Dziennik budowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót (art. 45 ust. 1 Prawa budowlanego).

Źródła prawne[edytuj | edytuj kod]

Obowiązek założenia oraz zasady prowadzania dziennika budowy zostały określone w art. 45 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351), a doprecyzowane w przepisach wykonawczych – rozporządzeniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. z 2021 r. poz. 1686), wydanym na podstawie delegacji ustawowej (art. 45 ust. 4 Prawa budowlanego). W odpowiednich przypadkach prowadzi się dziennik montażu lub dziennik rozbiórki (art. 45 ust. 3), do których stosuje się odpowiedni przepisy o dzienniku budowy.

Założenie dziennika budowy[edytuj | edytuj kod]

Dziennik budowy należy założyć przed rozpoczęciem robót budowlanych. Zazwyczaj dziennik budowy jest gotową książką formatu A4, z nadrukowanymi odpowiednimi (zgodnymi z wzorem określonym w rozporządzeniu) rubrykami, oświadczeniami, protokołami, oraz ponumerowanymi stronami, w dwóch egzemplarzach: oryginał i kopia (na kartach z perforowaną linią ułatwiającą wyrwanie kopii). Art. 45 ust. 1 określa, że właściwy organ wydaje odpłatnie dziennik budowy. W praktyce, kupuje się czysty zeszyt dziennika budowy i przekazuje Organowi do opieczętowania po uzyskaniu decyzji ostatecznej pozwolenia na budowę. Dokumenty składane do Nadzoru Budowlanego (PINB) w celu rozpoczęcia robót budowlanych na 7 dni przed ich rozpoczęciem:

 • oświadczenia kierownika budowy o przyjęciu obowiązków, oraz
 • zaświadczenie do przynależności do Izby Zawodowej
 • (w niektórych wypadkach jeśli nie mają w swoich dokumentach) PINB wymagają kopii uprawnień budowlanych

Właściwy organ (administracji budowlanej) rejestruje dziennik budowy nadając mu numer i podbija każdą stronę pieczęcią urzędu po dacie uzyskania decyzji ostatecznej.

Osoby uprawnione do wpisów w dzienniku budowy[edytuj | edytuj kod]

W dzienniku budowy mogą dokonywać wpisów wyłącznie osoby wymienione w art. 45 ust. 8 Prawa budowlanego, tj.:

 • uczestnicy procesu budowlanego
 • osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy
 • pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.

Części dziennika budowy[edytuj | edytuj kod]

Dziennik budowy składa się z:

 • strony tytułowej (okładki) na której wpisuje się (§ 5 ust. 1 rozp.):
  • nr dziennika budowy (nadaje właściwy organ)
  • datę wydania
  • liczbę stron
  • numer i datę wydania pozwolenia na budowę,
  • czasem umieszcza się też dodatkowe informacje
   • nazwę i adres inwestycji
   • nazwę i adres inwestora
 • strony określające osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne
 • strony przeznaczone do właściwych wpisów określających przebieg robót i zdarzenia zachodzące w ich trakcie
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności obiektu (robót) z projektem i przepisami, oraz określające zakres ewentualnych odstępstw

Dziennik budowy po zakończeniu robót[edytuj | edytuj kod]

Po zakończeniu robót budowlanych, dziennik budowy należy załączyć do zawiadomienia o zakończaniu robót i wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli wynika to z przepisów prawa). Załącza się jedynie oryginał dziennika, a więc należy z dziennika wyrwać strony oznaczone jako kopia. Skompletowaną kopię dziennika budowy należy załączyć do dokumentacji powykonawczej jako, że dziennik budowy stanowi integralną część dokumentacji budowy - utrzymywaną przez cały okres trwania obiektu (art. 3 pkt 13 PB), która z kolei wchodzi w skład dokumentacji powykonawczej (art. 3 pkt 14 PB). Dokumentacja powykonawcza przekazywana jest użytkownikowi obiektu, który zobowiązany jest przechowywać ją przez cały okres użytkowania obiektu (art. 60 PB).

Zgodnie z inną interpretacją prawną, oryginał dziennika budowy załącza się do wglądu podczas zgłoszenia organowi nadzoru budowlanego, który wykonuje dla siebie kopie. Sam dziennik budowy jako dokument techniczny budowy przechowuje użytkownik obiektu (administrator). Strony oznaczone jako kopie mogą posłużyć jako dokument np. kierownikowi budowy lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego w przypadku jeśli nie jest pracownikiem inwestora[1].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.