Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(3/2020) Szy.mat2 – Tokyotown8

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wniosek o arbitraż w sprawie X

Informacje wstępne

Tu wskaż strony sporu, opisz wstępnie sytuację, możesz podać swoje oczekiwania.

Strona Mijanka moim zdaniem nie spełnia warunków neutralnego punktu widzenia. Podlinkowane są jako źródła przepisy wewnętrzne jednego z zarządców (największego - PKP PLK), a opisane jako zasady ogólne kolei w Polsce, co jest logicznym błędem - mamy wielu zarządców i w zakresie klasyfikacji posterunków ruchu każdy ma swoje zasady.

Stan faktyczny i dowody

Tu wpisz treść wniosku. Przedstaw dokładnie swoją sprawę; podaj łatwo weryfikowalne dowody (diffy edycji, rejestry operacji, fragmenty wypowiedzi z oficjalnych list dyskusyjnych). Nie zapomnij podpisać się czterema tyldami. Uwaga! Komitet może pominąć niektóre dowody, jeżeli uzna je za trudno weryfikowalne.

Podjęte środki przedarbitrażowe

Tu opisz sposoby, które podjęłaś/podjąłeś w celu zażegnania sporu: udowodnij, że dialog i mediacja były bezskuteczne.

Kolega Tokyotown8 po prostu zablokował edycję strony bez próby wyjaśnienia.

Potwierdzenie

Tu wpisz potwierdzenie, że o złożonym wniosku powiadomiłaś/powiadomiłeś inne strony sporu.

Decyzja Komitetu Arbitrażowego

Komitet Arbitrażowy zadecydował o odrzuceniu wniosku złożonego przez Szy.mat2, bowiem jego istota nie mieści się w zakresie działania KA: skarga nie dotyczy nadużycia pacynek, stosowania ataków osobistych, a wnioskodawca nie zarzuca Tokyotown8 powtarzającego się i umyślnego łamania zasad Wikipedii. Odnosi się do sytuacji wojny edycyjnej, rozgrywającej się w jednym artykule 5 lutego w godzinach 02:31 do 03:02, do chwili jego zabezpieczenia. Szy.mat2 nie wnioskował także o rozpatrzenie zasadności zabezpieczenia artykułu, które było nastawione na określony czas (1 godziny). Wnioskodawca podjął dialog z Tokyotown8, ale nie dotyczył on zabezpieczenia, a kwestii merytorycznych i uźródłowienia. Komitet zwraca uwagę, że zakres spraw, w których rozstrzyga Komitet, nie obejmuje kwestii merytorycznych poszczególnych artykułów.

Arbitrzy przypominają, że zgodnie z Polityką arbitrażu przed złożeniem wniosku wymagane jest podjęcie środków przedarbitrażowych służących do osiągnięcia porozumienia. Komitet jest zaś ostatnią instancją rozstrzygania sporów. Gdyby więc charakter sporu podlegał jednak ocenie KA, to brak podjęcia przez Wikipedystę Szy.mat2 działań zmierzających do rozwiązania konfliktu stanowiłby powód dla którego wniosek nie mógłby być przez arbitrów rozpatrywany. Komitet zwraca uwagę, że przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z regulacjami objętymi Polityką arbitrażu i opisem przedstawionym na stronie Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż. Pozwoli to na sprawdzenie, czy spełnione są wymogi formalne, a także czy stan i charakter sporu uzasadniają złożenie skargi.

Równocześnie, pomimo odrzucenia wniosku ze względów formalnych, arbitrzy uznali za wskazane zwrócić administratorowi Tokyotown8 uwagę, że używanie narzędzi administracyjnych winno być poprzedzone wnikliwą, chłodną analizą ukierunkowaną na rozwiązanie konfliktu, a potencjalne zastosowanie zabezpieczenia strony winno być poprzedzone stosownym wyjaśnieniem na stronie dyskusji. Niezależnie od powyższego Komitet zwraca uwagę, że ogólne zasady współżycia społecznego nakazują, by powstrzymywać się od wydawania rozstrzygnięć w sprawie, w której jest się stroną. W przypadku opisanym we wniosku administrator zakończył wojnę edycyjną (w której sam uczestniczył) za pomocą zabezpieczenia artykułu przed edycją. Powyższe stanowisko Komitetu jest zgodne z wcześniejszymi rozstrzygnięciami wyrażonymi w werdyktach wniosków: 9/2011 („Komitet stoi na stanowisku, iż administratorzy nie powinni używać jakichkolwiek posiadanych uprawnień w sytuacjach, gdy sami są stroną sporu i nie istnieją inne przesłanki merytoryczne do zastosowania funkcji zabezpieczenia. Może to bowiem prowadzić do sytuacji, w której administratorzy stają się sędziami we własnej sprawie i stoją na uprzywilejowanej pozycji względem swoich adwersarzy nie posiadających takich uprawnień”) oraz 3/2015 („Zabezpieczenie artykułu przed edycją w żadnym wypadku nie powinno służyć przeforsowaniu swojej opinii w dyskusji ani w sporze, a administrator nie powinien stosować swoich uprawnień w sytuacji, w której jest stroną sporu co do treści artykułu”). Arbitrzy przypominają użytkownikowi Tokyotown8, że jako administrator zobowiązany jest do stosowania powyższego zalecenia oraz przyjęcia zasady koncyliacyjnego rozwiązywania sporów napotkanych w obrębie Społeczności projektu.

Za odrzuceniem wniosku głosowało ośmioro arbitrów. Żaden z arbitrów nie głosował za przyjęciem wniosku i żaden nie wstrzymał się od głosu. W imieniu Komitetu, Jacek555 10:01, 10 lut 2020 (CET)