Bezpieczeństwo finansowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Bezpieczeństwo finansowe – najogólniej rzecz ujmując to zdolność do pozyskania środków pieniężnych w sytuacji, gdy zachodzi taka potrzeba[1]. Jest to stan (niezagrożenia), który daje poczucie pewności funkcjonowania podmiotu oraz szansę na jego rozwój[2]. Bezpieczeństwo finansowe rozumiane jest również jako stan pośredni w budowaniu niezależności finansowej[3]. Antonimem tego pojęcia jest zagrożenie finansowe.

Pojęcie bezpieczeństwa finansowego nie jest jednoznaczne. Może być rozpatrywane z perspektywy: państwa, osoby fizycznej, przedsiębiorstwa czy sektora finansowego[3].

Bezpieczeństwo finansowe państwa i rynku finansowego[edytuj | edytuj kod]

Odnosząc to pojęcie do państwa, można je definiować jako ogół regulacji prawnych oraz samoregulacji mających na celu zapewnienie stabilności finansowej oraz ochronę interesów uczestników rynku korzystających z usług pośredników finansowych, a także ogół instytucji odpowiadających za kontrolę przestrzegania tych regulacji i samoregulacji[4]. W jeszcze innym ujęciu jest to zespół rozwiązań instytucjonalnych i regulacji prawnych, mających na celu ochronę systemu finansowego przed destabilizacją[5].

Bezpieczeństwo finansowe według tego ujęcia związane jest z koniecznością prowadzenia działań o charakterze stabilizacji finansowej. Związane z nim są dwa rodzaje czynników: wewnętrzne i zewnętrzne.

Czynniki wewnętrzne bezpieczeństwa finansowego:

Czynniki zewnętrzne bezpieczeństwa finansowego to przede wszystkim sieć bezpieczeństwa finansowego państwa, którą tworzą następujące podmioty: rządy (reprezentowane przez ministra finansów), banki centralne, instytucje nadzoru finansowego[6], systemy gwarantowania depozytów[7].

Bezpieczeństwo finansowe konsumentów (finanse osobiste)[edytuj | edytuj kod]

Nieco inne znaczenie ma to pojęcie w finansach osobistych – nie dotyczy systemu finansowego ani stanu równowagi finansowej pomiędzy wydatkami i przychodami w danym momencie, ale w ogóle bezpieczeństwa zgromadzonego majątku i jego pomnażania (ma zatem istotny związek z budżetem domowym i powinno być rozpatrywane w długiej perspektywie). Odnosi się zatem do ogółu decyzji finansowych, które podejmujemy w związku z gospodarowaniem majątkiem, a w szczególności do systematycznego tworzenia kapitału (funduszu awaryjnego, rezerwowego), dzięki któremu można sfinansować nagłe, niespodziewane wydatki[8][9].

W teorii finansów osobistych, bezpieczeństwo finansowe rozumie się jako sytuację, w której dana osoba/rodzina dysponuje takimi zasobami finansowymi, które pozwalają przeżyć „w normalny” sposób 6-12 miesięcy bez bieżących dochodów[10].

Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa[edytuj | edytuj kod]

W ujęcu finansów przedsiębiorstw jest to finansowa gwarancja istnienia i rozwoju podmiotu gospodarczego, która powstaje w wyniku codziennych starań zarządzających przedsiębiorstwem zmierzających do zapewnienia dobrej kondycji finansowej[2].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. M. Neil. Financial Future. „Personal Excellence”. 5, 2010. 
 2. a b L. Karbownik. Pojęcie i obszary kreowania oraz zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa. „Folia Oeconomica”. 267, 2012. 
 3. a b G. Gołębiowski, P. Russel Zmiany w systemie emerytalnym a bezpieczeństwo finansowe Polaków w: Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji. J. Ostaszewski (red.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2014.
 4. M. Iwanicz-Drozdowska, Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej, Warszawa 2008, s. 22.
 5. R. Wierzba, System gwarantowania depozytów jako element sieci bezpieczeństwa finansowego. Doświadczenia francuskie, Bezpieczny Bank 2005, nr 1, s. 38.
 6. Piotr Komorowski, Jan Komorowski: Kierunki zmian polityki regulacyjnej i nadzorczej wobec sektora finansowego w Polsce. Kraków: PTE, 2011, s. 57-74. ISSN 1644-8979.
 7. I. Kraś, Polityka banku centralnego a bezpieczeństwo finansowe państwa, Przegląd Strategiczny 2013, nr 1.
 8. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo finansowe, Krzysztof Sobolewski, Kontomierz, 26.09.2012, [dostęp 2014-04-19].
 9. Słownik pojęć. profits.com.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-04-19)]., Profits doradcy finansowi, [dostęp 2014-04-19].
 10. Opis pojęcia bezpieczeństwo finansowe dokonany przez G. Zwierzchonia na rightway.pl. [dostęp 2014-04-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-04-19)].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Małgorzata Iwanicz-Drozdowska: Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2008. ISBN 978-83-7378-364-5.
 • Eseje o stabilności finansowej. Księga jubileuszowa 45 lat pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Bogusława Pietrzaka. Agnieszka Alińska (red.). Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o., 2012. ISBN 978-83-7556-510-2.