Wikiprojekt:Tłumaczenie artykułów/Grzyb atomowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Grzyb atomowy czy może lepiej Wybuch broni jądrowej (wybuch atomowy, eksplozja jądrowa) efekt wybuchu bomby atomowej; jest najsilniejszą eksplozją wywołaną przez człowieka. Wywołuje się ją poprzez zapłon bomby atomowej. W normalnym przypadku, po wybuchu bomby atomowej, niezwłocznie po przekroczeniu masy krytycznej, następuje reakcja łańcuchowa. W wyniku wybuchu powietrznego, powstają oprócz typowej chmury w kształcie grzyba; ognista kula, fala uderzeniowa i opad promieniotwórczy w atmosferze. Wzrost radioaktywności w atmosferze, spowodowanej eksplozjami jądrowymi, doprowadził w 1963 roku, do umowy o zakazie przeprowadzania testów z bronią jądrową w atmosferze, przestrzeni kosmicznej i pod wodą. Od tego czasu, testy z bronią jądrową przeprowadzane są pod ziemią. Jedynymi dotąd wypadkami użycia broni jądrowej, było zrzucenie bomb atomowych na Hiroshimę i na Nagasaki w dniach: 06. i 09. Sierpnia 1945 roku.


(tworzy się po naziemnym, powietrznym lub płytkim podziemnym wybuchu jądrowym. Jest to chmura w kształcie ogromnego grzyba składająca się z drobnych pyłów i aerozoli (w tym promieniotwórczych), powstała po wybuchu atomowym w wyniku unoszenia się nagrzanego eksplozją powietrza, wraz ze stopionymi, odparowanymi i rozproszonymi drobinami gleby i resztkami bomby powodującymi promieniotwórcze skażenie terenu. Źródłem skażenia są też izotopy promieniotwórcze powstałe w czasie rozszczepienia jądra atomowego..)

Wprowadzenie[edytuj | edytuj kod]

Istotna różnica pomiȩdzy wybuchem jądrowym a wybuchem konwencjonalnym, polega na wytworzeniu znacznei większej ilości energii i wysokiej temperatury. Przy wybuchu jądrowym osiągane są temperatury ponad 100 milionw kelwinów, natomiast podczas wybuchu substancji chemicznych, osiągane są temperatury do kilku tysięcy kelwinów. Wysoka temperatura podczas wybuchu jądrowego jest przyczyną powstania charakterystycznej bardzo jasno świecącej ognistej kuli. Siła wybuchu jądrowego określana jest na podstawie równoważnika trotylowego wybuchu jądrowego w kilotonach trotylu. Ukazuje ona relacje pomiȩdzy ilością wytworzonej energii ładunku jądrowego do chemicznego materiału wybuchowego.

Opis wybuchu jądrowego wyłącznie na podstawie równoważnika trotylowego wybuchu jądrowego nie jest całkowicie dokładny, ponieważ oprócz silnej fali uderzeniowej oddziałowuje dodatkowo na otoczenie poprzez promieniowanie cieplne, świetlne, promieniowanie jonizujące i opad promieniotwórczy. W szczególnym stopniu na niebezpieczny charakter wybuchu jądrowego wpływa promieniowanie jonizujące i opad promieniotwórczy. Ich wpływ na otoczenie nie jest ograniczony do momentu wybuchu, ale utrzymuje się na okres nastȩpnych kilkudziesięciu/kilkuset lat. W efekcie wybuchu jądrowego na niskiej lub bardzo dużej wysokości urządzenia elektryczne i elektroniczne, znajdujące siȩ w zasiȩgu rażenia, zostają z reguły zniszczone poprzez impuls elektromagnetyczny (ang. electromagnetic pulse - EMP).

Badania nad przebiegiem wybuchu jądrowego i jego zamierzonym działaniem militarnym, prowadzane były głównie w latach 50. XX wieku przez Stany Zjednoczone i ZSRR, w przeprowadzonych wielokrotnie próbnych wybuchach jądrowych. Najwiȩcej informacji na temat przebiegu wybuchu i jego oddziaływania na otoczenie uzyskano głównie dziȩki próbnymy wybuchom jądrowym. Natomiast, skutki oddziaływania medycznego, wpływu na gospodarkę i wpływu na społeczeństwo, uzyskano na podstawie wyników badań związanych ze zrzuceniu bomb atomowych na Hiroshimȩ i Nagasaki w 1945. Badania te zostały czȩściowo opublikowane.

Rodzaje wybuchów[edytuj | edytuj kod]

Czȩsto mówi siȩ w związku z wybuchem jądrowym o detonacji. Nie jest to jednak określenie właściwe ponieważ, detonacja – ma miejsce, gdy szybkość rozchodzenia się fali uderzeniowej przekroczyła 400 m/s i jednocześnie osiągnęła maksymalną możliwą wartość dla materiału wybuchowego w danych warunkach (zależnych od masy MW jego kształtu, gęstości, otoczenia np. woda, itp.). W procesie rozszczepienia jądra atomowego nie następuje oddziaływanie fali uderzeniowej na otoczenie, a w przypadku fuzji jądrowej wewnątrz bomby wodorowej odpowiada raczej deflagracji. Wyłącznie chemiczny ładunek wybuchowy, który doprowadza materiał rozszczepialny do osiągniȩcia stanu masy nadkrytycznej, detonuje.

Z logicznego punktu widzenia wydawało by siȩ że, najefektywniej byłoby doprowadzić do wybuchu jądrowego dokładnie w wyznaczonym punkcie, czyli wybuch naziemny. Jednakże z taktycznego punktu widzenia, wybuch atomowy ma najwiȩkszą siłę rażenia, gdy dokonany zostanie w powietrzu. Dlatego też, wybuchy naziemne i podziemne stosuje się w niewielu wypadkach np. do niszczenia bunkrów, gdzie są skuteczniejsze od wybuchów w powietrzu.

Wybuch w atmosferze[edytuj | edytuj kod]

Rozprzestrzenianie się fali uderzeniowej 20. Kilotonowego wybuchu w atmosferze na wysokości 540 m w trzech fazach: 1. Swobodne rozprzestrzenianie, 2. Odbicie, 3. Odbicie Macha, połączenie obydwu fal nad powierzchnią ziemi.

Mianem wybuchu w atmosferze określane są wybuchy w dolnych strefach atmosfery (poniżej 30 km), przy których to kula ognista nie styka się z powierzchnią ziemi. Fala uderzeniowa rozprzestrzenia się podobnie do bańki mydlanej i jak ona zostaje najpierw odbita od ziemi w tzw. punkcie zero hipocentrum, i wywołuje drugą falę uderzeniową szybszą od fali pierowtnej. W pewnej odległości od hipocentrum dochodzi do połączenia obu fal w jedną falę uderzeniową rozprzestrzeniającą się niemal horyzontalnie w formie pierścienia. Fala ta jest wprawdzie słabsza w pobliżu hipocentrum, ale za to w większej odległości od hipocentrum wzrasta jej siła rażenia. Efekt ten nazywany jest od imienia Ernsta Macha Falą Macha lub Odbiciem Macha. Plany militarne w czasie trwania zimnej wojny przewidywały wybuchy w atmosferze mające na celu zniszczenie na dużych obszarach nieopancerzonych celów naziemnych jak: obiekty przemysłowe, lotniska, wyrzutnie rakietowe, oddziały wojsk czy niszczenie celów powietrznych jak: samoloty i rakiety.

Wysokość na której następuje wybuch ma znaczącą rolę w rażeniu rozrzuconych w terenie celów naziemnych. Im wyżej ona nastąpi, tym słabsza jest fala uderzeniowa osiągająca ziemię. Równocześnie zwiȩksza się obszar terenu objęty falą uderzeniową. W zależności od planowanej siły wybuchu i siły fali uderzeniowej oblicza się optymalną wysokość na jakiej ma nastąpić wybuch. Dzięki temu można, na możliwie największej powierzchni, dokonać większych zniszczeń w porównaniu z wybuchem naziemnym. Zniszczony obszar może być dwukrotnie większy.

W przypadku celów powietrznych odbita fala uderzeniowa nie odgrywa żadnej roli, ponieważ odległość od rażonego celu jest mniejsza niż wysokość. Za to musi być uwzględniony Wzór barometryczny, czyli współzależność ciśnienia atmosferycznego i temperatury. Projekt użycia broni jądrowej do zwalczania celów powietrznych należy do przeszłości, w dzisiejszych czasach używa siȩ w tym celu broni konwencjonalnej takiej jak system rakietowy MIM-104 Patriot.

