Znaki ostrzegawcze

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Znaki ostrzegawcze na świecie

     używa Diamond warning sign.svg

     używa Triangle warning sign (red and white).svg

     używa Triangle warning sign (red and yellow).svg

     używa Triangle warning sign (black and yellow).svg

     używa Triangle warning sign (red and white).svg, dawniej Triangle warning sign (red and blue).svg

Znaki ostrzegawczeznaki drogowe uprzedzające o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo oraz zobowiązujące uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

W Polsce określa je Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393), a zakres ich stosowania – załącznik nr 1 do Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181). Mają kształt trójkąta równobocznego z wierzchołkiem do góry (z wyjątkiem znaku A-7 "ustąp pierwszeństwa"), z czerwoną obwódką i żółtym tłem. W całej Europie stosowany jest jednolity system symboli zgodny z Konwencją wiedeńską o znakach i sygnałach drogowych z 1968 r. (Dz.U. z 1988 r. Nr 5, poz. 42). Występują niewielkie różnice graficzne oraz kolorystyczne (w większości krajów europejskich stosowane jest tło barwy białej, w niektórych - tereny byłej Jugosławii - występują jednocześnie znaki z tłem żółtym i białym).

Znaki ostrzegawcze zgodnie z ww. rozporządzeniami umieszcza się:

 • w odległości 150-300 m od miejsca niebezpiecznego na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h,
 • w odległości do 100 m od miejsca niebezpiecznego na pozostałych drogach.

Pod znakami mogą być umieszczone tabliczki:

 • T-1 "tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego",
 • T-2 "tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo",
 • T-3 "tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo" (powtórzenie znaku na końcu odcinka drogi).

Opisy znaków[edytuj]

Tarcza znaku Nazwa Szczegóły
Znak A-1.svg
A-1: niebezpieczny zakręt w prawo Znak ostrzega przed pojedynczym niebezpiecznym zakrętem w prawo. Stosuje się go na ogół poza miastami, gdy kąt zwrotu łuku drogi jest większy niż 5°, a jego promień jest mniejszy niż 750 m oraz w zależności od przechyłki. Ustawiany także na zakrętach o ograniczonej widoczności, bądź gdzie dochodzi do częstych wypadków lub kolizji.
Znak A-2.svg
A-2: niebezpieczny zakręt w lewo Znak ostrzega przed pojedynczym niebezpiecznym zakrętem w lewo. Stosuje się go analogicznie jak znak A-1.
Znak A-3.svg
A-3: niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo Znak ostrzega przed niebezpiecznymi zakrętami, z których pierwszy jest w prawo. Stosuje się go na tych samych zasadach, co znaki A-1 i A-2, gdy odległość od końca pierwszego zakrętu do początku kolejnego wymagającego oznakowania zakrętu (niezależnie od tego, w którym jest kierunku) jest mniejsza niż 300 m.

Gdy liczba zakrętów jest większa niż 2, pod znakiem mogą być umieszczone tabliczki:

 • T-2 "tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo" (koniec tego odcinka wskazuje tabliczka T-3),
 • T-4 "tabliczka wskazująca liczbę zakrętów",
 • T-5 "tabliczka wskazująca początek drogi krętej" (gdy krętość odcinka przekracza 160°/km).
Znak A-4.svg
A-4: niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo Znak ostrzega przed niebezpiecznymi zakrętami, z których pierwszy jest w lewo. Stosuje się go analogicznie jak znak A-3.

Gdy liczba zakrętów jest większa niż 2, pod znakiem mogą być umieszczone tabliczki:

 • T-2 "tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo" (koniec tego odcinka wskazuje tabliczka T-3),
 • T-4 "tabliczka wskazująca liczbę zakrętów",
 • T-5 "tabliczka wskazująca początek drogi krętej" (gdy krętość odcinka przekracza 160°/km).
Znak A-5.svg
A-5: skrzyżowanie dróg Znak ostrzega przed skrzyżowaniem dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami (skrzyżowanie równorzędne). Stosowany wyłącznie wtedy, gdy jedna z dróg miała nadane pierwszeństwo znakiem D-1 "droga z pierwszeństwem", A-6a, A-6b, A-6c, A-6d, A-6e "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną", lub gdy układ skrzyżowania może sugerować inne zasady pierwszeństwa.
Znak A-6a.svg
A-6a: skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach Znak ostrzega przed skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach drogi z pierwszeństwem. Stosowany jest poza obszarem zabudowanym dla wskazania pierwszeństwa drogi przebiegającej na wprost, przy której jest ustawiony. Jeżeli osie dróg poprzecznych nie przecinają się na skrzyżowaniu, stosuje się tabliczkę T-6b "tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych".
Znak A-6b.svg
A-6b: skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie Znak, stosowany podobnie jak A-6a, ostrzega przed skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie drogi z pierwszeństwem.
Znak A-6c.svg
A-6c: skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie Znak, stosowany podobnie jak A-6a, ostrzega przed skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie drogi z pierwszeństwem.
Znak A-6d.svg
A-6d: wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony Znak ostrzega przed skrzyżowaniem z podporządkowanym wlotem - drogą kończącą się pasem włączania z prawej strony.
Znak A-6e.svg
A-6e: wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony Znak ostrzega przed skrzyżowaniem z podporządkowanym wlotem - drogą kończącą się pasem włączania z lewej strony.
Znak A-7.svg
A-7: ustąp pierwszeństwa Znak ostrzega przed koniecznością ustąpienia pierwszeństwa. Umieszczony jest na drodze podporządkowanej przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem, gdy spełnione są warunki widoczności (w innym wypadku stosuje się znak B-20 "stop"). W obrębie skrzyżowania znak dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Umieszczony razem ze znakiem C-12 "ruch okrężny" określa pierwszeństwo dla znajdującego się na skrzyżowaniu. Może być umieszczony w innych miejscach, gdzie z przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym wynika obowiązek ustąpienia pierwszeństwa, np. wyjazd z obiektu, torowisko tramwajowe.

Pod znakiem może być umieszczona tabliczka T-6c "tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie"

Na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h znak A-7 poprzedzany jest znakiem A-7 z tabliczką T-1 "tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego".

Znak A-8.svg
A-8: skrzyżowanie o ruchu okrężnym Znak ostrzega przed skrzyżowaniem, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku, oznaczonym znakiem C-12 "ruch okrężny". Stosowany zwykle, gdy droga miała wcześniej nadane pierwszeństwo lub skrzyżowanie nie jest widoczne z dostatecznej odległości.
Znak A-9.svg
A-9: przejazd kolejowy z zaporami Znak ostrzega przed przejazdem kolejowym wyposażonym w zapory zamykające całą szerokość jezdni lub półzapory zamykające wjazd na przejazd. Wraz ze znakiem stosuje się słupki wskaźnikowe G-1a, G-1b, G-1c (po prawej stronie jezdni), 'G-1d, G-1e, G-1f (po lewej stronie jezdni na jezdniach jednokierunkowych).
Znak A-10.svg
A-10: przejazd kolejowy bez zapór Znak ostrzega przed przejazdem kolejowym niewyposażonym w zapory lub półzapory. Przejazd może być wyposażony w samoczynną sygnalizację świetlną.

W przypadku przejazdów niebezpiecznych ze względu na ostry kąt przecięcia się drogi z linią kolejową lub przebieg linii kolejowej po łuku, pod znakiem stosuje się tabliczkę T-7 "tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe".

Wraz ze znakiem również stosuje się słupki wskaźnikowe, a także "krzyż św. Andrzeja" G-3 lub G-4, wyznaczający miejsce, w którym powinien być zatrzymany pojazd w związku z przejazdem pociągu (nie bliżej niż 5 m od skrajnej szyny).

