Pomoc:Dla tłumaczy/Słowniczek

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Indeks[edytuj | edytuj kod]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z (źródło) (zobacz też)[edytuj | edytuj kod]

A[edytuj | edytuj kod]

Wyrażenie angielskie Tłumaczenie Komentarz
acknowledgments
(BrE acknowledgements)
podziękowania często wypada z głowy
additionally dodatkowo podstawowe znaczenie
poza tym często brzmi dużo lepiej niż `dodatkowo'
adjustment nastawienie  
dostosowanie  
regulacja  
alignment wyrównanie  
assertion zapewnienie  
authentication uwierzytelnianie  
autentykacja trochę slangowo
authorization autoryzacja  

B[edytuj | edytuj kod]

Wyrażenie angielskie Tłumaczenie Komentarz
backdoor tylne wejście  
background tło  
backing store buforowanie ekranu przez serwer w X Window System
backslash znak lewego ukośnika  
bandwidth szerokość pasma  
better known as szerzej znany jako  
bit bit  
block device urządzenie blokowe np. dysk twardy
bold pogrubienie  
wytłuszczenie  
bookmark zakładka szczególnie kontekst edytorów, itp.
boot loader startowy program ładujący (c) PTM
boot sector sektor startowy  
border ramka  
brace nawias klamrowy  
bracket nawias kwadratowy  
breakpoint punkt wstrzymania  
pułapka  
bridge most  
broadcast address adres rozgłoszeniowy idąc za "TCP/IP Administracja sieci" C. Hunta
busy waiting oczekiwanie aktywne procesu na zdarzenie
byte bajt  
bytecode kod bajtowy  
kod binarny  

C[edytuj | edytuj kod]

Wyrażenie angielskie Tłumaczenie Komentarz
cache bufor podręczny  
calculus rachunek np. rachunek różniczkowy (differential calculus)
rachunek różniczkowo-całkowy bez 'przymiotników'
callback oddzwanianie  
capability zdolność  
możliwość w niektórych wypadkach--wtedy jest to dobre stylistycznie
carriage return powrót karetki  
carry przeniesienie np. gdy 99+01=00
character device urządzenie znakowe np. port RS232
charset zestaw znaków  
child process proces potomny  
cipher szyfr  
circuit switched network sieć z komutacją kanałów tj. przy połączeniu, np. telefonicznym dostajemy własny kanał w centrali przeciwieństwo to sieć z komutacją pakietów
click kliknięcie  
mlaśnięcie wg Jana Bieleckiego
cluster klaster grupa obiektów, mających wspólną cechę
zlepek  
colon dwukropek  
column kolumna  
command polecenie  
common wspólny  
powszechny  
compatible zgodny  
kompatybilny w ostateczności :)
complex number liczba zespolona  
compound złożony  
connection połączenie  
conse wagonik (c) PTM: Lispowy dwurekord złożony z `car' i `cdr'. `Wagonik' jest próbą określenia funkcjonalności tej struktury.
constraint ograniczenie  
convenience wygoda  
control sequences sekwencje sterujące  
control characters znaki sterujące  
control terminal terminal sterujący  
cooperative multitasking wielozadaniowość kooperatywna  
carbon copy kopia grzecznościowa (CC) odpowiednik „do wiadomości” (DW) w polskich e-mailach
custom obyczaj podstawowe znaczenie
własny np. dostosowany do swoich potrzeb lub zwyczajów

D[edytuj | edytuj kod]

Wyrażenie angielskie Tłumaczenie Komentarz
daemon demon  
datagram datagram  
DBMS DBMS system zarządzania bazą danych (Database Management System)
deadlock blokada np. gdy dwa procesy nawzajem na siebie czekają (np. jeden na plik używany przez drugi, a drugi na plik używany przez pierwszy)
debugger debugger narzędzie wyłapywania błędów programu
odpluskwiacz slangowo, ale miłe dla ucha :-)
decimation decymacja FFT
default domyślny  
deferred odłożony  
delimiter ogranicznik zazwyczaj odnosi się do oddzielenia podpisu od treści w Usenecie
separator  
demultiplexing rozdzielanie za tłumaczeniem Stevensa, np. gdy UDP rozdziela pakiety z interfejsu na poszczególnych użytkowników
deprecated przestarzały  
design projekt  
wykończenie (PTM) np. `motif-like design'
wzór  
desired oczekiwany  
desktop pulpit  
dumb terminal terminal uproszczony propozycja Kloczka
diff file plik różnicowy wynik użycia komendy diff(1)
differential różniczka matematycznie
zróżnicowany  
digraph dwuznak  
discrepancy sprzeczność  
dot kropka  
DPMS DPMS (Display Power Management Signalling)
driver sterownik  