Dalszym efektem wybuchu w atmosferze jes zwiększony skutek oddziaływania promieniowania cieplnego. Poprzez większy kąt natarcia zmniejsza się osłona wywołana cieniem budynków.

Wybuchy w atmosferze mają opinię "wybuchów czystych", tzn. że radioaktywne odpady bomby (przede wszystkim odpady powstałe w procesie rozsczepienia) nie powodują kontaminacji powierzchni ziemi, ale wznoszą się w wyższe warstwy atmosfery. Opad promieniotwórczy jest rozprzestrzeniony na bardzo dużej powierzchni, a przy dużych wybuchach, na dużej powieżchni kuli ziemskiej, dzięki temu lokalny stopień kontaminacji jest stosunkowo niewielki. Ilość odpadów radioaktywnych jest tylko w niewielkim stopniu zależna, a ilość materiału rozszczepialnego całkowicie niezależna, od wysokości na której dokonano wybuchu.

Wybuch naziemny[edytuj | edytuj kod]

Wybuch naziemny cechują następujące czynnki: skażenie radioaktywne dużego obszaru poprzez opad promieniotwórczy, silna fala uderzeniowa o ograniczonym zasięgu. Wybuch naziemny stosowany jest do niszczenia bunkrów, silosów rakietowych i wałów przeciwpowodziowych.

Wybuch podziemny[edytuj | edytuj kod]

Wybuch podziemny w czasie testu Storax Sedan w 1962. 12 mln ton ziemi wyrzucone w powietrze

.

Wybuchy podziemne dzieli siȩ na dwa rodzaje:

 • wybuch na niewielkiej głębokości powodujący olbrzymi krater i ekstremalny opad promieniotwórczy
 • wybuch na dużej głębokości bez opadu promieniotwórczego

W ewentualności użycia broni jądrowej, bierze się ostatnio pod uwagę możliwość zastosowania wybuchu podziemnego. Jest on najbardziej efektywn w niszczeniu podziemnych centrali dowodzenia czy zespołów bunkrów. Problemem jednak jest umieszczenie bomby jądrowej na odpowiedniej głębokości bez uszkodzenia. W przeciwieństwie do przeprowadzonych testów, zrzucony ładunek jądrowy nie jest w stanie wbić się tak głęboko pod powierzchnię ziemi aby zapobiec opadowi promieniotwórczemu. Jednocześnie jednak wybuch już na kilku metrach pod powierzchnią wytwarza tak silną falȩ uderzeniową, że wywołuje pożądany efekt.

Przeprowadzane testy

Wybuch podwodny[edytuj | edytuj kod]

Unterwasserexplosion des Hardtack Umbrella Tests 1958.

Untergrundexplosionen[edytuj | edytuj kod]

[[Datei:Storax Sedan nuke.jpg|thumb|Untergrundexplosion mit Kraterbildung beim Storax Sedan Atomtest 1962 – 12 Mio. Tonnen Erdreich wurden in die Luft geschleudert.]] Bei der unterirdischen Explosion müssen zwei Fälle unterschieden werden:

 • Explosionen in geringer Tiefe mit massiver Kraterbildung und extrem starkem Fallout
 • Explosionen in großer Tiefe ohne Freisetzung von Fallout

Als möglicher Einsatz von nuklearen Explosionen ist die Untergrundexplosion in letzter Zeit wieder stärker in die Diskussion geraten. Dieser Typ ist besonders geeignet, unterirdische Befehlszentralen und Bunkerkomplexe zu zerstören. Es ist allerdings problematisch, die Bombe unversehrt tief genug in den Untergrund zu bringen. Im Gegensatz zu Atomtests würde der Sprengkopf nicht tief genug in den Boden eindringen um radioaktiven Fallout zu vermeiden. Vielmehr reicht es aus, die Bombe einige Meter in den Boden eindringen zu lassen, weil so die Druckwelle den zu zerstörenden Bunker weit besser erreicht als bei einer Oberflächenexplosion. Eine Möglichkeit, Bunker dagegen zu schützen, ist deshalb die bewegliche Lagerung von Einrichtungen und Gerätschaften innerhalb des Bunkers.

Bei Atomtests ist die tiefe Untergrundexplosion das gängige Vorgehen, seit oberirdische Atomtests geächtet wurden. Dabei hat die Untergrundexplosion in hinreichender Tiefe gegenüber der Explosion an oder über der Oberfläche den Vorteil, dass die radioaktiven Produkte in der Regel im Erdinneren verbleiben. Allerdings kam es bei unterirdischen Atomtests hin und wieder zu „Ausbläsern“, durch die doch wieder Radioaktivität in die Atmosphäre gelangte. Eine langfristige Freisetzung der Spaltprodukte ins Grundwasser oder ins Meer kann nach heutigem Wissensstand nicht ausgeschlossen werden, insbesondere bei Testexplosionen im porösen Gestein von Atollen, zum Beispiel auf der Pazifikinsel Mururoa.

Unterwasserexplosionen[edytuj | edytuj kod]

[[Datei:Hardtack Umbrella nuke.jpg|thumb|Unterwasserexplosion des Hardtack Umbrella Tests 1958.]] Die Unterwasserexplosion dient insbesondere der Bekämpfung von U-Booten oder Flottenverbänden. Dazu wurden von allen wichtigen Atommächten unterschiedlichste nukleare Waffen gebaut und getestet. Zum Einsatz kommen Torpedos, Wasserbomben oder verschiedene Arten von Lenkflugkörpern.

Da sich im Wasser Druckwellen besonders gut ausbreiten können, sind solche Unterwasserexplosionen ebenso wie Untergrundexplosionen nahezu weltweit mit Unterwassermikrofonen nachweisbar.

Die Druckwellen breiten sich infolge der hohen Schallgeschwindigkeit im Wasser (etwa 1400 m/s) mehr als viermal so schnell wie in Luft aus. Durch die hohe Dichte des Wassers und seine geringe Kompressibilität wird die Energie besonders effektiv und über größere Entfernungen als in Luft auf Ziele übertragen. Nach der Explosion pulsiert die Gasblase bis zu dreimal, wobei sie sich mit abnehmender Intensität und Frequenz ausdehnt und zusammenzieht. Die Blase wird beim weiteren Aufsteigen zunehmend deformiert. Erreichen die heißen Gase die Wasserobfläche, erzeugen sie und mitgerissenes Wasser eine beträchtliche Wasser- und Dampfsäule. Die erste Druckwelle einer 100-kt-Explosion wirkt in einer Entfernung von 914 m (1000 Yard) mit einem Druck von über 190 kp/cm². Die Druckwelle einer gleichstarken Explosion in Luft würde auf die gleiche Entfernung nur einen Druck von etwa 0,14 bis 0,2 kp/cm² erzeugen. Die Dauer der ersten Druckwelle beträgt unter Wasser nur etwa zwei bis drei Hundertstel Sekunden gegenüber etwa einer Sekunde in Luft. Erreicht die Druckwelle die Wasseroberfläche, wird sie dort als eine relativ geringe Störung sichtbar. Die Druckwelle kann sich wegen der stark abweichenden physikalischen Eigenschaften der Luft nicht über die Wasseroberfläche hinaus ausbreiten, es wird jedoch die negative Druckkomponente wieder nach unten reflektiert. Am Meeresboden wird die Druckwelle, je nach Tiefe und Beschaffenheit, in unterschiedlichem Maße vollständig reflektiert. Ein Seeziel ist aufgrund all dieser Besonderheiten nicht nur der Hauptdruckwelle, sondern auch den durch das Pulsieren der Gasblase verursachten Druckwellen und den anschließenden Reflexionen der Druckwellen ausgesetzt.[1]

Ähnlich wie bei flachen Untergrundexplosionen werden große Mengen radioaktiven Materials in der unmittelbaren Umgebung des Explosionsortes verteilt, wenngleich die nukleare Direktstrahlung weitgehend absorbiert wird. Doch führen Meeresströmungen nach einiger Zeit zu einer weltweiten Verteilung der Rückstände, während die lokale Verseuchung schnell abnimmt. Neuere Messungen am Bikini-Atoll, wo mehrere Unterwasserexplosionen gezündet wurden, ergaben kaum erhöhte Aktivität am Grund der Lagune.

