Wybory prezydenckie w Polsce w 2010 roku

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Wybory prezydenckie w Polsce
w 2010 roku
Państwo

 Polska

Rodzaj

wybory prezydenckie

Data przeprowadzenia

20 czerwca 2010 (I tura)
4 lipca 2010 (II tura)

Data zarządzenia

21 kwietnia 2010
przez: marszałka Sejmu
Bronisława Komorowskiego

Podstawa prawna

kodeks wyborczy

Koszt

106 994 121 zł[1]

Głosowanie
poprzednie:
Wybory 2005
następne:
Wybory 2015
Strona internetowa

Wybory prezydenckie w Polsce w 2010 wyłoniły piątego prezydenta w III Rzeczypospolitej, następcę zmarłego w trakcie kadencji prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pierwsza tura wyborów odbyła się 20 czerwca, a druga tura dwa tygodnie później – 4 lipca. Wybory zakończyły się zwycięstwem Bronisława Komorowskiego, który pokonał w drugiej turze Jarosława Kaczyńskiego.

Pierwotny termin wyborów[edytuj | edytuj kod]

Początkowo wybory miały odbyć się w związku z upływem kadencji (w dniu 23 grudnia 2010) urzędującego prezydenta, Lecha Kaczyńskiego. Głosowanie – zgodnie z art. 128 ust. 2 Konstytucji RP – miało zostać przeprowadzone między 19 września a 3 października 2010. Termin wyborów miał zostać ogłoszony przez Marszałka Sejmu między 23 maja a 23 czerwca 2010. Wstępnie skłaniano się za datą 3 października (II tura – 17 października)[2].

Kandydaci[edytuj | edytuj kod]

Przyspieszony termin wyborów[edytuj | edytuj kod]

W związku ze śmiercią Lecha Kaczyńskiego w katastrofie polskiego Tu-154 w Smoleńsku 10 kwietnia 2010, czego skutkiem było opróżnienie urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu został zobligowany do wyznaczenia terminu wyborów w ciągu 14 dni po opróżnieniu urzędu, czyli do 24 kwietnia 2010. Zaś dzień głosowania – zgodnie z art. 128 ust. 2 Konstytucji RP – powinien zostać wyznaczony na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów (najpóźniejszy możliwy termin to 20 czerwca 2010)[18]. Jednak w związku z tzw. „kalendarzem wyborczym” określonym w ustawie z dnia 27 września 1990 o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r. nr 47, poz. 544), termin ten nie może być krótszy niż 55 dni[19].

Ostatecznie 21 kwietnia marszałek Sejmu zarządził wybory na 20 czerwca 2010[20].

Rezygnacje w związku z przyspieszeniem wyborów[edytuj | edytuj kod]

Kandydaci, którzy ogłosili start po ogłoszeniu terminu wyborów na 20 czerwca[edytuj | edytuj kod]

Kalendarz wyborczy[edytuj | edytuj kod]

Ogłaszając termin wyborów, zgodnie z art. 8 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu określa dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w ustawie (kalendarz wyborczy). Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2010 o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej[20] (Dz.U. z 2010 r. nr 65, poz. 405) ustalony został następujący kalendarz wyborczy:

 • do 26 kwietnia 2010 do godz. 16:15 – zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (wraz z 1000 podpisów popierających kandydata danego komitetu)
 • do 6 maja 2010 – powołanie okręgowych komisji wyborczych
 • do 6 maja 2010 do godz. 24:00 – zgłoszenie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do zarejestrowania (wraz z listą co najmniej 100 tysięcy podpisów popierających kandydata)
 • do 16 maja 2010 – podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
 • do 21 maja 2010 – zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich
 • do 28 maja 2010 – zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych
 • do 30 maja 2010 – podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
 • od 30 maja 2010 do 6 czerwca 2010 – składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę
 • do 31 maja 2010 – podanie przez Państwową Komisję Wyborczą do wiadomości wyborców danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • od 5 czerwca 2010 do dnia 18 czerwca do godz. 24:00 – nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze w ogólnokrajowych programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych; odpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych (kampania wyborcza)
 • do 6 czerwca 2010 – powołanie przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych; sporządzenie spisów wyborców przez gminy
 • do 10 czerwca 2010 – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania; składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców
 • do 15 czerwca 2010 – składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania
 • do 17 czerwca 2010 – zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach; zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
 • 18 czerwca 2010 o godz. 24:00 – zakończenie kampanii wyborczej
 • 20 czerwca 2010 w godz. 6:00–20:00 – głosowanie (termin wyborów prezydenckich)

