Znaki zakazu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Znaki zakazuznaki drogowe wyrażające ustalenia organizacji ruchu w postaci ograniczenia poruszania się pojazdów lub zabronienia wykonania określonych manewrów.

Znaki zakazu w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Znak zakazu B-1: „zakaz ruchu w obu kierunkach”

W Polsce znaki zakazu określa Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310), a zakres ich stosowania – załącznik nr 1 do Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311). Mają kształt koła (z wyjątkiem znaków B-20 „stop”, B-39 „strefa ograniczonego postoju” i B-43 „strefa ograniczonej prędkości”), z czerwoną obwódką i białym tłem lub niebieskim tłem. W całej Europie stosowany jest jednolity system symboli zgodny z Konwencją wiedeńską o znakach i sygnałach drogowych z 1968 r. (Dz.U. z 1988 r. nr 5, poz. 42), dopuszczającą, oprócz kolorystyki stosowanej w Polsce, także kolor żółty w miejscu białego.

Pod znakami zakazu mogą być umieszczone dodatkowe tabliczki:

 • T-20 „długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje”
 • T-21 „odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje”

Znak zakazu umieszczony pod znakiem E-17a „miejscowość” obowiązuje na obszarze całej miejscowości, a umieszczony pod znakiem D-42 „obszar zabudowany” – do znaku D-43 „koniec obszaru zabudowanego” lub E-18a „koniec miejscowości”, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.

Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami:

 • B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”,
 • B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”,
 • B-3a „zakaz wjazdu autobusów”,
 • B-4 „zakaz wjazdu motocykli”,
 • B-10 „zakaz wjazdu motorowerów”,
 • B-35 „zakaz postoju”,
 • B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste”,
 • B-38 „zakaz postoju w dni parzyste”,
 • B-39 „strefa ograniczonego postoju”.

Obecny wygląd większości znaków zakazu[a] został wprowadzony w 1975 roku[1].

Opisy znaków[edytuj | edytuj kod]

Tarcza znaku Nazwa znaku Szczegóły
B-1: zakaz ruchu w obu kierunkach Znak zakazuje ruchu na drodze wszelkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.

Pod znakiem mogą być umieszczone tabliczki

 • T-22 „tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych”,
 • jeżeli dopuszcza się inne odstępstwa od stosowania się do znaku B-1, na tabliczce pod znakiem umieszcza się właściwą informację o treści „Nie dotyczy...”.

Umieszczony na znaku zakazu albo tabliczce napis określający dni lub okres doby oznacza, że zakaz obowiązuje w tym czasie, np:

oznacza zakaz ruchu w określonych godzinach tak, jak wskazuje na znaku.

B-2: zakaz wjazdu Znak zakazuje wjazdu na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 „tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych” wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych, gdy jest dla nich wyznaczony pas ruchu.

Często stosowany na drogach i jezdniach jednokierunkowych do wyznaczania kierunku ruchu. Znak może być także stosowany na drogach dwukierunkowych w celu zabronienia wjazdu na tę drogę na danym skrzyżowaniu.

B-3: zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych Znak zakazuje ruchu pojazdów silnikowych, nie dotyczy motocykli jednośladowych. Stosowany na odcinkach dróg o niedostatecznej szerokości lub nośności, gdzie ruch pojazdów silnikowych wielośladowych (w tym motocykli z przyczepą) nie może być dopuszczony.
B-3a: zakaz wjazdu autobusów Znak zakazuje ruchu autobusów. Stosowany w celu wyeliminowania ruchu autobusów z obszarów, gdzie duża ich liczba może powodować zakłócenia ruchu innych pojazdów.
B-4: zakaz wjazdu motocykli Znak zakazuje ruchu motocykli. Stosowany na drogach, na których trzeba ograniczyć hałas wytwarzany przez motocykle, np. w pobliżu szpitali.
B-5: zakaz wjazdu samochodów ciężarowych Znak zakazuje ruchu:

Jeżeli znak dotyczy pojazdów o innej niż 3,5 t dopuszczalnej masie całkowitej, wówczas na znaku lub na tabliczce podaje się określoną wartość.

Odmiany B-5:

Znak Informacja
B-5a: zakaz wjazdu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż określona na znaku[2].


B-6: zakaz wjazdu ciągników rolniczych Znak zakazuje ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych. Stosowany na ulicach, na których występuje duże natężenie ruchu, a pojazdy wolnobieżne mogą powodować tamowanie ruchu.
B-7: zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą Znak zakazuje ruchu pojazdów z przyczepą. Nie dotyczy pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą. Pod znakiem może być umieszczana tabliczka z wartością dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy. Stosowany przy niekorzystnych warunkach drogowych, np. spadkach podłużnych, ostrych skrętach.

