Szablon:Dane historyczne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
 Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Przeznaczenie[edytuj kod]

Dany szablon (makro) służy do utworzenia w artykule tabeli do prezentacji dwóch powiązanych serii danych, np. liczbowych danych historycznych - populacji, produkcji, zbiorów, itp. Prezentowane jest to w dwóch kolumnach tabeli. Ponadto możliwe jest automatyczne podawanie w trzeciej, opcjonalnej kolumnie wyliczanej zmiany tych danych, oczywiście wtedy muszą to być dane liczbowe. Serie mogą zawierać maksymalnie 30 wartości, co oznacza tabelę mającą nie więcej niż 30 wierszy.

Istotne dane szablonu[edytuj kod]

Parametry:

 • szablon zawiera 60 parametrów pozycyjnych (numerowych) i 10 kluczowych
 • wymagane jest podanie w wywołaniu szablonu co najmniej dwóch parametrów pozycyjnych
 • wymagane jest podanie wartości dla parametru kluczowego przypis
 • wszystkie pozostałe parametry kluczowe są w wywołaniu szablonu opcjonalne
 • wykaz parametrów z dokładnym opisem jest podany w następnej sekcji

Wołane szablony (wikimakra):

 • Dane historyczne/Wiersz
 • Dokumentacja

Wołane funkcje parsera:

 • <brak>

Użycie[edytuj kod]

Szablon używany jest w standardowy sposób, przez wstawienie do kodu artykułu jego wywołania - tak jak jest podane w poniższych przykładach. W wywołaniu szablonu można nie podawać ani jednego parametru nazwanego, natomiast należy podać co najmniej jedną parę parametrów nienazwanych (numerowanych), tak jak podaje przykład nr 1, oraz wartość parametru przypis.

Parametry[edytuj kod]

Poniższa tabela podaje ich rozwinięty opis wszystkich parametrów makra.

W pierwszej kolumnie podano typ parametru:

 • P - pozycyjny, identyfikowany przez pozycję w wywołaniu szablonu, ale ma też nazwę (klucz), która jest liczba naturalna
 • K - kluczowy, identyfikowany w wywołaniu szablonu wyłącznie przez nazwę (klucz)

Druga kolumna zawiera wskazanie, czy parametr jest:

 • W - wymagany
 • o - opcjonalny
Nazwa Typ Rodz. Opis, sposób nadania wartości i wynik
2n-1
n=1,2,...,60
P W Pierwsza dana kolejnej pary serii, określająca do czego odnosi się druga dana w parze. Dla danych historycznych może to być rok kalendarzowy, ale może to też być dowolna inna dana. Wartości tych parametrów są pokazywane w pierwszej kolumnie tabeli. Można podać od jednej do trzydziestu wartości, dalsze - jeśli wystąpią - są ignorowane.
2n
n=1,2,...,60
P W Dana określająca pewną cechę, zjawisko, np. zmienne w czasie - jest to druga wielkość kolejnej pary serii. Może to być liczba ludności zmienna w czasie i związana z konkretnym skupiskiem. Wartości tych parametrów są pokazywane w drugiej kolumnie tabeli. Można podać od jednej do trzydziestu wartości, dalsze - jeśli wystąpią - są ignorowane.
styl-T K o Wskazuje styl prezentacji tabeli i korzysta ze styli css zdefiniowanych dla Wikipedii.

Wartości:

styl-T=2 styl "toccolours"
styl-T=1 styl "wikitable" i jest to styl domyślny
styl-T=inne wartości
styl-T=
<brak>
szer-T K o szerokość tabeli, podawana w jednostkach dozwolonych w css dla parametru width, jeśli nie będzie podana lub podana błędnie, to szablon ustali ją na 15em
wyrówn-T K o Podaje wyrównanie tabeli na stronie, domyślnie do prawej.

Wartości:

wyrówn-T=L tabela będzie dosunięta do lewej strony
wyrówn-T=inne-niż-L tabela będzie dosunięta do prawej strony i jest to też wartość domyślna
wyrówn-T=
<brak>
nazwa-T K o Własna, czyli inna niż standardowa nazwa całej tabeli.

Wartości:

nazwa-T=Obliczenia tabela będzie miała tytuł "Obliczenia"
nazwa-T= tabela NIE będzie miała tytułu - ogólnie nie jest to zalecane
<brak> tabela będzie miała nazwę domyślną "Dane historyczne"
zmiana-p K o Wskazanie, czy będzie liczona i pokazana w 3. opcjonalnej kolumnie zmiana procentowa sąsiednich danych z drugiej kolumny.Wyliczenie podaje o ile procent w stosunku do poprzedniej wzrosła dana wartość - dla pierwszej wartości wyliczenie nie jest wykonywane (w kodzie szablonu używany jest w tym celu techniczny parametr pozycyjny nr 0).

Wartości:

zmiana-p=nie zmiany procentowe NIE będą wyliczane, a tabela NIE będzie miała 3 kolumn, a tylko dwie
zmiana-p=inne-niż-nie zmiana będzie liczona i pokazywana w trzeciej kolumnie tabeli - jest to domyślne działanie
zmiana-p=
<brak>
nazwa-1K K o Podanie nazwy pierwszej kolumny tabeli.