Terminy głosowania[edytuj | edytuj kod]

Głosowanie (I tura wyborów) odbyło się 20 czerwca 2010 w godzinach 6:00–20:00. Ze względu na nieotrzymanie przez żadnego kandydata więcej niż połowy ważnych głosów zostało, zgodnie z Konstytucją, przeprowadzone 2 tygodnie później (czyli 4 lipca) ponowne głosowanie (II tura wyborów), w którym uczestniczyło 2 kandydatów z najwyższą liczbą głosów otrzymanych w pierwszym głosowaniu. Jeżeli którykolwiek z tych dwóch kandydatów wycofałby zgodę na kandydowanie, utracił prawo wyborcze lub umarł, w jego miejsce, zgodnie z art. 8b ust. 3 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszczony byłby kandydat, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. W takim wypadku datę ponownego głosowania (II tury) odraczałoby się o dalszych 14 dni, czyli do 18 lipca 2010.

Obwody głosowania[edytuj | edytuj kod]

Obwody głosowania
Typ obwodu Liczba obwodów Dla osób niepełnosprawnych
Powszechny 24 145 6319
Szpital 731 285
Zakład karny 100 7
Areszt śledczy 74 7
Zakład pomocy społecznej 441 202
Oddział zewnętrzny zakładu karnego i aresztu śledczego 15 2
Obwód głosowania za granicą 263 122
Obwód głosowania na polskim statku morskim 5 0
Razem 25 774 6944

Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej[edytuj | edytuj kod]

Egzemplarz Konstytucji podpisany przez Bronisława Komorowskiego i Jarosława Kaczyńskiego podczas telewizyjnej debaty prezydenckiej 2 lipca 2010, przekazany na licytację WOŚP, eksponowany w gmachu Sejmu

Zgodnie z art. 40 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kandydatem na Prezydenta Rzeczypospolitej jest osoba zgłoszona przez co najmniej 100 000 obywateli, mających prawo wybierania do Sejmu. Wcześniej mamy do czynienia z osobą chcącą zostać kandydatem na Prezydenta Rzeczypospolitej. Zanim nastąpi ogłoszenie danej osoby kandydatem musi być utworzony komitet wyborczy. Powstaje on po pisemnym wyrażeniu zgody danej osoby na kandydowanie w wyborach i utworzenie jej komitetu wyborczego. Komitet wyborczy może utworzyć minimum 15 osób. Po zebraniu co najmniej 1000 podpisów obywateli popierających kandydowanie danej osoby w wyborach komitet wyborczy może zostać zgłoszony Państwowej Komisji Wyborczej do zarejestrowania. Jeżeli zgłoszenie kandydatury poparło podpisami co najmniej 100 000 obywateli, Państwowa Komisja Wyborcza rejestruje kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej.

Komitety wyborcze[edytuj | edytuj kod]

Pierwszym etapem przy zgłaszaniu kandydatów na prezydenta, jest utworzenie i zarejestrowanie komitetów wyborczych poszczególnych kandydatów. W wymaganym terminie, do 26 kwietnia 2010 do godz. 16:15, do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęły zawiadomienia o utworzeniu od 24 komitetów wyborczych. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła 17 z tych zawiadomień, 7 zaś odrzuciła[27]. Zarejestrowano następujące komitety wyborcze kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Kandydaci[edytuj | edytuj kod]

Kolejnym etapem było zarejestrowanie kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czego dokonała Państwowa Komisja Wyborcza, wobec komitetów, które do dnia 6 maja 2010 dostarczyły podpisy 100 000 osób popierających daną kandydaturę. PKW zarejestrowała dziesięciu kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej[28]. Kandydatowi Andrzejowi Lepperowi początkowo odmówiono rejestracji[29] z powodu braku biernych praw wyborczych. Ta decyzja została uchylona przez PKW 11 maja 2010 i tym samym Andrzej Lepper został zarejestrowany jako kandydat[30]. Siedem komitetów nie dostarczyło wymaganej liczby podpisów[31].