Odmiany B-7:

Znak Informacja
B-7a: zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą o masie większej niż określona na znaku


B-8: zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych Znak zakazuje ruchu pojazdów zaprzęgowych, a także jeźdźców i poganiaczy. Stosowany na drogach, na których występuje duże natężenie ruchu, gdzie ruch pojazdów zaprzęgowych może powodować tamowanie ruchu.
B-9: zakaz wjazdu rowerów Znak zakazuje ruchu zarówno na jezdni, jak i poboczu rowerów i wózków rowerowych. Stosowany na drogach o dużym natężeniu ruchu lub dużej dopuszczalnej prędkości stanowiących niebezpieczeństwo dla kierujących rowerami oraz tam, gdzie w pobliżu została wyznaczona droga dla rowerów oznaczona znakiem C-13.
B-10: zakaz wjazdu motorowerów Znak zakazuje wjazdu motorowerów. Stosowany, gdy istnieje potrzeba zamknięcia ruchu dla wszelkich pojazdów wyposażonych w silnik na drogach, gdzie zabroniony został ruch pojazdów samochodowych.
B-11: zakaz wjazdu wózków rowerowych Znak zakazuje ruchu wózków rowerowych. Stosowany na drogach o dużym natężeniu ruchu, gdzie ruch tych pojazdów może powodować tamowanie ruchu.
B-12: zakaz wjazdu wózków ręcznych Znak zakazuje ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.
B-13: zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi Znak zakazuje ruchu pojazdów przewożących w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej, towary klas ADR:
 • 1 – materiały i przedmioty wybuchowe,
 • 2 F – gazy palne
 • 3 – materiały ciekłe zapalne,
 • 4.1 – materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne,
 • 4.2 – materiały samozapalne,
 • 4.3 – materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,
 • 5.1 – materiały utleniające,
 • 5.2 – nadtlenki organiczne.
B-13a: zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi Znak zakazuje ruchu pojazdów przewożących towary niebezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka wskazująca, że zakaz dotyczy określonych grup towarów lub T-31 „tabliczka wskazująca kategorię tunelu”:
 • T-31b (B) – zakaz wjazdu pojazdów przewożących towary zagrażające wybuchem o bardzo dużym zasięgu,
 • T-31c (C) – zakaz wjazdu pojazdów przewożących towary zagrażające wybuchem o bardzo dużym zasięgu, wybuchem o dużym zasięgu oraz towary zagrażające masowym zatruciem,
 • T-31d (D) – zakaz wjazdu pojazdów przewożących towary zagrażające wybuchem o bardzo dużym zasięgu, wybuchem o dużym zasięgu, towary zagrażające masowym zatruciem oraz towary zagrażające pożarem o dużym zasięgu,
 • T-31e (E) – zakaz wjazdu pojazdów przewożących jakiekolwiek towary niebezpieczne w ilościach wymagających oznakowania pojazdów tablicami barwy pomarańczowej, z wyjątkiem niektórych materiałów promieniotwórczych, odpadów medycznych i próbek diagnostycznych – UN 2919, 3291, 3331,3359 i 3373.
B-14: zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę Znak zakazuje ruchu pojazdów przewożących w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej, towary klas ADR:
 • 2 T – gazy trujące,
 • 2 TC – gazy żrące,
 • 3 – materiały ciekłe zapalne,
 • 4.3 – materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,
 • 6.1 – materiały trujące,
 • 6.2 – materiały zakaźne,
 • 8 – materiały żrące,
 • materiały zagrażające środowisku klasy 9.
B-15: zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m Znak zakazuje ruchu pojazdów, których szerokość wraz z ładunkiem jest większa od wartości podanej na znaku. Ruch pojazdów ze względu na szerokość ogranicza się, gdy szerokość przejazdu jest mniejsza niż 3,5 m. Na znaku podaje się odległość między elementami konstrukcyjnymi ograniczającymi skrajnie poziomą pomniejszoną o 1 m. Stawiany jest ze względu na wąskie obiekty drogowe jak np. tunele, mosty, a także wąskie ulice i pasy ruchu (wówczas znak może być umieszczony nad pasem ruchu, którego dotyczy lub jako element znaku F-22 „ograniczenia na pasie ruchu”).
B-16: zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m Znak zakazuje ruchu pojazdów, których wysokość wraz z ładunkiem jest większa od wartości podanej na znaku. Ruch pojazdów ze względu na wysokość ogranicza się, gdy wysokość przejazdu jest mniejsza niż 4,5 m. Na znaku podaje się wysokość obiektu nad jezdnią pomniejszoną o 0,5 m. Jest ustawiany ze względu na niskie tunele, wiadukty, linie sieci napowietrznej.
B-17: zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m Znak zakazuje ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość wraz z ładunkiem jest większa od wartości podanej na znaku. Ruch pojazdów ze względu na długość ogranicza się na drogach o ostrych i wąskich zakrętach oraz tam, gdzie ruch takich pojazdów może utrudniać ruch.
B-18: zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t Znak zakazuje ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku. Stawiany jest ze względu na odcinki dróg o niewystarczającej nośności.
B-19: zakaz wjazdu pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej ... t Znak zakazuje ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku. W przypadku osi wielokrotnej nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej niż 80% masy podanej na znaku.