Höhenexplosion[edytuj | edytuj kod]

Interkontinentalraketen bewegen sich über einen weiten Teil ihrer Flugbahn im erdnahen Weltraum. Um sie zu zerstören, planten die USA und UdSSR den Einsatz von Abwehrraketen mit Atomsprengkopf, welche in unmittelbarer Nähe der herannahenden Sprengköpfe zünden sollten. Auf die gleiche Weise sollten auch Militärsatelliten zerstört werden. Zumindest die USA führten hierzu mehrere Testexplosionen durch, die teilweise unerwartete Auswirkungen auf die obere Atmosphäre zeigten.

[[Datei:Operation Dominic Starfish-Prime nuclear test from plane.jpg|thumb|Atombombenexplosion Starfish Prime in 400 km Höhe im Weltraum.]] Die Explosion einer kleinen Atombombe in der oberen Stratosphäre mehr als 30 Kilometer über dem Erdboden oder im erdnahen Weltraum hat in Bezug auf die Druckwelle am Boden kaum Auswirkungen. Dennoch kann sie gravierende Auswirkungen auf die zivile und zum Teil auch die militärische Infrastruktur haben, da ein sehr starker elektromagnetischer Puls (EMP) ausgelöst wird. Dieser kann vor allem elektronische Geräte mit Halbleiterbauelementen wie Computer, Fernseher, Radios oder die elektronische Zündung im Auto irreparabel beschädigen. Schätzungen zufolge könnten etwa vier bis fünf Explosionen ausreichen, um die gesamten USA zu lähmen. Zudem beeinträchtigen bereits schwache EMPs den Funkverkehr. Daher sind die Ausschaltung gegnerischer elektronischer Systeme sowie Störung der Kommunikation weitere mögliche Einsatzziele neben der direkten Bekämpfung von Höhenzielen.

Ablauf einer Explosion[edytuj | edytuj kod]

Die Vorgänge bei der Explosion einer Atombombe reichen von der nuklearen Kettenreaktion über die Entstehung von Feuerball und Druckwelle bis hin zur Ausbreitung der Explosionswolke und der radioaktiven Rückstände in der Atmosphäre. Die Zeitskalen der einzelnen Abläufe reichen von Millionstel Sekunden bis zu mehreren Minuten. Grob lässt sich der Explosionsvorgang unterteilen in

 1. Nukleare Kettenreaktion (0 bis 10−6 Sekunden),
 2. Feuerball- und Druckwellenbildung (10−6 bis 0,1 Sekunden),
 3. Ausbreitung der Druckwelle, Abkühlen des Feuerballs (0,1 bis 10 Sekunden),
 4. Bildung der Pilzwolke (Sekunden bis Minuten),
 5. Ausbreitung der Wolke, Fallout (Minuten bis Monate).

Die Zeitskalen sind nur ungefähre Anhaltspunkte, da sie stark von der Sprengkraft und der Explosionshöhe abhängen.

Nukleare Energiefreisetzung[edytuj | edytuj kod]

Je nach Typ der Atomwaffe variiert die Art und Zeitskala der Energiefreisetzung. Im einfachsten Fall einer Kernspaltungsbombe mit Plutonium oder hochangereichertem Uran setzt unmittelbar nach Überschreiten der kritischen Masse die Kettenreaktion ein. Da die freigesetzten Neutronen mit Geschwindigkeiten um 1,4 × 107 Metern pro Sekunde die meist nur etwa 10 bis 20 Zentimeter große überkritische Spaltmasse innerhalb von 10−8 Sekunden durchqueren, und dabei jeweils mit hinreichend hoher Wahrscheinlichkeit einen weiteren Spaltprozess verursachen, beträgt die mittlere Zeit zwischen zwei Spaltungsgenerationen ebenfalls etwa 10−8 Sekunden. Waffenfähige Spaltmaterialien müssen dabei im Mittel etwa zwei oder mehr Neutronen pro Spaltung freisetzen, um eine ausreichend hohe Wachstumsrate zu gewährleisten. Da jeder gespaltene Uran- oder Plutoniumkern etwa 200 Millionen Elektronenvolt (200 MeV) freisetzt, liefern etwa 2 × 1024 Kernspaltungen eine Energie von 20 Kilotonnen TNT, die Sprengkraft der ersten Atombombe. Bei einem Multiplikationsfaktor von 2 pro Generation sind – einschließlich des ersten Neutrons – also

Generationen erforderlich. Bei ununterbrochener Kettenreaktion ist die Energiefreisetzung folglich nach etwa 0,8 Mikrosekunden abgeschlossen. Aufgrund des exponentiellen Wachstums wird der größte Teil der Energie in den letzten Generationen freigesetzt. Während die ersten 60 Generationen kaum die Energie der konventionellen Zündladung der Bombe erreichen, schnellt die Energie nach 77 Generationen auf ein Äquivalent von tausend Tonnen TNT und die verbleibenden 95 % werden in den verbleibenden fünf Generationen freigesetzt.

Nach Abschluss der Kernspaltungsprozesse wird eine erhebliche Energie durch den Zerfall kurzlebiger Spaltprodukte freigesetzt.

Bei der Wasserstoffbombe folgt noch die Phase der Kernfusion, die wenige Mikrosekunden beansprucht, sowie, je nach Bauart, noch eine zweite, durch schnelle Fusionsneutronen induzierte Kernspaltung.

Feuerblase[edytuj | edytuj kod]

Sofort nach Abschluss der Kernspaltung liegt die Energie innerhalb des Bombenmantels in Form von

vor.

Aufgrund der enormen Energiedichte steigen die Temperaturen im Innern der Bombe rapide auf 60 bis 100 Millionen Grad Celsius an. Dies entspricht ungefähr dem 10.000 bis 20.000fachen der Oberflächentemperatur unserer Sonne (etwa 5500 Grad Celsius). Die so entstehende „Blase“ aus heißen Spaltprodukten, Bombenmantel und auch umgebender Luft wird als Feuerblase bezeichnet. Die Strahlungsleistung pro Oberflächeneinheit (auch spezifische Ausstrahlung, Leucht- oder Strahlungsintensität) ist nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz etwa um den Faktor 1016 mal größer als die der Sonne. Allerdings verhält sich die Feuerblase in diesem frühen Stadium, weit vom Strahlungsgleichgewicht entfernt, kaum wie ein schwarzer Strahler, so dass diese Abschätzung nur sehr ungenau ist.

Die erste Energie, die den Bombenmantel verlässt, ist Gammastrahlung, die mit Lichtgeschwindigkeit auf die umgebende Luft trifft und dort einen dichten Nebel aus Ozon und Stickoxiden bildet. Dieser Nebel führt dazu, dass die aus der gemessenen Strahlungsintensität bestimmte Effektivtemperatur in diesem Frühstadium erheblich unter der wahren Temperatur liegt.

Die Feuerblase, auch Isothermalsphäre oder von einigen Quellen auch bereits „Feuerball“ genannt, dehnt sich schlagartig aus, und sobald sie den Bombenmantel verlässt, gibt sie Licht- und Wärmestrahlen in die Umgebung ab. Sie hat zu diesem Zeitpunkt einen Durchmesser von wenigen Metern. Die Ausdehnung erfolgt in diesem Stadium vor allem durch Strahlung, die von Luftmolekülen absorbiert und wieder ausgestrahlt und so an weitere Luftmassen übertragen wird. Die Ausdehnung der heißen Gase spielt dagegen noch kaum eine Rolle.

Die sich ausdehnende Feuerblase kühlt sich innerhalb von 100 Mikrosekunden auf etwa 300.000 Grad Celsius ab. Die thermische Strahlungsleistung, die sich in diesem Stadium zumindest grob durch das Stefan-Boltzmann-Gesetz abschätzen lässt, erreicht jedoch jetzt ein erstes Maximum, zumal der Ozon- und Stickoxid-Nebel mittlerweile selbst zum großen Teil von der Feuerblase eingenommen worden ist. Zu diesem Zeitpunkt (im Fall einer 20-kT-Explosion) bildet sich an der Oberfläche der jetzt etwa 25 Meter durchmessenden Feuerblase eine Schockwelle, welche sich mit anfänglich etwa 30 Kilometer pro Sekunde ausbreitet und dabei einen Teil ihrer Energie in Form von Wärme an die umgebende Luft abgibt. Eine zweite Schockwelle entsteht durch die Expansion des Bombenmaterials; sie vereinigt sich wenig später mit der Welle an der Oberfläche. Wie stark und wie gleichmäßig diese innere Schockfront ist und wann sie sich mit der äußeren vereinigt, hängt stark von Masse und Bauweise der Bombe ab.