Oficjalni kandydaci[edytuj | edytuj kod]

Oficjalni kandydaci:
Zdjęcie Imię i nazwisko Wiek Wykształcenie Przynależność partyjna Partie udzielające poparcia
(łącznie z macierzystymi)
Hasła wyborcze
Marek Jurek 49 wyższe historyczne (mgr) Prawica Rzeczypospolitej Najważniejsza jest wiarygodność
Jarosław Aleksander Kaczyński 61 wyższe prawnicze (dr) Prawo i Sprawiedliwość Polska jest najważniejsza
Bronisław Maria Komorowski 58 wyższe historyczne (mgr) Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej Zgoda buduje
Janusz Ryszard Korwin-Mikke 67 wyższe filozoficzne (mgr) Wolność i Praworządność Wolność i praworządność
Andrzej Zbigniew Lepper 56 średnie zawodowe Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, Nasz Dom Polska – Samoobrona Andrzeja Leppera Prezydent zwykłych ludzi
Kornel Andrzej Morawiecki 69 wyższe w zakresie nauk fizycznych (dr) bezpartyjny Razem. Polacy dla Polski
Grzegorz Bernard Napieralski 36 wyższe politologiczne (mgr) Sojusz Lewicy Demokratycznej Razem zmienimy Polskę
Andrzej Marian Olechowski 62 wyższe ekonomiczne (dr) bezpartyjny Wybierz swój dobrobyt
Waldemar Pawlak 50 wyższe techniczne (mgr) Polskie Stronnictwo Ludowe Dialog i porozumienie
Bogusław Zbigniew Ziętek 45 średnie Polska Partia Pracy – Sierpień 80
Zwycięzcy I tury wyborów w poszczególnych województwach
Poparcie dla kandydatów w I turze wyborów w poszczególnych powiatach

Oświadczenia lustracyjne[edytuj | edytuj kod]

Dziewięciu kandydatów złożyło zgodne z prawdą oświadczenia lustracyjne, potwierdzone postanowieniami sądu. Dziesiąty kandydat Grzegorz Napieralski z uwagi na wiek[b] nie został objęty wymogiem lustracji. Kandydat Andrzej Olechowski oświadczył, że był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów ustawy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1633), pozostali kandydaci oświadczyli, że nie byli współpracownikami.

Debaty[edytuj | edytuj kod]

 • 16 maja 2010 – debata w krakowskim klubie dziennikarzy „Pod Gruszką” pomiędzy Markiem Jurkiem i Andrzejem Olechowskim
 • 8 czerwca 2010 – debata telewizyjna przed pierwszą turą głosowania (TVP1, TVP Info; prowadzący: Jarosław Kulczycki – TVP; pierwszy cykl debat prezydenckich w Telewizji Polskiej, do której zaproszeni zostali: Andrzej Lepper, Kornel Morawiecki oraz Bogusław Ziętek)
 • 9 czerwca 2010 – debata zorganizowana przez Uniwersytet Warszawski (organizator: Uniwersytet Warszawski; prowadzący: Maciej Macenowicz, Marcin Żukowski; bez udziału Jarosława Kaczyńskiego oraz Grzegorza Napieralskiego)
 • 10 czerwca 2010 – planowana debata telewizyjna przed pierwszą turą głosowania, miała być drugim z cykli debat prezydenckich w Telewizji Polskiej, do której zaproszeni zostali: Janusz Korwin-Mikke, Andrzej Olechowski oraz Marek Jurek. Dwaj ostatni kandydaci odmówili wizyty w studiu, sprzeciwiając się dzieleniu przez telewizję kandydatów na bardziej i mniej poważnych. Natomiast Janusz Korwin-Mikke został zaproszony w tym dniu do programu Minęła dwudziesta prowadzonego przez Jana Ordyńskiego
 • 13 czerwca 2010 – debata telewizyjna przed pierwszą turą głosowania (TVP1, TVP Info; prowadzący: Diana Rudnik i Krzysztof Ziemiec – TVP; trzeci cykl debat prezydenckich w Telewizji Polskiej do której zaproszeni zostali: Grzegorz Napieralski, Bronisław Komorowski, Jarosław Kaczyński oraz Waldemar Pawlak)