E[edytuj | edytuj kod]

Wyrażenie angielskie Tłumaczenie Komentarz
edition edycja  
efficiency wydajność  
eigenbasis baza własna pomiar kwantowy
elaboration opracowanie  
embedded osadzony  
encryption szyfrowanie  
end to end obsługa bezpośrednia  
engine mechanizm spotkane w słowniku Adama Podstawczyńskiego, całkiem zręczne
motor spotykane w praktyce
silnik spotykane w praktyce
enumeration wyliczenie  
envelope kopertowy np. Sender w poczcie jest adresem kopertowym
environment środowisko  
escape seqences sekwencje specjalne  
escape characters znaki specjalne  
escaped cytowany zazwyczaj, np. `\ ' to cytowana spacja
even parity dopełnianie bajtu do parzystej liczby jedynek  
eventually w końcu  
exception wyjątek  
exchanger wymiennik np. wymiennik poczty (MX)
exclusive wyłączny  
explicit jawny  
expression wyrażenie  
extension rozszerzenie  

F[edytuj | edytuj kod]

Wyrażenie angielskie Tłumaczenie Komentarz
filehandle uchwyt (deskryptor) pliku  
filesystem system plików  
firewall zapora ogniowa średnio popularne określenie...
firewall raczej slangowo
flexible elastyczny  
floating point zmiennoprzecinkowy  
font czcionka  
font są sprzeczne głosy co do tego czy jest to forma poprawna :)
foreground pierwszy plan  
forwarded message wiadomość przelotowa warto, co by się przyjęło :)
forwarding przekazywanie  
forwardowanie slang
frame ramka  
frontend interfejs  
full duplex transmisja dwukierunkowa  

G[edytuj | edytuj kod]

Wyrażenie angielskie Tłumaczenie Komentarz
gateway bramka  
brama  
generic zwykły  
podstawowy  
glitch krótkie zakłócenie  
glyph glif np. matryca znaku

H[edytuj | edytuj kod]

Wyrażenie angielskie Tłumaczenie Komentarz
half duplex transmisja naprzemienna  
handler procedura obsługi  
handshake programowe/sprzętowe potwierdzenie  
pakiet powitalny negocjacji protokołu w dużej części wypadków
hardcopy terminal terminal hardcopy terminal z możliwością drukowania
hexadecimal szesnastkowy  
highlight podświetlenie  
hop by hop obsługa tranzytowa  
horizontal poziomy  
host stacja sieciowa  
host slangowo, lecz akceptowalnie
hyphenation dzielenie wyrazów  

I[edytuj | edytuj kod]

Wyrażenie angielskie Tłumaczenie Komentarz
IDE IDE Integrated Development Environment
idleness bezczynność  
image obraz nie tylko w sensie dosłownym, lecz również np. kernel image, module image, itp.
implementation implementacja  
implicit niejawny  
inch cal  
individual konkretny  
poszczególny  
interface interfejs  
międzymordzie fama głosi, że dawno temu było to poważne określenie :)
inode iwęzeł  
inheritance dziedziczenie  
integral całka matematycznie
integralny  
interlaced z przeplotem  
interrupt przerwanie  
interrupt character znak przerwania  
intersection przekrój zbioru matematycznego
część wspólna  
invalid nieprawidłowy  
interleaved przeplatane  
przekładane  
italic kursywa  
item element  
pozycja  

J[edytuj | edytuj kod]

Wyrażenie angielskie Tłumaczenie Komentarz
job zadanie często w terminologii komputerowej
praca spotykane w tłumaczeniach książkowych
jumper zworka  

K[edytuj | edytuj kod]

Wyrażenie angielskie Tłumaczenie Komentarz
kernel jądro  
keyword słowo kluczowe  

L[edytuj | edytuj kod]

