Średni ważony koszt kapitału

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Średni ważony koszt kapitału (ang. weighted average cost of capital, WACC) – wskaźnik finansowy, informujący o przeciętnym koszcie względnym kapitału zaangażowanego w finansowanie inwestycji przez przedsiębiorstwo.

Podejmowane przez przedsiębiorstwa projekty inwestycyjne mogą być finansowane z wielu źródeł, np.:

Udział poszczególnych składników kapitału w finansowaniu inwestycji może być zróżnicowany. Jednocześnie użycie każdego z tych składników wiąże się z poniesieniem określonego kosztu, np. zapłatą odsetek od kredytu lub wypłaceniem dywidendy z akcji.

Średni ważony koszt kapitału uwzględnia zróżnicowanie struktury finansowania inwestycji oraz zróżnicowane koszty poszczególnych składników kapitałowych i wskazuje, jaki przeciętny koszt względny ponosi przedsiębiorstwo, angażując dany kapitał.

Jest średnią ważoną kosztów składników kapitału finansującego inwestycję i dany jest wzorem:

gdzie:

 • – średni ważony koszt kapitału,
 • – koszt i-tego składnika kapitału,
 • – udział i-tego składnika kapitału w źródłach finansowania,
 • – liczba składników kapitału.

Zastosowanie[edytuj | edytuj kod]

Średni ważony koszt kapitału jest używany przy ocenie rentowności inwestycji. Bardzo często WACC jest używany do wyznaczania stopy dyskonta przy stosowaniu metod oceny projektów inwestycyjnych opartych na zdyskontowanych przepływach pieniężnych (np. metoda NPV).

Jeżeli wewnętrzna stopa zwrotu danej inwestycji jest większa od średniego kosztu kapitału zaangażowanego w jej finansowanie, wówczas inwestycja taka przyniesie zysk, natomiast, jeżeli koszt kapitału finansującego przewyższa wewnętrzną stopę zwrotu, wówczas inwestycja nie będzie zyskowna – przychody będą zbyt niskie, by pokryć koszty np. odsetek od kredytu lub koszt wypłaconej akcjonariuszom dywidendy.

Przykład[edytuj | edytuj kod]

Dana jest inwestycja o nakładach początkowych równych = 10.000 PLN. Koszt ten będzie sfinansowany z następujących źródeł:

Niepodzielone zyski 2.500 PLN
Kapitał akcyjny 6.000 PLN
Kredyt bankowy (dług) 1.500 PLN
           ----------
           10.000 PLN

Zatem struktura finansowania prezentuje się następująco:

SKŁADNIK UDZIAŁ
Niepodzielone zyski 25%
Kapitał akcyjny 60%
Kredyt bankowy (dług) 15%

Jednocześnie koszty poszczególnych składników wynoszą (koszt po opodatkowaniu):

Niepodzielone zyski 15%
Kapitał akcyjny 25%
Kredyt bankowy (dług) 18%

Zgodnie ze wzorem, średni ważony koszt kapitału będzie się równał:

WACC = 0,25·0,15 + 0,60·0,25 + 0,15·0,18
WACC =  0,0375 + 0,1500 + 0,0270
WACC = 0,2145

Średni ważony koszt kapitału zaangażowanego w finansowanie tej inwestycji wynosi = 21,45%.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Kuczowic K., Kuczowic J., Michalewski M.: Decyzje inwestycyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001