Während sich diese innere Schockfront durch die Feuerblase ausbreitet, vermischt sich das verdampfte Bombenmaterial mit der ionisierten Luft. Bei Bodenexplosionen kommt noch verdampftes Erdreich hinzu, wodurch die Feuerblase gegenüber der Luftexplosion stark heruntergekühlt wird. Dieser Effekt ist besonders stark, wenn die Explosionshöhe kleiner ist als der Radius der äußeren Schockfront im Moment der Ablösung; andernfalls wird das verdampfte Erdreich größtenteils zur Seite geblasen.

Feuerball und Druckwelle[edytuj | edytuj kod]

[[Datei:Trinity explosion.jpg|thumb|Feuerball 0,025 Sekunden nach Atomexplosion (Trinity-Test), 1945]] thumb|upright=1.5|Feuerballtemperatur (oben) und -durchmesser (unten) einer 20-kT-Luftexplosion als Funktion der Zeit. Die orange Teilkurve zeigt die durch Absorption scheinbar reduzierte Effektivtemperatur im Frühstadium.

Diese Kompression erhitzt die Luft auf etwa 30.000 Grad Celsius (etwa das Fünffache der Sonnenoberflächentemperatur) – es bildet sich der eigentliche Feuerball, die von außen sichtbare Leuchterscheinung der Explosion, die sich in dieser Phase gut durch einen schwarzen Strahler annähern lässt. Bei dieser Temperatur wird Luft ionisiert und damit undurchsichtig, was die Leuchtkraft der erheblich heißeren und sich weiterhin ausdehnenden Feuerblase etwas abschwächt oder sie gar völlig abschirmt. Bei einer 20 kT-Bombe erreicht die Leuchtkraft nach etwa 15 Millisekunden auf diese Weise ein temporäres Minimum. Der Feuerball hat zu diesem Zeitpunkt etwa einen Durchmesser von 180 Metern.

Während der weiteren Ausdehnung des Feuerballs kühlt sich die Stoßfront an seiner Oberfläche weiter auf etwa 3000 Grad Celsius ab und wird durchsichtig („breakaway“). Dahinter wird wieder die hell leuchtende Feuerblase mit einer Temperatur von rund 8000 Grad Celsius sichtbar, die von nun an selbst als Feuerball bezeichnet wird. Die Effektivtemperatur nimmt also zu, der Feuerball erscheint zunächst wieder heller, bevor die freigegebene Feuerblase ihrerseits bis zum Verlöschen abkühlt. Auf diese Weise kommt der für Atomexplosionen typische Doppelblitz zustande. Zu diesem Zeitpunkt haben Feuerblase und Feuerball nahezu ihre größte Ausdehnung erreicht. Die Druckwelle aber breitet sich weiter aus. Anders als die Zonen gleichen Druckpegels skaliert die maximale Ausdehnung des Feuerballs nicht mit der Kubikwurzel sondern eher mit

Die Zeit bis zum zweiten Leuchtkraftmaximum tL beziehungsweise zur maximalen Größe (vor Verlöschen und Ausbildung der Pilzwolke) tD skaliert ebenfalls abweichend:

Der Feuerball einer 20-Kilotonnen-Explosion erreicht also fast 500 Meter Durchmesser nach etwa einer Sekunde, während der Feuerball einer 20-MT-Explosion nach 20 Sekunden auf rund 7 Kilometer anwächst.

Der Grund für die nichtkubische Skalierung ist, dass die Strahlungsdurchlässigkeit für zunehmende optische Dicke (größerer Feuerballdurchmesser) exponentiell statt linear abnimmt und die Wärmeenergie daher gegenüber dem reinen Kubikgesetz etwas langsamer freigesetzt wird. Vor allem aber ist die die heiße Feuerblase umhüllende Stoßfront bei stärkeren Explosionen optisch dichter und hemmt deren Abstrahlung stärker und länger als bei niedrigen Sprengenergien. Die aus der Strahlung ermittelte Effektivtemperatur der Feuerballoberfläche im zweiten Maximum ist somit aufgrund der Energieerhaltung niedriger für größere Explosionen. Unter Berücksichtigung des Stefan-Boltzmann-Gesetzes und dem zunehmenden Anteil der thermischen Strahlung bei größerer Gesamtenergie (siehe Abschnitt Auswirkungen von Kernexplosionen) gilt für Effektivtemperatur und (relative) Leuchtkraft annähernd:

,

also etwa 8000 Kelvin bei 20 kT, 7000 K bei 1 MT und 6000 K bei 20 MT Sprengkraft, während die Leuchtkraft sechsmal, 60mal und 300mal heller als die einer 1-kT-Explosion ist. Diese Beziehungen gelten für Luftexplosionen in annähernd Meeresniveau, sind jedoch nur als grobe Richtlinien zu behandeln.

In größeren Höhen, wo die Luftdichte geringer ist, ist der Enddurchmesser noch größer als in dichteren Luftschichten. Jedoch strahlt er seine Energie aufgrund der geringeren optischen Dichte schneller ab. Bei Höhenexplosionen kann die Luft so dünn sein, dass die wesentlich schwächere Stoßfront die Feuerblase kaum noch verhüllen kann. Die thermische Strahlung wird dann in einem einzigen Impuls freigesetzt, das zweite Maximum bleibt aus. In sehr großen Höhen (über 80 Kilometer) kann sogar die den Sprengkopf nach oben verlassende Röntgenstrahlung teilweise in den Weltraum entweichen, während der nach unten abgestrahlte Teil unterhalb des Explosionsherds absorbiert wird und dort eine scheibenförmige Wolke ionisierten Gases bildet. Eine Druckwelle tritt bei solchen Explosionen praktisch nicht auf.

Für eine ideale Bodenexplosion, bei der die Druckwelle vollständig an der Oberfläche reflektiert wird, ist in der Stoßwellen-dominierten Phase des Feuerballs die doppelte Energie einzusetzen. Daten aus Kernwaffentests ergeben in einigen Fällen jedoch einen Reflexionsgrad von nur ca. 70 %, so dass statt des doppelten der 1,7-fache Wert einzusetzen ist. Dies gilt auch für die Stärke der Druckwelle in größerer Entfernung. Bei gleichem Feuerballvolumen würde für die späte Phase (wenn die Stoßfront durchsichtig geworden ist) das Gleiche gelten. Da bei Bodenexplosionen jedoch die Feuerblase stärker gekühlt wird und sich dementsprechend weniger stark ausdehnt, ist das Volumen kleiner, so dass der Endradius unter Umständen sogar kleiner sein kann als bei einer Luftexplosion. Insbesondere ist seine Leuchtkraft geringer. Dieser Effekt tritt bei kleinen Explosionsenergien stärker auf als bei großen.

Ausbreitung der Druckwelle[edytuj | edytuj kod]

thumb|upright=1.5|Abhängigkeit des Überdrucks OP und des dynamischen Drucks DP vom Abstand einer 1-kT-Standardexplosion in unbegrenzter homogener Atmosphäre mit Meereshöhebedingungen.

Nach der Auflösung der stoßerhitzten Hülle des Feuerballs breitet sich die Druckwelle (siehe auch Detonationswelle) unsichtbar weiter aus; dabei verdichtet sie weiterhin die Luft und treibt sie vom Explosionszentrum fort. Die Stärke der Druckwelle nimmt mit der Entfernung ab: Erstens durch die geometrische Ausdünnung bei zunehmendem Radius, zweitens infolge der Umwandlung der Wellenenergie in Wärme und drittens aufgrund der zunehmenden Dauer der positiven Druckphase als Folge der Nichtlinearität von Stoßwellen. Die Abhängigkeit des Überdrucks vom Abstand von einer 1-kT-Explosion in einem ausgedehnten homogenen Luftraum wird durch eine Standardkurve beschrieben. In dieser ist bereits die für Nuklearexplosionen typische mechanische Energieanteil von etwa 50 Prozent der Gesamtenergie berücksichtigt worden. Aus dem Überdruck kann über die Rankine-Hugoniot-Gleichungen auch die Geschwindigkeit von Druckwelle und der verdrängten Luftmassen, und aus letzterer der dynamische Druck (auch Staudruck genannt) berechnet werden. Die Standardkurve kann für beliebige Sprengenergien und Atmosphärenbedingungen skaliert werden. So skalieren für beliebige Sprengenergien W alle Längen r mit der Kubikwurzel:

Beispiel: Bei einer Explosion mit einer Sprengkraft eines Äquivalents von einer Megatonne TNT (1000 kT) müssen Grundradius und Detonationshöhe um den Faktor 10001/3 = 10 skaliert werden.