Pierwsza tura[edytuj | edytuj kod]

Oficjalne wyniki[edytuj | edytuj kod]

Oficjalne wyniki I tury wyborów Państwowa Komisja Wyborcza podała 21 czerwca 2010[51]:

Kandydat Głosy Procent
Bronisław Maria Komorowski 6 981 319 41,54%
Jarosław Aleksander Kaczyński 6 128 255 36,46%
Grzegorz Bernard Napieralski 2 299 870 13,68%
Janusz Ryszard Korwin-Mikke 416 898 2,48%
Waldemar Pawlak 294 273 1,75%
Andrzej Marian Olechowski 242 439 1,44%
Andrzej Zbigniew Lepper 214 657 1,28%
Marek Jurek 177 315 1,06%
Bogusław Zbigniew Ziętek 29 548 0,18%
Kornel Andrzej Morawiecki 21 596 0,13%
Głosy nieważne 117 662
Razem 16 923 832 100,00%
Frekwencja 54,94%
Bronisław Komorowski Jarosław Kaczyński Grzegorz Napieralski Janusz
Korwin-Mikke
Waldemar Pawlak Andrzej Olechowski Andrzej Lepper Marek Jurek Bogusław Ziętek Kornel Morawiecki Frekwencja
Województwo # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # %
dolnośląskie 588 665 47,29% 384 363 30,88% 176 713 14,20% 32 814 2,64% 13 013 1,05% 19 911 1,60% 14 348 1,15% 10 020 0,80% 2103 0,17% 2879 0,23% 1 253 478 53,57%
kujawsko-pomorskie 393 848 45,82% 246 976 28,73% 148 731 17,30% 17 652 2,05% 16 868 1,96% 11 474 1,33% 15 369 1,79% 5937 0,69% 1585 0,18% 1134 0,13% 865 755 52,46%
lubelskie 251 287 27,65% 443 119 48,76% 116 152 12,78% 21 991 2,42% 31 536 3,47% 11 381 1,25% 19 715 2,17% 10 687 1,18% 1795 0,20% 1201 0,13% 914 939 52,20%
lubuskie 207 727 51,09% 102 643 25,24% 66 626 16,39% 9042 2,22% 4926 1,21% 5344 1,31% 5539 1,36% 3548 0,87% 692 0,17% 511 0,13% 409 414 50,73%
łódzkie 411 978 36,11% 453 492 39,75% 176 764 15,49% 28 492 2,50% 24 942 2,19% 15 701 1,38% 17 224 1,51% 8967 0,79% 2024 0,18% 1407 0,12% 1 149 476 55,73%
małopolskie 527 089 35,35% 682 548 45,78% 156 454 10,49% 44 523 2,99% 22 000 1,48% 21 517 1,44% 12 821 0,86% 20 419 1,37% 2057 0,14% 1589 0,11% 1 500 679 57,46%
mazowieckie 1 049 997 39,73% 1 071 040 40,52% 302 257 11,44% 68 450 2,59% 49 864 1,89% 41 836 1,58% 23 117 0,87% 29 637 1,12% 3774 0,14% 3039 0,11% 2 661 996 61,24%
opolskie 197 935 51,62% 102 261 26,67% 49 276 12,85% 9798 2,56% 5302 1,38% 5719 1,49% 6255 1,63% 5728 1,49% 644 0,18% 538 0,14% 386 536 46,59%
podkarpackie 240 441 26,69% 487 206 54,09% 95 223 10,57% 21 273 2,36% 19 438 2,16% 9627 1,07% 10 958 1,22% 14 147 1,57% 1380 0,15% 1016 0,12% 906 382 53,80%
podlaskie 178 775 36,32% 214 338 43,54% 57 233 11,63% 10 908 2,22% 11 079 2,25% 5351 1,09% 8242 1,67% 5349 1,09% 606 0,12% 404 0,08% 495 712 51,66%
pomorskie 534 622 52,66% 288 374 28,41% 115 198 11,35% 24 731 2,44% 10 385 1,02% 17 333 1,71% 12 123 1,19% 9867 0,97% 1317 0,13% 1234 0,12% 1 022 598 57,85%
śląskie 917 326 45,14% 660 888 32,52% 299 217 14,72% 53 380 2,63% 17 126 0,84% 31 406 1,55% 16 047 0,79% 28 408 1,40% 5956 0,29% 2525 0,12% 2 045 464 54,92%
świętokrzyskie 151 945 29,54% 228 884 44,49% 85 907 16,70% 11 188 2,17% 17 308 3,36% 5900 1,15% 7941 1,54% 3743 0,73% 990 0,19% 607 0,12% 518 072 49,50%
warmińsko-mazurskie 267 183 47,89% 157 892 28,30% 86 082 15,43% 12 843 2,30% 9994 1,79% 7603 1,36% 10 237 1,83% 4462 0,80% 968 0,17% 684 0,12% 562 714 48,97%
wielkopolskie 703 756 47,00% 424 999 28,38% 241 656 16,14% 32 548 2,17% 32 615 2,18% 21 945 1,47% 23 506 1,57% 11 705 0,78% 2651 0,18% 1937 0,13% 1 507 908 55,95%
zachodniopomorskie 358 745 49,99% 179 232 24,97% 126 381 17,61% 17 265 2,41% 7877 1,10% 10 391 1,45% 11 215 1,56% 4691 0,65% 1006 0,14% 891 0,12% 722 709 52,53%
Polska 6 981 319 41,54% 6 128 255 36,46% 2 299 870 13,68% 416 898 2,48% 294 273 1,75% 242 439 1,44% 214 657 1,28% 177 315 1,06% 29 548 0,18% 21 596 0,13% 16 923 832 54,94%