Znak A-11.svg
A-11: nierówna droga Znak ostrzega przed odcinkiem jezdni na którym występują poprzeczne nierówności jezdni, które mogą być niebezpieczne dla ruchu lub obniżają komfort jazdy.
Znak A-11a.svg
A-11a: próg zwalniający Znak ostrzega przed progiem zwalniającym - wypukłością zastosowaną na jezdni w celu spowolnienia ruchu pojazdów.
Znak A-12a.svg
A-12a: zwężenie jezdni - dwustronne Znak ostrzega przed zwężeniem jezdni, które może powodować utrudnienia ruchu lub być niebezpieczne dla kierujących, gdy występuje zmniejszenie szerokości po obu stronach jezdni przekraczające 0,2 m, a szerokość zwężonego odcinka wynosi mniej niż 5,5 m.
Znak A-12b.svg
A-12b: zwężenie jezdni - prawostronne Znak ostrzega przed zwężeniem jezdni, które może powodować utrudnienia ruchu lub być niebezpieczne dla kierujących, gdy występuje zmniejszenie szerokości po prawej stronie jezdni przekraczające 0,2 m, a szerokość zwężonego odcinka wynosi mniej niż 5,5 m.
Znak A-12c.svg
A-12c: zwężenie jezdni - lewostronne Znak ostrzega przed zwężeniem jezdni, które może powodować utrudnienia ruchu lub być niebezpieczne dla kierujących, gdy występuje zmniejszenie szerokości po lewej stronie jezdni przekraczające 0,2 m, a szerokość zwężonego odcinka wynosi mniej niż 5,5 m.
Znak A-13.svg
A-13: ruchomy most Znak ostrzega przed mostem o ruchomym przęśle. Umieszczany jest przed wjazdem na czynny most zwodzony lub obrotowy.
Znak A-14.svg
A-14: roboty na drodze Znak ostrzega przed miejscem, w którym prowadzone są na drodze roboty, gdzie kierujący może spotkać osoby pracujące na drodze lub przeszkody utrudniające ruch, takie jak maszyny, materiały.

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych.

Znak A-15.svg
A-15: śliska jezdnia Znak ostrzega przed możliwością poślizgu pojazdu z powodu zmniejszonej szorstkości jezdni spowodowanej w szczególności:
 • zmianą nawierzchni jezdni,
 • stałym lub okresowym zawilgoceniem nawierzchni jezdni.
Znak A-16.svg
A-16: przejście dla pieszych Znak ostrzega przed przejściem dla pieszych. Umieszcza się go przed przejściem bez sygnalizacji świetlnej na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h lub przed przejściem poza skrzyżowaniami, gdy może nie być widoczne odpowiednio wcześnie.
Znak A-17.svg
A-17: dzieci Znak ostrzega przed miejscem na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Znak umieszcza się zwłaszcza w pobliżu szkół podstawowych, gimnazjów, placówek prowadzących zajęcia z dziećmi, terenów zabaw itp.
Znak A-18a.svg
A-18a: zwierzęta gospodarskie Znak ostrzega przed możliwością napotkania na drodze zwierząt gospodarskich. Stosuje się go do oznaczania miejsc, w których odbywa się regularny przepęd zwierząt wzdłuż lub w poprzek (przy ośrodkach hodowlanych, pastwiskach itp.)
Znak A-18b.svg
A-18b: zwierzęta dzikie Znak ostrzega przed możliwością napotkania na drodze zwierząt dzikich. Stosuje się go do oznaczania miejsc, w których zwierzęta dziko żyjące często przekraczają drogę (lasy z dużą ilością zwierzyny, szlaki wędrówek zwierząt)
Znak A-19.svg
A-19: boczny wiatr Znak ostrzega przed miejscem, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru, np. przy wyjeździe z gęstego lasu, głębokiego wykopu, obszaru o zwartej zabudowie na otwarty teren. W miejscach występowania silnych podmuchów wiatru może być ustawiony sygnalizator pokazujący siłę i kierunek wiatru w danej chwili.
Znak A-20.svg
A-20: odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym Znak ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową przed miejscem, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy. Stosowany w sytuacji, gdy:
 • dwie jezdnie jednokierunkowe łączą się w jedną jezdnię dwukierunkową,
 • przy wprowadzeniu ruchu w przeciwnym kierunku na jezdnię mającą dotychczas ruch jednokierunkowy.
Znak A-21.svg
A-21: tramwaj Znak ostrzega przed przecięciem drogi przez tory tramwajowe w taki sposób, że kierujący mogą nie zorientować się odpowiednio wcześnie o istnieniu tych torów.

Przed przejazdami tramwajowymi niebezpiecznymi ze względu na ostry kąt przecięcia się drogi z linią kolejową lub przebieg torów po łuku, pod znakiem stosuje się tabliczkę T-7 "tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe".

Tabliczka T-8 pod znakiem wskazuje pas ruchu skierowany na tory tramwajowe.