Auch Explosionen unterhalb der Erd- oder Wasseroberfläche können eine Luftdruckwelle verursachen. Diese werden im Wesentlichen durch zwei Hauptmechanismen erzeugt. Wenn die Untergrundschockwelle die Oberfläche erreicht, wird ein Teil der Energie an die Luft übertragen. Nahe der Oberfläche trifft diese Druckwelle also fast zeitgleich mit dem sie verursachenden Untergrundimpuls ein. Aufgrund des hohen Dichteunterschieds ist dieser Anteil jedoch sehr gering (vgl. Schallquellen unter Wasser, die an der Oberfläche kaum zu hören sind). Bei einer Explosion knapp unter der Oberfläche kann zudem der Feuerball bis zur Oberfläche durchbrechen und durch die rasche Ausdehnung in der Luft auch eine Luftdruckwelle auslösen. Ihre Gesamtstärke kann durch eine skalierte Sprengkraft Ws abgeschätzt werden, die ungefähr exponentiell mit der Tiefe d abnimmt:

Dabei ist ρ die Dichte des Untergrunds, und W1/3 ist die Kubikwurzelskalierung für die Tiefe d. Ws kann nun wie eine Explosion direkt an der Oberfläche aufgefasst werden. Bei einer 1-Kilotonnen-Explosion unter Wasser (1 g/cm³) nimmt die atmosphärische Komponente der Druckwelle also etwa alle neun Meter um die Hälfte ab. Im Fall der bekannten Baker-Testexplosion 1946 am Bikini-Atoll (W = 20 kT, d = 30 m unter Wasser) entsprach die Druckwelle demnach einer nuklearen Oberflächenexposion von etwa 8 kT. Die Formel ist aber nur als grobe Näherung aufzufassen.

Neben der Explosionsstärke geht außerdem noch das Verhältnis des Luftdrucks p zum mittleren Luftdruck auf Meereshöhe p0 = 101,325 kPa über die Faktoren

in die wahre Druckkurve mit ein, welche die Abhängigkeit des Überdrucks OP vom Luftdruck p und dem Abstand zum Explosionszentrum R beschreibt:

Die Temperatur hat auf die Stärke der Druckwelle keinen Einfluss, sie beeinflusst allerdings die Ausbreitungsgeschwindigkeit, die ebenso wie die klassische Schallgeschwindigkeit mit der Quadratwurzel der Temperatur in Kelvin skaliert. Befinden sich Ziel und Explosionszentrum in unterschiedlichen Höhen, wie das etwa bei Luftexplosionen der Fall ist, so ist für die Skalierung des Überdrucks in guter Näherung die Höhe des Ziels anstatt der Detonationshöhe ausschlaggebend.

Der positiven Druckphase folgt eine Phase mit negativem Druck (Unterdruck, „Sog“). Sie entsteht aufgrund der Verdünnung der Gase hinter der Stoßfront, besonders innerhalb des Feuerballs. Die Dauer dieser Phase ist im Allgemeinen länger als die der positiven, jedoch ist der Betrag des Unterdrucks geringer als der des positiven Druckmaximums.

Die Unterdruckphase ist auch verantwortlich für die typischen Kondensringe, die sich bei hoher Luftfeuchtigkeit um den Explosionsherd herum ausbreiten und vor allem das typische Erscheinungsbild der Testexplosionen im Pazifik bestimmten. Der Druckabfall führt dabei – trotz der enormen Wärmestrahlung des Feuerballs – zur Abkühlung der Luft und damit zur Kondensation der Feuchtigkeit. Der Nebel verschwindet, sobald der Druck sich wieder normalisiert. Ähnliche Erscheinungen können auch bei konventionellen Explosionen oder bei Überschallflugzeugen beobachtet werden.

Pilzwolke (Atompilz)[edytuj | edytuj kod]

[[Datei:Ivy Mike (Eniwetok-Atoll - 31. Oktober 1952).jpg|thumb|Pilzwolke des Ivy Mike-Kernwaffentests 1952.]] Nach dem „Wegbrechen“ der Druckwelle kühlt sich der Feuerball weiter ab und beginnt sich aufgrund von Konvektion zu heben. Er reißt Staub und Asche mit in die Höhe. Die bekannte Pilzwolke („Atompilz“) entsteht.

[[Datei:Mushroomcloud Size.svg|thumb|upright=1.5|Durchschnittliche Endhöhe und -radius der Pilzwolke.Szablon:FarblegendeSzablon:Farblegende]]

Die maximale Höhe der Pilzwolke hängt vor allem von der Explosionsenergie, ferner auch von der Detonationshöhe und von der Wetterlage ab. Die Gipfelhöhe der Explosionswolke einer bodennahen Explosion im kT-Bereich beträgt nur wenige Kilometer, während die Wolke der 57 MT starken „Zar-Bombe“, der stärksten je gezündeten Bombe, 64 Kilometer hoch aufstieg. Für geringe Sprengenergien (unterhalb von etwa 10 kT) skalieren Endhöhe und -breite der Wolke mit der Kubikwurzel der Energie, während bei größeren Explosionen die Schichtung der Erdatmosphäre einen wesentlichen Einfluss auf die Wolkengröße und -gestalt hat. Insbesondere in der Stratosphäre hemmt die herrschende Temperaturinversion den Aufstieg der Wolke. Bei sehr großen Explosionsenergien wiederum führt das große Volumen der Wolke, die sich mit abnehmendem Druck in großen Höhen noch weiter ausdehnt, zu einem starken Anstieg der Höhe (siehe Abbildung).

Einige Minuten nach der Explosion stabilisiert sich der Kopf der Pilzwolke auf einer bestimmten Höhe; bei großen Explosionen (über etwa 1 MT) kann kurzfristig eine größere Höhe erreicht werden. Nach Erreichen der Endhöhe kann sich die Wolke nur noch zur Seite ausbreiten; daher nimmt die Breite bei großen Sprengkräften sehr stark zu. Simulationen zufolge würde eine Explosion von mehr als etwa 1000 Megatonnen sich nicht mehr stabilisieren, sondern sich als Plume in den Weltraum ausdehnen. Atmosphärische Explosionen dieser Größe wurden bisher nur beim Einschlag des Kometen Shoemaker-Levy 9 auf dem Jupiter beobachtet.

Bei manchen Atombombenexplosionen zeigt der Atompilz einen leuchtenden ringförmigen Schlauch. Dieser entsteht dadurch, dass der aufsteigende Feuerball durch die Reibung an der umgebenden Luft, ähnlich wie bei der Entstehung von Rauchringen, in eine toroidale Rotation gerät und sich die heißen (und somit hell leuchtenden) Gase in diesem Ring sammeln.

Bei vielen Atomtests sieht man neben dem Detonationspilz mehrere parallele Rauchstreifen. Diese sind aber kein Effekt der nuklearen Explosion, sondern stammen von zuvor abgeschossenen Rauchspurraketen, deren Spuren zur Vermessung der Druckwelle dienen.

