Program funkcjonalno-użytkowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Program funkcjonalno-użytkowy – opracowanie opisujące zamówienie, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Zostają w nim określone wymagania i oczekiwania zamawiającego dotyczące zadania budowlanego (przeznaczenia wykonywanych robót oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, materiałowe, funkcjonalne i architektoniczne). Stanowi podstawę ustalania planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty przede wszystkim w zakresie obliczania jej ceny oraz wykonania prac projektowych.

Struktura[edytuj | edytuj kod]

Program funkcjonalno-użytkowy powinien zawierać następujące części:

 • strona tytułowa obejmującą:
  • nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego;
  • adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy;
  • w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - nazwy i kody:
   • grup robót,
   • klas robót,
   • kategorii robót;
   • imię i nazwisko lub nazwę zamawiającego oraz jego adres;
   • imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy;
   • spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego.
 • cześć opisową obejmująca w szczególności:
  • opis ogólny przedmiotu zamówienia:
   • charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych;
   • aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;
   • ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;
   • szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 "Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych", jeśli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczególności:
    • powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji,
    • wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto,
    • inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników,
    • określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.
  • opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, określone poprzez podanie odpowiednich w zależności od specyfiki obiektu budowlanego, wymagania dotyczące:
   • przygotowania terenu budowy;
   • architektury;
   • konstrukcji;
   • instalacji;
   • wykończenia;
   • zagospodarowania terenu.
 • część informacyjną obejmująca:
  • dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;
  • oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;
  • inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:
   • kopię mapy zasadniczej,
   • wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów,
   • zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,
   • inwentaryzację zieleni,
   • dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,
   • pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,
   • inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek,
   • porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych,
   • dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Grzyl B.: Kosztorysowanie robót budowlanych, Wydawnictwo DASHÖFER, Warszawa 2011.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129)