Wyrażenie angielskie Tłumaczenie Komentarz
largely w dużym stopniu  
w większości  
latency zwłoka  
layer warstwa  
layout rozmieszczenie  
level poziom  
line linia  
wiersz często ładniej brzmi
line discipline dyscyplina linii określenie z newsów, pcp
protokół obsługi np. protokół obsługi terminala - terminal line discipline
protokół obsługi linii  
link dowiązanie w systemie plików
odnośnik np. w HTML
listed wyszczególniony  
wyświetlony  
wylistowany slangowo
literal literał określenie Jana Bieleckiego
literalnie określenie Jana Bieleckiego
leading wiodący  
prowadzący  
poprzedzający  
loader ładowarka np. module loader, itp. [(c) PTM]
loadable module moduł dynamiczny (c) PTM
local area network sieć lokalna czyli LAN
lock file plik blokujący  
logging raportowanie  
rejestrowanie  
logowanie raczej slangowo
login shell powłoka zgłoszeniowa ze Stevensa
lvalue l-wartość określenie Jana Bieleckiego

M[edytuj | edytuj kod]

Wyrażenie angielskie Tłumaczenie Komentarz
mail list  
wiadomość  
poczta  
mailbox skrzynka pocztowa  
mailing list lista dyskusyjna  
major device number duży (majorowy) numer urządzenia  
manual podręcznik  
man page strona podręcznika systemowego  
strona podręcznika man  
master nadrzędny np. dysk
match dopasowanie  
meta meta  
minor device number mały (minorowy) numer urządzenia  
mode tryb  
stan  
prawa czasem
multicast address adres grupowy  
multiplexing zwielokrotnianie za tłumaczeniem Stevensa, np. gdy przez jedną kartę sieciową lecą różne protokoły sieciowe
multitasking wielozadaniowy  
mutual wzajemny  

N[edytuj | edytuj kod]

Wyrażenie angielskie Tłumaczenie Komentarz
name server serwer nazw  
DNS Domain Name Server
name space przestrzeń nazw  
przestrzeń adresowa  
named pipe potok nazwany  
łącze nazwane  
nested zagnieżdżony  
newline nowa linia  
newsgroup grupa dyskusyjna  
notation notacja  
novice początkujący  

O[edytuj | edytuj kod]

Wyrażenie angielskie Tłumaczenie Komentarz
occurrence wystąpienie w sensie (kolejnego) pojawienia
octal ósemkowy  
odd parity dopełnianie bajtu do nieparzystej liczby jedynek  
ordered uporządkowany  
zamówiony  
OSI OSI Open Systems Interconnection--model teoretyczny sieci
overhead narzut naddatek, dodatkowa wielkość, koszt

P[edytuj | edytuj kod]

Wyrażenie angielskie Tłumaczenie Komentarz
packet switched network sieć z komutacją pakietów na jednej linii biegną fragmentowane pakiety różnych klientów
parent process proces macierzysty  
parity parzystość  
parity bit bit parzystości  
passphrase fraza kodująca używane do blokowania już istniejącego klucza/hasła
hasło rzadziej
patch poprawka wynik diffa
patch łata na dziury Windowsa
path ścieżka np. ścieżka dostępu
pattern wzorzec  
permissions uprawnienia  
pid identyfikator procesu  
pid  
pipe łącze komunikacyjne  
potok  
pipeline potok  
pixel piksel  
policy polityka  
polling odpytywanie  
preemptive multitasking wielozadaniowość z wywłaszczaniem  
prefix przedrostek  
process proces  
prompt znak zachęty  
provider dostawca  
PSTN PSTN Public Switched Telephone Network
public key ring pęk kluczy publicznych w PGP

Q[edytuj | edytuj kod]

Wyrażenie angielskie Tłumaczenie Komentarz
query zapytanie  
queue kolejka  
quit character znak zakończenia  

R[edytuj | edytuj kod]

