Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Państwo  Polska
Adres ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
Dziekan prof. dr hab. Zenon Gajdzica
Położenie na mapie Cieszyna
Mapa lokalizacyjna Cieszyna
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Położenie na mapie województwa śląskiego
Mapa lokalizacyjna województwa śląskiego
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Ziemia49°44′57,48″N 18°38′52,94″E/49,749300 18,648040
Strona internetowa

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (WEiNoE) – to jeden z 12 wydziałów Uniwersytetu Śląskiego mieszczący się w Cieszynie przy ul. Bielskiej 62.

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji jest jednostką interdyscyplinarną. W obrębie struktury wydziału funkcjonują dwa instytuty: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Instytut Nauk o Edukacji.

Na Wydziale studenci kształcą się na pięciu kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych i społecznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia. Wszystkie kierunki i specjalności oferowane na Wydziale są zgodne z programami nauczania i realizowane w systemie punktowym ECTS, co umożliwia studentom uczestnictwo w wymianach międzynarodowych i studiach zagranicznych, a także poszukiwanie pracy za granicą. Wszystkie prowadzone na wydziale kierunki posiadają pełną akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

W ramach Wydziału realizowane są następujące kierunki studiów:

- animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną (I stopień),

- etnologia i antropologia kulturowa (I i II stopień),

- oligofrenopedagogika z arteterapią (I stopień),

- pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią, (II stopień),

- pedagogika (I i II stopień).

Studia na kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną przygotowują kadrę do prowadzenia działań o charakterze animacji społeczno-kulturalnej  i edukacji kulturalnej dla instytucji kultury (ośrodków kultury i instytucji upowszechniania kultury), dla samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, dla mediów lokalnych, instytucji zajmujących się profilaktyką społeczną. Absolwenci będą mogli tworzyć autorskie instytucje i formy działania, wykorzystujące głównie możliwości występowania z oryginalnymi, własnymi projektami działań w zakresie animacji społeczno-kulturalnej i edukacji kulturalnej.

Program nauczania na kierunku etnologia i antropologia kulturowa realizowany przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej obejmuje następujące zagadnienia: funkcjonowanie tradycji w społeczeństwie nowocze­snym (ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i Środ­kowej Europy); poznanie perspektywy antropologicznej w badaniu społeczności zróżnicowanych kulturowo, językowo, wyznaniowo, etnicznie, narodowo; problemy etnologicznej interpretacji zjawisk społecz­no-kulturowych i antropologii kultury współczesnej, wiedzę o możliwościach ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świa­ta; studia nad granicami i problematyką migracji oraz kontaktów trans granicznych. Student podczas studiów nabywa doświadczenie zawodowe w trakcie zajęć praktycznych realizowanych we współpracy z instytu­cjami samorządowymi, kulturotwórczymi, oświatowy­mi, biznesowymi, co poszerza planowanie kariery zawodowej (m.in. w sektorach kreatywnych, edukacji, dziennikarstwie, biznesie, turystyce).

Studia prowadzone są na I stopniu oraz na II stopniu w ramach specjalności:

- ekologia kulturowa,

- antropologia stosowana w projektowaniu gier.

Profil naukowo-dydaktyczny ośrodka cieszyńskiego jest ściśle powiązany z usytuowaniem geograficznym na granicy z Republiką Czeską, a także w bliskim sąsiedztwie granicy ze Słowacją. „Graniczność”, jako fundament tożsamości naszego ośrodka, jest przyczynkiem dla jego szczególnej interdyscyplinarności i innowacyjności w zakresie podejmowanych działań badawczo-dydaktycznych. Osobom, które chcą swobodnie planować własną ścieżkę pracy naukowej, proponujemy zajęcia e-learningowe oraz zajęcia w językach obcych. Wszystko po to, aby studia na naszym kierunku były szczególnie atrakcyjne dla studentów mobilnych oraz pochodzących z zagranicy.

Studia na kierunku oligofrenopedagogika z arteterapią (pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie z arteterapią) mają na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, między innymi placówek resortu oświaty (przedszkoli, szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych specjalistycznych) oraz resortu pracy i polityki społecznej (warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, dziennych ośrodków wsparcia i innych), a także organizacji trzeciego sektora specjalizujących się w pomocy i wsparciu osób z niepełnosprawnością intelektualną ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zajęć i działań o charakterze arteterapeutycznym.

Studia na kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w różnych formach edukacji, rehabilitacji i opieki osób (dzieci, młodzieży i osób dorosłych) z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia (niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym,  znacznym  i głębokim, sprzężoną niepełnosprawnością) oraz w instytucjach wspierających te procesy, szczególnie z wykorzystywaniem w pracy zasobów i możliwości zastosowania różnych metod i technik terapii przez sztukę. Absolwent przygotowany jest do pracy w placówkach (oddziałach) kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego oraz instytucjach opieki całkowitej (internatach specjalnych ośrodkach, domach pomocy społecznej i in.) i dziennej (warsztatach terapii zajęciowej, dziennych ośrodkach wsparcia i in.), organizacjach pozarządowych.