Auswirkungen von Kernexplosionen[edytuj | edytuj kod]

[[Datei:Victim of Atomic Bomb 002.jpg|thumb|Opfer des Atombombenabwurfs auf Hiroshima]]

Eine Atombombenexplosion wirkt sich durch folgende Effekte auf ihre Umgebung aus:

 • Druckwelle, die ähnlich wie bei normalen Explosionen ist, aber erheblich stärker (Anteil an der Gesamtenergie etwa 40 – 60 %)
 • direkte thermische Strahlung (UV- und Infrarotstrahlung sowie sichtbares Licht, 30 – 50 %)
 • direkte ionisierende Strahlung (v.a. Neutronen, Gamma- und Röntgenstrahlung, ca. 5 %)
 • indirekte Radioaktivität durch Fallout-Partikel (5 – 10 %; stark vom Bombentyp abhängig)
 • Nuklearer elektromagnetischer Impuls (NEMP; Folge der direkten ionisierenden Strahlung)

Die Anteile der einzelnen Effekte an der Gesamtenergie variieren mit der Sprengkraft und der Masse und Konstruktion der Bombe. So wächst allgemein der Anteil der thermischen Strahlung mit größerer Sprengkraft bzw. kleinerem Bombengewicht, während der Anteil der Druckwelle abnimmt. Die direkte ionisierende Strahlung – dazu zählen Neutronen aus den Spaltprozessen und Gammastrahlen aus dem Zerfall sehr kurzlebiger Spaltprodukte, ferner aber auch Röntgenstrahlen, die als Folge der hohen Temperaturen im ersten Leuchtmaximum entstehen – wird vor allem bei Luft- und Höhendetonationen freigesetzt, bei Unterwasser- und Untergrundexplosionen jedoch gehemmt. Ferner wird der Anteil der indirekten Kernstrahlung fast ausschließlich durch die Spaltprodukte bewirkt und ist daher bei reinen Kernspaltungsbomben am größten (etwa 10 Prozent der Gesamtenergie). Eine Ausnahme stellt die Kobaltbombe dar. Allgemein wird die indirekte Strahlung jedoch nicht zur Sprengenergie gezählt, da sie lange nach der eigentlichen Explosion freigesetzt wird.

Folgen der Druckwelle[edytuj | edytuj kod]

[[Datei:House 1953 Nevada Nuclear Test 5 psi.jpg|thumb|Auswirkungen der Druckwelle auf ein Haus während eines Nuklearwaffentests (Upshot-Knothole Annie, 1953)]] Der größte Schaden wird in bebauten Regionen (Städte) durch die Explosionsdruckwelle angerichtet. Wie weiter oben beschrieben, verursacht sie plötzliche starke Druckschwankungen (statischer Über- und Unterdruck) und orkanartige Winde (dynamischer Druck). Der statische Überdruck zerstört vor allem geschlossene Bauten mit großen Hohlräumen, also vor allem Häuser, während der orkanartige Wind Menschen, Tiere, Bäume und leichte Bauten „umbläst“. Der statische Unterdruck, der der Überdruckphase folgt und mit schwächeren Winden in Richtung auf das Explosionszentrum einhergeht, ist in Bezug auf Schäden meist vernachlässigbar. Dabei spielt vor allem der maximale Druck eine Rolle: Wird die Belastungsgrenze z. B. für die Betonmauern eines Gebäudes überschritten, so tritt der Bruch innerhalb sehr kurzer Zeit ein. Dennoch hat auch die Dauer der Druckwelle eine gewisse Bedeutung. Nach A. Bühl (1972) hat ein Überdruck von 0,3 atü (ca. 30 kPa) einer Explosion im Megatonnenbereich auf zivile Häuser eine vergleichbare Wirkung wie eine Druckwelle 0,5 atü (ca. 50 kPa) einer Explosion im Kilotonnenbereich. Dieser Effekt ist schwierig zu berechnen, da er wesentlich mit der Bauweise, Größe, Form und räumlichen Ausrichtung des Hauses zusammenhängt, und wird daher im Folgenden vernachlässigt.

Die folgende Tabelle gibt einen Eindruck von den Auswirkungen der Druckwelle. Es ist allerdings zu beachten, dass die Wirkung auf Menschen alle Effekte der Explosion, also auch thermische und radiologische Effekte, mit einschließt. Zu den verwendeten Einheiten des Drucks ist anzumerken, dass ein großer Teil der Quellen zu dem Thema aus den USA stammt, wo die Einheit pound-force per square inch (psi) sehr verbreitet ist, und sich viele Angaben daher auf psi statt auf das SI-konforme Kilopascal (kPa) beziehen. Im Folgenden werden daher beide Einheiten nebeneinander verwendet.

Druckamplitude Typische Auswirkungen auf Stadtgebiete
psi kPa
0,2 1,4 Bruch typischer Fensterscheiben
1 6,9 Fenster zertrümmert, Verletzungen durch Splitter möglich
3 21 Wohnhäuser (leichte Bauweise) schwer beschädigt oder zerstört, zahlreiche Schwerverletzte, vereinzelte Todesopfer
5 35 Zerstörung der meisten unverstärkten Gebäude, zahlreiche Todesopfer
10 69 Zerstörung oder schwere Beschädigung von Stahlbetonbauten, Tod der meisten Einwohner
20 138 Zerstörung oder schwere Beschädigung auch schwerer Betonbauten, kaum Überlebende (Hypozentrum von Hiroshima: etwa 30 psi)
50 350 Vollständige Zerstörung aller oberirdischen Bauwerke (Hypozentrum von Nagasaki: etwa 60 psi)
300 2000 Völlige Einebnung der Landschaft (Hypozentrum der „Zar-Bombe“)

Die Beziehung zwischen maximiertem Abstand vom Hypozentrum GROP („ground range“), innerhalb dessen der gegebene Überdruck OP auftritt, und optimaler Detonationshöhe HOP ist für eine Explosion von einer Kilotonne TNT-Äquivalent näherungsweise gegeben durch

Der durch diese Wahl von HOP maximierte Radius GROP lässt sich durch folgende Näherung abschätzen:

thumb|upright=1.5|Abhängigkeit der Zonen verschiedenen Überdrucks von Detonationshöhe H und Entfernung GR vom Hypozentrum einer 1-kT-Standardexplosion. H_opt ist die optimale Höhe.

Für andere Sprengenergien ist die erwähnte Kubikwurzelregel anzuwenden. Diese Formeln sind rechnerisch genau auf ±20 Prozent für H und ±10 Prozent für GR im Bereich von 0,1 bis 10000 psi, jedoch unter Vernachlässigung der atmosphärischen Druckvariation und für ebenes Gelände. Für Detonationshöhen unter etwa 6000 Metern (das entspricht etwa dem halben Luftdruck am Boden) ist diese Vereinfachung noch plausibel.

Der militärisch interessante Bereich für Luftdetonationen liegt zwischen 5 psi und etwa 50 psi (35 kPa bis 350 kPa). Typische Nutzgebäude wie Fabriken, Kasernen oder sonstige nicht besonders verstärkte Gebäude werden bei einem Überdruck von etwa 5 psi oder dem damit korrespondierenden dynamischen Druck zerstört; daher sind für H5 psi die größten Zerstörungen in urbanen Gebieten zu erwarten. Schwere Betonbauten oder gepanzerte Fahrzeuge können jedoch weitaus größeren Drücken standhalten. Oberhalb eines anvisierten Druckes von 50 psi ist der Verstärkungseffekt allerdings vernachlässigbar und eine Bodendetonation vorzuziehen. Die im Zweiten Weltkrieg auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfenen Atombomben hatten Sprengenergien von 15 kT (Little Boy) beziehungsweise 21 kT (Fat Man) und detonierten in 580 beziehungsweise 503 Metern Höhe, was nach obigen Formeln einem maximierten Radius für 10 psi beziehungsweise 19 psi (68 kPa beziehungsweise 132 kPa) entsprach. Grund für diese konservative Wahl („optimal“ für 5 psi wären etwa 800 Meter beziehungsweise 900 Meter) war die Unsicherheit der vorausberechneten Sprengkraft; zudem können auch bestimmte strategisch wichtige Bauten wie beispielsweise Brücken höheren Drücken standhalten.

Die meisten Todesfälle außerhalb von Gebäuden treten durch den dynamischen Druck ein. Menschen und Tiere werden durch die Luft geschleudert, lose Gegenstände können die Wirkung von Geschossen erreichen. Dies ist übrigens auch die größte Gefahr bei starken Wirbelstürmen wie zum Beispiel Tornados. Die Druckwelle ist auch verantwortlich für Brände, welche durch die Zerstörung von Gasleitungen, Stromkabeln und Brennstoffanlagen entstehen.

Bei einer Bodendetonation verursacht der enorme Druck ferner die Bildung eines Explosionskraters. Der Großteil des Erdreiches aus dem Krater lagert sich am Kraterrand ab; Erdreich in unmittelbarer Nähe des Sprengsatzes wird jedoch pulverisiert und mit radioaktiven Rückständen aus dem Spaltmaterial angereichert. Dieses trägt maßgeblich zum Fallout bei.