Bronisław Komorowski wygrał głosowanie w dziewięciu województwach, natomiast Jarosław Kaczyński w siedmiu. W powiatach zwyciężali także jedynie ci kandydaci – kandydat PO uzyskał najwięcej głosów w 215 z nich, natomiast kandydat PiS w 160.

Druga tura[edytuj | edytuj kod]

Druga tura wyborów prezydenckich odbyła się 4 lipca 2010. Wystartowało w niej dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze zdobyli najwięcej głosów. Wyborcy mogli głosować w niej na Bronisława Komorowskiego albo Jarosława Kaczyńskiego.

Uchwałę stwierdzającą wyniki II tury wyborów Państwowa Komisja Wyborcza podjęła 5 lipca 2010[52]. 7 lipca została ona opublikowana w formie obwieszczenia w Dzienniku Ustaw[53].

Kandydaci[edytuj | edytuj kod]

Kandydaci:
Zdjęcie Imię i nazwisko Przynależność partyjna Partie udzielające poparcia Kandydaci z pierwszej tury deklarujący poparcie
Jarosław Aleksander Kaczyński Prawo i Sprawiedliwość
Bronisław Maria Komorowski Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
Poparcie dla kandydatów w II turze wyborów w poszczególnych województwach
Poparcie dla kandydatów w II turze wyborów w poszczególnych powiatach

Debaty telewizyjne[edytuj | edytuj kod]

Oficjalne wyniki[edytuj | edytuj kod]

 • Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła: 30 833 924 osoby.
 • Liczba pobranych kart do głosowania: 17 054 690 karty.
 • Liczba oddanych głosów (ogółem): 17 050 417 głosy.
 • Liczba kart niewrzuconych do urny: 4273 karty.
Kandydat Głosy Procent Procent z wliczeniem głosów nieważnych
Bronisław Maria Komorowski 8 933 887 53,01% 52,397%
Jarosław Aleksander Kaczyński 7 919 134 46,99% 46,445%
Głosy nieważne 197 396 1,158%
Razem 17 050 417 100,00% 100,00%
Frekwencja 55,31%
Województwo Bronisław Komorowski Jarosław Kaczyński Frekwencja
# % # % # %
dolnośląskie 728 760 60,08% 484 254 39,92% 1 227 115 52,82%
kujawsko-pomorskie 504 798 60,60% 328 186 39,40% 843 263 51,33%
lubelskie 351 782 37,15% 595 231 62,85% 957 411 54,70%
lubuskie 262 403 66,70% 130 982 33,30% 397 926 49,45%
łódzkie 535 195 47,33% 595 470 52,67% 1 145 137 56,00%
małopolskie 671 446 43,88% 858 839 56,12% 1 545 756 59,02%
mazowieckie 1 311 786 49,42% 1 342 415 50,58% 2 686 568 61,55%
opolskie 246 526 64,62% 135 004 35,38% 386 131 46,67%
podkarpackie 324 716 34,81% 608 121 65,19% 942 192 55,91%
podlaskie 248 843 47,79% 271 867 52,21% 526 345 54,82%
pomorskie 683 601 64,72% 372 701 35,28% 1 068 501 58,67%
śląskie 1 136 925 57,40% 843 875 42,60% 2 004 200 54,29%
świętokrzyskie 220 921 40,44% 325 343 59,56% 552 676 52,83%
warmińsko-mazurskie 355 339 62,30% 215 064 37,70% 577 676 49,74%
wielkopolskie 870 489 60,55% 567 137 39,45% 1 455 974 54,33%
zachodniopomorskie 480 357 66,28% 244 645 33,74% 733 546 52,28%
Polska 8 933 887 53,01% 7 919 134 46,99% 17 050 417 55,31%

Podobnie jak w pierwszym głosowaniu, tak i w drugim stosunek liczby zwycięskich województw obydwu kandydatów wynosi 9:7. W przypadku liczby powiatów sytuacja ta wygląda następująco: 213 do 165. W trzech gminach wystąpił remis.

Ważność wyborów i zaprzysiężenie prezydenta elekta[edytuj | edytuj kod]

3 sierpnia 2010 Sąd Najwyższy w składzie Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą oraz po rozpoznaniu protestów rozstrzygnął o ważności wyborów z 20 czerwca i 4 lipca 2010[62].

Zaprzysiężenie Bronisława Komorowskiego na Prezydenta odbyło się przed Zgromadzeniem Narodowym 6 sierpnia 2010.

