzny -- Herbert Westren Turnbull -- WampServer -- Michał Morayne -- Roy Oliver Disney -- Stanisław Kramsztyk -- Aniello Dellacroce -- Prim -- Średnia krocząca -- Dom św. Kazimierza (stowarzyszenie) -- Karl Gustaw von Loewenwolde -- Twierdzenie o funkcji uwikłanej -- Twierdzenie o różniczkowaniu funkcji uwikłanej -- Częściowa izometria -- Jonathan Mestel -- Zbrodnia w Ponarach -- Jon Rogawski -- CodeIgniter -- Przestrzeń bitopologiczna -- Opcja o uwarunkowanej premii -- Opcja z odstępem -- Opcja bermudzka -- Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie -- Cochrane Collaboration -- TM-XML -- Hank Azaria -- Przestrzeń Aleksandrowa -- Elonka Dunin -- Twierdzenie o dwóch funkcjach -- Jon Foster -- Patryk Pysz -- TopCoder -- Pawieł Fłorienski -- Andrzej Szopa -- Przemysław Prusinkiewicz -- Rugownik -- Orientacja (matematyka) -- Nierówność Lévy’ego -- Nierówność Lévy’ego-Octavianiego -- Nina Hartley -- Dattathreya Ramachandra Kaprekar -- Zbiór algebraiczny -- House price index -- Gina Gershon -- Funkcja Weierstrassa -- Waga (matematyka) -- Stephen Cole Kleene -- Iloczyn nieskończony -- Twierdzenie van Aubela -- Zanurzenie (matematyka) -- Nierówność Muirheada -- Skytale -- Neil Simon -- Ludność Szydłowca -- Tablice rejestracyjne w Szwajcarii -- Rozkład macierzy -- Bill Smitrovich -- Pivot Point -- Iwan Omelianowicz-Pawlenko -- C/EBIT -- Test pierwszości Solovaya-Strassena -- AmiBroker -- Twierdzenie o mnożeniu -- Średnia Chisinego -- Element algebraiczny -- Przestrzeń Calabiego-Yau -- Gra parzystości -- Równanie Pella -- Henryk Iwaniec -- Skala nominalna -- Skala porządkowa -- Skala interwałowa -- Skala ilorazowa -- Skala dychotomiczna -- Działania arytmetyczne -- Zależność zmiennych losowych -- Metalink -- Dwuścian -- Twierdzenie Poissona -- Regresja logistyczna -- Iloraz szans -- Odwrotna dystrybuanta -- Twierdzenie Bochnera -- Okrąg Apoloniusza -- Przekształcenie Boxa-Coxa -- Funkcja logitowa -- Pole (informatyka) -- Dyskretny rozkład prawdopodobieństwa -- Ciągły rozkład prawdopodobieństwa -- Funkcja gęstości prawdopodobieństwa -- Negentropia -- Mapa kropkowa -- Gabriel Cramer -- Tablice rejestracyjne w Czechach -- Log4j -- Amanda Peet -- Tablice rejestracyjne w Czechosłowacji -- Sąsiedztwo (topologia) -- Modular Audio Recognition Framework -- Georg von Peurbach -- Równania MHD -- Tablice rejestracyjne w Austrii -- ISO/IEC 14882 -- Frédéric Michalak -- Twierdzenie Sylvestera-Jacobiego -- Zach Braff -- C*-algebra -- Mark Najmark -- Ludomir Newelski -- Danny Szetela -- Instytut Stiekłowa w Moskwie -- Duck typing -- Dobór celowy -- Aleksander Gelfond -- Marcel Marceau -- Twierdzenie Gelfonda-Schneidera -- Instytut Stiekłowa w Sankt Petersburgu -- Aleksandr Chinczyn -- Antoni Maria Emilian Hoborski -- Liu Hui -- Analiza dyskryminacyjna -- XAdES -- Dema -- Prostopadłość -- Lemat Euklidesa -- Stanisław Krajewski (filozof) -- Obszar normalny -- Przestrzeń dwupunktowa Aleksandrowa -- Boris Orieczkin -- Kostka Aleksandrowa -- Kostka Cantora -- Panorama (amerykański tygodnik) -- Anton von Essen -- Vala (język programowania) -- Mieczysław Warmus -- Forma półtoraliniowa -- Eutokios -- Przykłady przestrzeni liniowych -- Andrzej Białynicki-Birula -- Matematyka -- Dominique Strauss-Kahn -- FL Studio -- Krzywizna Gaussa -- Twierdzenie Zermela -- POSIX Threads -- Nachman Aronszajn -- Przestrzeń stanów -- HTML Application -- Funkcja tworząca momenty -- Nierówność Chernoffa -- Nierówność Paleya-Zygmunda -- Albrecht von der Lieth -- Twierdzenie Berry-Essena -- Ludność Głogowa -- Ludność Jeleniej Góry -- Dźwignia łączna -- Joachim Stegmann -- Edward Kofler -- Ludność Legnicy -- Ludność Lubina -- Ludność Świdnicy -- Ludność Wałbrzycha -- Ludność Wrocławia -- Ludność Bydgoszczy -- Ludność Grudziądza -- Ludność Inowrocławia -- Ludność Torunia -- Ludność Włocławka -- Ludność Białej Podlaskiej -- Ludność Chełma -- Ludność Lublina -- Ludność Gorzowa Wielkopolskiego -- Ludność Zielonej Góry -- Ludność Bełchatowa -- Składowa silnie spójna -- Ludność Piotrkowa Trybunalskiego -- Ludność Tomaszowa Mazowieckiego -- Ludność Zgierza -- Ludność Krakowa -- Ludność Nowego Sącza -- Ludność Tarnowa -- Ludność Legionowa -- Ludność Ostrołęki -- Ludność Pruszkowa -- Twierdzenie o rzucie prostokątnym -- Ludność Radomia -- Ludność Siedlec -- Ludność Warszawy -- Ludność Kędzierzyna-Koźla -- Ludność Opola -- Ludność Mielca -- Ludność Przemyśla -- Ludność Rzeszowa -- Ludność Stalowej Woli -- Ludność Tarnobrzega -- Ludność Białegostoku -- Ludność Łomży -- Ludność Suwałk -- Ludność Gdańska -- Ludność i powierzchnia Gdyni -- Ludność Słupska -- Ludność Tczewa -- Ludność Będzina -- Ludność i powierzchnia Bielska-Białej -- Ludność Bytomia -- Ludność Chorzowa -- Ludność Częstochowy -- Ludność Dąbrowy Górniczej -- Ludność Gliwic -- Ludność Jastrzębia-Zdroju -- James Gregory -- Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego -- Java Platform, Standard Edition -- Funkcja skrótu -- Ludność Jaworzna -- Ludność Mysłowic -- Ludność Piekar Śląskich -- Ludność Rudy Śląskiej -- Business Intelligence and Reporting Tools -- Adam Shankman -- Ludność Rybnika -- Ludność Siemianowic Śląskich -- Ludność Sosnowca -- Ludność Świętochłowic -- Ludność Tarnowskich Gór -- Ludność Tychów -- Ludność Zawiercia -- Ludność Żor -- Terminologia teorii gier -- Aksjomat Pascha -- Przestrzeń lokalnie spójna -- Twierdzenie Jordana-Dehna -- Łamana zamknięta -- Twierdzenie o konfiguracji θ -- Sinusoida zagęszczona -- Roman Duda -- Ludność Ostrowca Świętokrzyskiego -- Ludność Starachowic -- Ludność Elbląga -- Ludność Ełku -- Ludność Olsztyna -- Ludność Gniezna -- Kodowanie (kryptografia) -- Ludność Kalisza -- Ludność Konina -- Ludność Leszna -- Ludność Ostrowa Wielkopolskiego -- Ludność Piły -- Liniowa cząstkowa informacja -- Ludność Koszalina -- Ludność Stargardu -- Ludność Szczecina -- Epsilon maszynowy -- Serge Lang -- Teoria wyboru publicznego -- Unibail-Rodamco -- Sheila Watt-Cloutier -- Zbiór brzegowy -- Mitchell Parish -- Krzysztof Wodiczko -- Morfizm uniwersalny -- Ján Andrej Segner -- Bella Darvi -- Philip Emeagwali -- Lisa Edelstein -- Barbara Bain -- Cg (język programowania) -- Nicolaus II Bernoulli -- Oliver Hudson -- Witold Wolibner -- Ludność Bolesławca -- Ludność Puław -- Ludność Świdnika -- Jacek Cichoń -- Ludność Nowej Soli -- Ludność Kutna -- Retrakcja (teoria kategorii) -- ReCAPTCHA -- Ludność Radomska -- Ludność Sieradza -- Ludność Skierniewic -- Ludność Zduńskiej Woli -- Pernod Ricard -- Ludność Oświęcimia -- Ludność Ciechanowa -- Ludność Otwocka -- Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne -- Rozkład dwupunktowy -- Rozkład zero-jedynkowy -- Ludność Żyrardowa -- Układ współrzędnych supergalaktycznych -- Ludność Nysy -- Suma spójna -- Ludność Dębicy -- Jan Zydler -- Ludność Jarosławia -- Ludność Krosna -- Ludność Rumi -- Rocznik statystyczny -- Pierre Bouguer -- Symfony -- Metoda wyczerpywania -- Układ współrzędnych 1942 -- Joey Bishop -- Statystyka nieparametryczna -- Teoria estymacji -- Analiza danych -- Ludność Starogardu Gdańskiego -- Ludność Wejherowa -- Ludność Wodzisławia Śląskiego -- Ludność Skarżyska-Kamiennej -- Ludność Świnoujścia -- Wiesław Sadowski -- Samoańczycy -- Wahania sezonowe -- Tendencja rozwojowa -- Tahitańczycy -- Uvea (grupa etniczna) -- Czamorro -- Tubuai (grupa etniczna) -- GAUSS -- Rozkład Pascala -- GOCR -- Ellen Kushner -- Mathematical Reviews -- Johnny Galecki -- Metoda Sheparda -- MSC 2000 -- Journal of the American Mathematical Society -- Notices of the American Mathematical Society -- Triod -- Twierdzenie Moore’a (topologia płaszczyzny) -- Twierdzenie o wolnej przekątnej -- Apache Commons -- Apache POI -- Mnożniki Lagrange’a -- Ludność Bielawy -- Ludność Dzierżoniowa -- Simon Rex -- Sarah Silverman -- John Krasinski -- Ludność Oleśnicy -- Ludność Oławy -- Ludność Zgorzelca -- Sołomon Pasi -- Twierdzenie o paradoksalnym rozkładzie kuli -- Korelacja wzajemna -- Ludność Kraśnika -- Robert Bartoszyński -- Algorytm obliczania pierwiastka n-tego stopnia -- Daniel Pipes -- Kevin Spirtas -- Realizacja zmiennej losowej -- Java 3D -- Rozkład jednostajny -- David Krumholtz -- Wielomian symetryczny -- Macierz rzadka -- Autoregresja -- Ludność Płocka -- Retrakt deformacyjny -- GnuTLS -- Audacious -- Howard Roffman -- Yasmina Reza -- Martin Landau -- Janet Yellen -- Twierdzenie o całkowaniu przez podstawienie -- Nierówność izoperymetryczna -- Topologia porządkowa -- Miara Dieudonnégo -- Pro Tools -- Unifikacja (logika) -- Skala standaryzowana -- Antypodyzm -- MOST (język) -- Współrzędne barycentryczne (matematyka) -- Twierdzenie Czebyszewa -- Michelle Trachtenberg -- Hiperkomputer -- Kwantowa transformata Fouriera -- Krzywa Beveridge'a -- Walter Jagiełło -- Agregaty pieniężne -- Christian Goldbach -- Simon Antoine Jean L'Huillier -- Adam Rodríguez -- Liev Schreiber -- Stopień (symbol) -- Elementarna teoria liczb -- Walter Lippmann -- Twierdzenie de Moivre’a-Laplace’a -- CKEditor -- Margot Adler -- Szum akustyczny -- Nicolaus I Bernoulli -- Endogeniczny model wzrostu gospodarczego -- Egzogeniczny model wzrostu gospodarczego -- Eddie Kaye Thomas -- Philipp Ludwig von Seidel -- Norbert Schemansky -- Pierre Rémond de Montmort -- Trit -- Acykliczność -- Europejski Ranking Innowacyjności -- Amy Irving -- Dopełnienie ortogonalne -- Problem bazylejski -- Pietro Mengoli -- Całka Fresnela -- Twierdzenie o wymianie -- Nagroda Nemmersa -- Szereg prosty -- Danielle Harris -- Całka -- Wycena przedsiębiorstw -- Herschel Savage -- Judd Nelson -- Symetria płaszczyznowa -- Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu -- Test pierwszości ECPP -- JScience -- Algorytm Schoofa -- Algorytm Schoofa-Elkiesa-Atkina -- Krzywa hipereliptyczna -- Twierdzenie Mordella-Weila -- Cyklotomiczny test pierwszości -- Test pierwszości APR -- Niezmiennik j -- Kryterium Eisensteina -- Punkty Brocarda -- Wskaźnik ubóstwa -- Obwód Chuy -- Ciało liczbowe -- Ciało kwadratowe -- Funkcja modularna Dedekinda -- Funkcja modularna Webera -- Sito Atkina -- Carl de Boor -- Forma modularna -- Wyróżnik modularny -- Forma automorficzna -- GFA Basic -- Algebraiczna teoria liczb -- Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy -- American Academy of Actuaries -- Rozmaitość algebraiczna -- Grupa dyskretna -- Grupa modularna -- Dywizor -- Funktor (teoria kategorii) -- International Actuarial Association -- Arg max -- Twierdzenie Mertensa -- Society of Actuaries -- Zdyskontowane przepływy pieniężne -- Kąty odpowiadające -- Paul von Kügelgen -- OCB -- HMAC -- Krytyka Lucasa -- Drzewo stochastyczne -- Michał Kisielewicz -- Ładunek koloru -- Simple API for XML -- Adrienne Bailon -- Model wzrostu Solowa -- Metoda poziomic -- Judie Aronson -- SPARK (informatyka) -- Wang Hao (logik) -- Obliczeniowa Miara Wiarygodności -- MPSolve -- Paradoks Buralego-Fortiego -- Aproksymacja punktowa -- Jimmy Iovine -- Poprzeczna -- David Blaine -- Stefan Kordian Gacki -- Odchylenie linii pionu -- Wskaźnik uwarunkowania -- Scrambler -- Słaba topologia -- Rozszerzenie ciała -- Funkcjonał Minkowskiego -- Problem producenta i konsumenta -- Twierdzenie o przyrostach -- Cesare Burali-Forti -- Michael Bennett -- Dorothy Maharam -- Gino Fano -- Alfred Tauber -- Štefan Znám -- Danica McKellar -- Zasada Cavalieriego -- Błędy prognozy ex post -- Oscar Hammerstein II -- Rob Reiner -- Algorytm Hirvonena -- Eduardo Sánchez -- Eksponenta macierzy -- Alan Blumenfeld -- Tony Goldwyn -- Kim Kardashian -- Tomek Bartoszyński -- Janusz Jerzy Charatonik -- Jason Segel -- Michael Rapaport -- Grupa Galois -- Paweł Głowacki (matematyk) -- Henryk Pawłowski -- Element nierozkładalny -- Element rozdzielczy -- Rozszerzenie normalne -- Element całkowity -- Twierdzenie Abela -- Commit -- Pokusa nadużycia -- Równanie Fishera -- Ko San -- Apache Geronimo -- Michaił Pankiewicz -- Microsoft Bob -- Gilbert Strang -- Scott Caan -- Klaus Pätau -- Model wzrostu Harroda-Domara -- Teoria perspektywy -- Jossele Rosenblatt -- Sprawa Robotnicza (miesięcznik socjalistyczny 1893) -- Agim Kaba -- Wiadomości Matematyczne -- Commentationes Mathematicae -- Prace Matematyczno-Fizyczne -- Głosowanie jednomyślne -- Głosowanie większościowe -- Casualty Actuarial Society -- Raymond Smullyan -- Produkt (teoria kategorii) -- Koprodukt -- Eddie Cibrian -- Marian Baraniecki -- Network Audio System -- Twierdzenie Ponceleta -- Twierdzenie Salmona -- Twierdzenie Leibniza (geometria) -- Twierdzenie Steinera -- Twierdzenie Steinera-Lehmusa -- Twierdzenie Mazura -- Moses Asch -- Geometria syntetyczna -- Urząd znakujący czasem -- Twierdzenie Banacha (o odwzorowaniu otwartym) -- Twierdzenie o operatorze odwrotnym -- Globalny raport konkurencyjności -- Richard Gant -- Miernik dobrobytu ekonomicznego -- Miernik krajowego dobrobytu -- Lillian Hellman -- Miernik ekonomicznych aspektów dobrobytu -- Miernik trwałego dobrobytu ekonomicznego -- Debra Messing -- Twierdzenie Leibniza (o różniczkowaniu pod znakiem całki) -- Algebra wolna -- Paul Guldin -- Twierdzenie Banacha-Alaoglu -- Krzywa Vivianiego -- Krzywa Watta -- Paolo Casati -- Twierdzenie Kuratowskiego-Steinhausa (teoria miary) -- Twierdzenie Brouwera o zachowaniu otwartości -- Twierdzenie Kuratowskiego-Steinhausa (topologia) -- Andrzej Lasota (1932-2006) -- Günter Menges -- Twierdzenie o szachownicy -- Global Forecast System -- Eduard Totleben -- Teoria homotopii -- Róg Gabriela -- Półnorma -- Fatos Kongoli -- Jason Gedrick -- Błąd przypadkowy -- Plain Old Java Object -- System złożony -- Wskaźnik łatwości prowadzenia działalności gospodarczej -- Robert Conrad -- Algorytm online -- Twierdzenie Gibbarda-Satterwaite’a -- PHPDocumentor -- Wskaźnik Herfindahla-Hirschmana -- Kategoria (matematyka) -- Model MaMoR2 -- Morfizm -- Model statystyczny -- Tlingit -- Funkcja Rosenbrocka -- Przestrzeń parazwarta -- Ardour (oprogramowanie) -- Georg Karl Christian von Staudt -- Twierdzenie Cantora (ujednoznacznienie) -- Adam Johann von Krusenstern -- Średnia winsorowska -- Online Certificate Status Protocol -- Bob Rafelson -- Jan Kilarski -- Statystyczna kontrola procesu -- P.J. Soles -- Ryzyko względne -- Długi ogon -- Scott Mechlowicz -- Wskaźnik płynności bieżącej -- Wskaźnik płynności gotówkowej -- Programowanie deklaratywne -- Kodowanie CMI -- Ciągi Walsha -- John Marius Opitz -- Wskaźnik ogólnego zadłużenia -- Andrzej Góralski -- Wskaźnik rentowności sprzedaży -- Model Mahalanobisa -- Błędy prognozy ex ante -- Przestrzeń refleksywna -- Twierdzenie Goldstine’a -- Przestrzeń jednostajnie wypukła -- Imigracja do Stanów Zjednoczonych -- Estymator ilorazowy -- David Charvet -- Proste skośne -- Rajmund Brzozowski (jezuita) -- Deborah Lipstadt -- Statystyka kwalitatywna -- Estymator regresyjny -- Szyfr Beauforta -- Szyfr cmentarny -- Green thread -- Marża brutto -- Prognozowanie analogowe -- Sieć bayesowska -- Pochodna ułamkowa -- Horyzont prognozy -- Analiza wskaźnikowa -- Andrij Jakowliw -- K najbliższych sąsiadów -- Analiza koszykowa -- Korelacja kanoniczna -- Text mining -- Złota funkcja -- Twierdzenie Liouville’a (analiza zespolona) -- Liczby Pella -- Nadmierne dopasowanie -- Ranga (statystyka) -- Tau Kendalla -- Szereg Walsha -- Paul Schiemann -- Michaił Eisenstein -- Eric Bogosian -- FourCC -- Barometr koniunktury -- Płynna populacja -- Dyan Cannon -- Elizabeth Berkley -- Denis Guedj -- George Dantzig -- Twierdzenie papugi -- Współczynnik wyrazistości -- Stożek wypukły -- Odchylenie standardowe składnika resztowego -- Problem sumy podzbioru -- Miary wrażliwości -- Metoda analizy grafów -- Scoring kredytowy -- Craig Bierko -- Demografia Świątnik Górnych -- Rafał Sztencel -- MQL 4 -- Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego -- Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego -- Barbara Piasecka Johnson -- Losowanie systematyczne -- Wskaźnik zmiany ROC -- Wskaźnik łatwości ruchu -- Metoda naiwna -- Metoda średniej ruchomej prostej -- Dyskonto rzeczywiste składane -- Metoda średniej ruchomej ważonej -- Twierdzenie Kołmogorowa o trzech szeregach -- Algorytm mrówkowy -- Synagoga Chóralna w Rydze -- Podgrupa całkowicie charakterystyczna -- Haskell Wexler -- Metoda Kleina -- Słaba pochodna -- Współrzędne galaktyczne -- Alternatywa Fredholma -- Jerzy Gawinecki -- Stephanie Zimbalist -- Net Economic Welfare -- Adobe Soundbooth -- Twierdzenie Laxa-Milgrama -- Steven Bauer -- Marc Rizzo -- Krzywe utargów -- Antoine Sibierski -- Andrij Liwycki -- Stepan Wytwyćkyj -- Ron Silver -- Abraham Abraham -- Całkowita stopa zwrotu -- Michael T. Weiss -- Transwersala -- Zbiór danych -- Analiza przeżycia -- Sprawdzian krzyżowy -- Test Wilcoxona dla par obserwacji -- W Kendalla -- Jaden Smith -- Test Kołmogorowa-Smirnowa -- Ben Savage -- Biegun koła wielkiego -- Sasha Mitchell -- NACE -- Standard Industrial Classification -- NAICS -- Bootstrap (statystyka) -- Zmienna ukryta -- Kodowanie mowy -- Michel Gauquelin -- Gian-Carlo Rota -- Zgodność motywacji -- Zdarzenie losowe (teoria prawdopodobieństwa) -- Theda Bara -- Metody rangowe -- Test Kruskala-Wallisa -- Internet Explorer box model bug -- Adele Astaire -- PQS -- Falki Daubechies -- Falki Coiflet -- Falki biortogonalne -- Falki Symlet -- Transformacja falkowa -- International Standard Industrial Classification -- Misia Sert -- Todd Haynes -- Izowapora -- Izolea -- Izolampra -- Izoknefa -- Izochiona -- HDB2 -- Tablica liczb losowych -- Air Liquide -- Kod z powrotem do zera -- Formalizacja rachunku zdań -- Aleksander Pełczyński -- Algorytm Edmondsa-Karpa -- Porządek zupełny -- Jan Oderfeld -- Pole relacji -- Reguły aksjomatyczne -- Uniwersum języka -- Judy Holliday -- Kod Hamminga -- Erica Campbell -- Gabrielle Carteris -- Liczby Armstronga -- Kodowanie korekcyjne Reeda-Solomona -- Rozrzut -- Tendencja centralna -- Skala pomiarowa -- Analytic Hierarchy Process -- Skalowanie wielowymiarowe -- Wstęga Newtona -- Mikoła Abramczyk -- Władysław Folkierski (ojciec) -- Niezmiennik przekształcenia -- Józef Rogaliński -- Estymator Kaplana-Meiera -- PKB realny -- AdaBoost -- Operator (logika) -- Modele proporcjonalnego hazardu -- Kristoff St. John -- Twierdzenie Lindeberga-Lévy’ego -- Kartograficzne metody prezentacji -- Poziomy Fibonacciego -- Formacja Gartleya -- Szymon Dubnow -- Formacja objęcia bessy -- Formacja objęcia hossy -- Spis ludności Stanów Zjednoczonych -- Business Server Pages -- Wskaźnik obrotu zapasami -- Wskaźniki sprawności zarządzania aktywami -- Wskaźnik rotacji majątku -- Lizzy Caplan -- Prosta transwersalna -- Alicja i Bob -- Lemat Gaussa -- Test Andersona-Darlinga -- Test Craméra-von Misesa -- Test t Welcha -- Elipsoida bezwładności -- Aksjomat Nicoda-Łukasiewicza -- Ryszard Krasnodębski -- XeTeX -- Asekurant -- Hazardzista -- Moritz Wilhelm Drobisch -- Harry Golombek -- Christoph Johann Friedrich von Medem -- Ludwik Mękarski -- Andrzej Tyc -- Paul Du Bois-Reymond -- Barry Manilow -- Pseudosfera -- Jean-Marie Duhamel -- Bryła spójna -- Bryła jednospójna -- Maksymilian Ciężki -- Ślad ekologiczny -- ISO 3166-2:CZ -- Kolaps Mostowskiego -- Synagoga w Tartu -- Iloczyn Hadamarda -- Podmacierz -- Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego -- Współczynnik zmienności resztowej -- Jsu Garcia -- Cmentarz Kopli w Tallinnie -- Prawo Haubera -- Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych -- Modus tollendo ponens -- Michael Alfred Peszke -- Kod Q -- Liber abaci -- EasyTAG -- Lee Grant -- Prawo Hubble’a -- Norma macierzowa -- Vida Guerra -- Baza danych XML -- Algorytmiczna teoria liczb -- European Association for Theoretical Computer Science -- Prawo Zipfa -- Mark Zuckerberg -- Moduł ilorazowy -- Zapytanie przestrzenne -- Mutulu Shakur -- ISO 3166-2:SK -- ISO 3166-2:AD -- Acta Mathematica -- Kazimierz Żegleń -- Rozkład jednostajny dyskretny -- ISO 3166-2:AL -- Rozkład logarytmicznie normalny -- Julien Benda -- Rozkład Erlanga -- Rozkład Pareto -- Rozkład dzeta -- Rozkład Weibulla -- Rozkład Rayleigha -- MARSplines -- Wartość charakterystyczna przeżycia -- Próba Bernoulliego -- Graf Hoffmana-Singletona -- Graf Szekeresa -- Proces Bernoulliego -- Paul Mazurkiewicz -- Rozkład Bradforda -- Ben Foster (aktor) -- Ihor Ohirko -- Nowojorski Komitet Wyborczy Solidarności -- Cabos -- Peter Ludwig von der Pahlen -- Fiodor Pahlen -- Piotr Pahlen -- EAT -- Daniel Lewin -- Kwadrat grecko-łaciński -- David Groh -- Maria Reiche -- Graf Turána -- Uzupełnienie Schura -- Edwin Foster Coddington -- Twierdzenie Turána -- Tony Choy -- Kąty wierzchołkowe -- Skończenie generowana grupa przemienna -- Twierdzenie o klasyfikacji skończenie generowanych grup przemiennych -- Twierdzenie o klasyfikacji skończonych grup przemiennych -- Twierdzenie o klasyfikacji skończonych grup abelowych -- Jefferson Park (Chicago) -- Johann Ernst Glück -- Frank Oz -- Regimantas Čiupaila -- Grupa abelowa wolna -- Joel Schumacher -- Michael Bay -- Preemfaza -- ISO 3166-2:AG -- ISO 3166-2:AO -- Isla Fisher -- Kwintyl -- Pauly Shore -- Miara wewnętrznie regularna -- Miara ciasna -- C++11 -- Miara Diraca -- Miara prawdopodobieństwa -- John Landis -- Parametr położenia -- Parametr skali -- Jonathan Lipnicki -- Daniel Stern (aktor) -- Parametr kształtu -- Sara Paretsky -- Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej -- Warstwa kulista -- Odcinek kuli -- Wycinek kuli -- Pas kulisty -- Afrobarometr -- Metoda punktowo-symboliczna XO -- Hackenbush -- Johnny Szlykowicz -- G-Eclipse -- Vincenzo Viviani -- Symbol nabla -- Hypsikles z Aleksandrii -- JFace -- Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego -- Twierdzenie Steinhausa -- Jerzy Urbanowicz (matematyk) -- Tracy Pollan -- Sage (system algebry komputerowej) -- Nimliczby -- Ted Raimi -- Henry Simmons -- LINA -- Kombinatoryczna teoria gier -- John Horton Conway -- Richard Kenneth Guy -- Mex -- František Radkovský -- Stanisław Trybuła -- Szereg rozdzielczy przedziałowy -- Szereg rozdzielczy punktowy -- Szereg wyliczeniowy -- Regularne liczby pierwsze -- Joachim Jungius -- Roger Cotes -- PowerDesigner -- Ill Bill -- Funkcja Wanniera -- Woldemar August von Löwendahl -- Karl Gustav von Jordan -- FUSE -- Stopa dywidendy -- Arthur Schneier -- Fritz Heinrich Lewy -- Monadyczna algebra Boole’a -- Tablice rejestracyjne w Belgii -- Fred Savage -- Diagram Ferrersa -- Tablice rejestracyjne w Kambodży -- Andreas Feininger -- Stefan Chaskielewicz -- Czworobok zupełny -- Josef Gerstmann -- Kompleks symplicjalny -- Nicolas Fatio de Duillier -- Tłumaczenie wspomagane komputerowo -- Jan Kisyński -- Judith Malina -- Skala absolutna -- Menachem Magidor -- Charles Krauthammer -- Jon Favreau -- Kryterium stabilności Hurwitza -- Aksjomat Fano -- Web Services Flow Language -- Aaron Yoo -- Rodney King -- Average True Range -- Geminos z Rodos -- John Greaves -- Podsłowo -- Retrakt otoczeniowy -- Laura Ingraham -- Molly Picon -- Szyfr Solitaire -- Google Web Toolkit -- Eclipse RCP -- Witold Więsław -- Antiquitates Mathematicae -- Funkcja addytywna zbioru -- 110 (liczba) -- 107 (liczba) -- 103 (liczba) -- 101 (liczba) -- Emina Cunmulaj -- Antoine Fuqua -- Zasada ujawniania -- Anna Zofia Krygowska -- Korelacja rangowa -- Funkcje Blasiusa -- Valerie Bertinelli -- Andrzej Hulanicki -- Podmiara -- Erin Daniels -- Składnia i semantyka XSL Transformations -- Szyfr Ottendorfa -- Język komputerowy -- Koszt zamortyzowany -- Droga do rzeczywistości -- Annales Polonici Mathematici -- Laureta Meci -- Yvon Villarceau -- Colloquium Mathematicum -- Władysław Ślebodziński -- Kazimierz Urbanik -- Opisowa teoria mnogości -- Własność Knastera -- Samuel Clarke -- Juan Atkins -- Miara Jordana -- Maurice Kendall -- Lustre (język programowania) -- Jake T. Austin -- Tony Dovolani -- Demografia Chorwacji -- Zbigniew Marciniak -- ISO 3166-2:AT -- ISO 3166-2:AU -- Wyróżnik -- Serpent (kryptografia) -- ISO 3166-2:AF -- ISO 3166-2:CY -- Bariera (informatyka) -- Centrum Dialogu -- ISO 3166-2:AM -- Franciszek Narwojsz -- Brakujące dane -- Canadian Institute of Actuaries -- MXML -- Izomorfizm muzyczny -- Podnoszenie i opuszczanie wskaźników -- Institute of Actuaries of Australia -- Stefan Straszewicz -- Moses Dobruška -- Metoda Czekanowskiego -- Metoda Perkala -- Henri Padé -- Przybliżenie Padé -- Nikołaj von Essen -- Twierdzenie Desargues’a -- Roman Murawski -- Robert Lee Moore -- Modular -- Julian Musielak -- Statystyka odpornościowa -- Alfabet typtologiczny -- Daniel Lipinski -- William Oliver Lipinski -- Wzór Panjera -- Obserwacja wpływowa -- Kryterium informacyjne Akaikego -- Alternatywność -- Algebra różniczkowa -- Pochodna Pincherlego -- Kustaa Inkeri -- Karol Malapert -- CLISP -- Jeff Mills -- Metoda Gaussa-Seidla -- JBPM -- Kwadrat (algebra) -- Sześcian (algebra) -- 100 (liczba) -- Twierdzenie Eulera (teoria grafów) -- Mersenne Twister -- Metoda Warda-Hale’a -- Steganofonia -- Cleophus Prince -- Oś podłużna -- Klasyfikacja gospodarcza -- Ramki -- Metoda pierwszeństwa operatorów -- Arjabhata -- Franciszek Kaczmarek (fizyk) -- Twierdzenie Helmholtza -- Nadracjonalność -- Zbiory First i Follow -- Generowanie parserów LR -- Wojna na wyczerpanie (gra) -- Christian Zeller -- Aukcja o dolara -- Parabola semikubiczna -- Zjawiska masowe -- Aproksymacja liniowa -- MooTools -- C.L. Lehmus -- IWeb -- Job Control Language -- Całkowy sinus hiperboliczny -- Graniastosłup prosty -- Matematyka czysta -- Dylemat podróżnika -- Dylatacja -- Notacja EBNF -- Sfera półwpisana -- Teoria arbitrażu cenowego -- Security Assertion Markup Language -- Edward Szturm de Sztrem -- Stefan Zubrzycki -- Równanie przestępne -- Jan Filopon -- Wykresy przełamania trzech linii -- Okrąg Forda -- Metoda różnic skończonych -- Jednoczynnikowa analiza wariancji -- Franciszek Libermann -- Pyglet -- Twierdzenie Dooba -- Sieć Kohonena -- Programowanie hybrydowe -- Prawie na pewno -- File Roller -- Neil deGrasse Tyson -- Asemblerowy język wysokiego poziomu -- Zend Framework -- Polacy w Estonii -- Hipoteza błądzenia losowego -- Louis Bachelier -- Jedna druga -- Lacida -- Hermann Ottomar Herzog -- Słaba hipoteza Goldbacha -- Adam Goldberg -- Figury magiczne -- Libella (księgarnia) -- Zigmas Žemaitis -- HDB3 -- XStream -- TestNG -- Galeria Lambert -- Liczby pitagorejskie -- Brandon Barash -- Kontrola parzystości -- Michael G. Moye -- Ken Olin -- Leonard Vitreatoris z Dobczyc -- Funkcja dodatnio określona -- George Burns -- Joseph L. Mankiewicz -- Vector Markup Language -- Guillermo Martínez (pisarz) -- Indeks Lernera -- Liczby RSA -- PyPy -- CPython -- Samuel Mikovíni -- George Foreman -- Płaszczyzna rzutowa rzeczywista -- FreeCol -- Twierdzenie Mazura o domknięciach powłok wypukłych -- Twierdzenie Schaudera-Tichonowa -- Przestrzeń liniowo-topologiczna lokalnie wypukła -- Gra losowa -- Podział ryzyka -- Prawo umieralności Makehama-Gompertza -- Prawo umieralności de Moivre’a -- Prawo umieralności Weibulla -- CuneiForm -- Mechanizm Duffa -- Intensywność umieralności -- Ekwidystanta -- Ancient Empires (seria) -- Martin Balsam -- Równanie fali elektromagnetycznej -- Jack Gilford -- Quartz Composer -- Nieuznawane grupy etniczne w Chińskiej Republice Ludowej -- Podpis kwalifikowany -- Podpis niekwalifikowany -- Obława Vel d'Hiv -- Maurice Tempelsman -- Kropka środkowa -- Warunek Höldera -- Twierdzenie Fejéra -- Twierdzenie Riesza-Fischera -- Podwójnie ślepa próba -- Kidinnu -- Stanisław Józef Duńczewski -- Carl Weathers -- Edward Sabine -- Henri Cartan -- Paul Antoine Montel -- Metoda Galerkina -- Larry Silverstein -- Boris Galerkin -- Longimetr Steinhausa -- Alan Sokal -- Kreska pionowa -- Ludność Pabianic -- Metoda Haldane’a -- Etos niepodległościowy Polonii amerykańskiej -- Johann Schultz -- Zrzeszenie Amerykańsko Polskie -- Konstrukcja Kochańskiego -- Jan Tryba -- Georg Mohr (matematyk) -- Fanny Brice -- Najniższy wspólny przodek -- Nierówność Kołmogorowa -- Yvan Attal -- Michael Vartan -- Lisp -- Paul Ernst Emil Sokolowski -- Stripes -- Problem Napoleona -- Lorenzo Mascheroni -- John Venn -- Edward Zwick -- Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego -- Lady Gaga -- Tad Taube -- Notacja wielowskaźnikowa -- Kody pseudoternarne -- Zdzisław Skupień -- Zbigniew Szkutnik -- Bolesław Kacewicz -- Stanisław Brzychczy -- Adam Paweł Wojda -- Krzysztof Rudol -- Roseanne Barr -- Oloid -- Mariusz Woźniak -- Kohana -- Peter Barlow -- Separator (programowanie) -- Liczba taksówkowa -- Tatjana Żdanok -- Carmine Coppola -- Spirograf (przyrząd) -- Tablice rejestracyjne w San Marino -- Feliks Maciszewski -- Kazimierz Świrydowicz -- Anna Held -- RasMol -- Paul Painlevé -- Wolno zmieniająca się funkcja -- Pascal 360 -- Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce -- Getto w Rydze -- PAWN -- TgS-1 Dudek -- Getto w Dyneburgu -- Getto w Lipawie -- Operacja atomowa -- Secure Electronic Transaction -- Lew Kowarski -- Równanie Grossa-Pitajewskiego -- Eugeniusz Łazowski -- Kompleks łańcuchowy -- Liczby Bettiego -- Kategoria homotopijna -- Mario Lanza -- Getto w Kownie -- Elchanan Elkes -- Stefan Kamiński (biskup) -- Twierdzenie Lévy’ego-Steinitza -- Łew Szankowśkyj -- Wskaźnik Sharpe’a -- Średni błąd średniej -- Obóz Młodzieżowy w Yorkville -- Brad Guzan -- Twierdzenie Toeplitza -- BibTeX -- Twierdzenie Eltona-Odella -- Burgenlandzcy Chorwaci -- Wzór Bineta -- Historia Żydów w Estonii -- Parser GLR -- Łańcuch (teoria grafów) -- Wojciech Bystrzonowski -- Algirdas Monkevičius -- Celia Adler -- Maurice Schwartz -- Reizl Bozyk -- Eva Hoffman -- CDex -- Robert Erich Remak -- Punkt w nieskończoności -- Prosta niewłaściwa -- Prosta rzutowa -- Narodowe Centrum Certyfikacji -- Model Kripkego -- Twierdzenie Kirchhoffa -- Beamer (LaTeX) -- Twierdzenie Erdősa-Mordella -- Israel Singer -- Computer Modern -- ConTeXt -- Metoda Schulzego -- Biuro Paryskie Spraw Polskich -- Wanda Szmielew -- Główna liczba kwantowa -- Funkcja schodkowa -- Ivana Trump -- Tablice rejestracyjne w Irlandii -- Twierdzenie Morery -- LOLCODE -- Nicolaus Voigtel -- Odległość Damerau-Levenshteina -- Podstawowe twierdzenie Shannona -- Komitet Polski w Paryżu -- Funkcja analityczna -- Internowanie łańcuchów -- Adam Ries -- Ośmiokąt -- Witold Ścibor-Rylski -- Ormond Stone -- Instrukcja wyrażeniowa -- Getto w Szawlach -- Równania Cauchy’ego-Riemanna -- Funkcja antyholomorficzna -- Ordynacja preferencyjna -- Latin Modern -- Geometria konforemna -- Metryka riemannowska -- Zbiór Smitha -- Kryterium Condorceta -- Metoda Bordy -- Pierścień topologiczny -- Matematyka ubezpieczeniowa -- Sumowanie -- Emma Lazarus -- Domknięcie (programowanie) -- Witold Charatonik -- Edwin Geist -- Antemiusz z Tralles -- Jeanloup Sieff -- Oczekiwana dalsza długość trwania życia -- Wydział Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu -- IntelliJ IDEA -- Liczba kolista -- FFmpeg -- Erazm Jerzmanowski -- Hawajczycy -- Dylemat -- Macierz Grama -- Pięciokąt -- Deutsche Aktuarvereinigung -- Funkcja wyższego rzędu -- Max Noether -- Algorytm optymalnego przesyłania -- Algorytm skanowania adaptacyjnego -- Silniowy system pozycyjny -- Macierz Cabibbo-Kobayashiego-Maskawy -- Kurs bazowy -- Stawka referencyjna -- Stopa forward -- Carlos Eire -- Lustracja dymów i podanie ludności -- Kod 1 z n -- Przestrzeń ortogonalna -- Kod Johnsona -- Off-the-record messaging -- István Hatvani -- Stanley Fischer -- Joe Son -- Petro Samutin -- Arkadij Walijski -- Komitet Obrony Narodowej -- CTAN -- Claude Lanzmann -- Demografia Zamościa -- Julio Becerra Rivero -- Wektor jednostkowy -- Wyrażenie regularne -- Zmienna (matematyka) -- Izoamplituda -- Siemion Gerszgorin -- Regina Tyszkiewicz -- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -- Iloczyn kompleksowy -- Louis Kauffman -- Peter Shalen -- Wektor powierzchni -- Mathomatic -- Michelle Obama -- Edward Dmytryk -- ALLBUS -- Macsyma -- Łamanie szyfru Enigmy -- Systemy niepozycyjne -- Modus ponendo tollens -- Richard Blackwell -- Bhama Srinivasan -- Funkcja masy prawdopodobieństwa -- Édouard Stako -- TeX Live -- Parser Ungera -- Mike Komisarek -- Komitet Ochotników Polskich -- AS2 -- Moonlight (technologia internetowa) -- Wektor zerowy -- Guy Klucevsek -- Mikołaj z Oresme -- Twierdzenie Hahna o rozkładzie -- ISO 3166-2:NR -- Theodor von Oppolzer -- Benjamin Peirce -- Paweł Herka -- ArcelorMittal -- Sterling (program) -- Jan Muscenius -- Lemat Gaussa (teoria liczb) -- Kryterium Eulera -- Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej -- Gra dwumacierzowa -- Gra niekooperacyjna w postaci strategicznej -- Gra niekooperacyjna w postaci ekstensywnej -- Radio programowalne -- Scala (język programowania) -- Gęstość częstości -- Gęstość liczebności -- Doskonała informacja -- Teodor Rożankowśkyj -- Antoni Małłek -- Chaimas Mejeris Fainšteinas -- Ziarno (czasopismo) -- Związek Śpiewaków Polskich w Ameryce -- Rahm Emanuel -- Richard Price -- Rzut ortogonalny -- Sydney Tamiia Poitier -- Mark Brzezinski -- Zmienne Mandelstama -- Smith Cho -- Działanie jednoargumentowe -- Przestrzeń binormalna -- Ekonomiczna teoria demokracji -- Seahorse -- Oczekiwane zróżnicowanie partii -- Bieżące zróżnicowanie partii -- Twierdzenie o medianowym wyborcy -- Carl Charlier -- Twierdzenie Maya -- Lemat Zassenhausa -- Grupa z operatorami -- Podgrupa stabilna -- Kąt płaski -- COMMAND.COM -- Józef Tuławski -- Metoda złotego podziału -- Funkcja unimodalna -- Twierdzenie o izomorfizmie -- Indeks (teoria grup) -- Josh Radnor -- MIB 30 -- Stanisław Uniechowski -- Parser LL -- Figura geometryczna -- Nils Lid Hjort -- Janusz Cisek -- Stanisław Krystyn Zaremba -- Carl Friedrich -- Data Mining Extensions -- Miao -- Hmong -- Georges Mandel -- Marek Halter -- Nima Arkani-Hamed -- Global Interpreter Lock -- AutoHotkey -- Andrzej Turowicz -- Julian Perkal -- Jerzy Mioduszewski -- Music on Console -- Tomasz Szarek -- Metoda Newtona (optymalizacja) -- Stephanie Kwolek -- Figura ograniczona -- PulseAudio -- Huey Lewis -- Metoda gradientu prostego -- Metoda najszybszego spadku -- Edward Rowny -- Georg Christoph Eimmart -- Kenneth Alan Ribet -- Gorō Shimura -- Yutaka Taniyama -- Peter Sarnak -- John Coates -- Barry Mazur -- Nick Katz -- Kointegracja -- Neal Koblitz -- Jakša Cvitanić -- Elbert Frank Cox -- Irving Adler -- Lipman Bers -- Nesmith Ankeny -- Twierdzenie o zbiorze wypukłym -- Twierdzenie o rzucie ortogonalnym -- Teoria zbiorów przybliżonych -- Problem Apoloniusza -- Model ARCH -- George Friedman -- Yaphet Kotto -- Twierdzenie Picka -- Algebra alternatywna -- Asocjator -- Timothée Kolodziejczak -- Analiza fundamentalna -- Miara niezwartości -- Encapsulating Security Payload -- Harold Hotelling -- John Corigliano -- Arkusz zleceń -- Współczynnik beta -- Beta Blume'a -- Beta odlewarowana -- Cięcie strat -- Twierdzenie Zeckendorfa -- Jeremy Piven -- Wskaźnik C/S -- Doskonała równowaga Nasha w podgrach -- Dash -- Okrąg dopisany -- Indukcja wsteczna -- Hipotezy Mority -- Mary Ellen Rudin -- Kiiti Morita -- Augustyn Frączkiewicz -- Suma uogólniona -- Opuscula Mathematica -- Spis macierzy -- Krzywa Engla -- Ian Stewart (matematyk) -- William Arthur Kirk -- Toshiyuki Kobayashi -- Kenjirō Shōda -- Woldemar Kernig -- 98 (liczba) -- 97 (liczba) -- Arabski system liczbowy -- Miara łukowa kąta -- Kodowanie sieciowe -- Reguła znaków Kartezjusza -- Jakob Bernoulli (1759-1789) -- Mirosław Romanowski -- Algorytm Earleya -- Maury Travis -- Aleksander Kipnis -- Wojciech Buszkowski -- Norma wektorowa -- Dominik Kolasiński -- Tożsamość polaryzacyjna -- Analiza składniowa -- Półokrąg -- Inwoluta -- Zbiór generatorów -- Cyrylica (system liczbowy) -- Głagolica (system liczbowy) -- Forma Liouville’a -- Rozkład Panjera -- Poszukiwanie dopasowujące -- Parametr (statystyka) -- Simon Newcomb -- Wskaźnik zysk na akcję -- Wskaźniki rynku kapitałowego -- Sparx Enterprise Architect -- Chałchasi -- Lokalny lemat Lovásza -- Kombinacja afiniczna -- Emil Artin -- Kolineacja -- Bernard Madoff -- Analiza kosztów-efektywności -- Analiza ryzyka -- Wskaźniki płynności finansowej -- Analiza sektorowa -- Max Judd -- Scott Turow -- Równanie Burgersa -- Bashkim Gazidede -- Michael Rosenbaum -- Gradacyjna analiza odpowiedniości -- Współczynnik poświęcenia -- Bohdan Aniszczyk -- Zoe Ceaușescu -- Wariacja funkcjonału -- Algorytm Tarjana znajdowania najniższego wspólnego przodka -- CrypTool -- Boris Kodjoe -- Język dziedzinowy -- Dynamiczny język programowania -- Kazimierz Goebel -- Dom Spokojnej Starości Polskiego Funduszu Humanitarnego -- Pierścień nilpotentny -- Frank Sivero -- Twierdzenie Brenta -- Algorytm równoległy -- Witold Kiedrowski -- Clojure -- Algebra Wienera -- Damien Perquis (ur. 1984) -- Włodzimierz Wakar -- Leonard Blumenthal -- Leon Schlesinger -- Przestrzeń statystyczna dominowana -- Mercurial -- Petro Mirczuk -- Sweep -- Edytor audio -- Communications Security Establishment -- GnomeBaker -- Granica Banacha -- Gustaw Ludwig Wilhelm von Struve -- Wskaźniki P/BV -- Wskaźnik D/S -- Winefish -- Texmaker -- TeXShop -- MeWa -- WinShell -- WinEdt -- ProTeXt -- Edmund Zalinski -- Wskaźnik P/E -- Wskaźnik P/S -- Probabilistyczna gramatyka bezkontekstowa -- Makefile (Borland) -- Parser SLR -- Bank drzew -- Powierzchnia ekwipotencjalna -- Forma Pfaffa -- Paul Bernays -- Jan Stanisław Lipiński -- Model Fishera-Clarka -- Delphi Prism -- Oxygene (język programowania) -- Materiały kryptograficzne -- Modele luki Chenery'ego -- Model Harris-Todaro -- Moment zatrzymania -- Stan zrównoważony -- Ekonomiczna wartość dodana -- Patrycja Mikula -- Jean Dieudonné -- Xarchiver -- Warunek Couranta-Friedrichsa-Lewy'ego -- Johann Lorenz Boeckmann -- Metoda Espresso -- Lew Sznirelman -- ROIC -- Joseph Cao -- Bogusław Gdowski -- Futuna (grupa etniczna) -- EJay -- Kwantyfikator rozgałęziony -- Java Persistence API -- Tokelau (grupa etniczna) -- Bartłomiej Scultetus -- Twierdzenie Lévy’ego-Craméra -- Adam Dutkiewicz -- Merkury (język programowania) -- Maria Canals Barrera -- LINQ -- Graf samodopełniający -- Średnia Stolarskiego -- Louis Zukofsky -- Mike Gold -- Téodor de Wyzewa -- Rozkład Hotellinga -- Clascal -- Moina Mathers -- Metoda gradientu sprzężonego -- David S. Goyer -- Air France-KLM -- Metoda quasi-Newtona -- Edwin Thompson Jaynes -- G-BASIC -- Drugi Powszechny Spis Ludności -- Pierwszy Powszechny Spis Ludności -- Spis sumaryczny w 1946 -- James Mayer Rothschild -- Rentowność sprzedaży netto -- Wskaźnik zyskowności brutto -- Bobby Vinton -- Andrzej Stefan Ehrenkreutz -- Wektor kolumnowy -- Wektor wierszowy -- Jerzy Skucha -- Obóz w Gurs -- Obóz w Drancy -- Dzieci z Izieu -- Phalanger (kompilator) -- NetLogo -- Notacja postfiksowa -- Mathilda May -- Rejestr przesuwający z liniowym sprzężeniem zwrotnym -- CHILL -- Incydencja -- Problem zbioru wierzchołków rozrywających cykle -- EV SSL -- Dawid Gans -- Microsoft Tag -- Siarhiej Abłamiejka -- Lyonel Feininger -- Avahi (program) -- Akwizycja danych -- Złota spirala -- ISO 3166-2:MN -- Edwin Mieczkowski -- Adolphe Quételet -- Jauhienij Rouba -- Symetria skośna -- Jun Hee Lee -- Jim Miklaszewski -- Wasil Strażau -- Lucio Russo -- BitLocker to Go -- Ernst von Bergmann -- Indy -- Twierdzenie Schwarza -- Diagram komunikacji -- Robby Benson -- Wulff Heintz -- Sylvia Miles -- Duodecylion -- Nonilion -- Średnica drzewa -- David Crane -- George Kingsley Zipf -- Model Gordona -- Irving Kahn -- Twierdzenie o rozkładzie jedności -- ASM (CP/M) -- Tejano -- Analiza danych przestrzennych -- Miara niezmiennicza -- Seweryn Aszkenazy -- Programowanie kontraktowe -- Zagadnienie Cauchy’ego -- Idempotentność -- Rudolf Wolf -- Czas Lapunowa -- Afiniczna niezależność -- Punktowa niezależność -- Edouard Zeckendorf -- Sieć miksująca -- Metoda elementów brzegowych -- System wizyjny -- Hans Julius Zassenhaus -- Miotełka Knastera-Kuratowskiego -- Kevin S. Bright -- Równanie -- ±0 -- Stos (informatyka) -- Stała Omega -- Marcus Wesson -- George Segal -- Rosyjski Korpus Ochotniczy Najświatlejszego Księcia Lievena -- Twierdzenie spektralne -- Funkcja wektorowa -- PAST (program statystyczny) -- Dobór celowo-losowy -- Proporcjonalna alokacja próby -- LabWindows/CVI -- Małgorzata Mikołajczyk -- Transmission -- Lahu -- Lisu -- Symetria (przekształcenie) -- Offset (informatyka) -- Demografia Kosowa -- Masiela Lusha -- Jingpo -- Józef Przytycki -- Harvey Milk -- Solomon Lefschetz -- Parafia św. Kazimierza w Yonkers -- Lyda Roberti -- Joseph Fraenkel -- Jacek Szarski -- Proporcja (matematyka) -- Twierdzenie Gerszgorina -- Stanisław Pudłowski -- Forma różniczkowa -- Giora Feidman -- Otto Toeplitz -- Microsoft Small Basic -- Uproszczony wskaźnik rozwoju społecznego -- Heurystyka (informatyka) -- Ferdinand Joachimsthal -- Michael Brandon -- Mel Tormé -- Brenda Howard -- Jerry Stiller -- Estońscy Szwedzi -- Matplotlib -- Simple assembly line balancing -- Ontologia (informatyka) -- Iframe -- Paweł Szajda -- Krystyna Mazurówna -- Haskell Curry -- Justin Berfield -- Mangarewa (grupa etniczna) -- Mindaugas Stakvilevičius -- Herman Wold -- Twierdzenie Craméra-Wolda -- Tuamotu (grupa etniczna) -- Przekrój poprzeczny -- Philippe de La Hire -- Erich Hecke -- Direct Part Marking -- Jon Lovitz -- Dekonwolucja -- Magix Music Maker -- Filtr Wienera -- Reakcja na częstotliwość -- Dekonwolucja Wienera -- Martin Kove -- Baza Schaudera -- Steganografia drukarkowa -- Chris Kanyon -- Czterowektor gęstości prądu elektrycznego -- Tensorowe równania Maxwella -- Liczba Grahama -- PureBasic -- Współczynnik Sørensena -- Faustin Wirkus -- Zagadka Einsteina -- Richard Courant -- Dimitrijus Gelpernas -- Synagoga w Nicei -- Synagoga w Besançon -- Synagoga w Nancy -- Obława w Nancy -- Synagoga aszkenazyjska w Paryżu -- Synagoga w Neuilly -- John Medeski -- Synagoga w Awinionie -- Synagoga w Reims -- Synagoga Pokoju w Strasburgu -- Alexandre Aja -- Synagoga w Lunéville -- Synagoga w Metzu -- Trzydziestościan rombowy -- Stara Synagoga w Strasburgu -- Jean François Fernel -- Sprawa rodzeństwa Finaly -- Twierdzenie Lebesgue’a o punktach gęstości -- Blokada z podwójnym zatwierdzeniem (wzorzec projektowy) -- Krzysztof Ostaszewski -- Zamach na ulicy Kopernika w Paryżu -- Język arkuszy stylów -- Haym Solomon -- Samoorganizacja -- Tom Arnold -- Jesse Eisenberg -- Efekt Gibbsa -- JWM -- Bugsy Siegel -- Homoikoniczność -- Reguła 72 -- Claws Mail -- Kurt Hensel -- Zdzisław Bau -- Synagoga w Wersalu -- Funkcja obliczalna -- Pracowity bóbr -- Ari Gold -- Web Application Description Language -- Bergowie -- Operator Union -- Borchowie -- Streaming API for XML -- Isador Coriat -- Ocena ex-post -- Pál Turán -- George William Hill -- Twierdzenie Szemerédiego -- Doctrine -- Synagoga w Paryżu (ul. Chasseloup-Laubat) -- Władysław Narkiewicz -- Funkcja Cantora -- Nierówność tożsamościowa -- Pierścień z jedynką -- Teoria Dowa -- Eudemos z Rodos -- Robert Greene (psycholog) -- Nieliniowość -- Goniometria -- Twierdzenie o wzajemności kwadratowej -- Lesley Gore -- Nathaniel Bowditch -- Horst Niemeyer -- Rozkład jednopunktowy -- GlassFish -- 1-Wire API for Java Software Development Kit -- ADFGVX -- Pochodna Diniego -- Przestrzeń z miarą -- Java Web Start -- Funkcja „w” -- Macierz skalarna -- Program LOOP -- Program WHILE -- César Ruminski -- Minterm -- Maksterm -- Jetty -- Ciągłość bezwzględna -- Gene Krupa -- JSP Model 1 -- Program GOTO -- Implikant istotny -- Przestrzeń Apperta -- Implicent -- Przestrzeń współrzędnych rzeczywistych -- Implicent prosty -- Implicent istotny -- Wojciech Żórniak -- Michael Freedman -- Wskaźnik moralności płatniczej -- La wan -- Internet Content Rating Association -- Mścisław (Skrypnyk) -- Formacja głowy i ramion -- Formacja podwójnego powrotu -- Formacja flagi i chorągiewki -- Ernest William Brown -- Przestrzeń współrzędnych zespolonych -- Przestrzeń współrzędnych -- Ludność Görlitz -- Półprzestrzeń -- Jonathan Lethem -- Babydaddy -- Ludność Żytawy -- Ludność Bielefeld -- Deformacja kartograficzna -- Całka Bochnera -- Krzywa cykliczna -- Trochoida -- Wskaźnik pokrycia aktywów kapitałami własnymi -- Wskaźnik płynności bieżący -- Wskaźnik płynności wysoki -- Wskaźnik wiarygodności kredytowej -- Wskaźnik zyskowności aktywów -- Analiza kosztów -- Analiza struktury kosztów -- Wskaźnik poziomu kosztów -- Tworząca stożka -- Henry Harms -- Adam Jakubowski -- Radykał Jacobsona -- Równanie Boussinesqa -- Kuupik Kleist -- Marc Blitzstein -- Algebra Cohena -- Skidi -- John Graunt -- NCIndex -- Dendryt wrocławski -- Jacques d'Allonville de Louville -- Indeks dochodowy -- ITO -- Indeks cenowy -- WIG20short -- Para dwoista -- Metoda Warda -- Alokator -- Joseph Stella -- Issai Schur -- François de Foix Candale -- Wzór Leibniza -- Final (Java) -- Stożek (analiza funkcjonalna) -- Utsulowie -- Władimir Lewensztejn -- Secure Remote Password -- Join (SQL) -- Javadoc -- Twierdzenie Riesza -- Twierdzenie Clairaut -- Twierdzenie Gaussa o liczbach pierwszych -- Twierdzenie Gaussa -- Reguła opuszczania alternatywy -- Przestrzeń Sobolewa -- Dylaton -- Intel Threading Building Blocks -- Alex Storożyński -- Transformata -- Grisbi -- Trylemat -- Powierzchnia Riemanna -- Nierówność Poincarégo -- Równanie Dupuita-Forchheimera -- Karty kontrolne -- Zeszyty Historyczne -- OpenLDAP -- Ludność Frankfurtu nad Odrą -- Asan Tajmanow -- Twierdzenie Tajmanowa -- ShortDAX -- WIG-chemia -- Network Security Services -- Korelacja cząstkowa -- JavaScript Style Sheets -- Aleksander Błaszczyk -- Jednorodna funkcja kwadratowa -- Funkcja rzeczywista -- Okrąg jednostkowy -- Losowanie wielostopniowe -- Losowanie proporcjonalne -- Losowanie bez zwracania -- Muzeum Pamięci Shoah w Paryżu -- Losowanie proste -- Marek Kuczma -- Liczba epsilonowa -- Rozkład binormalny -- Baza standardowa -- Baza kanoniczna -- Zbiór przechodni -- Zalman King -- Multyplikacja -- Twierdzenie Kołmogorowa o ciągłości procesów -- Transformata Gelfanda -- Topologia Gelfanda -- Lucyna Wielechowicz -- Maszyna wektorów nośnych -- Przestrzeń sprzężona (analiza funkcjonalna) -- REPL -- Laurent Koscielny -- Santino Quaranta -- William Arveson -- Władysław Matwin -- Moses Gunn -- Ivan Singer -- Certyfikat atrybutu -- Twierdzenie Banacha-Kreina-Šmuliana -- Certyfikat X.509 -- Zagadnienie gazeciarza -- SPKI -- Twierdzenie Herona -- Stan (łańcuchy Markowa) -- Sierra's Creative Interpreter -- Rensis Likert -- Ryzyko zawodowe -- Lou Pearlman -- Josh West -- Twierdzenie Chinczyna -- Symetria z poślizgiem -- Wolfgang Ostwald -- Twierdzenie Plancherela -- Formalizm Jonesa -- Poziomica (matematyka) -- Henryk de Kwiatkowski -- Dysk Jeffersona -- Ugo Amaldi -- Jean Nicolas Pierre Hachette -- Zhang Heng -- Zbieżność prawie na pewno -- Zbieżność stochastyczna -- George Darwin -- Luigi Bianchi -- Lejb Garfunkel -- Georges de Rham -- Teoria Galois -- Grigorij Lamsdorf -- Cassandra Clare -- Simon Helberg -- Synagoga w Pfaffenhoffen -- Kodowanie transformatowe -- David Gale -- Heribert Barrera -- Norma operatorowa -- Podprzestrzeń warunkowo zwarta -- Kody 2D -- Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Worcester -- Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Bostonie -- Parafia św. Józefa w Webster -- Zoë Kravitz -- Spinlock -- Obliczenia -- Synchronizacja nieblokująca -- Ivan Dizma Florjančič de Grienfeld -- Ignace Kowalczyk -- Guillaume Bieganski -- Czynnik normujący -- Léon Glovacki -- Bruno Rodzik -- Robert Siatka -- Edward Arthur Milne -- Diagram przemienny -- Omri Katz -- Łazar Jaworkowski -- Dov Levin -- Michał Eliaszow -- Aleksandr Bergman -- Abraham Gotthelf Kästner -- Marissa Jaret Winokur -- Meton z Aten -- FreeOTFE -- Polonijne parafie rzymskokatolickie w Nowej Anglii -- Richard Krawczyk -- Henri Skiba -- Stefan Dembicki -- Casimir Koza -- Jean Templin -- Lin Shaye -- Prawo podwójnego przeczenia -- RC6 -- MD2 -- Włodzimierz Bączkowski -- Salvatore Zizzo -- Język zdaniowy -- Whirlpool (kryptografia) -- Matryca logiczna języka zdaniowego -- Marian Chodacki -- Bruno Zboralski -- Klasyczny rachunek zdań -- Twierdzenie o ideale pierwszym -- Ideał pierwszy (teoria mnogości) -- Próba badana -- Topologiczna algebra Heytinga -- Twierdzenie o reprezentacji algebr Heytinga -- Twierdzenie o reprezentacji dla krat rozdzielnych -- Twierdzenie o filtrze pierwszym -- Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nowym Jorku -- Przestrzeń Stone’a -- Arend Heyting -- Quasi-grupa -- Ekonometria finansowa -- Operator konsekwencji -- DataMatrix -- Parafia Matki Boskiej Ostrobramskiej w Brockton -- Grupa Mathieu -- Parafia św. Jadwigi w Cambridge -- Amerykanie pochodzenia czeskiego -- Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Chelsea -- Parafia św. Wojciecha w Hyde Park -- Rozszerzenie Galois -- Parafia św. Michała Archanioła w Haverhill -- Twierdzenie o ciągach jednomonotonicznych -- QNM (metoda) -- PHPUnit -- Certyfikat wynikowy dla turnieju -- Twierdzenie Lindenbauma -- Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ipswich -- Parafia Trójcy Świętej w Lowell -- Przegląd systematyczny -- Analiza multifraktalna -- Parafia Trójcy Świętej w Lawrence -- Parafia św. Michała Archanioła w Lynn -- Tablice rejestracyjne w Niemieckiej Republice Demokratycznej -- Robert Budzynski -- Skala Jadada -- Marcus du Sautoy -- Henry Brooks Adams -- Tom Podl -- Obciążenie próby -- Daniel Curtis Lee -- Krzywa przejściowa -- Giovanni Alfonso Borelli -- Thùy Trang -- Vincent Spano -- Szkoła matematyki poglądowej -- Parafia św. Kazimierza w Maynard -- Parafia św. Piotra w Norwood -- Równanie pola -- Parafia św. Jana Chrzciciela w Salem -- Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Fall River -- Parafia Świętego Krzyża w Fall River -- Tomer Sisley -- Punkt rozgałęzienia -- Parafia św. Jadwigi w New Bedford -- Parafia św. Kazimierza w New Bedford -- Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w New Bedford -- Parafia Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Taunton -- Danuta Gierulanka -- Adobe ColdFusion -- Ray Mercer -- Nierówność Barrowa -- Spirala Fermata -- Całka J -- Jason Gould -- Parafia Matki Bożej Jasnogórskiej w Clinton -- Parafia św. Andrzeja Boboli w Dudley -- Parafia św. Józefa w Gardner -- Parafia św. Jadwigi w Southbridge -- Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Warren -- Czesław Dąbrowski (polski działacz na Białorusi) -- Bill Duke -- Krzywa punktu rosy -- Jaume Llibre -- Tablice rejestracyjne na Malcie -- Adolf Oswald Plamsch -- Jeffrey Tambor -- Parafia św. Ludwika w Portland -- Larry Gelbart -- Lee Stempniak -- Pierre François Verhulst -- Najmita (1914) -- Podgrupa właściwa -- XHTML Mobile Profile -- Wskaźnik zatrudnienia -- Parafia św. Stanisława Kostki w Adams -- Parafia św. Antoniego z Padwy w Chicopee -- Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Chicopee -- Francesco Grimaldi -- Związek Polek w Ameryce -- Funkcja Boussinesqa -- Infrastructure for Spatial Information in the European Community -- ProTracker -- Online judge -- Alojzy Landes -- Camillo Agrippa -- Minicom -- Synagoga w Carpentras -- S&P/ASX 50 -- Demografia Stanów Zjednoczonych -- Biologia syntetyczna -- G-przestrzeń -- Aleksander Danilewicz -- SAM (program statystyczny) -- Tawny Kitaen -- Rosyjski spis powszechny 2002 -- MDAX -- Peter Friedrich Arndt -- Operator liniowy nieciągły -- Lscript -- Guillaume Warmuz -- Średnice sprzężone -- Paweł Maślanka -- Terry Kennedy -- Szerokość galaktyczna -- Georges Bereta -- Henri Burda -- Simon Zimny -- Georges Lech -- Robert Szczepaniak -- Pierścień endomorfizmów -- Topologie komplementarne -- Jan Kaczmarek (działacz polonijny) -- Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Easthampton -- Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Greenfield -- Parafia Różańca Świętego w Hadley -- Parafia Trójcy Świętej w Hatfield -- Parafia Matki Bożej Bolesnej w Holyoke -- Parafia Wszystkich Świętych w Housatonic -- Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Indian Orchard -- Parafia Chrystusa Króla w Ludlow -- Parafia św. Jana Kantego w Northampton -- Parafia Świętej Rodziny w Pittsfield -- Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w South Deerfield -- Parafia Matki Bożej Różańcowej w Springfield -- Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Springfield -- Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Three Rivers -- Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Turners Falls -- Parafia św. Marii w Ware -- Parafia Trójcy Świętej w Westfield -- Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Middletown -- Parafia św. Józefa w Norwich -- Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Quaker Hill -- Parafia św. Józefa w Rockville -- Parafia św. Józefa w Claremont -- Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nashua -- Daniel Goleman -- Tablice rejestracyjne w Chile -- Holomorficzność nieskończeniewymiarowa -- Parafia św. Michała Archanioła w Bridgeport -- Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Danbury -- Parafia św. Antoniego z Padwy w Fairfield -- Parafia Najświętszego Imienia Jezus w Stamford -- Parafia św. Józefa w Central Falls -- Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Coventry -- Parafia św. Wojciecha w Providence -- Parafia św. Kazimierza w Warren -- Parafia św. Stanisława Kostki w Woonsocket -- Ione Skye -- Podsilnia -- Paweł Jocz -- Programowanie modularne -- Anatole Litvak -- Alan Menken -- Twierdzenie Lapunowa -- Joram Lindenstrauss -- Funkcja zespolona zmiennej zespolonej -- Dowód nieefektywny -- Albert Wangerin -- Kazimierz Piotr Zaleski -- Éric Sikora -- Neutralino -- Spore Origins -- Szyfr afiniczny -- Gradient (matematyka) -- Funktor zdaniotwórczy -- Lee A. Feinstein -- StatusNet -- Andrzej Jarmakowski -- George Alexander Gibson -- Gjon Gazulli -- Cecha podzielności -- Stefan Barszczewski -- OpenProj -- Parafia św. Józefa w Ansonia -- Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bristol -- Parafia św. Michała Archanioła w Derby -- Parafia św. Wojciecha w Enfield -- Parafia św. Cyryla i Metodego w Hartford -- Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Meriden -- Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w New Britain -- Parafia Świętego Krzyża w New Britain -- Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w New Haven -- Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Southington -- Parafia św. Józefa w Suffield -- Parafia św. Kazimierza w Terryville -- Parafia Najświętszej Maryi Panny w Torrington -- Parafia św. Jadwigi w Union City -- Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Wallingford -- Parafia św. Stanisława Kostki w Waterbury -- Polish Hill -- Eduard Toll -- Alexander Bunge -- Ed Czerkiewicz -- John Bocwinski -- Israel Amter -- Joseph Jastrow -- Nierówność Brunna-Minkowskiego -- Marcus Neustaedter -- Prawa logiczne -- Zjednoczone Księstwo Bałtyckie -- Hiram N. Vineberg -- James Karen -- Christian Ernst Wünsch -- Twierdzenie Hartogsa (teoria mnogości) -- Liczby podwójne -- Kod Aikena -- Frank London -- David Krakauer -- Go (język programowania) -- Mariusz Hermanowicz -- Ludność Lubonia -- Twierdzenie Charitonowa -- Annabella Piugattuk -- Zbiór monotoniczny -- Jacobus Bergemann -- David Origanus -- Ludność Łańcuta -- Gerhard Hessenberg -- Lazarus Fuchs -- Prosta Aleksandrowa -- Stan Dragoti -- Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Koronie -- Parafia św. Franciszka Ksawerego w Fort Myers -- Parafia św. Józefa w Miami -- Parafia Ducha Świętego w Lantana -- Parafia św. Józefa w Orlando -- Polska Misja Pastoralna Matki Boskiej Częstochowskiej w Pompano Beach -- Polska Misja Miłosierdzia Bożego w St. Petersburg -- Statystyka dostateczna -- Parafia Trzech Króli w Venice -- Parafia Matki Boskiej Bolesnej w San Antonio -- Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Houston -- Parafia św. Piotra Apostoła w Dallas -- GfK Entertainment -- Parafia św. Maksymiliana Kolbe w Milwaukee -- Amerykanie pochodzenia argentyńskiego -- Thomas Harriot -- Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tacoma -- Parafia św. Małgorzaty Szkockiej w Seattle -- Twierdzenie japońskie -- Polska Misja Pastoralna Matki Boskiej Częstochowskiej w Phoenix -- Amerykanie pochodzenia boliwijskiego -- Twierdzenie Mongego -- Przestrzeń jednorodna -- Amerykanie pochodzenia chilijskiego -- Pole siłowe -- Jonathan Wisniewski -- Christian Swierczinski -- Processing -- Amerykanie pochodzenia kolumbijskiego -- Fala sinusoidalna -- Amerykanie pochodzenia kostarykańskiego -- Stéphane Bruey -- Jérémy Sopalski -- Édouard Kargu -- Edmond Novicki -- Al Battani -- Grégory Malicki -- Amerykanie pochodzenia ekwadorskiego -- Alexis Zywiecki -- Roland Mitoraj -- Wladislaw Kowalski -- Przestrzeń Eberleina -- Amerykanie pochodzenia gwatemalskiego -- Przestrzeń rozproszona -- Twierdzenie Mazurkiewicza-Sierpińskiego -- Szerokość Cantora-Bendixsona -- Parafia św. Cyryla z Aleksandrii w Tucson -- Kārlis Šadurskis -- Pamięć lokalna wątku -- Stanislas Golinski -- Pawel Kryske -- Amerykanie pochodzenia dominikańskiego -- Peeter Kreitzberg -- Hermann Schwarz -- Amerykanie pochodzenia peruwiańskiego -- Otto Ludwig Hölder -- Lipót Fejér -- Twierdzenie Carathéodory’ego-Fejéra -- Paul Koebe -- Amerykanie pochodzenia haitańskiego -- Twierdzenie Koebego-Bieberbacha -- Amerykanie pochodzenia honduraskiego -- Liczba Nováka -- Amerykanie pochodzenia urugwajskiego -- Heinz Prüfer -- Grupa Prüfera -- Tworząca walca -- Powierzchnia walcowa -- Amerykanie pochodzenia salwadorskiego -- Parafia Matki Boskiej Jasnogórskiej w Los Angeles -- Polska Misja św. Maksymiliana Kolbe w San Diego -- Polskie Centrum Polonijne Jana Pawła II w Yorba Linda -- Polski Ośrodek Duszpasterski Matki Bożej Patronki Emigrantów w Martinez -- Polski Ośrodek Duszpasterski Świętej Rodziny w Union City -- Parafia Narodzenia Pańskiego w San Francisco -- Twierdzenie Pettisa (grupy topologiczne) -- Polska Misja Pastoralna św. Brata Alberta Chmielowskiego w San Jose -- Parafia św. Jadwigi w Wilmington -- Miara produktowa -- Billy James Pettis -- Polski Apostolat Katolicki w Lawrenceville -- Efrem Zimbalist Jr. -- André Glucksmann -- Wskaźnik Treynora -- Parafia św. Małgorzaty Marii w Algonquin -- Parafia św. Aleksego w Bensenville -- Parafia św. Błażeja w Summit Argo -- Parafia św. Fabiana w Bridgeview -- Parafia św. Alberta Wielkiego w Burbank -- Parafia św. Andrzeja Apostoła w Calumet City -- Rafał Molski -- Twierdzenie Bretschneidera -- Amerykanie pochodzenia irackiego -- Amerykanie pochodzenia libańskiego -- Bukiet (topologia) -- Amerykanie pochodzenia egipskiego -- Amerykanie pochodzenia palestyńskiego -- Amerykanie pochodzenia jemeńskiego -- Parafia Świętych Młodzianków w Chicago -- Parafia Pięciu Braci Męczenników w Chicago -- Gerhardt von Bonin -- Polska Misja Duszpasterska Trójcy Świętej w Chicago -- Amerykanie pochodzenia syryjskiego -- Zero Mostel -- Tłumaczenie statystyczne -- Lemat Bootha -- Parafia św. Brunona w Chicago -- Parafia św. Barbary w Chicago -- Parafia św. Anny w Chicago -- Parafia św. Wojciecha w Chicago -- Object Constraint Language -- Miara doskonała -- Amerykanie pochodzenia wenezuelskiego -- Amerykanie pochodzenia nikaraguańskiego -- Conel Hugh O’Donel Alexander -- Przestrzeń Hewitta -- Neoklasyczne Teorie Wzrostu -- Antyprzemienność -- Liczby grassmanowskie -- Parafia św. Kamila w Chicago -- Parafia św. Konstancji w Chicago -- Parafia św. Daniela Proroka w Chicago -- Parafia św. Ferdynanda w Chicago -- Evan Handler -- Parafia św. Heleny w Chicago -- Parafia św. Floriana w Chicago -- Parafia św. Jacka w Chicago -- Parafia św. Jakuba Apostoła w Chicago -- Parafia św. Józefa w Chicago -- Parafia św. Władysława w Chicago -- Lev Bukovský -- Parafia Matki Bożej Anielskiej w Chicago -- Parafia św. Moniki w Chicago -- Parafia św. Pankracego w Chicago -- Parafia św. Pryscylli w Chicago -- Parafia św. Ryszarda w Chicago -- Parafia św. Romana w Chicago -- Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Chicago -- Parafia św. Stanisława Kostki w Chicago -- Parafia św. Tekli w Chicago -- Parafia św. Turybiusza w Chicago -- Parafia św. Wacława w Chicago -- Kaliber (topologia) -- Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Cicero -- Parafia św. Jana Chrzciciela w Harvey -- Nikołaj Szanin -- Prototype JavaScript Framework -- Parallel Thread Execution -- Script.aculo.us -- Ichimoku -- Raphaël (biblioteka programistyczna) -- Edouard Wawrzyniak -- A5 (kryptografia) -- Analiza kosztów i korzyści -- Bernard Werber -- Abraham Robinson -- Notepad2 -- Qooxdoo -- Zdzisław Starostecki -- Analiza skupień -- Portable Document Format -- Domknięcie (topologia) -- Rozkład Maxwella -- Extensible Messaging and Presence Protocol -- Kaskadowe arkusze stylów -- StartTLS -- Charakterystyka impulsowa -- Magik (język programowania) -- Gustaw Manteuffel -- Oracle WebLogic -- Wykres pudełkowy -- Równanie rekurencyjne -- Algorytm A* -- Funkcja osobliwa -- Równania Eulera-Lagrange’a -- Googolplex -- Twierdzenie Ramseya -- Demografia Kołobrzegu -- Embarcadero Delphi -- Władysław Szombara -- Sami Frey -- Domieszka (programowanie obiektowe) -- Cecha (programowanie obiektowe) -- SproutCore -- Parafia św. Cyryla i Metodego w Lemont -- Parafia św. Jana Brebeuf w Niles -- Parafia św. Tomasza Becketa w Mount Prospect -- Parafia św. Stanisława Kostki w Rockford -- Parafia św. Jana Ewangelisty w Streamwood -- Parafia Przemienienia Pańskiego w Wauconda -- Parafia św. Józefa Robotnika w Wheeling -- John Amos -- Brad Garrett -- Feodor Chaliapin Jr. -- Google Closure Tools -- Izopleta -- Dojo Toolkit -- Polska Misja Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chicago -- Parafia św. Joanny Franciszki de Chantal w Chicago -- Parafia św. Zachariasza w Des Plaines -- Medal im. Stefana Banacha -- Parafia św. Gertrudy w Franklin Park -- Parafia św. Rozalii w Harwood Heights -- Andy Samberg -- Markdown -- Jerry Lewis -- Active object -- Francis Smerecki -- Parafia Matki Bożej Różańcowej w Baltimore -- Parafia Matki Bożej Królowej Polski i św. Maksymiliana Kolbe w Silver Spring -- Konfederacja Illinois -- Przestrzeń czasowa -- Parafia Świętego Krzyża w Minneapolis -- Edward G. Robinson -- Parafia św. Agaty w St. Louis -- Amiri Baraka -- Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Portland (Oregon) -- Stefan Zimniak -- Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w East Chicago -- Parafia św. Jadwigi w Gary -- Parafia św. Kazimierza w Hammond -- Parafia św. Wojciecha w Detroit -- Zasada otwarte-zamknięte -- Algorytm Kernighana-Lina -- Amerykanie pochodzenia bułgarskiego -- Polonia we Francji -- Amerykanie pochodzenia białoruskiego -- RODM -- Analiza dwuzmiennowa -- Amerykanie pochodzenia słowackiego -- Authentication Header -- Amerykanie pochodzenia rumuńskiego -- Obliczanie azymutu -- Parafia św. Jacka w Detroit -- Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Detroit -- Parafia Przemienienia Pańskiego w Detroit -- Parafia św. Floriana w Hamtramck -- Parafia św. Władysława w Hamtramck -- Parafia Matki Bożej Królowej Apostołów w Hamtramck -- Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Sterling Heights -- Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Wyandotte -- Wcięcie kątowe w przód -- Całka Pettisa -- Quasi-pochodna -- Efekt Lense-Thirringa -- Tensor żyracji -- Ernst August Emil Sokolowski -- Rozszerzenie Picarda Vessiot -- Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Bayonne -- Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Bound Brook -- Parafia św. Józefa w Camden -- Parafia Świętej Rodziny w Carteret -- Parafia św. Jana Kantego w Clifton -- Parafia św. Wojciecha w Elizabeth -- Parafia św. Jadwigi w Elizabeth -- Parafia św. Stanisława Kostki w Garfield -- Model Ramseya -- Lighttpd -- Równania równowagi -- Amerykanie pochodzenia szwajcarskiego -- Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Great Meadows -- Parafia św. Józefa w Hackensack -- Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Harrison -- Parafia Trójcy Świętej w Helmetta -- Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Irvington -- Parafia św. Anny w Jersey City -- Parafia św. Antoniego z Padwy w Jersey City -- Amerykanie pochodzenia albańskiego -- Leopold i Loeb -- Kwarta kątowa -- Amerykanie pochodzenia kornwalijskiego -- Kod Z -- SOLID (programowanie obiektowe) -- Własność Kadieca -- Przestrzeń diadyczna -- Tadeusz Katelbach -- Odwzorowanie nieprzywiedlne -- TCB Tracker -- Maksymilian Węgrzynek -- ACE Tracker -- Larry David -- Judah Benjamin -- Visual J++ -- Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Linden -- Parafia Matki Bożej Jeziornej w Lakewood -- Parafia św. Michała Archanioła w Lyndhurst -- Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Mahwah -- Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Manville -- Parafia św. Kazimierza w Newark -- Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Newark -- Parafia św. Józefa w New Brunswick -- Parafia św. Józefa w Passaic -- Parafia Matki Boskiej Różańcowej w Passaic -- Parafia św. Stefana w Paterson -- Parafia św. Szczepana w Perth Amboy -- Parafia św. Bernarda Clairvaux i św. Stanisława Kostki w Plainfield -- Parafia św. Stanisława Kostki w Sayreville -- Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w South Amboy -- Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej w South River -- Parafia Świętego Krzyża w Trenton -- Parafia Miłosierdzia Bożego w Trenton -- Parafia św. Jadwigi w Trenton -- Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wallington -- Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Allentown -- Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown -- Parafia św. Wojciecha w Filadelfii -- Parafia św. Jana Kantego w Filadelfii -- Parafia św. Jozafata w Filadelfii -- Parafia św. Wawrzyńca w Filadelfii -- Parafia św. Łukasza w Stroudsburg -- Parafia św. Barbary w Cleveland -- Parafia św. Kazimierza w Cleveland -- Parafia św. Jana Kantego w Cleveland -- Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Cleveland -- Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Garfield Heights -- Parafia św. Wojciecha w Toledo -- Parafia św. Stanisława Kostki w Youngstown -- Zbiór z wyróżnionym punktem -- Forma rachunkowa (Hausbrandta) -- ProTracker ST -- ProTracker STe -- Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Panna Maria -- Symbol q-Pochhammera -- Całka Jacksona -- Q-pochodna -- Pochodna Jacksona -- Funkcja q-wykładnicza -- Parafia św. Joanny de Chantal na Brooklynie -- Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej na Brooklynie -- Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza na Brooklynie -- Parafia Matki Bożej Pocieszenia na Brooklynie -- Parafia św. Stanisława Kostki na Brooklynie -- Parafia Świętych Cyryla i Metodego na Brooklynie -- Q-analog -- Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce -- Zasada jednej odpowiedzialności -- Enrico Betti -- Metaheurystyka -- Dalvik (maszyna wirtualna) -- Oś poprzeczna -- Flaga (algebra liniowa) -- Henri Brocard -- Odwzorowanie Gaussa-Krügera -- Jan Pitass -- Jewhen Małaniuk -- Arytmetyka Presburgera -- Puzzle Merkle'a -- Parafia Bożego Ciała w Buffalo -- Parafia św. Wojciecha w Buffalo -- Parafia św. Jana Kantego w Buffalo -- Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buffalo -- Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Cheektowaga -- Parafia św. Jana Gwalberta w Cheektowaga -- Parafia św. Jozafata w Cheektowaga -- Albert Brooks -- Parafia św. Michała Archanioła w Cohoes -- Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Copiague -- Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej w Cutchogue -- Parafia św. Wojciecha w Elmhurst -- Parafia św. Jadwigi w Floral Park -- Parafia św. Jacka w Glen Head -- Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Haverstraw -- Parafia św. Władysława w Hempstead -- Parafia św. Józefa w Jamaica -- Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kingston -- Parafia św. Jana Ewangelisty w Mahopac -- Parafia Świętego Krzyża w Maspeth -- Całka Birkhoffa -- Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ozone Park -- Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Port Chester -- Parafia św. Józefa w Poughkeepsie -- Parafia św. Macieja w Ridgewood -- Parafia św. Izydora w Riverhead -- Parafia św. Stanisława Kostki w Rochester -- Parafia św. Wojciecha w Schenectady -- Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Southampton -- Parafia św. Stanisława Kostki w Staten Island -- Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Syracuse -- Parafia Przemienienia Pańskiego w Syracuse -- Parafia Trójcy Świętej w Utica -- Parafia Miłosierdzia Bożego w Three Rivers -- Mina Bern -- Matematyka i szachy -- Xibe -- Twierdzenie Fichtenholza-Lichtensteina -- HaXe -- Q Tobina -- Logan Lerman -- Gilbert Gottfried -- Zasada podstawienia Liskov -- Układ biortogonalny -- Polilogarytm -- Arthur Fernandez Coca -- Continuum (topologia) -- Continuum (teoria mnogości) -- Voltaire (muzyk) -- Cyfry Majów -- Atak z wybranym kluczem -- Wzór Möbiusa -- Łamanie gumową pałką -- Trywialność (matematyka) -- Anzelm Iwanik -- Liczby sfeniczne -- Problem odwrotny -- Widmo sygnału -- Usługa znakowania czasowego -- QTH locator -- Szyfrowanie homomorficzne -- Amerykanie pochodzenia ormiańskiego -- Zagadka brakującego kwadratu -- Joe Pavelski -- NewDES -- Leonard Frey -- Jerzy Kozubski -- Snefru (kryptografia) -- Algorytm Pohliga-Hellmana -- Mały obraz -- Początek (matematyka) -- Nikon (Liolin) -- GThumb -- S-funkcja -- Synagoga w Paryżu (ul. Notre-Dame-de-Nazareth) -- Gad Elmaleh -- Dane tabelaryczne algorytmu DES -- Sól (kryptografia) -- Kriging -- Semiwariogram -- Geostatystyka -- Charlotte de Rothschild -- Nullsoft Scriptable Install System -- Stochastyczna równoważność procesów -- FE-Schrift -- Rodzina indeksowana -- Vesica piscis -- Pat Martino -- Andrzej Ehrenfeucht -- Cyklometr -- Jan Tadeusz Zyberg -- Madryga -- REDOC -- Wzór McMillana -- S/KEY -- SKID -- Wiesław Szlenk -- OpenJDK -- Protokół Wide-Mouth Frog -- Protokół Yahaloma -- Ekstensor -- Tadeusz Natanson (wydawca) -- Miara Radona -- Miara zewnętrznie regularna -- Al Jolson -- Vernon Duke -- Adam Natanson -- Ludwik-Alfred Natanson -- Aleksander Natanson -- Tristan Bernard -- Twierdzenie Riemanna -- Association of Track and Field Statisticians -- Herman Rapp -- Julius von Szymanowski -- Jonathan Kellerman -- Stała Lebesgue’a -- Ira Einhorn -- Symbole Christoffela -- Funkcja sumowalna -- System trójkowy zrównoważony -- System Fibonacciego -- Transformata Legendre'a (całkowa) -- August Bravais -- Miary wzajemnie osobliwe -- Amerykanie pochodzenia japońskiego -- Model wektorowej autoregresji -- Składowa jedynki -- Przestrzeń całkowicie niespójna -- Przestrzeń drogowo spójna -- Grupa algebraiczna -- Warunkowa wartość oczekiwana -- Albert Behr -- Wiesław Pleśniak -- Przestrzeń wielospójna -- Kod NCK -- Endomorfizm Frobeniusa -- Miara skończenie addytywna -- Wojciech Seweryn (plastyk) -- Miara lokalnie skończona -- Miara ściśle dodatnia -- Miara trywialna -- Przestrzeń ccc -- Euro Stoxx 50 -- Σ-pierścień -- Funkcja N-Hash -- Eytan Fox -- Aaron Pitchkolan -- SINPO -- Złoty system liczbowy -- Percy Faith -- Algorytm Rabina -- Alfred Rényi -- Tablice rejestracyjne w Czarnogórze -- Tablice rejestracyjne w Gruzji -- Porównanie topologii -- Tablice rejestracyjne w Egipcie -- Tablice rejestracyjne w Turkmenistanie -- LOKI (kryptografia) -- Khufu i Khafre (kryptografia) -- RC2 -- Tablice rejestracyjne w Republice Zielonego Przylądka -- Własność lokalna -- Pierścień liczb całkowitych -- Roy P. Kerr -- Horst Posdorf -- WIG-energia -- Ukraiński Kościół Prawosławny Stanów Zjednoczonych -- Axel Oehrn -- Edward Stamm -- Tu (mniejszość narodowa) -- Gelao -- Dongxiang (narodowość) -- Fundacja Kopernikowska -- Theodor Tiling -- Shui (narodowość) -- GEONExT -- Wzór Kirchhoffa -- Twierdzenie Balcara-Franka -- Twierdzenie Hahna-Kołmogorowa -- Vic Damone -- Peter Kronheimer -- Valentin von Holst -- Funkcja theta Ramanujana -- Leopold Alexander -- Metoda relaksacji -- Test Manna-Whitneya -- Język opisu strony -- Twierdzenie Wantzela -- Robert von Wiren -- GOST (szyfr blokowy) -- Twierdzenie Blumberga -- Zbiory dodatnio oddzielone -- MIDletPascal -- Walec hiperboliczny -- Achang -- Empathy -- Dinah Shore -- Gene Shalit -- Związek Polaków w Estonii -- Clement J. Zablocki -- Równoważność (teoria miary) -- Analiza jednowymiarowa -- Poboczna liczba kwantowa -- Magnetyczna liczba kwantowa -- Magnetyczna spinowa liczba kwantowa -- Plan badania -- Diagram elementarny -- Związek Narodowy Polaków w Estonii -- Miara obrazowa -- Subróżniczka -- Subgradient -- Subpochodna -- William R. Pearl -- Σ-ciało zbiorów cylindrycznych -- Nu (narodowość) -- Stanisław Jan Matysiak -- Andrzej Pelczar -- Perspektywa środkowa -- Funkcja zespolona -- Równanie wymierne -- Równanie trygonometryczne -- Cezary Russjan -- Algorytm Borůvki -- Jean-Jacques Goldman -- Arkadiusz Płoski -- Funkcja symetryczna -- Franciszek Prochaska -- Podkowa Smale'a -- Otoczka mierzalna -- Johann Ephraim Scheibel -- Lemat Jordana -- Room 40 -- Topologia mnogościowa -- Wessel Freytag von Loringhoven -- Twierdzenie Sikorskiego -- Twierdzenie Gleasona -- Przestrzeń ekstremalnie niespójna -- Relacja trychotomiczna -- Clive Temperton -- Lista państw świata według PKB (parytet siły nabywczej) -- Andrzej Skowroński (matematyk) -- Różniczka funkcji -- Część główna -- Andreas Meyer-Landrut -- Miroslav Katětov -- Lemat Katětova -- Twierdzenie Katětova-Tonga -- Hing Tong -- Bożena Shallcross -- Przestrzeń metryzowalna -- Filtr cząsteczkowy -- Przestrzeń lokalnie metryzowalna -- Martin Fronc -- Miara regularna -- Théophile de Donder -- Parametr (matematyka) -- MapReduce -- Gyula Strommer -- Przestrzeń hemizwarta -- Michel Adam Lisowski -- Aksonometria wojskowa -- Twierdzenie Pitota -- Twierdzenie Binga -- Ciąg pokryć punktowo miałki -- Twierdzenie Nagaty-Smirnowa -- Kwadratrysa -- Telluroida -- Równanie niewymierne -- Irena Klepfisz -- Problem sekwencyjnego porządkowania -- Charakteryzacja (matematyka) -- Kategoria przestrzeni topologicznych -- Australian Bureau of Statistics -- Reguły Bradis-Kryłowa -- Granica odwrotna -- Funktor tożsamościowy -- Funktor identycznościowy -- Model racjonalnego podejmowania decyzji (zarządzanie) -- Ihor Ševčenko -- MPICH2 -- Irdeto -- Eli Biham -- Brainfork -- Audio i Video API -- Pochodna zewnętrzna -- Topologia wprowadzona przez rodzinę przekształceń -- Efektywność kosztowa -- Jeż (topologia) -- Nikoloz Muscheliszwili -- Kristof Konrad -- Antoni Palluth -- Badanie przekrojowe -- Przestrzeń Urysohna -- Teresa Dłuska -- Canny -- Mirosław Krzyżański -- Rozszerzenie Katětova -- ISO 3166-2:HU -- Theodosius Harnack -- Oskar von Löwis -- Badanie opisowe -- Yugur -- Carl Adam Petri -- Godzina kątowa -- Baza Hamela -- Jed Rubenfeld -- Vinnie Paz -- Charm++ -- Robert z Chester -- Twierdzenie Talesa (okrąg) -- César Povolny -- Joseph Jadrejak -- Rich Hickey -- NTS (klasyfikacja) -- Józef Karol Siciak -- Lutyco-Venedya -- James Hopwood Jeans -- Steve Wynn -- Właściwość (informatyka) -- Dzień Statystyki Polskiej -- Sotir Peçi -- Kryteria Hilla -- Central European Journal of Mathematics -- LMMS -- Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej -- Algebra topologiczna -- Driver: Vegas -- Driver: L.A. Undercover -- Spisy statystyczne w Polsce -- Krzywizna główna -- PrimeGrid -- Hipoteza ABC -- Ludność Olecka -- Germano D'Abramo -- Szlak Łez -- Suma prosta przestrzeni liniowych -- Jeff Larentowicz -- Zygmunt Charzyński -- Tim Witherspoon -- Lorna Luft -- Skośny system dwójkowy -- Wiesław Żelazko -- Eddie Chambers -- Sidney Luft -- Salomon Bochner -- Operacja Suslina -- Monada (teoria kategorii) -- Thomas Jech -- HipHop for PHP -- Robert Langer -- Transformacja naturalna -- Alex Borstein -- Omeljan Pritsak -- Stuntman -- Bariera pamięci -- Skrót perspektywiczny -- Ngô Bảo Châu -- Cédric Villani -- Sześcian ścięty -- Ranga grupy abelowej -- Grupa Baera-Speckera -- Zmienna zakłócająca -- Usługi danych przestrzennych -- Grupa elementów odwracalnych -- Zbiór generatorów grupy -- Część torsyjna -- Roman Szporluk -- Gary Weeks -- Transformacja Clarka i Parka -- Preda Mihăilescu -- Lazare Lévy -- Sawzall -- Irina Falconi -- Tożsamość Bézouta -- Oswald Schmiedeberg -- Amerykanie pochodzenia austriackiego -- Mimośród (matematyka) -- Efekt utopionych kosztów -- Twierdzenie o dobrym uporządkowaniu -- Zasada dobrego uporządkowania -- Twierdzenie o dzieleniu z resztą -- Kryptosystem progowy -- Transactions of the American Mathematical Society -- Proceedings of the American Mathematical Society -- Nagroda Carla Friedricha Gaussa -- Bulletin of the American Mathematical Society -- Andrzej Grzegorczyk -- Polskie Radio 1030 AM -- Pochodne Wirtingera -- Przestrzeń punktokształtna -- Równanie parametryczne -- Twierdzenie Bourbakiego-Witta o punkcie stałym -- Moinba -- Woody Strode -- Glassport Odds -- Średnia wykładnicza -- Odwzorowanie atomowe -- Racket -- Adaptive Communication Environment -- UnrealScript -- SAS Institute -- Lista kodów państw według GS1 -- Demografia Estonii -- Luka cenowa -- Zdzisław Opial -- Carlos Gutierrez -- Abe Vigoda -- Expat -- Maciej Menius -- Złożony proces Poissona -- Lemat Farkasa -- Kombinacja stożkowa -- Twierdzenie o dualności -- Algorytm McEliece'a -- Oz (język programowania) -- Demografia Rumunii -- Entropia topologiczna -- Zbiór niezmienniczy -- Układ minimalny -- Mark Sandrich -- Alain Lipietz -- Amerykanie pochodzenia chińskiego -- Wierzchołek (geometria) -- Eduardo Saverin -- Amerykanie pochodzenia hinduskiego -- V8 (silnik JavaScript) -- Charles Vidor -- LibreOffice -- Przestrzeń Jamesa -- Kolur -- Krzywa motylkowa (transcendentalna) -- Helmut Thiele -- Edward Kasner -- Algorytm Dynica -- Willow Smith -- Gambas -- Kod Prüfera -- Biostatystyka -- Dave Douglas -- Andrzej Pityński -- Toby Dawson -- Przestrzeń cs -- Twierdzenie Orlicza-Pettisa -- Johann Baptist Cysatus -- Siergiej Sobolew -- Chris Wondolowski -- Joseph Raphson -- David Rose -- Jānis Vucāns -- Joseph Strauss -- Lemniskata Gerona -- Johan Jensen -- Maonan -- Mulam -- Drung -- System wysokiej niezawodności -- 1 − 2 + 3 − 4 + … -- JRuby -- Zend Server -- Tetracja -- Phusion Passenger -- IronRuby -- Record -- Pierwiastek kwadratowy z 3 -- Dariusz Kupiecki -- Metody obliczania pierwiastka kwadratowego -- ReCycle -- Kryptos -- Diagram kołowy -- Stella Adler -- Metoda Neldera-Meada -- Kompozycja barwna -- Stephen Solarz -- Typedef -- Nofollow -- Tomasz Schreiber -- Aleksander Nagaev -- Operator ściśle singularny -- Wa (mniejszość narodowa) -- Pumi (mniejszość narodowa) -- Qiang -- Blang -- Jądro (teoria mnogości) -- Mosuo -- Lhoba -- Bonan -- Jino -- De’ang -- Wilton Gregory -- Bank Danych Lokalnych -- EFF DES cracker -- Garifuna -- Kategoria Lusternika-Sznirelmanna -- Hamlets -- Podpis elektroniczny z mediatorem -- Gwido Langer -- Wietrzne Radio -- Stanisław Mariusz Piaskowski -- Edward John Routh -- Karol Hertz -- William Thurston -- Thomas Bradwardine -- Liczba wesoła -- Melissa Franklin -- Sprzężona algebra Banacha -- Przestrzeń Grothendiecka -- Janusz Michallik -- Hendrik Wade Bode -- Richard Ernest Bellman -- Buddy Rogers -- Akari -- CenCert -- Loup City -- Splot (teoria grup) -- Krzysztof Stempak -- Małgorzata Pośpiech -- Herman Idelson -- Java User Group -- PowerBASIC -- Graf transponowany -- Iris Apfel -- Minecraft -- Polska polityka migracyjna -- Introspekcja (informatyka) -- Twierdzenie Banacha-Stone’a -- Analiza Du Ponta -- Gabrielle Giffords -- Bolesław Szafirski -- Efraim Zuroff -- Teoria warkoczy -- Płytki parsing -- Międzynarodowy Kongres Matematyków -- Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego -- Narodowy Spis Powszechny 2011 -- Jurij Starodub -- Francesco Morano -- Paradoks Braessa -- Nagroda Steele’a -- Modele IBM -- Interactive Data Language -- Lisa Cholodenko -- Dzień Kryptologii -- Kryterium Abela -- David Littmann -- Grecki system liczbowy -- Egipski system liczbowy -- Zbigniew Lipecki -- Cyfry indyjskie -- Ideał prymarny -- Twierdzenie Laskera-Noether -- Tessariny -- Kokwaterniony -- Numeracja Aryabhata -- Edward Sąsiada -- Tajskie liczebniki -- Zofia Piramowicz -- Patyczki liczbowe -- Twierdzenie Weierstrassa o osiąganiu kresów -- Cyfry Suzhou -- Twierdzenie Sprague’a-Grundy’ego -- Wilfried Strik-Strikfeldt -- Siergiej Fröhlich -- Funkcja low -- Ludność Kłodzka -- Perspektywa sferyczna -- Lista państw świata według PKB nominalnego -- Arytmetyka polityczna -- Dwuspójna składowa -- Czwórkowy system liczbowy -- Andrzej Tomaszewicz (ekonomista) -- Szóstkowy system liczbowy -- Piątkowy system liczbowy -- Guido Castelnuovo -- Eric Lichaj -- Linux Unified Key Setup -- HTML5 Canvas -- Funkcja przynależności -- Cyfry japońskie -- Frank Simek -- Cyfry koreańskie -- Daniel Gluckstein -- Ymacs -- Metoda Cranka-Nicolson -- LiveConnect -- Cyfry wietnamskie -- Amerykanie pochodzenia angielskiego -- Jack Kirby -- Sporus z Nikei -- Operator nabla w różnych układach współrzędnych -- Własność Banacha-Saksa -- Pełne szyfrowanie dysku -- Posen Potato Festival -- Bitcoin -- Buck Henry -- Kalejdoskop matematyczny -- Twierdzenie o przekształceniu liniowym zadanym na bazie -- Rezultat podprogramu -- Iloczyn tensorowy modułów -- Iloczyn tensorowy przestrzeni Hilberta -- Iloczyn tensorowy operatorów ograniczonych -- Przestrzeń lokalnie jednostajnie wypukła -- Sobel -- Równanie sztywne -- WIG-surowce -- Półgrupa transformacji -- Regularność -- Złożenie relacji -- Półgrupa relacji binarnych -- Kongruencje Reesa -- Relacja odwrotna -- Pełny torus -- Aleksei Lotman -- Scharr -- Wiesław Wójcik (filozof, matematyk) -- Relacje Greena -- Bank Danych Drogowych -- Ideał (teoria półgrup) -- James Alexander Green -- Jacques Besson -- FreeType -- Czternastokąt foremny -- Osiemnastokąt foremny -- Twierdzenie Frobeniusa (centralizator macierzy) -- Twierdzenie Frobeniusa-Kőniga -- Twierdzenie Frobeniusa o algebrach z dzieleniem nad ciałem liczb rzeczywistych -- Twierdzenie Frobeniusa-Stickelbergera -- Wektory i wartości własne -- Mechanika macierzowa -- Dynamika nieliniowa -- Anna Julia Cooper -- Geometria inwersyjna -- Grupa Möbiusa -- Efficient XML Interchange -- Helena Znaniecka Lopata -- Lista państw według wskaźników nierównomierności w dystrybucji dochodów -- Gérard Lallement -- Klasyfikacja naukowa -- STMicroelectronics -- ASSK -- Piet -- Półgrupa cykliczna -- Bałtycka Landeswehra -- Giuseppe Colombo -- Ustawa kwotowa -- Programowanie symboliczne -- Bartłomiej Pitiscus -- Dustin Moskovitz -- Trójkąt eulerowski -- Eddie Fisher (śpiewak) -- Myriam Rozenblum -- Kryterium klasyfikacyjne -- Petrus Ramus -- Interpolacja trygonometryczna -- Aleksiej Kryłow -- Pierre Alphonse Laurent -- Fryderyk Wilhelm Lempe -- Twierdzenie Pitta -- Brunon Godlewski -- Wyrównanie histogramu -- Alfred Pringsheim -- Jan Stachura (żołnierz AK) -- József Petzval -- Nierozwiązane problemy w matematyce -- Tablice rejestracyjne w Holandii -- Lista kodów krajowych MKOl-u -- Monada (programowanie) -- Podprzestrzeń afiniczna -- Rata balonowa -- Klasa kombinatoryczna -- Bogusław Grochowski -- Mieczysław Hertz -- Andriej Jerszow -- Terry Crews -- James Ivory (matematyk) -- Problem kolekcjonera kuponów -- Biuletyn Statystyczny -- Aksjomat regularności -- William Fielding Ogburn -- Równanie charakterystyczne -- Skończona przestrzeń topologiczna -- Sidney Harman -- Prekompilacja nagłówków -- Jean-Baptiste Joseph Delambre -- William Feller -- Czesław Rymarz -- Liniowa nierówność macierzowa -- Abner Zwillman -- Manfred Bukofzer -- David Christiani -- Ceylon (język programowania) -- TTCN -- System przyczynowy -- Wektor stanu (automatyka) -- Mihai Botez (polityk) -- Joseph Bonanno -- Predykcja (estymacja) -- ISO 3166-2:DK -- Model MA -- Model AR -- United Kingdom Census 2001 -- Strzałka łuku -- Widmowa gęstość mocy -- Isaac Barrow -- Jean Baptiste Charles Belanger -- Franciszek Faà di Bruno -- Henry Kawecki -- Komitet na rzecz Uwolnienia Kornela Morawieckiego -- Karol Malczyk -- Giambattista Benedetti -- Cykl konwersji gotówki -- Czesław Olech -- WebMethods Integration Server -- JOnAS -- CoffeeScript -- Ludwig Mehlhorn -- George David Birkhoff -- Gaugino -- Funkcja tworząca momenty silni -- Moment silni -- Wzór Dobińskiego -- Funkcja tworząca prawdopodobieństwa -- Rozkład Skellama -- Charles Booth -- HOLAP -- Charles F. Bolden Jr. -- Ilmārs Geige -- Norman Granz -- Irene Rosenfeld -- Tablice rejestracyjne w Naddniestrzu -- JDownloader -- Średnia chronologiczna -- Antoine Léonard Chézy -- Tuskarorowie -- Trójkąt Polonijny -- Maria Conchita Alonso -- BASI 1520 SCPX -- Harry Pitt -- Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku -- John Lipsky -- Funkcje eliptyczne Jacobiego -- Hesjan obrzeżony -- Strajk polskich rzemieślników w Jamestown w 1619 roku -- Doodle Jump -- Zygmunt Vetulani (informatyk) -- Godło mapy -- Buddhabrot -- Word spotting -- Ryszard Grząślewicz -- Aleksiej von der Pahlen -- Wappo -- Geometria obliczeniowa -- Izobronta -- Wielokąt monotoniczny -- Komunikat -- Spektrum pierścienia -- Przestrzeń nieprzywiedlna -- Nilradykał -- Twierdzenie Sobczyka -- Mac Miller -- Współrzędne uogólnione -- Indeks Szlenka -- Skwark -- Slepton -- Algorytm Bareissa -- Metoda Montantego -- Bobby Czyz -- Jerzy Damsz -- Zbiór ekstremalnie niemierzalny -- Operacja n-arna -- Kanał Donchiana -- Yurok -- Tablica Cayleya -- Filtracja logiczna -- Niejednorodny proces Poissona -- Teoria odnowy -- Leon Manteuffel-Szoege -- 2GL -- Korozwłóknienie -- Własność przedłużania homotopii -- Cathay Williams -- Niezmiennik metryczny -- Tablice rejestracyjne w Arubie -- Tablice rejestracyjne w Luksemburgu -- Tablice rejestracyjne w Monako -- Tablice rejestracyjne w Liechtensteinie -- Siergiej Czapłygin -- Abstrakcja (matematyka) -- Tablice rejestracyjne w Andorze -- Nuno Crato -- Tablice rejestracyjne na Cyprze -- Homologia singularna -- Metody analizy ryzyka zawodowego -- Macierze Reesa -- Twierdzenie Reesa -- David Rees -- Kod bajtowy Javy -- Pas (teoria półgrup) -- Jądro półgrupy -- Zbiór jednoelementowy -- Gra w postaci normalnej -- Funkcja wypłat -- Macierz Hurwitza -- Odwzorowanie quasi-stereograficzne -- Sylvain Legwinski -- Twierdzenie Stewarta -- Twierdzenie Vivianiego -- Biegunowa -- William Lloyd Garrison -- František Josef Gerstner -- FineReader -- Kunihiko Kodaira -- Heisuke Hironaka -- Płaszczyzna S -- Wolne Polskie Słowo -- Całka pierwsza -- Taras Hunczak -- Gaspard Marie Riche de Prony -- David Alan Basche -- Stanisław Julian Ignacy Ostroróg -- Transformata Radona -- Funkcje szybko malejące -- Twierdzenie o zbieżności średnich -- Defekt trójkąta -- Legendre i pewnik Euklidesa -- Czworokąt Saccheriego -- Tim Kang -- Przekształcenie Abela -- Twierdzenie o granicy funkcji złożonej -- Charles Proteus Steinmetz -- Tożsamość Apoloniusza -- Leonhard Sohncke -- Zgv -- Pierre Varignon -- Jacques Philippe Marie Binet -- Władimir Smirnow (matematyk) -- Ralph Merkle -- Xzgv -- Układ autonomiczny (matematyka) -- Układ swobodny -- Dyskretyzacja (matematyka) -- Macierz wypłat -- World Values Survey -- Transformata z gwiazdką -- Operator delta -- Bernard Forest de Belidor -- Andrew Nagorski -- Światowy Dzień Statystyki -- Pierścień regularny w sensie von Neumanna -- Alfred H. Clifford -- Wilhelm Jordan -- Paradoks linii brzegowej -- Tom Kilburn -- Wasyl Lencyk -- Podregion -- Joseph Larmor -- Jean Leray -- Jacob Leupold -- Pseudoskalar -- Peter Thiel -- Diagram Arganda -- Aaron Swartz -- Luigi Federico Menabrea -- Układ hybrydowy (automatyka) -- Analiza wypukła -- Piotr Nowikow -- Pedro Nunes (uczony) -- Akiva Schaffer -- Hans von Mangoldt -- Wielomian stabilny -- Louis Poinsot -- Ernst Pohlhausen -- Wizualizacja -- Friedrich Schilling -- Julius Sommer -- Metoda rusztu -- Drgania samowzbudne -- Operator słabo zwarty -- Obiekt zerowy -- Twierdzenie Gantmacher -- Renée Taylor -- Kość Ishango -- Kość z Lebombo -- Przestrzeń WCG -- Ciąg dokładny -- Zenon Neumark -- EOL (język programowania) -- Vallourec -- Kategoria abelowa -- Mikałaj Harbaczonak -- CEMMA -- Jądro (teoria kategorii) -- ZAM-GPSS -- Astek -- Morfizm zerowy -- Sonia Rykiel -- Przestrzeń c0 -- Równanie transportu -- Całkowa nierówność Jensena -- Hiperpłaszczyzna podpierająca -- Grupa Coxetera -- Silk Road -- Grupa Weyla -- Układ pierwiastkowy -- Przekształcenie ortogonalne -- Zawieszenie (topologia) -- Sawik -- Adolfo Kaminsky -- Edward Michoński -- Jonathan Larson -- IDLE -- Rabbit -- Charles Dubin -- Teoria wyboru społecznego -- Dan Hedaya -- Alicja Derkowska -- Albert Girard -- Moduł dualny -- 99 (liczba) -- Abbie Hoffman -- CW-kompleks -- Bogdan Choczewski -- Obszar fundamentalny -- Grupa odbić -- Laurent Lafforgue -- Stanisław Smirnow -- Stożek (topologia) -- Test łączności Lighta -- Jaggies -- Bolesław Szymański (matematyk) -- Randy Schekman -- Ida Wells-Barnett -- Narodowy Pomnik Katyński w Baltimore -- Martin Karplus -- Witold Wilkosz -- Czworościan potrójny -- Ośmiościan potrójny -- Operator całkowicie ciągły -- Ernestine Rose -- SDMX -- Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika -- Moduł z gradacją -- Bella Abzug -- NXC -- Podkategoria -- Zbiór w sobie gęsty -- Funkcja wyboru -- Kategoria addytywna -- Twierdzenie Krulla -- Wiesław Binienda -- Funkcja pary -- Międzynarodowe Centrum Matematyczne imienia Stefana Banacha -- Wincenty Ankudowicz -- Geographical Names Board of Canada -- Loki (biblioteka) -- Israel Natan Herstein -- Punkt (topologia) -- David Chartier -- Feliks Wierzbicki -- Fannie Bloomfield-Zeisler -- Cédric Vaissière -- Sigmund Zeisler -- Michał Krynicki -- Maurice Bloomfield -- Wielościan zwykły -- Samuel Gravely -- Edward Braxton -- Operator Hilberta-Schmidta -- Diagram Schlegela -- Heinrich Conried -- Aktor (UML) -- Bernt Michael Holmboe -- Piwigo -- Algebra funkcyjna -- Niebezpieczny zakręt -- Donald Gargasson -- Benjamin Robins -- Edward Poznański -- Algebra przemienna -- Słoweńcy karynccy -- Znak końca dowodu -- SHA-2 -- NTRU -- Pomo -- Baza Gröbnera -- Algorytm Clenshawa -- Przestrzeń słabo ciągowo zupełna -- Twierdzenie Josefsona–Nissenzweiga -- Liczba idealna -- Twierdzenie Wedderburna -- Matwiej Maczinski -- Izopachyta -- Timothy Gowers -- Relacja dwuargumentowa -- Sześcian poczwórny -- Dwudziestoczterościan deltoidowy -- Równoległość w geometrii hiperbolicznej -- ± -- Szymon Federbusch -- Stanisław Garlicki (1875-1935) -- Geometria uporządkowania -- Trójkąt asymptotyczny -- Kompleks de Rhama -- Model Poincarégo -- Włodzimierz Krysicki -- Całka Joule’a -- Cédric Klapisch -- Jaromír Korčák -- Ernest Esclangon -- Charles-Eugène Delaunay -- Josh Sussman -- Thadée Cisowski -- Cung Le -- Arnold Hasselblatt -- Johannes Knoblauch -- Twierdzenie Taubera -- Alexander Aitken -- Bastien Siepielski -- Siergiej Nikolski -- Jean Bourgain -- Polska Grupa Teatralna w Nowym Jorku -- Dart (język programowania) -- Christopher Polhem -- Jarosław Deminet -- Operator ściśle kosingularny -- Walter Warwick Sawyer -- Ciało słabo uporządkowane -- Algebra algorytmów -- Kwartet Anscombe'a -- Adam Bielecki (matematyk) -- Oscar Neebe -- Problem skoczka szachowego -- Propagacja błędu -- Brzeg Szyłowa -- C.S. Lee -- Współzależność społeczna -- Nikołaj Tienzorow -- Terry Steib -- Orientacje społeczne -- Stefan Kulczycki (matematyk) -- Benjamin Guggenheim -- Kąt równoległości -- LS-DYNA -- Trójkąt podwójnie asymptotyczny -- Podjednorodna C*-algebra -- Trójkąt potrójnie asymptotyczny -- Rejestracja obrazu -- Jonah Hill -- Navy Operational Global Atmospheric Prediction System -- Wincenty Budrewicz -- Asocjacja (programowanie obiektowe) -- Kazimierz Jantzen -- Dwudziestkowy system liczbowy -- Twierdzenie o pizzy -- Gerhard von Mende -- Purchasing Managers Index -- Juliusz Rudnicki -- Forma wieloliniowa -- Deontay Wilder -- Pomnik Katyński w Niles w Chicago -- Przestrzeń ciągowo zwarta -- Joey Dawejko -- Pierwiastek kwadratowy z 5 -- Mayim Bialik -- Iniektywna przestrzeń Banacha -- Shyne -- Cylinder przekształcenia -- Granica i kogranica -- Diagram (teoria kategorii) -- Twierdzenie Diestela-Faires -- Mathematica Applicanda -- Orazio Grassi -- Solomon Gandz -- Technika kolorowania dziedziny -- Odo van Maelcote -- QML -- Funkcja prostokątna -- Funkcja trójkątna -- BaseX -- Francesco Algarotti -- VMac -- Mirosław Mochnacki -- Linux-libre -- Szczepan Borkowski -- Zygmunt Kleszczewski -- Mieczysław Pazdur -- Punkt w nieskończoności w geometrii hiperbolicznej -- Unified Model (Met Office) -- Jacek Stasica -- Pseudobaza -- Najmniejsza nieskończona liczba kardynalna -- Fernando Isern -- Interharmoniczna -- Adam Skalski -- Szyfr Hilla -- Lesław Gajek -- Benjamin Oliver Davis (senior) -- Benjamin Oliver Davis (junior) -- Herbert Joseph Leary -- On-screen display -- Twierdzenie Gelfanda-Najmarka -- Prosta pochyła -- Tożsamość czterech kwadratów Eulera -- Wzór ścisły Bowringa -- Problem śpiącego golibrody -- Communicating Sequential Processes -- Steve Kuclo -- Proste nadrównoległe -- PL/Perl -- Barbara Romanowicz -- Równanie kształtu kucyka -- Erast Janiszewski -- Pomnik Katyński w Jersey City -- Entropia metryczna -- Curtis Guillory -- Przedłużenie analityczne -- Emil Smetana -- Witold Kruk-Ołpiński -- Nierówności dochodowe w Stanach Zjednoczonych -- Andrzej Zięba (matematyk) -- Armie Hammer -- Pomnik Katyński w Warszawie -- Zbigniew Romanowicz -- Operator sprzężony -- Operator sprzężony (przestrzenie Banacha) -- Grzegorz Bryll -- Kwadryliard -- Równanie Johnsona-Mehla -- Ekwipotencjał -- Kwintyliard -- ArchiMate -- Katarzyna Hałkowska -- Jacek Nikiel -- Jean-Étienne Montucla -- Jacques Ozanam -- Ai (poetka) -- Pomnik Mściciela w Doylestown -- Felipe Estévez -- David Spiegelhalter -- Liczba kwadratowa -- Ireneusz Recław -- Melissa Rauch -- Stefan Klebba -- Willem Jacob 's Gravesande -- Iloczyny Arensa -- Rościsław Oniszczyk -- Oswald Mateja -- Układ współrzędnych prostoliniowych -- Samuel Earnshaw -- Lech Włodarski -- Metoda rozkładu Pełczyńskiego -- −1 -- Tabular Accuracy Index -- Aleksander Imich -- Abraham Cahan -- Transformacja Mojette -- Zdzisław Naniewicz -- Paul de Casteljau -- EFM (dyski optyczne) -- GNU Data Language -- Andrzej Rozkosz -- Sigmund Livingston -- RPL (język programowania) -- Józef Dudek -- Maszyna licznikowa -- Ewa Damek -- Dominic Mai Luong -- Andrzej Kisielewicz -- Prawo zero-jedynkowe Kołmogorowa -- Sieć (geometria) -- Irena Kamińska-Szmaj -- Manuel Aurelio Cruz -- Quasi-grupa współrzędnych sieci -- Regularyzacja funkcją dzeta -- Szereg 1 + 2 + 3 + 4 + … -- Szereg 1 + 1 + 1 + 1 + … -- Szereg 1 + 2 + 4 + 8 + … -- Szereg Grandiego -- 4B5B -- MLT-3 -- Octavio Cisneros -- Sidónio Pais -- Clonezilla -- Jon Benjamin -- Lech Tadeusz Januszkiewicz -- Peter Marc Jacobson -- Amandla Stenberg -- Szereg 1 − 2 + 4 − 8 + … -- Szereg 1/4 + 1/16 + 1/64 + 1/256 + … -- Twierdzenie Čecha-Pospíšila -- Grzegorz Jarzembski -- Izotopia grupoidów -- Działanie określone punktowo -- Działanie określone po współrzędnych -- Działanie określone po składowych -- Rząd układu dynamicznego -- Układ o parametrach rozłożonych -- Samopodobieństwo -- Mike Wallace -- Sheryl Sandberg -- TUZ-3 -- Tony Zale -- Grzegorz Gabor -- Józef Szymczak -- Kitty Kallen -- ToBoS-FP -- Giulio Racah -- Zbigniew Garbaj -- Europejska Olimpiada Matematyczna dla Dziewcząt -- Zygmunt Kasperski -- Wiktor Zygmunt Przedpełski -- Indeks Jaccarda -- Michał Jan Hube -- Ekstrapolator rzędu zerowego -- Longin Rybiński -- Sieć bezskalowa -- Geronimo Pratt -- Donald L. Cox -- Robert Schatten -- Estymator jądrowy gęstości -- Huey P. Newton -- Bobby Seale -- Richard Aoki -- Manning Marable -- Mieczysław Lurczyński -- Sumowalność metodą Cesàro -- Stanisław Eleszkiewicz -- X-12-ARIMA -- Kazimierz Nowaczyk -- Ekstrapolator rzędu pierwszego -- Zamknięte krzywe czasopodobne -- SAW*-algebra -- Monte-Carlo Tree Search -- Fred Hampton -- Iwan Łysiak-Rudnycki -- Twierdzenie Riemanna-Lebesgue'a -- Afeni Shakur -- Barbara Hendricks (śpiewaczka) -- Słaba topologia operatorowa -- Silna topologia operatorowa -- Słaba* topologia operatorowa -- Przestrzeń Lorentza -- Jessie Redmon Fauset -- CCM (kryptografia) -- Morris Dalitz -- Losowe drzewo binarne -- Don Rickles -- Horst Faas -- Kevin Michael Richardson -- Krzywa Gospera -- Athex Composite -- Tensor krzywizny Riemanna -- Podprzestrzeń komplementarna -- Wolfgang Rautenberg -- Całka Darboux -- Michael Tilson Thomas -- RPython -- FTSE ATHEX 20 -- Tożsamość Lewisa Carrolla -- Jacek Rońda -- Maciej Stachowiak -- M. Rappaport -- Jan Bochenek (matematyk) -- Paweł Krupski -- Konstantyn (Buggan) -- Hermann Kober -- Brandon Bochenski -- Cogeoida -- ARexx -- Java OpenGL -- Tomasz Rysz -- Pole Killinga -- Cyfry ormiańskie -- Barbara Rokowska -- Wymiana klucza -- Szyfr Kisha -- Alonzo Watson -- Oliver Law -- Ignacy Roliński -- Ambasada RP w Paryżu -- Technika macierzy rzadkich -- Styled Layer Descriptor -- Układ Rosslera -- Optimal Asymmetric Encryption Padding -- Połączenie Leviego-Civity -- Twierdzenie o rzędzie -- Henry Perigal -- Połączenie afiniczne -- Zbiory Marczewskiego -- Topologia Vietorisa -- Naród Islamu -- Twierdzenie Babuški-Laxa-Milgrama -- Twierdzenie Lions-Laxa-Milgrama -- Joseph Lawson Howze -- Twierdzenie Picarda-Lindelöfa -- Problem ucztujących kryptografów -- C POSIX library -- Dirent.h -- Utime.h -- Cpio.h -- Tar.h -- Przeniesienie równoległe -- MuseScore -- Przestrzeń l1 -- Thomas Fuller (sawant) -- AppleScript -- Alef zero -- Armin von Foelkersam -- Unistd.h -- Edward A. Carter Jr. -- Teodor Metochita -- Benjamin Rosenbaum -- Modest Maryański -- Arytmetyka teoretyczna -- Bogdan Bojarski -- Tożsamość Brahmagupty -- Arthur Schoenflies -- Stanley Stanwyck-Stankiewicz -- Wydział Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie -- Algorytm Strassena -- Twierdzenie o wartości pośredniej -- Graf przepływu sygnałów -- Nehemiah Persoff -- Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej -- William Whiston -- Googoosh -- Twierdzenie Jordana-von Neumanna -- Dyfuzyjny współczynnik korelacji -- Nierówność Marcinkiewicza-Zygmunda -- Maria Mirecka-Loryś -- Twierdzenie Schaudera o operatorze sprzężonym -- WoltLab Burning Board -- Średnia quasi-arytmetyczna -- Volker Strassen -- Sebastian Pajerski -- Twierdzenie Lindenstraussa-Tzafririego -- Mathematische Annalen -- Michał Misiurewicz -- Estelle Harris -- Stanisław Kuźmiński -- Boricua -- August Johann Gottfried Bielenstein -- Emanuel Feuermann -- National Polish-American Sports Hall of Fame -- Certyfikat niezaprzeczalności -- William Bade -- Równanie Gibbsa-Thomsona -- Camille-Christophe Gerono -- Liczba pierwsza Sophie Germain -- Twierdzenie Kaplansky’ego -- Leo Moser -- Liczba pierwsza Fibonacciego -- Liczba pierwsza Wiefericha -- Mark Lenard -- Twierdzenie Heinego-Cantora -- Rodzina punktowo skończona -- Macierz alternująca -- Node.js -- Diego Serrano -- Jackie Stallone -- Ron Palillo -- Krata podgrup -- Nomenklatura scalona -- Witold Mars -- Kąt torsyjny -- Gotlib -- Nicolaus Kleinenberg -- Edward Matuszczak -- ReStructuredText -- Fyvush Finkel -- Sphinx (generator dokumentacji) -- Jean Ginsberg -- IText -- Null (SQL) -- Swietłana Ganuszkina -- Życie Kolorado -- Edmond James de Rothschild -- Max Zaslofsky -- Leo Bornhaupt -- Chris Cieszewski -- Funkcja Żukowskiego -- Decltype -- Józef Łukaszewicz (matematyk) -- Ciąg zbiorów -- Współczynnik wypłacalności -- Michał Rekucki -- Twierdzenie Gaussa-Lucasa -- Twierdzenie Cantora o zupełności -- Jean Swiatek -- Henrietta Szold -- Willi Jäger -- Eliyahu Rips -- Yehoshua Ellis -- Julius Plücker -- Gry różniczkowe -- Algebra von Neumanna -- Schemat identyfikacji Schnorra -- Kleeścian -- Test White’a -- Miękkie naruszenie supersymetrii -- Jill Stein -- Drzewo Steinera -- Bohdan Pawłowicz -- SHA-3 -- Serge Haroche -- Michel Qissi -- Robert Lefkowitz -- Sherry Lansing -- Eduard Georg von Wahl -- Endogeniczność -- Michał Karoński -- Jacob Matijevic -- Oscylator van der Pola -- Lloyd Shapley -- Alexandre Beccuau -- Kathleen Ollerenshaw -- Romuald Berthe -- Erwin Kruppa -- Krzywa Kuznetsa -- Model Blacka -- Równanie Hamiltona-Jacobiego -- Miara ryzyka -- Amédée-François Frézier -- Miara martyngałowa -- Model Markowitza -- DQS -- Twierdzenie o trójliściu -- DomainKeys Identified Mail -- Kazimiera Sobieska-Stachurowa -- Zbiór graniczny -- Jean Boutes -- Algorytm Cooleya-Tukeya -- Wacław Berczyński -- PKCS -- Sieć złożona -- TypeScript -- Éric Piorkowski -- XPDL -- Respect Index -- Marshall Taylor -- Całka Riemanna-Stieltjesa -- Wahanie funkcji -- Równania Eulera-Lagrange’a -- BB84 -- Gerda Weissmann-Klein -- Interpolacja Hermite'a -- Olga Tustanowska -- Xbase++ -- Jan Fryling -- Katarzyna Wołejnio -- Piotr Ufimcew -- Nicholas Kratzer -- Liczby harmoniczne -- Fetch-and-add -- Compare-and-swap -- PRADO -- Transformacja Hougha -- Demografia Litwy -- Nierówność różniczkowa -- Problem ABA -- Nierówność wariacyjna -- Tablice rejestracyjne na Węgrzech -- Load-link/store-conditional -- Tablice rejestracyjne w Mongolii -- Anne Meara -- Włodzimierz Grudziński -- Rozwinięcie multipolowe -- Argument (matematyka) -- Antoni Kreczmar -- Howard Zieff -- Twierdzenie Hilberta o zerach -- Tablice rejestracyjne w Kirgistanie -- Tadeusz Haska -- Washoe -- Michał Jankowski (informatyk) -- Apache CXF -- Ludność Grodziska Wielkopolskiego -- Moses Anderson -- Hohokam -- Genuine investment -- Kazimierz Alster -- Sukhee Kang -- Louis Marcel Brillouin -- Eugene Marino -- Steven Choi -- Menelaos z Aleksandrii -- James Lyke -- Teodozjusz z Bitynii -- Edward Odell -- Carly Rose Sonenclar -- Władysław Lance -- Autolykos z Pitane -- Zasada kwadratu Jensena -- Gio Gonzalez -- John Lenczowski -- Kąt Plancka -- Menaichmos -- Lars Hörmander -- Skierowane liczby rozmyte -- Rzut na zbiór wypukły -- Aklina -- Matematyka wedyjska -- Tablice rejestracyjne w Azerbejdżanie -- Ordynacja ocenowa -- Stevo Todorčević -- Formacja trójkąta -- Natural Language Toolkit -- Jacob K. Javits -- Algorytm skokowy -- Sferoida -- Ed Koch -- Alice Jung -- Lou Adler -- Metoda ruchomego reperu -- Reper (matematyka) -- Pęd Plancka -- Raphael Saadiq -- Joe Choynski -- Formacja spodka -- Masakra w Rumbuli -- George Segal (artysta) -- TBSP. Index -- Deformowalność (kryptografia) -- Lucjan Böttcher -- Tadeusz Traczyk -- Światowy wskaźnik szczęścia -- August Coppola -- Szczęście narodowe brutto -- Zane Kalemba -- Luke Popko -- Wskaźnik zadowolenia z życia -- Yehuda Berg -- Judith Jamison -- Sekstyliard -- Metoda ćakrawala -- GNU Assembler -- Yasm -- Abe Attell -- Jan Pociej (matematyk) -- Tadeusz Maj (kapral) -- Myron Mathisson -- Perec Hirszbejn -- Twierdzenie o zbieżności ciągu monotonicznego -- Philip Ahn -- Twierdzenie Parsevala -- Zasada wyborów zależnych -- Demografia Rosji -- David Preiss -- Równanie różniczkowe niejednorodne -- John Robert Ringrose -- Frank Smithies -- 5GL -- Mariusz Ziółko -- Witold Gordon -- Rozmaitość gładka -- Twierdzenie Erdősa–Rado -- Twierdzenie Erdősa–Dushnika–Millera -- Franciszek Kodesch -- Richard Rado -- Stopa wartości dodatkowej -- Harry Reems -- Pierre Deligne -- Sfera Riemanna -- Układ nadokreślony -- Stefan Glass -- Miara wewnętrzna -- C*-algebra dokładna -- Abraham Fletcher -- Robert Adrain -- Globalne twierdzenie o istnieniu i jednoznaczności rozwiązań równań różniczkowych zwyczajnych -- Twierdzenie Hartmana-Grobmana -- Nierówność Gronwalla -- Liczby gnomoniczne -- Vincent Sherman -- Ultimate++ -- Pielgrzym Polski -- Iloczyny tensorowe C*-algebr -- Przestrzeń Dowkera -- Jan Józefat Potocki -- Witold Kleiner -- C*-algebra nuklearna -- Gustave Bertrand -- Jacques Dixmier -- Test RESET Ramseya -- Test Dickeya–Fullera -- Test KPSS -- Elliot Thomas -- Joann Sfar -- Transformacja (geometria wykreślna) -- Kryterium informacyjne Hannana–Quinna -- Narodowiec (pismo) -- Kenneth Appel -- Taina Elg -- Andrzej Schinzel -- Kwadragilion -- Przestrzeń anty de Sittera -- David Ladd -- Trycylion -- Gilles Pisier -- Saul Bass -- Iwan Essen -- Daniel Kirkwood -- Elgg (oprogramowanie) -- EpesiCRM -- David Wechsler -- Przestrzeń de Sittera -- Alex Galchenyuk -- Aaron Palushaj -- Algebra Cuntza -- Para Rutha-Aarona -- Nonagilion -- Carl Pomerance -- Tablice rejestracyjne w Gibraltarze -- Kompakt Eberleina -- Podpis internetowy -- Kwadratura koła Tarskiego -- Composite Indicators Markup Language -- Litecoin -- Sydor Rey -- Zhang Yitang -- Dominic Carmon -- Cyfrowe przetwarzanie obrazów binarnych -- Alfred J. Lotka -- Maria Vadia -- Layvin Kurzawa -- Michael Cherniavsky -- Emily Ratajkowski -- Wskaźnik cyklu regulowania należności -- Wskaźnik rotacji należności -- Wskaźnik pokrycia odsetek -- Andrzej Sebastian Ustrzycki -- Jan Kubarski -- ULIC -- Algebra AF -- Salomon Lubelski -- Grupa uporządkowana -- Lemat Schwarza -- Wiktoria Padlewska -- Adrianna Górska de Montaut -- Edmund Cibis -- Jacques Kalisz -- Twierdzenie Dieudonnégo -- André Wogenscky -- Wincenty Karczewski -- Gretl -- Grzegorz Gromadzki -- Wskaźnik cyklu obrotu zapasami w dniach -- Język akcji -- Petro Bakowycz -- Tadeusz Fuss-Kaden -- Backbone.js -- Underscore.js -- AngularJS -- Juryj Drakachrust -- Hiperskończony faktor typu II1 -- Milton Berle -- Ernani Bernardi -- David Gregory -- Ember.js -- Lech Górniewicz -- Robert MacArthur -- Abram Sycowski -- Kazimierz Karp -- Twierdzenie Riesza (analiza funkcjonalna) -- Nieporządek -- José Canseco -- John Ricard -- Twierdzenie Caseya -- Lucien Pissarro -- Shimshon Amitsur -- Igor Szafariewicz -- Don Cornell -- Metoda linii -- Efektywność czasu pracy -- Wielokąt skośny -- Wskaźnik racjonalizacji -- Minik Wallace -- Wielokąt Petriego -- Szum szary -- Benson Henderson -- Rust (język programowania) -- Freddie Freeman -- Grupa lokalnie skończona -- Funkcje Kelvina -- WIG30 -- Grupa periodyczna -- Symbol Schläfliego -- Siedmiokąt -- Równanie różniczkowe Bessela zmodyfikowane -- Stowarzyszone wielomiany Laguerre’a -- Marek Rudnicki (matematyk) -- Louis Couturat -- Ralph Baer -- Tablice rejestracyjne w Słowenii -- Tablice rejestracyjne na Litwie -- Kristo Dako -- Tillie Klimek -- Oto (Indianie) -- Refaluwasz -- Metoda Bogackiego-Shampine’a -- Tyson Herberger -- Texas Guinan -- Holokaust na Litwie -- Hiperośmiościan -- Jacek Gancarzewicz -- Wojciech Haracz -- Rozkład Suzuki-Trottera -- Polichoron -- Jerzy Nomarski -- Bernhard Friedrich Thibaut -- Stopień Brouwera -- Mt.Gox -- Harald Helfgott -- Sql/med -- David Janssen -- Lainie Kazan -- Edward Werner -- Jacques de Billy -- Grupa okręgu -- Tensor skręcenia -- Układ dynamiczny I rzędu -- Układ dynamiczny II rzędu -- Tablice rejestracyjne w Lesotho -- Walter Mosley -- Płachta Zygalskiego -- Shari Lewis -- Kiełek funkcji gładkiej -- Snop (matematyka) -- Lokalny homeomorfizm -- Iloczyn Blaschkego -- Logika LTL -- KeeLoq -- Logika CTL* -- Jerzy Gryglaszewski -- Logika CTL -- James Rothman -- Nakrycie -- Indeks (teoria liczb) -- MySQLi -- Michael Levitt -- Rube Goldberg -- Joachim Bouvet -- Jean-François Gerbillon -- Claude de Visdelou -- Taissa Farmiga -- Włodzimierz Waliszewski -- M/M/1 -- Stała Madelunga -- M/M/c -- Grégoire de Saint-Vincent -- François d'Aguilon -- Tablice rejestracyjne w Zambii -- M/M/1/L -- Jean-Charles della Faille -- Filtr (teoria zbiorów) -- André Tacquet -- Lemat Szanina -- Bolesław Żuk -- Lemat Fodora -- Giuseppe Biancani -- Jay Kim -- Claude François Milliet Dechales -- Vincenzo Riccati -- Pułapka społeczna -- Brad Ausmus -- Przestrzeń Johnsona-Lindenstraussa -- Izokosma -- Izopora -- Funkcje amplitudy -- Odwzorowanie pseudowalcowe -- Victor W. Marek -- Odwzorowanie pseudostożkowe -- Odwzorowanie dowolne -- Doug Morris -- Izobaza -- William B. Johnson -- Louis Bertrand Castel -- Propagator -- Tommaso Ceva -- M/M/1/N -- Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej Sfinks -- Teoria systemów wyborczych -- Algebra Jiang-Su -- Georges Fournier -- B-Dienst -- Resia Schor -- Julia Bell -- Gaspar Schott -- Stanisław Orlemański -- José Zaragoza -- Izrael Schor -- Oswald Krüger -- Stanisław Solski -- Jan Peerce -- Jerzy Tocki -- Joseph Bayma -- Graham Robert Allan -- Ołeh Łopuszański -- Presnop -- Kryptowaluta -- Wymiar Wapnika-Czerwonienkisa -- Tomasz Łuczak -- Twierdzenie Abela o szeregach liczbowych -- Twierdzenie Cauchy’ego-Hadamarda -- Rudy Rucker -- Mary Cartwright -- Skalogram -- Pat Sajak -- Bryant Jennings -- Cristina Saralegui -- Antoine de Lalouvère -- Andrzej Wilkoński -- Jacek Prentki -- Mario Bettinus -- Wielkość efektu -- Damian Stanisław Wandycz -- Edgar M. Bronfman -- Bienvenido Nebres -- Ben Stein -- Twierdzenie Milutina -- Gęstość Sznirelmana -- Jan Jaworowski (matematyk) -- Teoria Weyla -- Władimir Jesipow -- Zohra Lampert -- Język transformacji XML -- Metoda pojedynczego pomiaru kąta -- Guido Grandi -- Ossie Schectman -- Analiza częstotliwościowa -- Cam Fowler -- Szyfr homofoniczny -- Rozpoznawanie mówcy -- Wiesław Domaniewski -- Polskie Towarzystwo Statystyczne -- June Squibb -- Samuel Fogelson -- Oliver McCall -- Okno Parzena -- Carl Fisher -- Donna Karan -- Mariusz Kotowski -- Danuta Przeworska-Rolewicz -- Wilhelm Blaschke -- Genie Francis -- Alexander Augusta -- Topologia różniczkowa -- Victoria Nuland -- Aleksiej Kostrikin -- Tabula recta -- Zygmunt Zalcwasser -- Mirosław Rogala -- Haralds Blaus -- Susan Wojcicki -- Metoda Riddersa -- Roy George Douglas Allen -- Adrienne Cooper -- Herb Ritts -- Algorytm Neville’a -- Hypo -- Paweł Urbański (matematyk) -- Christopher Jargocki -- Funkcje lemniskaty -- Esther Wojcicki -- Eugene Meyer -- Stanley Wojcicki -- Blaise de Vigenère -- Ignacy Nurkiewicz -- Lucjusz Kupferwasser -- Stefan Łodzieski -- Piotr Mankiewicz -- Leo Gerstenzang -- Koparka kryptowalut -- Funkcje skrótu na sekundę -- Współrzędne Fatou -- Eustachy Tarnawski -- Szkiełko i oko (czasopismo) -- Osedżowie -- Diagram maszyny stanowej -- Jinja2 -- Kansa -- Ponkowie -- Omahowie -- Quapaw -- Iowa (Indianie) -- Anne Wojcicki -- Oglala -- Szkoły publiczne w Hamtramck -- Ikozaedr -- Demografia Białorusi -- Truncate -- William Blum -- Francis Guthrie -- Julian Green -- Pierre Nora -- Walter Mischel -- Twierdzenie Jamesa -- Zniesienia Fibonacciego -- WIG50 -- WIG250 -- Halina Janiszewska -- Otwarta olimpiada matematyczna uniwersytetu Białorusko-rosyjskiego -- Steven Yeun -- Al Jourgensen -- Henryk Korab-Janiewicz -- Jimmy Clabots -- Indeks ZEW -- Rachel Chagall -- Tadeusz Pawłowicz -- Stanisław Jordanowski -- Andrzej Beck -- Jacek Gałązka -- Michał Budny (dyplomata) -- Algek -- Stała Golomba-Dickmana -- Stephen Macht -- Ewa Gierat -- James Wisniewski -- Nicolaus Reimers -- Algorytm push-relabel -- LibreSSL -- Ljapas -- Sequential Function Chart -- IEC 61131-3 -- Swift (język programowania LLVM) -- Janusz Misterka -- Holokaust w Estonii -- Joseph Reinach -- Salomon Reinach -- Théodore Reinach -- Pietro Belluschi -- Atrapa obiektu -- Jurij Ławrinenko -- Theresa Tova -- Problem przesunięcia sofy -- Izydor Dziubiński -- Zoltán Daróczy -- Luigi Fantappiè -- Współczynnik niepewności -- GolfScript -- Less (język arkuszy stylów) -- George Marsaglia -- Frank Yates -- Indeks Ifo -- Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan -- Bolesław Biega -- Wspólny rozkład prawdopodobieństwa -- Gibibit -- Edward Vermilye Huntington -- Office for National Statistics -- Władysław Kretkowski -- Wektor inicjujący -- Hessy Levinsons Taft -- Indeks ufności konsumentów -- Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica -- French Montana -- Wolna przestrzeń Banacha nad przestrzenią metryczną -- Wskaźnik cen -- Ally Sheedy -- Projekt ISOK -- Jan Józef Przypkowski -- Algorytm Berlekampa -- Wieńczysław Wagner -- Marjam Mirzachani -- Artur Avila -- Manjul