Znak A-22.svg
A-22: niebezpieczny zjazd Znak ostrzega przed znacznym spadkiem podłużnym drogi, co najmniej 10% w terenie górskim, a na pozostałych drogach co najmniej 7%, bądź gdy zjazd jest niebezpieczny ze względu na ostre zakręty lub zły stan nawierzchni. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość spadku.
Znak A-23.svg
A-23: stromy podjazd Znak ostrzega przed znacznym wzniesieniem drogi, co najmniej 8% w terenie górskim, a na pozostałych drogach co najmniej 6%, bądź gdy wjazd na wzniesienie jest utrudniony ze względu na ostre zakręty lub zły stan nawierzchni. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość wzniesienia.
Znak A-24.svg
A-24: rowerzyści Znak ostrzega przed miejscem, w którym rowerzyści wyjeżdżają z drogi dla rowerów. Umieszcza się go też przed przejazdem dla rowerzystów na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h lub przed przejazdem poza skrzyżowaniami, albo gdy przejazd może nie być widoczny odpowiednio wcześnie.
Znak A-25.svg
A-25: spadające odłamki skalne Znak ostrzega przed miejscem, w którym na drogę mogą staczać się lub zalegać na niej odłamki skalne, stanowiące niebezpieczeństwo dla nadjeżdżających pojazdów.
Znak A-26.svg
A-26: lotnisko Znak ostrzega przed możliwością nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca. Znak stosuje się w pobliżu lotnisk, gdzie nagłe pojawienie się przelatującego nisko samolotu może przestraszyć kierującego pojazdem i spowodować nieprawidłowy manewr.
Znak A-27.svg
A-27: nabrzeże lub brzeg rzeki Znak ostrzega przed odcinkiem drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego w odległości mniejszej niż 10 m, gdzie nie są zastosowane bariery ochronne.
Znak A-28.svg
A-28: sypki żwir Znak ostrzega przed odcinkiem drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów. Dotyczy to przede wszystkim nawierzchni tłuczniowych oraz nawierzchni, na których przeprowadzone powierzchniowe utrwalenie warstwy ścieralnej do czasu stabilnego oblepienia kruszywa przez bitum. Ponadto znak może być umieszczony przed wyjazdami z kamieniołomów lub żwirowni.
Znak A-29.svg
A-29: sygnały świetlne Znak ostrzega przed miejscem, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Znak stosuje się:
 • przed każdą sygnalizacją świetną poza obszarem zabudowanym,
 • przed pierwszą sygnalizacją w obszarze zabudowanych,
 • w każdym miejscu, gdzie sygnalizacja zastosowana została do kierowania ruchem wahadłowym,
 • w każdym miejscu, gdy sygnalizator jest tylko zawieszony nad jezdnią.
Znak A-30.svg
A-30: inne niebezpieczeństwo Znak ostrzega przed niebezpieczeństwem innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi. Umieszczona pod znakiem tabliczka wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą symbolu lub napisu. Ze znakiem A-30 najczęściej stosowane są następujące tabliczki:
 • T-10 "tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze" - w miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu,
 • T-11 "tabliczka wskazująca przeprawę promową",
 • T-12 "tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni",
 • T-13 "tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein",
 • T-14 "tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce",
 • T-15 "tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu",
 • T-16 "tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce",
 • T-17 "tabliczka wskazująca granicę państwa",
 • T-18 "tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce".
Znak A-31.svg
A-31: niebezpieczne pobocze Znak ostrzega przed niebezpiecznym poboczem (wąskim, miękkim, zbyt wysokim lub obniżonym) lub końcem pobocza bitumicznego przechodzącego w ziemne. Znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po prawej stronie drogi.

Odmiany A-31:

znak Informacja
Znak A-31 lewa.svg
A-31a: niebezpieczne pobocze po lewej stronie
Znak A-32.svg
A-32: oszronienie jezdni Znak ostrzega przed mogącym występować na drodze oszronieniem jezdni lub gołoledzią. Stosowany jest wyłącznie w okresie zimowym przed mostami i wiaduktami, na których oszronienie jezdni lub gołoledź pojawia się, gdy nie występuje jeszcze na innych odcinkach drogi oraz w pobliżu rzek i zbiorników wodnych.
Znak A-33.svg
A-33: zator drogowy Znak ostrzega przed częstym występowaniem zablokowania ruchu ze względu na natężenie ruchu pojazdów, gdy stojące pojazdy mogą nie zostać w porę dostrzeżone przez kierującego, np. przed skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną, gdy odcinek jezdni jest niewidoczny ze względu na zakręt lub wzniesienie.
Znak A-34.svg
A-34: wypadek drogowy Znak ostrzega przed miejscem, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów. Znak ustawiany jest przez służby zabezpieczające miejsce wypadku.