Studia na kierunku pedagogika realizowane są przez Instytut Nauk o Edukacji i obejmują wiedzę z zakresu pedagogiki, uzupełnioną elementami filozofii, psychologii i socjologii. Edukacja w tym zakresie pozwala na ukształtowanie umiejętności pedagogicznego myślenia, analizowania rzeczywistości wychowawczej, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych, daje podstawy teoretyczne do dalszego samokształcenia i doskonalenia zawodowego. Szeroka oferta dydaktyczna w ramach kierunku pedagogika zawarta została w planach studiów, jakie przygotowaliśmy w ramach poszczególnych specjalności.

Specjalności na studiach I stopnia:

·        doradztwo zawodowe i edukacyjne z socjoterapią,

·        pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny,

·        zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna,

·        zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,

·        zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z metodyką edukacji na odległość.

Specjalności na studiach II stopnia:

·        animacja społeczno-kulturalna z turystyką kulturalną,

·        pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną,

·        pedagogika społeczna z geragogiką,

·        pedagogika społeczna z socjoterapią,

·        resocjalizacja z edukacją międzykulturową (w wersji językowej polskiej i angielskiej)

·        terapia pedagogiczna i asystent osoby niepełnosprawnej,

·        wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka,

·        zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna,

·        zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

Na Wydziale działa:

Koło Naukowe Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej,

Koło Edukacji Międzykulturowej,

Koło Naukowe Etnologów,

Koło Naukowe Pedagogów,

Koło Naukowe Pomocy Społecznej,

Koło Animatorów Kultury,

Międzywydziałowy Zespół Folkowy „Folkuś”,

Pracownia Kształcenia Praktycznego Asystenta Osoby Niepełnosprawnej,

Laboratorium Badań nad Niepełnosprawnością.

Kalendarium[edytuj]