Wartości:

nazwa-1K=Miesiąc pierwsza kolumna będzie miała nazwę "Miesiąc"
nazwa-1K= pierwsza kolumna NIE będzie miała nazwy - jest niezalecane
<brak> pierwsza kolumna będzie miała nazwę domyślną "Rok"
nazwa-2K K o Podanie nazwy drugiej kolumny tabeli.

Wartości:

nazwa-2K=Numer druga kolumna będzie miała nazwę "Numer"
nazwa-2K= druga kolumna NIE będzie miała nazwy - jest niezalecane
<brak> druga kolumna będzie miała nazwę domyślną "Ludność"
nazwa-3K K o Podanie nazwy trzeciej, opcjonalnej kolumny tabeli.

Wartości:

nazwa-3K=Fluktuacja pierwsza kolumna będzie miała nazwę "Fluktuacja"
nazwa-3K= pierwsza kolumna NIE będzie miała nazwy - jest niezalecane
<brak> pierwsza kolumna będzie miała nazwę domyślną "Zm., %"
gr-co-5w K o Wskazanie wymuszenia podkreślania co piątego wiersza tabeli - oznacza to grupowanie wierszy dla ułatwienia czytania tabeli.

Wartości:

gr-co-5w=nie wiersze nie będą grupowane
gr-co-5w=tak wiersze będą grupowane, jest to działanie domyślne - efekt ten będzie widoczny tylko w przypadku, gdy będzie wskazyny styl-T=1.
gr-co-5w=inne-niż-tak/nie
gr-co-5w=
<brak>
przypis K W Wskazanie informacji o źródle danych prezentowanych w tabeli - zgodnie z zasadami Wikipedii powinna ta informacja być podana.

Wartości:

przypis=Dane GUS, Rocznik 2000 przykładowy tekst wymaganej informacji
przypis= w miejscu przypisu zostanie wstawiony tekst "Powyższe dane nie mają podanego źródła!"
<brak>

Przykłady[edytuj kod]

Przykład ogólny wywołania ze wskazaniem wszystkich parametrów kluczowych, ale bez podania wartości dla nich, oraz z symbolicznym podaniem pięciu par parametrów pozycyjnych. Należy pamiętać, że parametry nie muszą być w wywołaniu szablonu podawane w takiej kolejności - w przykładzie nr 2 parametr przypis jest podany po parametrach pozycyjnych.

{{Dane historyczne
| styl-T    =
| szer-T    =
| wyrówn-T   =
| nazwa-T   =
| zmiana-p   =
| nazwa-1K   =
| nazwa-2K   =
| nazwa-3K   =
| gr-co-5w   =
| przypis   =
| dana[ 1(1,1)] | dana[ 2(1,2)]
| dana[ 3(2,1)] | dana[ 4(2,2)]
| dana[ 5(3,1)] | dana[ 6(3,2)]
| dana[ 7(4,1)] | dana[ 8(4,2)]
| dana[ 9(5,1)] | dana[10(5,2)]
}}


Przykład nr 1
Przykład tworzy tabelę w stylu domyślnym (wikitable). Ponieważ parametr przypis nie przekazuje wartości, to pod tabelą pojawia się tekst informujący o sytuacji niezgodnej z zasadami Wikipedii.

Dane historyczne
Rok Ludność Zm., %
1900 223 456
1910 45 678 −79,6%
1920 4 598 245 9966,7%
1930 6543 −99,9%
1940 6 567 890 100 280,4%
1950 45 693 029 595,7%
1960 245 565 −99,5%
1070 5 564 994 2166,2%
Powyższe dane nie mają podanego źródła!
{{Dane historyczne
| 1900 |  223456
| 1910 |  45678
| 1920 | 4598245
| 1930 |   6543
| 1940 | 6567890
| 1950 | 45693029
| 1960 |  245565
| 1070 | 5564994
}}


Przykład nr 2
W tym przykładzie pokazane jest tworzenie wąskiej tabeli, oraz własnych nazw tabeli i kolumn - bez obliczania zmiany procentowej. Sama tabela jest utworzona w stylu innym niż w przykładzie pierwszym. Podano tekst przypisu - oczywiście wymyślony.

Profil temperaturowy
Nr Temp., oC
1 15,6
2 15,6
3 16,6
4 25,6
5 15,6
6 17,6
7 15,6
8 35,6
9 15,6
10 22,5
11 19,5
12 28,0
13 13,4
T. Uważny, Obserwacje na Śnieżce, "Ślęża", Nysa, 1955
{{Dane historyczne
| styl-T    = 2
| szer-T    = 10em
| wyrówn-T   =
| nazwa-T   = Profil temperaturowy
| zmiana-p   = nie
| nazwa-1K   = Nr
| nazwa-2K   = Temp., <sup>o</sup>C
| nazwa-3K   =
| gr-co-5w   = tak
| 1 | 15.6
| 2 | 15.6
| 3 | 16.6
| 4 | 25.6
| 5 | 15.6
| 6 | 17.6
| 7 | 15.6
| 8 | 35.6
| 9 | 15.6
| 10 | 22.5
| 11 | 19.5
| 12 | 28.0
| 13 | 13.4
| przypis   = T. Uważny, ''Obserwacje na Śnieżce'', "Ślęża", Nysa, 1955
}}