Znak stosuje się na drodze publicznej lub jej odcinku, na granicach obszaru strefy o obniżonej nośności oraz przejściach granicznych znajdujących się na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej[3]. Przykładowo nacisk osi ograniczony do 5 t odpowiada nośności 5000 [kg] · g ≈ 50 [kN], dla g ≈ 10 m/s².

B-20: stop Znak zakazuje przejazdu bez zatrzymania pojazdu przed:
 • wjazdem na skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem.
 • każdym przejazdem kolejowo-drogowym, gdzie został on umieszczony (najczęściej przejazdy kategorii „D” bez zapór)
 • przejazdem tramwajowym,
 • w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.

W obrębie skrzyżowania znak dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Kierujący zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa poruszającym się drogą z pierwszeństwem i analogicznie w pozostałych sytuacjach. Zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym znakiem poziomym P-12 „linia bezwzględnego zatrzymania – stop”, w rejonie przejazdu kolejowo-drogowego dodatkowo przed znakiem G-3 lub G-4 „krzyż św. Andrzeja”. W razie braku wyznaczonego miejsca, zatrzymanie powinno nastąpić w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.

Pod znakiem B-20 może być tabliczka T-6c „tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej)” i T-6d „tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej)”.

Na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h znak B-20 poprzedzany jest znakiem A-7 „ustąp pierwszeństwa” z tabliczką T-1 „tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego” z napisem STOP.

Znak jest stosowany, gdy nie są spełnione warunki widoczności (mała widoczność na zatrzymanie).

B-21: zakaz skręcania w lewo Znak zabrania skręcania w lewo i zawracania na skrzyżowaniu, przed którym jest ustawiony.

Znak znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony, co jest istotne w przypadku skrzyżowań z drogą dwujezdniową.

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 „tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych” wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych, gdy jest dla nich wyznaczony pas ruchu.

Razem z B-21 może występować znak F-7 „sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo”, który wskazuje możliwy dojazd do drogi, w którą skręcanie jest zabronione.

Stosowany na skrzyżowaniach z jezdnią jednokierunkową, na którą nie ma wjazdu od strony skrzyżowania oraz gdy pojazdy skręcające w lewo mogą utrudniać ruch.

B-22: zakaz skręcania w prawo Znak zabrania skręcania w prawo na skrzyżowaniu, przed którym jest ustawiony. Stosowany analogicznie jak B-21.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach przewiduje stosowanie odmiany znaku F-7 „sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo” występującej wraz ze znakiem B-22. Nie ma jej jednak w Rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

B-23: zakaz zawracania Znak zabrania zawracania od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania włącznie lub znaku B-24 „koniec zakazu zawracania”. Stosowany w miejscach, gdzie manewr zawracania może powodować utrudnienie ruchu. Ten znak natomiast nie zabrania skręcania w lewo.
B-24: koniec zakazu zawracania Znak odwołuje zakaz zawracania.
B-25: zakaz wyprzedzania Znak zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania lub znaku B-27 „koniec zakazu wyprzedzania”. Pod znakiem mogą być umieszczone tabliczki T-23aT-23j wskazujące rodzaj pojazdów, których obowiązuje zakaz wyprzedzania.

Stosowany w miejscach, gdzie manewr wyprzedzania może powodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, w szczególności przy braku dostatecznej widoczności pojazdów nadjeżdżających z przeciwka.

Znaku tego nie stosuje się na jezdniach, na których istnieją co najmniej dwa pasy ruchu dla jednego kierunku, nawet w tych przypadkach, gdy następuje zmniejszenie liczby pasów ruchu, np. z czterech lub trzech do dwóch oraz z dwóch do jednego[4].