Ostatnim etapem proceduralnym wyborów prezydenckich było podjęcie 6 sierpnia 2010 przez Państwową Komisję Wyborczą uchwały o rozwiązaniu okręgowych i obwodowych komisji wyborczych.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. 5 maja ogłosił rezygnację, popierając później Jarosława Kaczyńskiego.
 2. Lustracja nie obejmuje osób urodzonych po 31 lipca 1972.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Informacja o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. pkw.gov.pl, 19 listopada 2010. [dostęp 2020-07-15].
 2. 3 października najlepszym terminem wyborów prezydenckich. rmf24.pl, 10 kwietnia 2010. [dostęp 2015-07-31].
 3. Agata Luśtyk: O włos od absurdu. Roman Włos na prezydenta. wiadomosci24.pl, 27 marca 2009. [dostęp 2015-07-31].
 4. Tomasz Nałęcz kandydatem na prezydenta. gazeta.pl, 1 grudnia 2009. [dostęp 2015-07-31].
 5. Strona Tadeusza Cichockiego. [dostęp 2015-07-31].
 6. Jerzy Szmajdziński kandydatem SLD na prezydenta. gazeta.pl, 19 grudnia 2009. [dostęp 2015-07-31].
 7. Olechowski kandydatem na prezydenta. tvp.info, 21 grudnia 2009. [dostęp 2015-07-31]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-07-31)].
 8. Kornel Morawiecki zapowiada start w wyborach prezydenckich. newsweek.pl, 6 stycznia 2010. [dostęp 2015-07-31].
 9. Wiktor Ferfecki: Kolejny kandydat na prezydenta. tvp.info, 18 stycznia 2010. [dostęp 2015-07-31]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-05)].
 10. Roman Włos za podpis da Ci samolot albo sprzęt AGD. tvn24.pl, 21 marca 2010. [dostęp 2015-07-31].
 11. Podkański na prezydenta. dziennikwschodni.pl, 7 lutego 2010. [dostęp 2015-07-31].
 12. Paweł Pietrzyk z podpoznańskiego Bolechowa jednak nie kandyduje. epoznan.pl, 11 lutego 2010. [dostęp 2015-07-31].
 13. Zaczęło się!. dziennik.krakow.pl, 12 lutego 2010. [dostęp 2015-07-31].
 14. Oto kandydat na prezydenta. Ma szanse?. dziennik.pl, 13 lutego 2010. [dostęp 2020-03-14].
 15. Dorn kandydatem na prezydenta Polski Plus. gazeta.pl, 27 lutego 2010. [dostęp 2015-07-31].
 16. Wybory 2010. Lepper chce kandydować na prezydenta. gazeta.pl, 20 marca 2010. [dostęp 2015-07-31].
 17. PO ogłosiła oficjalne wyniki prawyborów. „Kocham Cię Radku”. onet.pl, 27 marca 2010. [dostęp 2015-07-31].
 18. Art. 128 ust. 2 Konstytucji: w razie opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej [Marszałek Sejmu zarządza wybory] nie później niż w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów.
 19. Zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 27 września 1990 o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego może być dokonane najpóźniej w 55 dniu przed dniem wyborów.
 20. a b Postanowienie Marszałka Sejmu z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. biuletyn.net, 21 kwietnia 2010. [dostęp 2015-03-09].
 21. Dorn zrezygnował z udziału w wyborach prezydenckich. wprost.pl, 20 kwietnia 2010. [dostęp 2021-03-16].
 22. „Nie kandyduję, bo nie chcę wojny polsko-polskiej”. wp.pl, 21 kwietnia 2010. [dostęp 2015-07-31].
 23. Jarosław Kaczyński kandydatem; „odszedł mój najukochańszy brat”. onet.pl, 26 kwietnia 2010. [dostęp 2015-07-31].
 24. Waldemar Pawlak kandydatem PSL na prezydenta. wp.pl, 21 kwietnia 2010. [dostęp 2020-02-13].
 25. Napieralski „podjął wyzwanie”. onet.pl, 22 kwietnia 2010. [dostęp 2015-07-31].
 26. a b Komorowski, Korwin-Mikke, Szpryngiel i Ziętek na start. tvn24.pl, 25 kwietnia 2010. [dostęp 2015-07-31].
 27. Wykaz złożonych zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. bip.hel.eu, 2010-05-05. [dostęp 2015-03-09].
 28. M.P. z 2010 r. nr 39, poz. 539
 29. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2010 r. o odmowie zarejestrowania kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.. pkw.gov.pl. [dostęp 2019-12-27].
