Współczynnik wypłacalności

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Współczynnik wypłacalności (współczynnik adekwatności kapitałowej) – współczynnik wyrażający stosunek funduszy własnych banku do sumy aktywów i pozycji pozabilansowych ważonych ryzykiem.

Poszczególnym pozycjom aktywów i pozycjom pozabilansowym przydziela się stopnie ryzyka kredytowego, wyrażone jako wagi procentowe. Wartość bilansową każdej pozycji aktywów mnoży się następnie przez stosowną wagę ryzyka celem wyliczenia wartości ważonej ryzykiem.

Współczynnik wypłacalności ustalony został na minimalnym poziomie 8%. Kompetentne władze krajowe mogą przyjąć wyższe wagi ryzyka i wyższe minimalne poziomy współczynnika wypłacalności.

Wagi ryzyka[edytuj | edytuj kod]

Poszczególnym kategoriom aktywów nadane są następujące wagi ryzyka, jednakże właściwe władze mogą ustalić wyższe wagi, jeśli uznają to za stosowne:

 • Waga zerowa:
 1. gotówka w kasie lub pozycje równoważne;
 2. pozycje aktywów stanowiące wierzytelności wobec rządów centralnych i banków centralnych strefy A[a];
 3. pozycje aktywów stanowiące wierzytelności wobec Wspólnot Europejskich;
 4. pozycje aktywów stanowiące wierzytelności zabezpieczone bezpośrednimi gwarancjami rządów centralnych i banków centralnych strefy A lub Wspólnot Europejskich;
 5. pozycje aktywów stanowiące wierzytelności wobec rządów centralnych i banków centralnych strefy B[b], wyrażone i wypłacone w walucie krajowej kredytobiorcy;
 6. pozycje aktywów stanowiące wierzytelności zabezpieczone bezpośrednimi gwarancjami rządów centralnych i banków centralnych strefy B, wyrażone i wypłacone w walucie krajowej wspólnej dla gwaranta i kredytobiorcy;
 7. pozycje aktywów zabezpieczone w stopniu zadowalającym dla właściwych władz papierami wartościowymi rządów centralnych lub banków centralnych strefy A, bądź papierami wartościowymi wyemitowanymi przez Wspólnoty Europejskie, bądź też środkami na rachunku prowadzonym w instytucji udzielającej kredytu lub certyfikatami depozytowymi, bądź podobnymi instrumentami, wyemitowanymi przez tę instytucję i złożonymi w tej instytucji;
 • Waga 20%
 1. pozycje aktywów stanowiące wierzytelności wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego;
 2. pozycje aktywów stanowiące wierzytelności wobec banków rozwoju wielostronnego;
 3. pozycje aktywów stanowiące wierzytelności zabezpieczone bezpośrednimi gwarancjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego;
 4. pozycje aktywów stanowiące wierzytelności zabezpieczone bezpośrednimi gwarancjami banków rozwoju wielostronnego;
 5. pozycje aktywów stanowiące wierzytelności wobec władz regionalnych i lokalnych państw strefy A;
 6. pozycje aktywów stanowiące wierzytelności zabezpieczone bezpośrednimi gwarancjami władz regionalnych i lokalnych państw strefy A;
 7. pozycje aktywów stanowiące wierzytelności wobec instytucji kredytowych strefy A, lecz niezakwalifikowane do funduszy własnych tych instytucji;
 8. pozycje aktywów stanowiące wierzytelności wobec instytucji kredytowych strefy B o terminie zapadalności do jednego roku, z wyłączeniem papierów wartościowych wyemitowanych przez te instytucje i uznanych za składniki funduszy własnych tych instytucji;
 9. pozycje aktywów zabezpieczone bezpośrednimi gwarancjami instytucji kredytowych strefy A;
 10. pozycje aktywów stanowiące wierzytelności o terminie zapadalności do jednego roku, zabezpieczone bezpośrednimi gwarancjami instytucji kredytowych strefy B;
 11. pozycje aktywów zabezpieczone, w stopniu zadowalającym dla właściwych władz, papierami wartościowymi wyemitowanymi przez Europejski Bank Inwestycyjny lub wielostronne banki rozwoju;
 12. pozycje środków pieniężnych w drodze;
 • Waga 50%:
 1. kredyty w pełni i całkowicie zabezpieczone w stopniu zadowalającym dla właściwych władz hipoteką ustanowioną na nieruchomości mieszkalnej, którą kredytobiorca zamieszkuje lub będzie zamieszkiwał, bądź też oddał lub odda w najem;
 2. przedpłaty i narosłe odsetki (rozliczenia międzyokresowe czynne): te pozycje aktywów podlegają wagom ryzyka odpowiadającym danemu kontrahentowi, gdy instytucja kredytowa jest w stanie ustalić tożsamość tego kontrahenta. W innych przypadkach, gdy tożsamości kontrahenta nie można ustalić, stosuje się jednolitą wagę 50%;
 • Waga 100%:
 1. pozycje aktywów stanowiące wierzytelności wobec rządów centralnych i banków centralnych strefy B, z wyjątkiem wierzytelności wyrażonych i wypłaconych w walucie krajowej kredytobiorcy;
 2. pozycje aktywów stanowiące wierzytelności wobec władz regionalnych i lokalnych państw strefy B;
 3. pozycje aktywów stanowiące wierzytelności wobec instytucji kredytowych strefy B o terminie zapadalności powyżej jednego roku;
 4. pozycje aktywów stanowiące wierzytelności wobec sektora pozabankowego strefy A lub strefy B;
 5. "aktywa" rzeczowe;
 6. pakiety akcji, udziały kapitałowe i inne składniki funduszy własnych innych instytucji kredytowych, których nie odejmuje się od funduszy własnych udzielającej kredytu instytucji;
 7. wszystkie pozostałe pozycje aktywów, z wyłączeniem pozycji odejmowanych od funduszy własnych.

Uwagi

 1. Strefa A – obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE, państwa będące pełnoprawnymi członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz te państwa, które zawarły specjalne porozumienia w sprawie udzielania kredytów z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW) w związku z Ogólnym Porozumieniem o Zaciąganiu Kredytów MFW.
 2. Strefa B – obejmuje wszystkie państwa nie objęte strefą A.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]