B-26: zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe Znak zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania lub znaku B-28 „koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe” kierującym:
 • samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
 • ciągnikiem samochodowym,
 • pojazdem specjalnym lub do celów specjalnych – o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczająca 3,5 t.
B-27: koniec zakazu wyprzedzania Znak odwołuje zakaz wyprzedzania.
B-28: koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe Znak odwołuje zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe.
B-29: zakaz używania sygnałów dźwiękowych Znak zabrania używania sygnałów dźwiękowych, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu. Zakaz obowiązuje od miejsca ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania lub znaku B-30 „koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych”.

Stosowany jest tylko poza obszarem zabudowanym w miejscach, gdzie należy ograniczyć hałas: parki, rezerwaty przyrody, ośrodki wypoczynkowe itp. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 29 Ustawy – Prawo o ruch drogowym, w obszarze zabudowanym używanie sygnałów dźwiękowych jest zawsze zabronione z podobnym zastrzeżeniem dotyczącym ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu.

B-30: koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych Znak odwołuje zakaz używania sygnałów dźwiękowych.
B-31: pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka Znak zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się.

Po przeciwnej stronie zwężenia ustawiany jest znak D-5 „pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni”. Taka organizacja ruchu wprowadzana jest na zwężonych odcinkach krótszych niż 150 m, gdzie nie mogą wyminąć się pojazdy o szerokości 2,5 m oraz gdy kierujący mają dobrą widoczność pojazdów nadjeżdżających z przeciwka.

B-32: stój – kontrola celna Znak zabrania przejazdu bez zatrzymania się do kontroli celnej. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest wyznaczone – przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.

Odmiany B-32:
Po odpowiedniej zmianie napisu znak może wskazywać obowiązek zatrzymania pojazdu z innej przyczyny. Zasady zatrzymania pojazdu i zezwolenia na dalszy ruch w każdym przypadku są takie same.

Znak Informacja
B-32a stój – kontrola graniczna
B-32b stój – rogatka uszkodzona
B-32c stój – sygnalizacja uszkodzona
B-32d stój – wjazd na prom
B-32e stój – kontrola drogowa
B-32f stój – pobór opłat
B-33: ograniczenie prędkości Znak zabrania przekraczania prędkości określonej liczbą kilometrów na godzinę. Ograniczenie obowiązuje od miejsca ustawienia znaku do:
 • najbliższego skrzyżowania,
 • wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem B-33 lub B-43 „strefa ograniczonej prędkości”,
 • początku strefy zamieszkania oznaczonej znakiem D-40,
 • początku lub końca obszaru zabudowanego, oznaczonych odpowiednio znakami D-42 i D-43,
 • znaku B-34 „koniec ograniczenia prędkości”.

Pod znakiem mogą być umieszczone tabliczki T-23aT-23j wskazujące rodzaj pojazdów, których obowiązuje ograniczenie prędkości.

Dopuszczalna prędkość większa niż 50 km/h na obszarze zabudowanym dotyczy samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem:

 • pojazdu przewożącego towary niebezpieczne,
 • pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia kierującego (dopuszczalna prędkość 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza obszarem zabudowanym),
 • pojazdu holującego pojazd silnikowy (dopuszczalna prędkość 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza obszarem zabudowanym),
 • motocykla, którym przewozi się dziecko w wieku do lat 7 (dopuszczalna prędkość 40 km/h),
 • samochodu ciężarowego przewożącego osoby poza kabiną kierowcy.

Prędkość pojazdów ogranicza ze względu na wymagające tego warunki drogowe, gdy inne działania nie wpływają na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. W przypadku braku lub uchylenia ograniczenia prędkości wyrażonej znakiem B-33, obowiązują dopuszczalne prędkości określone w ustawie – Prawo o ruchu drogowym.

B-34: koniec ograniczenia prędkości Znak odwołuje ograniczenie prędkości. Od tego znaku obowiązują ogólne ustawowe ograniczenia prędkości.
B-35: zakaz postoju Znak zakazuje postoju pojazdu rozumianego jako unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę. Oznacza to, że znak dopuszcza chwilowe zatrzymanie pojazdu np. w celu zabrania lub wysadzenia pasażera. Zakaz obowiązuje od miejsca ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania po tej stronie drogi, po której ustawiono znak.

Pod znakiem mogą być umieszczone tabliczki:

 • T-24 „tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela”,
 • T-25a „tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania”
 • T-25b „tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania”
 • T-25c „tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania”
 • T-26 „tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu”
 • jeżeli dopuszcza się inne odstępstwa od stosowania się do znaku B-35, na tabliczce pod znakiem umieszcza się właściwą informację o treści „Nie dotyczy...”.