Bhargava -- Martin Hairer -- Transformacja współrzędnych -- Per Enflo -- Charles Wesley Peters -- Zdzisław Pogoda -- Dylemat determinizmu -- Marek Jarnicki -- Roman Srzednicki -- Jerzy Ombach -- Armen Edigarian -- Punkt Nagela -- Antoni Leon Dawidowicz -- John Myhill -- Andrzej Trybulec -- Sprzężenie izotomiczne -- Twierdzenie Kreina-Krasnoselskiego-Milmana -- Transformacja Schwartza -- Karol Maszkowski -- Okrąg Carlyle'a -- Międzynarodowe Towarzystwo Gier Dynamicznych -- Fryderyk Tomczyk -- Wołodymyr Petryszyn -- Franciszek Mertens -- Macierz Makiego–Nakagawy–Sakaty -- Algorytm Cantora-Zassenhausa -- Stanisław Lewanowicz -- Koreańczycy (mniejszość w ChRL) -- Romuald Zawadzki -- Spis ludności w Iranie (1956) -- Spis ludności w Kuwejcie (1957) -- Spis ludności w Iraku (1957) -- Twierdzenie Rungego -- ISO 3166-1 alfa-2 -- ISO 3166-1 alfa-3 -- ISO 3166-1 numeryczny -- GeoRSS -- Jan Cholewa (matematyk) -- Sandra Kubicka -- Liczba pierwsza Belfegora -- Tervel Dlagnev -- Kenny Dorham -- Stan Lopata -- Wzór prostokątów -- Lemat Hensela -- Franciszek Sapalski -- Gabriel Juda Lichtenfeld -- Bis (symbol) -- Marcin Nadobnik -- Jakub Kresa -- Karel Slavíček -- Marek Karpiński (informatyk i matematyk) -- Gilles-François de Gottignies -- Ryszard Herczyński -- Giacomo Rho -- Behruz Wosughi -- Ann Arbor Polish Film Festival -- John Stossel -- Dodawanie ułamków -- Józef Joachim Telega -- Emscripten -- Antoni Marian Rusiecki -- Adolf Liwacz -- Społecznościowy Indeks Rekomendacji (SIR) -- Koło pakowane w okrąg -- Polish American Historical Association -- Edward Pinkowski -- Marc Szeftel -- Rozmaitość symplektyczna -- Jewgienij Słucki -- Młot (formacja świecowa) -- Wisielec (formacja świecowa) -- Ryszard Jajte -- Stanisław Goldstein -- Adam Paszkiewicz -- Regularyzacja Tichonowa -- Itshak Holtz -- Stuart Milner-Barry -- Metoda L-curve -- Regularyzacja -- Michael Cichy -- Jack Andraka -- Joe Rosenthal -- Prawo naprawdę wielkich liczb -- Doji -- Prawo Littlewooda -- John Milnor -- Teoria Ramseya -- Przestrzeń Rickarta -- David Mumford -- Shing-Tung Yau -- Shigefumi Mori -- Równania Einsteina-Infelda-Hoffmanna -- Vaughan Jones -- Gerd Faltings -- Dodekahedron -- Władimir Drinfeld -- Daniel Quillen -- Charles Fefferman -- Wzór Boole’a -- Witold Janowski (matematyk) -- Grigorij Margulis -- Jefim Zielmanow -- Punkt arbitralny -- Pierre-Louis Lions -- Jean-Christophe Yoccoz -- Richard Borcherds -- Maksim Koncewicz -- Curtis T. McMullen -- Ravi Coltrane -- Władimir Wojewodski -- Elon Lindenstrauss -- Celestyn Burstin -- Hieronim Martynowski -- Steven Zalewski -- Joy Guilford -- Zdzisław Zakrzewski -- Twierdzenie Parisa-Harringtona -- Zenon Waraszkiewicz -- Edward Brooke (polityk) -- Charlie Sifford -- Marek Kordos -- Interpolacja naturalna -- Andrzej Krzywicki (matematyk) -- Równanie pędu Cauchy’ego -- Kryptogiełda -- Alan Trammell -- Rozkład Dirichleta -- La Voix de Varsovie -- Franciszek Górecki -- Roman Michałowski (dyplomata) -- Andriej Korf -- Market Facilitation Index -- CryptoParty -- Florian Bartmiński -- Seth Baczynski -- Suma Gaussa -- Andrzej Rosłanowski -- Baza Danych Obiektów Topograficznych -- Pharoah Sanders -- Tablica pomyłek -- Macierz obrotu -- Altair BASIC -- Mykoła Andrusiak -- Stewart Stern -- Caspar Castner -- Obiekt matematyczny -- Lemat Łuzina -- Matematyka konkretna -- Międzynarodowy Konkurs Matematyczny imienia Vojtěcha Jarníka -- Piotr Niemiec (matematyk) -- Marian Suchar -- Autocode -- Jednostki NUTS w Polsce -- Twierdzenie Bernsteina o letargu -- Uniwersytet Polski Zagranicą -- Henry Tizard -- Marian Reichbach -- Android Runtime -- Twierdzenie Kołmogorowa o normowaniu przestrzeni liniowo-topologicznych -- Haim Hanani -- Natalia Safran -- Wiktor Osławski -- Algebra z dzieleniem -- Zbigniew Żekanowski -- Twierdzenie Dunforda -- Zbigniew Błocki -- Danuta Sadowska -- Polish Yachting Association of North America -- Oscar Bluemner -- Siergiej Adian -- Louis Nirenberg -- Feliks Haczyński -- Minus-dwójkowy system liczbowy -- Wektor styczny -- Andrzej Tarlecki -- Cyklostacjonarność -- Aukcja groszowa -- Wiktor Staniewicz -- Jacob Artist -- Ludność Łęcznej -- Jan Kwiatkowski -- Wielomian cyklotomiczny -- Krzysztof Frączek -- Handel wysokich częstotliwości -- Całka Volkenborna -- Entropiczna grawitacja -- Twierdzenie Strassmana -- Liczba cyklomatryczna -- Gustav Matthias von Lambsdorff -- Liu Gang -- Aleksander Bekier -- Tablice rejestracyjne w województwie zamojskim -- Tablice rejestracyjne w województwie chełmskim -- Tablice rejestracyjne w województwie lubelskim (1976-2000) -- Helena Stattler -- Irene Lieblich -- Theodore Jurewicz -- Twierdzenia Mertensa -- Zygmunt Zahorski -- ISO 3166-2:UA -- Jerzy Płonka -- Lemat Auerbacha -- Paul von Hahn -- Edmund Pluciński -- Karl Wilhelm Heinrich von Driesen -- Krzysztof Giaro -- Adrian Kosowski -- Bernard Lewis -- Rudolf Larysz -- Eugenia Łozińska -- Jan Blacha -- PyCharm -- Jedna trzecia -- Jedna czwarta -- Wzór osobowy -- Jacek Rychlewski -- Antoni Barancewicz -- Ars Conjectandi -- Krzysztof Porwit -- Marc Raeff -- Friedrich Wilhelm von Sivers -- Kąt statystyczny -- Heinrich von Offenberg -- Roman Pałaszewski -- Zbiór zaniedbywalny -- Michaił Sztejnberg -- Ruth Teitelbaum -- Matematyczność świata -- Odległość (teoria grafów) -- Tablice rejestracyjne w Rosji -- Jeremy Menuhin -- Bebe Rexha -- Jerzy Pogonowski -- Odwzorowanie Lamberta -- Odwzorowanie Eckerta -- What3words -- Ludwik Kowalski -- Abram Topor -- Greg Szlapczynski -- Robert Spitzer -- Warunek brzegowy Dirichleta -- Stanisław Balcerzyk -- Leroy Milton Kelly -- Witold Kondracki -- Uffe Haagerup -- Wadim Kryśko -- Jadwiga Dąbrowska (filolog) -- Peter Tait -- Dziedzina ideałów głównych -- Luigi Cremona -- Stefan Rolewicz -- Algebra abstrakcyjna -- Booker Ervin -- Jason Wingreen -- Arlene Golonka -- Stefan Cohn-Vossen -- Robert Hossein -- Twierdzenie Hartogsa (analiza zespolona) -- Georg Stanford Brown -- Prosta zwyczajna -- Composer -- The Oregon Trail -- Mike Epps -- Strategia żółwia -- Leonard Eugene Dickson -- Joe Pytka -- MaidSafe -- Nagroda Cole’a -- Meier Eidelheit -- Karol Hube -- Alex Rocco -- Edward Tutaj -- Wiesław Pawłucki -- Alfred Rosenblatt -- Piotr Tworzewski -- Jerzy Albrycht -- Elixir (język programowania) -- Małopolski Konkurs Prac Matematycznych -- Jerzy Deskur -- Spiros A. Arjiros -- Franciszek Pluta -- Kazimierz Szymiczek -- Emanuel Małyński -- Defekt homomorfizmu -- Zasada abstrakcji -- Jonathan Goldsmith -- Charles Read -- Hiperboloida jednopowłokowa obrotowa -- Hiperboloida jednopowłokowa -- Arthur Wieferich -- Twierdzenie Brooksa -- Para Wiefericha -- Hiperboloida dwupowłokowa obrotowa -- Hiperboloida dwupowłokowa -- Powłoka hiperboloidy dwupowłokowej -- Antoni Wakulicz -- Zdzisław Pręgowski -- Elipsa szyjna -- Prototetyka -- Isaac La Peyrère -- Frank E. Petersen -- Jonathan Partington -- Maciej Klimek -- Czesław Bessaga -- Zbigniew Semadeni -- Kazimierz Grzybowski (prawnik) -- Rozmaitość liniowa -- Redukcja wielomianu według modułu -- Przywiedlność wielomianu -- Jerzy Hauptmann -- Franciszek Ksawery Kurkowski -- Emanuel von Stanecke -- Jakub Szweryn -- Jerzy Jakub Szweryn -- Implikacja rozmyta -- Jan Ulryk Szweryn -- Stanisław Szworc -- Nathan Sliwinski -- Kody pocztowe na Malcie -- Problem Fagnana -- Obiekt przestrzenny -- Phabricator -- Snitz Edwards -- Charlie Puth -- Johann Friedrich von Recke -- Georg von Maydell -- Dariusz Dereniowski -- Indeks punktu względem krzywej -- Pochodna logarytmiczna -- Julianna von Mengden -- Ryszard z Wallingford -- Tadeusz Leżański -- Zofia Szmydt -- Józef Meder -- ABC (język programowania) -- Franciszek Pokorny -- Mieczysław Altman -- Zbigniew Ciesielski -- Włodzimierz Mlak -- Jacob W. Davis -- Bernard Lichtenstein -- Stanisław Kwapień -- Adam Henryk Toruńczyk -- Tadeusz Figiel -- Lech Drewnowski -- Przemysław Wojtaszczyk -- Ulrich Paul Albert Graf -- Taylor Rochestie -- Christoph Engelbrecht von Brevern -- Lech Maligranda -- Katarzyna Lubnauer -- Wojciech Banaszczyk -- Henryk Hudzik -- Henryk Woźniakowski (matematyk) -- Jacek Świątkowski (matematyk) -- Wacław Marzantowicz -- Jerzy Jezierski -- Mariusz Lemańczyk -- Rafał Latała -- Paweł Domański -- Marek Nawrocki -- Witold Roter -- Prostopadłościan idealny -- Marek Lassak -- Ludwik Hordyński -- Krzysztof Malkiewicz -- Johann Felsko -- Wacław Kruszka -- Marian Hełm-Pirgo -- Aleksander Weron -- Wojbor A. Woyczyński -- Ryszard Szwarc -- Anania Szirakaci -- Antoni Żarczyński -- Johann von Brevern -- Dolar międzynarodowy -- Paul von Lilienfeld-Toal -- Algorytm Christofidesa -- S. Barry Cooper -- Wskaźnik P/EBIT -- Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu -- Multikolorowanie grafu -- Liczba multichromatyczna -- Jan Budzyński (aktor) -- Marek Bożejko -- Modernizr -- Ludomir Wolfke -- Multikolorowanie sumacyjne -- Kolorowanie z list -- Antoni Nowak-Przygodzki -- Wincenty Smolczyński -- Franciszek Bałaszeskul -- Leo Nowicki -- Kotlin (język programowania) -- Claude Chevalley (matematyk) -- Stała krańcowa stopa substytucji -- Stefan Szulc -- Pochodna Brzozowskiego -- Kryptografia postkwantowa -- Moshe Lewin -- Jerzy Browkin -- Constantine Zuckerman -- Artur Maciąg -- Stylistyka kwantytatywna -- Piotr Antosik -- Let’s Encrypt -- Przepływy międzygałęziowe -- Matryca ryzyka -- Zbiór spolaryzowany -- Dziedzina otwarta -- Układ niedookreślony -- Pierścień kwadratowy -- PKB nominalny -- Mosely snowflake -- Maryan Synakowski -- Relacja trójargumentowa -- Szereg Dirichleta -- Podalgebra -- Majoranta i minoranta -- Homomorfizm ciał -- Karol Baron -- Rekurencyjna sieć przejść -- Anne Buydens -- Grupa kwaternionów -- Leonard Danilewicz -- Wytwórnia Radiotechniczna AVA -- Rentowność obligacji -- Zmodyfikowana wartość bieżąca netto -- Marek Burnat -- Postać kanoniczna -- Wzór Shermana-Morrisona -- Macierz centrosymetryczna -- Algebra operatorów -- Ludomir Danilewicz -- Tożsamość Bineta-Cauchy’ego -- Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu -- Robert Prosky -- Radare2 -- Matrakçı Nasuh -- Twierdzenie Fermata o zerowaniu się pochodnej -- Entropia binarna -- Bogusław Brzęczkowski -- Diagonalizacja endomorfizmu -- Wanda Kubrakiewicz -- Grupa Heisenberga -- Host Identity Protocol -- Podprzestrzeń uzupełniająca -- Macierz Moore’a -- Oscar Chajes -- Andrzej Pawlak (ur. 1947) -- Metoda zegara -- Lucien Roland Roy -- Wacław Gaziński -- Element absorbujący -- Logarytm macierzy -- Półpierścień -- Rozszerzenie abelowe -- Algebra wieloliniowa -- Lech Chrapowicki -- Edward Szpilewski -- Lester Randolph Ford Sr. -- Gurij Marczuk -- Edward Fokczyński -- Lester Randolph Ford Jr. -- Macierz antyhermitowska -- Anna Maria Anders -- Macierz wymierna -- Wzór Eulera (teoria grafów) -- Whitey Bulger -- Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics -- Macierz logiczna -- William Shanks -- Zygmunt Nagórski (syn) -- Problem algebry licealnej Tarskiego -- Ryszard Ewertowski -- Danny Boy (raper) -- Marcin Niemiec -- Action Bronson -- Władimir Płatonow -- Zygmunt Nagórski (ojciec) -- Całka Gaussa -- Micha’el Oren -- Claude Cahen -- Fiorello La Guardia -- Szyfr masoński -- Jack O’Halloran -- Wiesław Sobierajski -- Transfer utajniony -- Robert Shapiro (prawnik) -- Adam Jerzy Ostaszewski -- Podgrupa Frattiniego -- Lisp-maszyna -- Wartość Shapleya -- Polak w Ameryce -- Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie -- Edward Warburg -- Charles Martin (bokser) -- Funkcja anonimowa -- Piotr Krasoń -- Gregory Chaitin -- Lesław Bielak -- Mirosław Baran -- UXF -- Andrzej Bielecki -- Erazm Szpaczyński -- Ted Kluszewski -- Suzy McKee Charnas -- Joseph Ferrante -- Jarosław Zawadzki -- Centrum Dystrybucji Kluczy -- Berard Bulsiewicz -- Funktor ekstensjonalny -- Janina Kościałkowska -- Michaił Ławrientjew -- Twierdzenie Rademachera -- Atak czasowy -- Lubomir Iwanow -- Utajnienie przekazywania -- Sonia Delaunay -- Dimitri Szarzewski -- Krzywa eliptyczna Diffiego–Hellmana -- Jesta -- Protokół uzgadniania kluczy -- Ellen Baker -- Jerzy Kaczorowski -- Rachunkowość społeczna -- PJES -- PJEG -- Joanna Hoffman -- Mary Kenneth Keller -- Jerzy Jaworski -- Andrzej Ruciński (matematyk) -- JOM -- Tomasz Schoen (matematyk) -- JOM 1 -- Tablice rejestracyjne w województwie bialskopodlaskim -- Hack (język programowania) -- Tablice rejestracyjne w Chorwacji -- Viktor von Rosen -- Ryszard Doman -- Mieczysław Jamrógiewicz -- Krystyna Bartz -- Maciej Radziejewski (matematyk) -- Włodzimierz Staś -- Aleksandr Jesienin-​Wolpin -- Mary Everest Boole -- The Barry Sisters -- Władysław Dragat -- Merrick Garland -- Kazimierz Wiertelak -- Szyfr Ramsaya -- Wojciech Samotij -- Zbigniew Palka -- M-94 -- CSP-488 -- Jerzy Kąkol -- Witold Wnuk -- Andrew Young -- Szyfr Nihilistów -- Artur Michalak -- Wierzchołek (teoria grafów) -- Milorad Mijatović -- Mateusz Michałek -- Urządzenie kryptograficzne Baldwina -- Olga Ładyżenska -- Joe Medicine Crow -- Sławomir Dinew -- Małgorzata Klimek -- Stanisław Szufla -- Nomenklator (kryptologia) -- Andrzej Sołtysiak -- PRIX -- Zbiór miary zero Christensena -- Stanisław Mrówka -- Michał Jasiczak -- Aldona Dutkiewicz -- Krzysztof Pawałowski (matematyk) -- Płaszczyzna Fano -- Grzegorz Banaszak -- Wojciech Gajda -- Jan Stochel -- Bogdan Szydło -- Yoichi Uetake -- Maria Korcz -- Julian Gazda -- Demografia Haiti -- David Crabb -- Tomasz Szulc -- Jerzy Grzybowski -- Waldemar Wołyński -- Tomasz Górecki -- Piotr Adamski (duchowny) -- Paweł Foralewski -- Michał Hanćkowiak -- Jerzy Fierich -- Mieczysław Cichoń -- Marek Wisła (matematyk) -- UN/LOCODE -- Szyfr poligramowy -- Maciej Kandulski -- Jerzy Szymański (matematyk) -- Stanisław Stoiński -- Dariusz Bugajewski -- Magdalena Jaroszewska -- Wiktor Węgrzyn -- Krystyna Katulska -- Les Cahiers Franco-Polonais -- Gilles Godefroy -- Mirosław Krzyśko -- Ryszard Urbański -- Mieczysław Mastyło -- Tomasz Kubiak -- Leszek Skrzypczak -- Twierdzenie o dwusiecznej kąta zewnętrznego w trójkącie -- Ireneusz Kubiaczyk -- Anna Maria Mars -- Maciej Wygralak -- Wydajność widmowa -- Olga Taussky-Todd -- Mojżesz Dawid Kirszbraun -- Twierdzenie Kirszbrauna -- Lodash -- Petrache Poenaru (1799-1875) -- Twierdzenie Schreiera -- Modularność -- Przyrostowa sieć przejść -- Parser LL(*) -- Arthur Lyon Bowley -- Doświadczenie losowe -- Ciąg (teoria grup) -- Ciąg podnormalny -- Ciąg abelowy -- Franciszek Tomaszewski (nauczyciel) -- Michał Rembacz -- Steven Hill -- Władysław Pelc -- Ignacy Kranz -- Demografia Jamajki -- Standard siły nabywczej -- Ross Hunter -- Sophie Spitz -- Twierdzenie o odpowiedniości -- De divina proportione -- Władysław Wilczyński -- Datalog -- Lonnie David Franklin -- Liczby towarzyskie -- Twierdzenie Cohna -- Twierdzenie Tomkinsona -- Twierdzenie Scorzy -- Demografia Kajmanów -- Demografia Brytyjskich Wysp Dziewiczych -- Robin Hudson -- Mikołaj Bojańczyk -- Mark Cendrowski -- Frances Spence -- Jean Bartik -- Betty Holberton -- Ellen i William Craft -- Dariusz Wrzosek -- Liczba bezkwadratowa -- Liczba Heegnera -- Punkt Heegnera -- Kurt Heegner -- Twierdzenie Starka-Heegnera -- Stanisław Betley -- Stan Coveleski -- Stefan Jackowski -- Boris Sagal -- Mariusz Koras -- Jacek Jakubowski (matematyk) -- Johanna Wanka -- Vera T. Sós -- Antoine Rossignol -- Demografia Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych -- Adrian Langer -- Aleksander Gella -- Ludvig Lorenz -- Piotr Moncarz -- Witold Marciszewski (matematyk) -- Tadeusz Mostowski (matematyk) -- Twierdzenie Markowa-Kakutaniego -- Sławomir Nowak (matematyk) -- Jan Okniński -- Zbiór rozdzielający -- Zdzisław Dzedzej -- Związek Młodzieży Polskiej „Grunwald” -- Metoda iteracji -- Adolph Wiater -- Krzysztof Oleszkiewicz -- Roman Pol -- Edmund Puczyłowski -- Andrzej Skowron -- Kowymiar -- Jarosław Wiśniewski -- Henryk Żołądek -- Pierścień artinowski -- Piotr Zakrzewski -- Stefan Lech Sokołowski -- Krzysztof Barański (matematyk) -- Witold Bednorz -- Marcin Bobieński --