Zwroty wskazujące środki ostrożności

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zwroty wskazujące środki ostrożności, zwroty P (od ang. P-statements, czyli precautionary statements) – oznaczenia na etykietach substancji chemicznych i mieszanin informujące o zalecanych środkach ostrożności służących zapobieganiu lub zminimalizowaniu szkodliwych skutków wynikających z zagrożeń stwarzanych przez produkt niebezpieczny dla zdrowia ludzkiego lub środowiska. Wprowadzone zostały przez rozporządzenie CLP wdrażające globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS) na obszarze Unii Europejskiej.

Zwroty P zastąpiły wcześniejsze zwroty S (zwroty bezpieczeństwa), których stosowanie było dopuszczone przejściowo do 1 czerwca 2015 roku w sytuacjach określonych w rozporządzeniu CLP.

Zwroty są zakodowane przy użyciu symboli alfanumerycznych, które składają się z:

 • litery „P”
 • cyfry określającej środek ostrożności
  • „1” – ogólne
  • „2” – zapobieganie
  • „3” – reagowanie
  • „4” – przechowywanie
  • „5” – usuwanie
 • dwóch cyfr odpowiadających kolejnemu numerowi środka ostrożności.

Zwroty wskazujące środki ostrożności – ogólne[edytuj | edytuj kod]

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.

Zwroty wskazujące środki ostrożności – zapobieganie[edytuj | edytuj kod]

P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P220 Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/…/materiałów zapalnych.
P221 Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi/…
P222 Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem.
P223 Nie dopuszczać do kontaktu z wodą.
P230 Przechowywać produkt zwilżony….
P231 Używać w atmosferze obojętnego gazu.
P232 Chronić przed wilgocią.
P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.
P235 Przechowywać w chłodnym miejscu.
P240 Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
P241 Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/przeciwwybuchowego sprzętu.
P242 Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi.
P243 Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.
P244 Chronić zawory redukcyjne przed tłuszczem i olejem.
P250 Nie poddawać szlifowaniu/wstrząsom/…/tarciu.
P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P263 Unikać kontaktu w czasie ciąży/karmienia piersią.
P264 Dokładnie umyć … po użyciu.
P270 Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
P273 Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska.)
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P281 Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej
P282 Nosić rękawice izolujące od zimna/maski na twarz/ochronę oczu.
P283 Nosić odzież ognioodporną/płomienioodporną/opóźniającą zapalenie.
P284 Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
P285 W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg.
P231 + P232 Używać w atmosferze obojętnego gazu. Chronić przed wilgocią.
P235 + P410 Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym.

Zwroty wskazujące środki ostrożności – reagowanie[edytuj | edytuj kod]

P301 W przypadku połknięcia:
P302 W przypadku dostania się na skórę:
P303 W przypadku dostania się na skórę (lub na włosy):
P304 W przypadku dostania się do dróg oddechowych:
P305 W przypadku dostania się do oczu:
P306 W przypadku dostania się na odzież:
P307 W przypadku narażenia:
P308 W przypadku narażenia lub styczności:
P309 W przypadku narażenia lub złego samopoczucia:
P310 Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P311 Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P313 Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P315 Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P320 Pilnie zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).
P321 Zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).
P322 Środki szczególne (patrz … na etykiecie).
P330 Wypłukać usta.
P331 NIE wywoływać wymiotów.
P332 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:
P333 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:
P334 Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem.
P335 Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóry
P336 Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru.
P337 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:
P338 Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
P340 Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P341 W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P342 W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego:
P350 Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem.
P351 Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
P352 Umyć dużą ilością wody z mydłem
P353 Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P360 Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.
P361 Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
P362 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
P370 W przypadku pożaru:
P371 W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości:
P372 Ryzyko wybuchu w razie pożaru:
P373 NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe.
P374 Gasić pożar z rozsądnej odległości z zachowaniem zwykłych środków ostrożności.
P375 Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości
P376 Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek
P377 W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.
P378 Użyć … do gaszenia….
P380 Ewakuować teren.
P381 Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne.
P390 Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.
P391 Zebrać wyciek.
P301 + P310 W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P301 + P312 W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P301 + P330 + P331 W przypadku połknięcia: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P302 + P334 W przypadku dostania się na skórę: Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem.
P302 + P350 W przypadku dostania się na skórę: Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem.
P302 + P352 W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody lub...
P303 + P361 + P353 W przypadku dostania się na skórę (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P304 + P340 W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P304 + P341 W przypadku dostania się do dróg oddechowych: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305 + P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P306 + P360 W przypadku dostania się na odzież: Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.
P307 + P311 W przypadku narażenia: Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P308 + P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P309 + P311 W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P335 + P334 Nie związaną pozostałość strzepnąć. Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem.
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P342 + P311 W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P370 + P376 W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne, zahamować wyciek.
P370 + P378 W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia….
P370 + P380 W przypadku pożaru: Ewakuować teren.
P370 + P380 + P375 W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.
P371 + P380 + P375 W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

Zwroty wskazujące środki ostrożności – przechowywanie[edytuj | edytuj kod]

P401 Przechowywać….
P402 Przechowywać w suchym miejscu.
P403 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
P404 Przechowywać w zamkniętym pojemniku.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P406 Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję/… o odpornej powłoce wewnętrznej.
P407 Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami/paletami.
P410 Chronić przed światłem słonecznym.
P411 Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … °C/ … °F.
P412 Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C (122 °F).
P413 Przechowywać luzem masy przekraczające … kg/ … funtów w temperaturze nieprzekraczającej … °C/ … °F.
P420 Przechowywać z dala od innych materiałów.
P422 Przechowywać zawartość w….
P402 + P404 Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.
P403 + P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P403 + P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
P410 + P403 Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C (122 °F).
P411 + P235 Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … °C/ … °F. Przechowywać w chłodnym miejscu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności – usuwanie[edytuj | edytuj kod]

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do….
P502 Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]