Folgen der Licht- und Wärmestrahlung[edytuj | edytuj kod]

Ungefähr ein Drittel der freiwerdenden Energie einer Atomexplosion wird in Form von Wärmestrahlung (einschließlich Licht) umgesetzt. Da sich Wärmestrahlung mit Lichtgeschwindigkeit in der Atmosphäre ausbreitet, treten Lichtblitz und Wärmestrahlung einige Sekunden vor dem Eintreffen der Druckwelle auf.

Blickt man unmittelbar während oder kurz nach der Detonation in Richtung der Explosion, so kann die enorme Leuchtdichte noch bis in weite Entfernungen zu vorübergehender oder permanenter Erblindung führen, da das Licht des Feuerballs von der Augenlinse aus auf die Netzhaut gebündelt wird, und bei größerer Entfernung lediglich der Brennfleck kleiner, jedoch, außer durch Absorption in der Luft, die Bestrahlungsstärke im Brennfleck auf der Netzhaut kaum abnimmt.

Die abgegebene Wärmestrahlung verursacht Verbrennungen der Haut, die mit größerer Entfernung zum Bodennullpunkt abnehmen. Im Hypozentrum ist die Wärmeentwicklung im allgemeinen so stark, dass beinahe jegliche Materie verdampft. Die Entfernungen, in denen Verbrennungen auftreten, sind sehr unterschiedlich, da hohe Luftfeuchtigkeit oder Staubpartikel die Wärmestrahlung abschwächen, während Schnee, Eis oder heller Sand sowie eine Wolkendecke oberhalb des Explosionspunktes sie lokal auf mehr als das Doppelte erhöhen können. Bei klarem Himmel und durchschnittlicher Sichtweite (20 Kilometer) verursacht eine Luftexplosion von 1 MT Verbrennungen dritten Grades im Umkreis von bis zu 12 Kilometern, zweiten Grades bis 15 Kilometer und ersten Grades bis 19 Kilometer. Innerhalb des eigentlichen Explosionsradius besteht keine Überlebenschance. So konnten in Hiroshima und Nagasaki nach den Explosionen zunächst unerklärliche weiße Flecken gefunden werden. Hierbei handelte es sich um die Schatten von Menschen, deren Körper den Boden vor der Versengung schützten, bevor sie verdampft wurden.

Zusätzlich werden in weitem Umkreis alle brennbaren Stoffe entzündet. Die daraus resultierenden Brände treten vor dem Eintreffen der Druckwelle auf und werden von dieser teilweise wieder ausgelöscht, können jedoch auch durch die dynamisch auftretenden Winde zu enormen Feuerstürmen angefacht werden.

Folgen der direkten Kernstrahlung[edytuj | edytuj kod]

Alle Atomwaffen senden während der Explosion ionisierende Strahlung aus. Als direkte oder Initialstrahlung wird die ionisierende Strahlung bezeichnet, die während der ersten Minute nach der Zündung freigesetzt wird. Sie setzt sich im Wesentlichen aus drei Komponenten zusammen, die eine relativ hohe Reichweite in der Luft haben:

 • Neutronenstrahlung aus den Kernspaltungs- und Kernfusionsprozessen,
 • Gammastrahlung aus den Kernprozessen und der Anregung von Kernen der Luft,
 • Gammastrahlung aus den Zerfallsprozessen kurzlebiger Spaltprodukte.

Ferner sind noch Beta- und Alphastrahlen vorwiegend aus Zerfallsprozessen zu nennen, die aufgrund ihrer kurzen Reichweite in Luft jedoch überwiegend zur indirekten Strahlung (vorwiegend über die Kontamination von Atemluft, Wasser und Nahrung durch den Fallout), aber kaum zur direkten Kernstrahlung beitragen. Die Strahlungsdosis D nimmt dabei infolge der Absorption in Luft (exponentiell) und der geometrischen Verteilung (quadratisch) annähernd nach der Beziehung

mit der Entfernung r vom Explosionszentrum ab und hat nur bei kleineren Sprengkräften bis etwa 50 Kilotonnen eine relevante Auswirkung, da bei größeren Sprengkräften die (in viel geringerem Maße von der Luft absorbierte) Wärmestrahlung und die Druckwelle bereits tödlich sind. So forderte die direkte Kernstrahlung bei den Explosionen in Hiroshima und Nagasaki, gemessen an ihrem Anteil von nur wenigen Prozent der Gesamtenergie, die meisten Todesopfer. Die Betroffenen, die eine Strahlendosis von etwa 1 Gy (Gray) aufnahmen, erkrankten an der sog. Strahlenkrankheit. Ab einer Dosis von 6 Gy haben Menschen kaum noch Überlebenschancen, bei 10 Gy tritt der Tod innerhalb von ein bis zwei Wochen ein.

Die direkte Kernstrahlung wirkt nur während der Atomexplosion für die Dauer von etwa einer Minute – allerdings sehr stark, wobei der größte Teil der Strahlung innerhalb der ersten Sekundenbruchteile freigesetzt wird. Kann ein Betroffener die direkte Kernstrahlung durch geeigneten Schutz teilweise oder ganz abschirmen, wird sein Risiko für die Strahlenkrankheit erheblich reduziert. So überlebten in Hiroshima Menschen, die im Augenblick der Explosion durch beispielsweise eine Betonwand geschützt waren, während ungeschützte Menschen in nur wenigen Metern Abstand von dem Hindernis an der Strahlenkrankheit starben. Weitere Hintergründe: siehe Weblinks.

Folgen des Fallout[edytuj | edytuj kod]

Als Fallout wird ein Gemisch aus verschiedenen radioaktiven Substanzen und Staub bezeichnet, das im Laufe der Zeit aus der Pilzwolke ausfällt oder durch Regen ausgewaschen wird. Der meiste Fallout wird bei Boden- oder bodennahen Detonationen erzeugt, wobei radioaktiv kontaminierter Staub durch die Druckwelle aufgewirbelt und gemeinsam mit der Pilzwolke in die Atmosphäre transportiert wird. Anders als die feinen Rückstände der Bombe, die über mehrere Monate sogar weltweit verteilt werden, fallen die gröberen Staubpartikel zum großen Teil schon nach einigen Stunden oder gar Minuten wieder aus. Bei Luftexplosionen fehlt diese kurzzeitige Komponente weitgehend oder vollständig.

Das Ausfallen der Substanzen erfolgt je nach vorherrschender Windrichtung und Windgeschwindigkeit über eine sehr große Fläche. Die größte Menge verstrahlter Partikel fällt, speziell bei Bodenexplosionen, rund um das Hypozentrum zu Boden, und mit zunehmender Entfernung nimmt der Grad der Verstrahlung ab. Dennoch können lokal höhere Konzentrationen, so genannte Hotspots, zum Beispiel durch mit verstrahltem Staub angereicherte Regenfälle auftreten.

Ist der Fallout als dünne Staubschicht sichtbar, so ist oftmals die Strahlung stark genug, um sofortige Gesundheitsschäden verursachen zu können. Wird eine gewisse Dosis erreicht, so führt dies für die betroffenen Personen zu schweren Strahlenschäden, welche entweder die Erkrankung an der Strahlenkrankheit oder gar den Tod zur Folge haben.

Folgen des Elektromagnetischen Pulses[edytuj | edytuj kod]

Der Elektromagnetische Puls (EMP), im Besonderen NEMP (Nuklearer elektromagnetischer Puls) ist ein kurzzeitiges, sehr starkes elektromagnetisches Feld, welches auftritt, wenn Röntgen- oder Gammastrahlung mit Elektronen der Luftmoleküle wechselwirkt (Compton-Effekt). Da die Elektronen eine viel kleinere Masse als die Atomkerne haben, werden sie durch den Compton-Effekt wesentlich stärker beeinflusst und radial vom Explosionsort weggetrieben. Dieses führt zu einer, aufgrund des atmosphärischen Dichtegradienten leicht asymmetrischen, elektrischen Ladungstrennung und damit zu einem elektrischen Dipolmoment. Die Beschleunigung der Elektronen verursacht zudem Magnetfelder, so dass elektromagnetische Wellen entstehen. Der EMP unterscheidet sich von gewöhnlichen Radiowellen in zwei Punkten:

 • Der EMP ist aufgrund seiner hohen Amplitude in der Lage, in Metallstrukturen großer räumlicher Ausdehnung Spannungen im Kilovoltbereich zu induzieren.
 • Die Energie wird als einzelner Puls mit einer Dauer im Mikrosekundenbereich und einer Anstiegszeit in der Größenordnung einer Nanosekunde freigesetzt.