Wyrażenie angielskie Tłumaczenie Komentarz
race condition sytuacja wyścigów  
RAD RAD Rapid Application Development
rational liczba wymierna  
raw surowy  
read ahead czytanie z wyprzedzeniem czyli buforowanie odczytu
receiver odbiorca  
recursive rekurencyjny  
recursion rekurencja  
redirection przekierowanie  
przeadresowanie  
reentrant wielobieżny  
reference referencja ogólne pojęcie
odniesienie czasem brzmi to bardziej polsko
register rejestr  
relay retransmiter np. retransmiter poczty :-)
release wydanie np. w System V release 4
relocation relokacja w konsolidatorze polega na przyznawanie adresów czasu działania poszczególnym sekcjom kodu
remaining pozostały  
remote zdalny  
repeater przekaźnik  
replacement zastępowanie  
request żądanie  
resolution rozdzielczość  
restricted ograniczony  
zastrzeżony  
restricted shell powłoka okrojona  
rotating obrotowy np. rotating dash w mc
migrujący np. migrujące pliki z logami
route trasa  
marszruta  
router router niestety, przyjęło się już w języku...
ruter stosowane przez wydawnictwa WNT i READ ME
row wiersz  

S[edytuj | edytuj kod]

Wyrażenie angielskie Tłumaczenie Komentarz
sample przykład  
próbka  
scathed uszkodzony  
scheduler planista za tłumaczeniem Listera, Eageta "Wprowadzenie do systemów operacyjnych"
scheduling policy polityka harmonogramowa przydzielania zadanim czasu prcoesora
polityka zadaniowa  
scope zakres  
zawężenie  
screen saver wygaszacz ekranu  
SCSI SCSI Small Computer System Interface
semaphore semafor  
semicolon średnik  
server serwer  
service usługa  
shared memory pamięć dzielona  
shell powłoka  
site witryna w wypadku WWW
host czasem jest to równoważne
okolica sieciowa eksperymentalna propozycja tłumaczenia oryginalnej nazwy `site'
slave podległy np. dysk
slash ukośnik  
socket gniazdo  
stack stos  
standout wyróżniony  
start character znak rozpoczęcia znak kontrolny, wznawiający transmisję
statement instrukcja  
stop character znak stopu znak kontrolny, zatrzymujący transmisję
stride rozstaw Ilość bajtów pomiędzy kolejnymi elementami w tablicy, pikselami w bitmapie itp.
stream strumień  
string łańcuch (znaków)  
napis  
string niezalecane, slang
subscript indeks dolny  
subsequent dalszy  
późniejszy  
kolejny  
suffix przyrostek  
summary zestawienie  
podsumowanie  
wnioski w sensie podsumującym
superscript indeks górny  
superuser superużytkownik  
administrator wersja zalecana przez Kloczka ;)
swap file plik wymiany  
swap partition partycja wymiany  
switch przełącznik urządzenie zarządzające przełączaniem sieci
system układ w fizyce kwantowej
system call wywołanie systemowe  

T[edytuj | edytuj kod]