Odmiany B-35:
Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż 1 minuta lub obowiązywanie znaku w określonych godzinach, dniach tygodnia lub w danym okresie może być wskazane napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce.

znak Informacja
Zakaz postoju z informacją o okresie obowiązywania zakazu
Zakaz postoju z informacją o czasie postoju
Zakaz postoju z informacją o okresie obowiązywania zakazu i czasie postoju
B-36: zakaz zatrzymywania się Znak zabrania zatrzymywania pojazdu z wyjątkiem unieruchomienia ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego. Pozostałe przepisy są analogiczne jak w przypadku znaku B-35 „zakaz postoju”.
B-37: zakaz postoju w dni nieparzyste Znak zabrania postoju w takim samym zakresie, jak znak B-35 „zakaz postoju”, lecz obowiązuje tylko w nieparzyste dni miesiąca. Stosowany wraz ze znakiem B-38 „zakaz postoju w dni parzyste” dla udostępnienia jednej strony jezdni co drugi dzień, np. w celu wywozu śmieci, zaopatrzenia sklepów. Zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.[potrzebny przypis]
B-38: zakaz postoju w dni parzyste Znak stosowany tak jak znak B-37, z tym że obowiązuje w parzyste dni miesiąca.
B-39: strefa ograniczonego postoju Znak wskazuje wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach. Na znaku podaje się informacje o zakresie obowiązywania np. czas obowiązywania, dopuszczalny czas postoju, określone rodzaje pojazdów. W przypadku braku takich informacji, zakaz obowiązuje w takim samym zakresie, jak wyrażony znakiem B-35 „zakaz postoju”.

Znak B-39 nie dotyczy:

 • pojazdu komunikacji publicznej zatrzymującego się na wyznaczonym dla niego miejscu,
 • pojazdu zatrzymującego się w miejscu oznaczonymi znakami:
  • D-18 „parking”
  • D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”
  • D-18b „parking zadaszony”
  • D-44 „strefa płatnego parkowania”
 • pojazdu unieruchomionego ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego,
 • autobusu szkolnego.
B-40: koniec strefy ograniczonego postoju Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.
B-41: zakaz ruchu pieszych Znak zabrania ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony. Stosowany ze względu na brak chodnika przy dużym ruchu pojazdów stanowiących niebezpieczeństwo dla pieszych lub gdy droga posiada wydzielony ciąg przeznaczony do ruchu pieszego.
B-42: koniec zakazów Znak odwołuje wszystkie obowiązujące zakazy wyrażone znakami posiadającymi własny znak odwołujący:
 • B-23 „zakaz zawracania”,
 • B-25 „zakaz wyprzedzania”,
 • B-26 „zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe”,
 • B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych”
 • B-33 „ograniczenie prędkości”.
B-43: strefa ograniczonej prędkości Znak wskazuje wjazd do strefy, w której na wszystkich drogach obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku przez liczbę kilometrów na godzinę. Dopuszczalna prędkość mniejsza lub równa 30 km/h oznacza, że umieszczone w strefie urządzenia wymuszające powolną jazdę (progi zwalniające, miejscowe przewężenia) nie muszą być oznakowane znakami ostrzegawczymi. Strefy ograniczonej prędkości wyznacza się na obszarach z dużą liczbą skrzyżowań oraz dużym natężeniu ruchu pojazdów i pieszych.
B-44: koniec strefy ograniczonej prędkości Znak wskazuje wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.

Zakaz wjazdu różnych rodzajów pojazdów[edytuj | edytuj kod]

Dopuszcza się stosowanie na jednej tarczy konfiguracji dwóch lub trzech symboli ze znaków B-3B-14. Znaki łączone mają takie samo znaczenie jak zastosowane razem znaki pojedyncze.

Znak Informacja
B-3/4: zakaz wjazdu wszelkich pojazdów silnikowych
B-6/8: zakaz wjazdu ciągników rolniczych i pojazdów zaprzęgowych
B-6/8/9: zakaz wjazdu pojazdów innych niż samochodowe
B-9/12: zakaz wjazdu rowerów i wózków ręcznych
B-13/14: zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi oraz towarami mogącymi skazić wodę
B-3/4/10: zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, motocykli i motorowerów

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Do końca 1983 roku znak stop był okrągły, natomiast na znakach zakazujących postoju, zatrzymywania się oraz strefy ograniczonego postoju barwa niebieska miała jasny odcień

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Ministerstwo Komunikacji: Instrukcja o znakach i sygnałach na drogach. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1975.
 2. Rządowe Centrum Legislacji, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca - Dziennik Ustaw [online], dziennikustaw.gov.pl [dostęp 2018-07-07].
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2021 r. poz. 438)
 4. Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (punkt 3.2.26).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]