Somit besitzt der EMP Ähnlichkeit mit einem Blitzschlag, was die Auswirkungen auf elektrische Leitungen betrifft, jedoch ist der Spannungsanstieg erheblich steiler als bei natürlichen Blitzen. Darum sprechen Blitzschutzsysteme aufgrund ihrer Trägheit nicht an.

Alle elektrischen oder elektronischen Geräte und Anlagen mit langen Leitungen oder Antennen und empfindlichen Bauteilen wie Halbleitern und Kondensatoren werden durch den EMP geschädigt. Dazu gehören unter anderem die Stromversorgung (Freileitungsnetz), Telefonnetze, Haushaltsgeräte, Radio- und Fernsehsender. Nur Funkgeräte mit sehr kurzen Antennen werden weniger beeinflusst.

Man unterscheidet je nach Art der Zündung zwischen einem Endo-NEMP, der durch eine Explosion innerhalb der Atmosphäre zwischen etwa 30 und 100 Kilometer Höhe entsteht, und dem Exo-NEMP, bei dem der Sprengsatz bereits im Weltraum explodiert. Die Varianten weisen hinsichtlich ihrer Stärke und Ausdehnung zum Teil starke Unterschiede auf. So werden die Gamma- und Teilchenstrahlen beim Endo-NEMP noch in der Umgebung des Explosionsortes absorbiert, während bei Exo-NEMP die Teilchendichte in der Detonationshöhe so gering ist, dass die Strahlen Hunderte oder gar Tausende von Kilometern zurücklegen können, ehe sie durch Luftmoleküle absorbiert werden. Zudem ist in großer Höhe die geometrische Distanz zum Erdhorizont größer. Dadurch kann ein ganzer Kontinent von den Auswirkungen betroffen sein, wenngleich der Puls wesentlich schwächer als beim lokal konzentrierten Endo-NEMP ist.

Tabelle der wichtigsten Auswirkungen[edytuj | edytuj kod]

Die wichtigsten Auswirkungen nuklearer Explosionen sind hier in tabellarischer Form zusammengefasst. Die Informationen stammen aus den unten angegebenen Quellen. Die Tabelle gilt für typische Luftexplosionen unter den folgenden Bedingungen:

 • Ebenes Gelände,
 • Sichtweite: 20 Kilometer,
 • Explosionshöhe: Optimiert für 15 psi (etwa 103 kPa),
 • „normale“ Sprengsätze, also insbesondere keine Neutronenbomben oder andere Typen mit besonders starker oder schwacher Strahlung.

Der Überdruck im Hypozentrum beträgt in allen Fällen etwa 42 psi (290 kPa).

Wirkung bis GR / km Sprengenergie / Explosionshöhe
1 kT / 200 m 20 kT / 540 m 1 MT / 2,0 km 20 MT / 5,4 km
Druckwirkung
Totale Zerstörung (20 psi) 0,2 0,6 2,4 6,4
Weitgehende Zerstörung (5 psi) 0,6 1,7 6,2 17
Mäßige zivile Schäden (1 psi) 1,7 4,7 17 47
Thermische Wirkung
Starke Brandwirkung 0,5 2,0 10 30
Verbrennungen 3. Grades 0,6 2,5 12 38
Verbrennungen 2. Grades 0,8 3,2 15 44
Verbrennungen 1. Grades 1,1 4,2 19 53
Wirkung der ionisierenden Direktstrahlung (Raumdiagonale1 SR / km)
Tödliche2 Gesamtdosis (Neutronen und γ-Strahlen) 0,8 1,4 2,3 4,7
Akut schädliche2 Gesamtdosis 1,2 1,8 2,9 5,4

1) Für den Wirkungsradius der nuklearen Direktstrahlung ist hier die Raumdiagonale SR (engl. „slant range“) anstelle des Grundradius GR angegeben. Der Wirkungs-Grundradius ist entsprechend dem Satz des Pythagoras kleiner, und im Fall SR < H tritt die angegebene Wirkung selbst im Hypozentrum nicht auf.

2) „Akut schädlich“ bedeutet hier eine Gesamtdosis von etwa einem Gray (Gy), „tödlich“ eine von etwa zehn Gray.

Rezeption und Darstellung[edytuj | edytuj kod]

Im Rahmen des in den 1950er und 1960er Jahren vorherrschenden Zeitgeistes wurden die oberirdischen Explosionen vorwiegend als teilweise ästhetische Lichterscheinungen abgebildet und auch empfunden.

Durch die zunehmende Kenntnis der Risiken und Nebenwirkungen verschob sich in den 1970er und vollständig in den 1980er Jahren der Darstellungsstil zu „schmutzigen“ Bildern mit Betonung auf Verteilung des aufgewirbelten Erdaushubs, der ja als hochgradig kontaminiert bekannt war.

Explosionen unter Wasser wurden auch dargestellt, sind aber nicht in ästhetische oder schmutzige Kategorien einzuordnen. Sie waren auch nur interessant bei den ersten Zündungen dieser Art. Bekanntestes Beispiel dürfte der Baker-Test innerhalb der Operation Crossroads sein.

Folgen eines Atomkrieges[edytuj | edytuj kod]

Die Folgen eines interkontinentalen Atomkrieges lassen sich nicht allein durch bloße Summation zahlreicher Atombombenexplosionen verstehen. Vielmehr sind aufgrund der großen Flächendeckung weitere Auswirkungen zu erwarten:

Über das Ausmaß der einzelnen Folgen herrscht Uneinigkeit, denn eine zuverlässige Vorhersage ist aufgrund der Komplexität allein des Weltklimas und erst recht biologischer und sozialer Systeme kaum möglich. Daher sind diese Angaben sehr allgemein und mit kritischer Distanz zu betrachten.

Rechtliche Lage in Deutschland[edytuj | edytuj kod]

Nach § 307 StGB ist die Herbeiführung einer Explosion durch Kernenergie strafbar, wenn eine Gefährdung anderen Lebens oder anderer Sachen vorliegt.

§ 307 Herbeiführen einer Explosion durch Kernenergie

 1. Wer es unternimmt, durch Freisetzen von Kernenergie eine Explosion herbeizuführen und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert zu gefährden, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.
 2. Wer durch Freisetzen von Kernenergie eine Explosion herbeiführt und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert fahrlässig gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
 3. Verursacht der Täter durch die Tat wenigstens leichtfertig den Tod eines anderen Menschen, so ist die Strafe
  1. in den Fällen des Absatzes 1 lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren,
  2. in den Fällen des Absatzes 2 Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren.
 4. Wer in den Fällen des Absatzes 2 fahrlässig handelt und die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Laut der vom Bundeskriminalamt veröffentlichen polizeilichen Kriminalstatistik wurden zwischen 1990 und 2008 keine Fälle erfasst. [2]

Gemäß § 17 Abs. 1 des Kriegswaffenkontrollgesetzes (KrWaffKontrG) ist es verboten, „Atomwaffen zu entwickeln, herzustellen, mit ihnen Handel zu treiben, von einem anderen zu erwerben oder einem anderen zu überlassen, einzuführen, auszuführen, durch das Bundesgebiet durchzuführen oder sonst in das Bundesgebiet oder aus dem Bundesgebiet zu verbringen oder sonst die tatsächliche Gewalt über sie auszuüben“. Der Verstoß dagegen wird mit einer Freiheitsstrafe von ein bis fünf Jahren bestraft. (§ 19 Abs. 1 KrWaffKontrG)

Szablon:Rechtshinweis

Siehe auch[edytuj | edytuj kod]

Liste der Kernwaffentests

Einzelnachweise[edytuj | edytuj kod]

 1. Miller/Jordan,Moderne Unterseeboote,Verlag Stocker Schmid /Motorbuchverlag, 4. Auflage 1999 ​ISBN 3-7276-7088-6​, S. 89-92
 2. BKA Startseite

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Bildband

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Szablon:Wiktionary

Szablon:Exzellent Kategorie:Kernwaffentechnik

[[ar:التأثيرات الناجمة عن انفجار القنبلة النووية]] [[ca:Efectes de les armes nuclears]] [[en:Effects of nuclear explosions]] [[es:Efectos de las armas nucleares]] [[fr:Explosion atomique]] [[lb:Atompilz]] [[ja:核爆発]] [[ru:Поражающие факторы ядерного взрыва]] [[fi:Ydinräjähdyksen vaikutukset]] [[sv:Kärnexplosion]]