Wyrażenie angielskie Tłumaczenie Komentarz
tab tabulacja  
tab-stop tabulator  
tag znacznik  
template szablon np. w C++
theme motyw  
threshold próg  
throttled stłumiony  
tick znak kontrolny  
ptaszek  
tyknięcie  
timeout czas oczekiwania  
czas opóźnienia  
timeline kalendarium  
time stamp pieczątka czasowa (c) PTM
znacznik czasu Dużo lepiej...
to accept przyjmować  
akceptować W terminologii komputerowej
to amend poprawić  
to append doklejać  
to attach przyłączyć  
to attempt próbować  
to bind związać np. wartość z symbolem zmiennej
to concatenate łączyć  
konkatenować z pogranicza slangu, ale trochę ściślejsze
to create utworzyć przycisk, użytkownika
napisać program
stworzyć niezalecane, tworzenie zostawmy Stwórcy...
to customize dostosować  
to debug pracować z !debugger!em  
odpluskwiać slang
odrobaczać slang
to decrypt rozszyfrować  
to descend schodzić  
to design przeznaczać  
zaprojektować  
to detach odłączyć w terminologii uniksowej, odłączyć od terminala i przejść w tło
to download pobierać  
to edit edytować w kontekście tekstu
modyfikować w kontekście innych rzeczy
to encrypt szyfrować  
to establish zestawić  
ustanowić  
to evaluate oceniać  
analizować w praktyce to słowo jest trafniejsze w tłumaczeniach, np. "to evaluate an expression"
to execute wykonać  
wywołać  
to flush opróżnić  
to follow następować np. "a follows b"--"a następuje po b"
to force wymusić  
zmusić  
to fork rozwidlić w odniesieniu do funkcji fork(2)--rozwidlić proces; rozwidlić się w proces potomny, itp.
to idle próżnować  
to impede hamować  
utrudniać  
to interface łączyć  
sprzęgać  
pośredniczyć  
to involve angażować  
to imply wymuszać  
to join przyłączać  
dołączać  
łączyć ale coś do czegoś co już istnieje - zobacz też 'to merge'
to kill zabić nie 'usunąć', gdyż istnieją inne sygnały niż SIGSTOP/SIGKILL
ubić bardziej slangowo, lecz wciąż dobrze
to link konsolidować  
linkować slangowo
łączyć spajać fragmenty czegoś w całość
to list wyszczególniać  
umieszczeć na liście  
wypisywać  
listować slangowo
to lock zajmować  
blokować  
to maintain pielęgnować  
obsługiwać np. to maintain a network--obsługiwać sieć (jako administrator)
to match dopasować  
odpowiadać odpowiadać czemuś
to merge spajać  
łączyć ale dwie osobne części w jedną - zobacz też 'to join'
to mingle mieszać  
to mount montować  
to overload przeciążyć  
to override przesłonić  
przeciążyć mieć pierwszeństwo
to overstrike nadstukiwać  
to overwrite nadpisać  
to parse analizować składnię  
to permit zezwolić  
to preempt wywłaszczać  
to process przetwarzać  
to receive odbierać  
to refresh odświeżać  
to release zwolnić  
wypuścić  
to replace zastąpić  
to restore odtworzyć  
to resume wznowić  
to retain zachowywać  
to schedule przydzielać zasoby jądro obsługując listę zadań decyduje, który proces może aktualnie korzystać ze sprzętu
przełączać zadania może mniej precyzyjne, ale ładniejsze :)
planować książkowo :)
to search przeszukiwać  
poszukiwać  
szukać  
to specify określić  
podać  
to spool buforować np. wydruki w kolejce
składować  
odkładać  
przetrzymywać  
to start rozpocząć  
uruchomić np. program
to supply dostarczać  
to support obsługiwać  
wspierać  
to suppress powstrzymywać np. "suppress this behaviour"--"powstrzymaj to zachowanie"
to swap wymieniać jedno na drugie
to toggle przełączać  
to trace śledzić  
to trigger pociągać  
wywoływać  
to tune dostroić  
to undo cofnąć  
to update odświeżać  
aktualizować  
to work around przeciwdziałać zazwyczaj chodzi o jakieś usterki w programach
token żeton  
token  
cecha np. jakiegoś ciągu
znacznik  
toolkit zestaw narzędzi  
total całkowity  
ogółem  
truncation obcinanie  
tuple krotka np. para, trójka, czwórka, itd.
twiddle factor czynnik fazowy FFT

U[edytuj | edytuj kod]

Wyrażenie angielskie Tłumaczenie Komentarz
unary jednoargumentowy  
union unia struktura w językach programowania
suma w matematycznej teorii zbiorów
unix domain dziedzina uniksa należą tu specyficzne protokoły

V[edytuj | edytuj kod]

Wyrażenie angielskie Tłumaczenie Komentarz
valid prawidłowy  
odpowiedni  
variable zmienna  
verbatim dosłownie  
verbose gadatliwy np. gadatliwy tryb działania
wymowny niby bardziej poprawne, ale mniej zrozumiałe ;)
vertical pionowy  
vi-like vi-podobne polecam używać tej postaci do innych -like również.
violation naruszenie  
pogwałcenie ale nie kobiety ;>
visual wizualny  
dostęp do grafiki w X Window System jest to struktura danych, określająca takie rzeczy, jak np. głębia kolorów

W[edytuj | edytuj kod]

Wyrażenie angielskie Tłumaczenie Komentarz
whitespace biały znak spacja, znak tabulacji, nowej linii
wide area network sieć rozległa czyli WAN
wildcard maska tj. znaki *, ?, etc.
joker tj. znaki *, ?, etc.
window manager menedżer okien tj. fvwm, afterstep, itp.
workstation stacja robocza  
write behind pisanie z opóźnieniem czyli buforowanie zapisu

Z[edytuj | edytuj kod]

Wyrażenie angielskie Tłumaczenie Komentarz
zombie process proces duch  

Źródło[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]