 30. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2010 r. o zarejestrowaniu kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Zbigniewa Leppera. pkw.gov.pl. [dostęp 2019-12-27].
 31. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2010 r. o rozwiązaniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. pkw.gov.pl. [dostęp 2019-12-27].
 32. Aktualności na stronie Stronnictwa Pracy, 19 kwietnia 2010.
 33. Europa Wolnych Ojczyzn – Partia Polska popiera kandydaturę Pana Jarosława Kaczyńskiego na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. grzegorzlepianka.salon24.pl, 3 maja 2010. [dostęp 2015-03-09].
 34. Jarosław Kaczyński zebrał 1,65 mln podpisów. mieczyslawgolba.pl, 6 maja 2010. [dostęp 2019-12-27].
 35. Wbrew Dornowi, Polska Plus za Kaczyńskim. tvp.info, 8 maja 2010. [dostęp 2015-03-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-04-30)].
 36. List otwarty do organizacji społecznych i politycznych. Strona Stronnictwa „Piast” – stronnictwo-piast.pl, 23 maja 2010.
 37. Uchwała Rady Naczelnej Ruchu Ludowo-Narodowego ws. wyborów prezydenckich. kronikanarodowa.bloog.pl, 6 czerwca 2010. [dostęp 2020-07-04].
 38. Wybory Prezydenta RP!. Strona Partii Zielonych RP – zielonirp.org.pl, 8 czerwca 2010.
 39. PiS dziękuje za poparcie dla Jarosława Kaczyńskiego. informacjelokalne.pl. [dostęp 2019-12-27].
 40. Uchwała Rady Krajowej Partii Demokratycznej – demokraci.pl z dnia 25 kwietnia 2010 r.. demokraci.pl. [dostęp 2016-01-14].
 41. SKL poprze Komorowskiego. wprost.pl, 8 maja 2010. [dostęp 2019-12-27].
 42. Apel Wyborczy ws. poparcia Bronisława Komorowskiego na Prezydenta RP. Strona DPL – dpl.org.pl, 10 maja 2010. [dostęp 2015-03-09].
 43. Partia Regionów poparła Napieralskiego. wp.pl, 16 maja 2010. [dostęp 2015-03-09].
 44. Unia Pracy poparła Napieralskiego. lewica.pl, 17 maja 2010. [dostęp 2015-03-09].
 45. a b Oto program Napieralskiego; „możemy być uśmiechnięci”. wp.pl, 31 maja 2010. [dostęp 2015-03-09].
 46. Kandydat lewicy. Strona ROG – rog.com.pl. [dostęp 2015-03-09].
 47. Wybory prezydenckie – batalia o przetrwanie lewicy. rog.com.pl. [dostęp 2020-02-08].
 48. Wspieramy progresywną politykę, walczymy z konserwatywną prawicą. Strona Zielonych 2004 – zieloni2004.pl, 18 czerwca 2010. [dostęp 2019-12-27].
 49. Poparcie PK. Strona Partii Kobiet – partiakobiet.com.pl, 20 czerwca 2010. [dostęp 2019-12-27].
 50. Paweł Piskorski: Ponad 200 tysięcy podpisów Olechowskiego!. Strona SD – sd1937.home.pl. [dostęp 2015-03-09].
 51. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.. pkw.gov.pl. [dostęp 2019-12-27].
 52. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lipca 2010 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. pkw.gov.pl. [dostęp 2019-12-27].
 53. Dz.U. z 2010 r. nr 122, poz. 828.
 54. List otwarty do PiS. lukasz-starczewski.blog.onet.pl, 22 czerwca 2010. [dostęp 2019-12-27].
 55. a b Marek Jurek: Dziękuję. Strona Prawicy – prawicarzeczypospolitej.org, 21 czerwca 2010. [dostęp 2015-03-09].
 56. Uchwała Rady Politycznej Przymierza Narodu Polskiego z dnia 28 czerwca 2010 roku. blogmedia24.pl, 2 lipca 2010. [dostęp 2015-03-09].
 57. Kornel Morawiecki: Za wysoka cena. Blog Kornela Morawieckiego – kornel.salon24.pl, 26 czerwca 2010. [dostęp 2015-03-09].
 58. Janusz Korwin-Mikke: Korwin Mikke: Kaczyński to mniejsze zło!. nczas.com, 1 lipca 2010. [dostęp 2020-07-04].
 59. a b Przegrany kandydat popiera Komorowskiego. onet.pl, 24 czerwca 2010. [dostęp 2020-07-04].
 60. Andrzej Wiśniewski: Unia Pracy poparła Komorowskiego w II turze wyborów prezydenckich. lewica.pl, 25 czerwca 2010. [dostęp 2015-03-09].
 61. Michał Warecki: Unia Lewicy III RP popiera w II turze Bronisława Komorowskiego. lewica.pl, 1 lipca 2010. [dostęp 2015-03-09].
 62. Wybory Prezydenckie 2010 – protesty wyborcze. sn.pl. [dostęp 2015-03-09].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]