 • 1971 – powołano do życia Wyższe Studium Nauczycielskie jako Filię Uniwersytetu Śląskiego. Stanowisko kierownika Filii objął doc. dr hab. Józef Chlebowczyk. Nowo powstała jednostka dydaktyczna ma prowadzić działalność edukacyjną w zakresie filologii polskiej, historii wraz z wychowaniem obywatelskim, nauczania początkowego wraz z wychowaniem muzycznym.
 • 1972 – doc. dr hab. Józef Chlebowczyk został prorektorem ds. Filii.
 • 1975 – na stanowisko prorektora ds. Filii w Cieszynie powołano doc. dr hab. Antoniego Gładysza; powstał Społeczny Komitet ds. Filii w Cieszynie, któremu przewodniczył wojewoda bielski.
 • 1976 – zamiejscowa jednostka dydaktyczna Uniwersytetu Śląskiego otworzyła nowy kierunek studiów - pedagogikę przedszkolną.
 • 1977 – Filia UŚ zostaje przekształcona w Wydział Pedagogiczno-Artystyczny. W skład struktury jednostki weszły dwa Instytuty: Wychowania Przedszkolnego i Kulturalno-Oświatowego oraz Wychowania Muzycznego i Plastycznego. Utworzono także samodzielny Zakład Nauk Społeczno-Politycznych, Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Studium Wojskowe. Prorektorem ds. Filii został prof. dr hab. Józef Chlebowczyk, doc. dr hab. Antoni Gładszy objął stanowisko dziekana Wydziału.
 • 1978 – oferta edukacyjna została poszerzona, powstaje zaoczne studium kształcące w zakresie wychowania przedszkolnego.
 • 1980 – w listopadzie miał miejsce dwudniowy strajk okupacyjny studentów. Miejscem wydarzeń był żeński akademik Filii UŚ.
 • 1981 – w pierwszych demokratycznych wyborach dziekanów na stanowisko dziekana Wydziału powołano doc. Janusza Seligmana, zniesiono funkcję prorektora ds. Filii, jednocześnie pełnomocnikiem rektora ds. Filii został prof. dr hab. Michał Staszków.
 • 1982 – w wyniku reorganizacji Wydziału w miejsce dotychczasowych 3 instytutów i niektórych zakładów powstało 7 katedr.
 • 1983 – Filia UŚ w Cieszynie otworzyła nowy kierunek studiów – nauczanie początkowe. Następuje ponowna reorganizacja Wydziału, jednostka uzyskała strukturę instytutową.
 • 1984 – prorektorem ds. Filii w Cieszynie został prof. dr hab. Wojciech Kojs, stanowisko dziekana Wydziału objęła doc. dr hab. Helena Daniel- Bobrzyk
 • 1988 – powstanie Orkiestry Salonowej Filii Uniwersytetu w Cieszynie, twórcą zespołu był prof. Hilary Drozd
 • 1990 – dotychczasowy Zakład Teorii Kształcenia został przekształcony w samodzielną katedrę. Nowym prorektorem ds. Filii został doc. dr hab. Kazimierz Ślęczka, na stanowisko dziekana Wydziału została powołana doc. dr hab. Katarzyna Olbrycht.
 • 1991 – dotychczasowa Katedra Teorii Kształcenia uzyskała status instytutu. W październiku ukazał się pierwszy numer czasopisma „Filia”, gazety wydawanej przez cieszyńską jednostkę dydaktyczną.
 • 1992 – reorganizacja kierunków nauczania oraz struktury organizacyjnej Wydziału przyniosła kolejne zmiany: powstał jeden kierunek pedagogiki oraz wychowanie muzyczne i wychowanie plastyczne; Instytut Wychowania Plastycznego został przemianowany na Instytut Kształcenia Plastycznego, natomiast Instytut Wychowania Muzycznego na Instytut Pedagogiki Muzycznej. Powołany do życia został Międzyinstytutowy Zakład Metodyki Wychowania Muzycznego.
 • 1993 – stanowisko prorektora ds. Filii w Cieszynie objął prof. dr hab. Kazimierz Ślęczka, dziekanem Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego została prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht. Następują kolejne zmiany struktury organizacyjnej wydziału, dotychczasowy Instytut Nauk Pedagogicznych i Społecznych został przekształcony na Instytut Nauk Społecznych i Nauk o Kulturze, Instytut Teorii Kształcenia zyskał nazwę Instytutu Pedagogiki.
 • 1995 – I Zjazd Absolwentów Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Tego roku cieszyńska jednostka dydaktyczna obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia.
 • 1996 – prorektorem ds. Filii został prof. dr hab. Alojzy Kopoczek, dziekanem Wydziału prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz. Instytut Kształcenia Platycznego został przekształcony w Instytut Sztuki, działalność zakończył Międzyinstytutowy Zakład Psychologii.
 • 1997 – spotkanie Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego z władzami uczelni, pracownikami oraz studentami Filii. W tym samym roku w Filii odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, czasie którego dyskutowano między innymi na temat odpłatności za studia, systemu pomocy stypendialnej, ochronie własności intelektualnej oraz posiedzenie Konferencji Rektorów ds. Kształcenia Uniwersytetów Polskich, którego gościem była pełnomocnik ECTS Zuzanna Toeplitz.
 • 1998 – w Filii zorganizowano międzynarodową konferencję naukową na temat „Unia Europejska – szansa czy zagrożenie dla polskiego pogranicza”. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęli: ks. bp Tadeusz Rakoczy – ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, ks. bp Paweł Anweiller z diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego , prorektor UŚ prof. dr hab. Alojzy Kłopczek oraz wojewoda bielski Andrzej Sikora.
 • 2002 - zmiana w obrębie struktury Wydziału. Od tego momentu wydział składa się z dwóch jednostek organizacyjnych: Międzynarodowej Szkoły Nauk o Edukacji i Kulturze oraz Wydziału Artystycznego.
 • 2005 – zniesiono Filię w Cieszynie, jako zamiejscową jednostkę organizacyjną. Odtąd Wydziały: Artystyczny i Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji stają się integralną częścią uczelni.
 • 2009 - kierunek etnologia otrzymuje certyfikat Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.
 • 2011 - uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika


Struktura[edytuj]

 • Instytut Nauk o Edukacji
  • Zakład Historii i Teorii Wychowania
  • Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań
  • Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej
  • Zakład Edukacji Kulturalnej
  • Zakład Edukacji Humanistycznej i Nauk Pomocniczych Pedagogiki
  • Zakład Pedagogiki Specjalnej
  • Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej
  • Zakład Edukacji Filozoficzno-Społecznej
 • Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
  • Zakład Teorii i Badań Kultury Współczesnej
  • Zakład Etnologii i Geografii Kultury
  • Zakład Antropologii Pogranicza i Społeczności Lokalnych


Czasopisma[edytuj]

„Studia Etnologiczne i Antropologiczne”

„Edukacja Międzykulturowa”

„Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych”

„Cieszyński Almanach Pedagogiczny”

Czasopismo międzynarodowe "International Journal of Research in E-learning" (IJREL)

„Edukacja Międzykulturowa”

„Edukacja małego dziecka”

„Dialog bez granic”.

„Studia z Filozofii Polskiej”

„Filozofia i Pedagogika”

„Pedagogika a etnologia i antropologia kulturowa: wspólne obszary badań”

„Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie”

„Pedagogika społeczna”


Linki zewnętrzne[edytuj]

Oficjalna strona Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
Oficjalna strona Uniwersytetu Śląskiego

Bibliografia[edytuj]

 1. „Mądrość zbudowała sobie dom…”. Uniwersytet Śląski 1968–2008. Dzieje, dokumentacja, źródła. Red. A. Barciak. Katowice 2008.
 2. „Wyrósł z dobrego drzewa…”. Uniwersytet Śląski 1968–1998. Fakty, dokumenty, relacje. Red. A. Barciak. Katowice 1998.
 3. Universitas Studiorum Silesia Anno MMIII. Red. Z. Kadłubek. Katowice 2003.