Ocamlyacc

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ocamlyacc to generator parserów dla języka Ocaml, wzorowany na programach typu yacc dla C.

Operowanie na drzewach składniowych w Ocamlu jest o wiele łatwiejsze niż w C. Połączenie tych dwóch cech - generatora parserów i języka z dobrymi możliwościami przekształceń symbolicznych, czyni z Ocamla jeden z najwygodniejszych w użyciu języków pisania parserów.

Programy w ocamlyacc mają rozszerzenie .mly

Ocamlyacc używany jest zwykle w połączeniu z generatorem lekserów ocamllex, wzorowanym na programach typu lex dla C. Pliki źródłowe ocamllex mają rozszerzenie .mll.

Przykład[edytuj | edytuj kod]

Napiszemy parser który interpretuje pliki języka K, nazwanego tak ze względu na duże wizualne podobieństwo do C. K nie jest zbyt ambitnym językiem (inaczej interpreter znacznie przerastałby parser) ale umożliwia czytanie wejścia (get), wykonywanie obliczeń (tutaj funkcja Fibonacciego) oraz drukowanie wyników (p):

pre1 = 0;
pre2 = 1;
n = 0;
get nmax;
while (n < nmax)
{
  new = pre1 + pre2;
  pre2 = pre1;
  pre1 = new;
  n += 1
};
p pre1

Lekser[edytuj | edytuj kod]

Zawartość pliku lexer.mll:

{
  open Parser
}
let space = [' ' '\n' '\t']
let digit = ['0'-'9']
let alpha = ['a'-'z' 'A'-'Z']
rule token = parse
  space +   { token lexbuf }
  | 'p'    { PRINT }
  | "if"   { IF }
  | "else"  { ELSE }
  | "while"  { WHILE }
  | "proc"  { PROC }
  | "call"  { CALL }
  | "get"   { GET }
  | alpha (digit|alpha) *   { ID (Lexing.lexeme lexbuf) }
  | digit +  { INT (int_of_string (Lexing.lexeme lexbuf)) }
  | '+'    { PLUS }
  | '-'    { MINUS }
  | '*'    { TIMES }
  | '('    { LPAREN }
  | ')'    { RPAREN }
  | '{'    { LBRACE }
  | '}'    { RBRACE }
  | ';'    { SEMI }
  | "=="   { EQEQ }
  | '='    { EQ }
  | ">"    { GT }
  | ">="   { GE }
  | "<"    { LT }
  | "<="   { LE }
  | "+="   { PLUS_EQ }
  | "-="   { MINUS_EQ }
  | "*="   { TIMES_EQ }
  | eof    { EOF }

Jak widać ogólna struktura prostego pliku .mll to:

{
 kod w ocamlu, przepisywany bezpośrednio na wyjście
}
let x = kilka_deklaracji
let y = ułatwiających
let z = pisanie_reguł
rule token = parse
   reguła   { wyrażenie_zwracające_symbol }
  | inna_reguła { inne_wyrażenie_zwracające_symbol }
  | itd     { itd }
  | eof     { można_dzięki_temu_przekazać_eof_do_parsera }

Parser[edytuj | edytuj kod]

Plik .mly zaczyna się kodem który będzie bezpośrednio przepisany, zawartym między %{ i %}. Potem następuje deklaracja typu tokenów - tokeny proste deklaruje się %token NAZWA, tokeny niosące dodatkowe informacje %token <typ> NAZWA. Potem trzeba zdefiniować regułę startową %start reguła i jej typ %type <typ> reguła. Typy innych reguł Ocaml potrafi zazwyczaj inferować, jednak można je też zdeklarować.

Potem następuje %% i zaczynają się reguły postaci:

nazwa:
   możliwa struktura    { wyrażenie dla tej struktury }
  | inna możliwa struktura { wyrażenie dla innej struktury }
  | itd           { itd }
;;

Przykład parsera dla K:

%{
open Hashtbl;;
open Program;;
%}

%token <string> ID
%token <int> INT
%token LPAREN RPAREN
%token LBRACE RBRACE
%token PLUS MINUS TIMES
%token EQEQ GT GE LT LE
%token PLUS_EQ MINUS_EQ TIMES_EQ
%token IF ELSE WHILE
%token SEMI
%token EOF
%token PRINT
%token EQ
%token PROC CALL GET

%start program
%type <Program.stree list> program

%%

program:
  decls_and_stmts EOF
    { $1 }
;;
decl:
  PROC ID stmt {PROC_TREE ($2,$3)}
;;
decls_and_stmts:
  decl
    { [$1] }
  | stmt
    { [$1] }
  | stmt SEMI decls_and_stmts
    { $1 :: $3 }
  | decl SEMI decls_and_stmts
    { $1 :: $3 }
;;
stmtgroup:
   stmt { [$1] }
  | stmt SEMI stmtgroup { $1 :: $3 }
;;
stmt:
   stmt_a1 { $1 }
  | stmt_a2 { $1 }
;;
stmt_a1:
   /* empty */ { NOOP_TREE }
  | LBRACE stmtgroup RBRACE { STMT_GROUP_TREE $2 }
  | PRINT expr { PRINT_TREE $2 }
  | CALL ID { CALL_TREE $2 }
  | GET ID { GET_TREE $2 }
  | ID EQ expr { ASSIGN_TREE ($1,$3) }
  | ID PLUS_EQ expr { ASSIGN_TREE ($1,(PLUS_TREE((ID_TREE $1),$3))) }
  | ID MINUS_EQ expr { ASSIGN_TREE ($1,(MINUS_TREE((ID_TREE $1),$3))) }
  | ID TIMES_EQ expr { ASSIGN_TREE ($1,(TIMES_TREE((ID_TREE $1),$3))) }
  | WHILE LPAREN expr RPAREN stmt_a1 { WHILE_TREE($3,$5)}
  | IF LPAREN expr RPAREN stmt_a1 ELSE stmt_a1 { IF_TREE($3,$5,$7) }
;;
stmt_a2:
   WHILE LPAREN expr RPAREN stmt_a2 { WHILE_TREE($3,$5)}
  | IF LPAREN expr RPAREN stmt { IF_TREE($3,$5,NOOP_TREE) }
  | IF LPAREN expr RPAREN stmt_a1 ELSE stmt_a2 { IF_TREE($3,$5,$7) }
;;

expr:
  expr_p0 { $1 }
;;
expr_p0:
   expr_p0 EQEQ expr_p1 { EQEQ_TREE ($1,$3) }
  | expr_p0 GT expr_p1 { GT_TREE ($1,$3) }
  | expr_p0 LT expr_p1 { GT_TREE ($3,$1) }
  | expr_p0 GE expr_p1 { GE_TREE ($1,$3) }
  | expr_p0 LE expr_p1 { GE_TREE ($3,$1) }
  | expr_p1 { $1 }
;;
expr_p1:
   expr_p1 PLUS expr_p2 { PLUS_TREE ($1,$3) }
  | expr_p1 MINUS expr_p2 { MINUS_TREE ($1,$3) }
  | expr_p2 { $1 }
;;
expr_p2:
   expr_p2 TIMES expr_p3 { TIMES_TREE ($1,$3) }
  | expr_p3 { $1 }
;;
expr_p3:
   LPAREN expr_p0 RPAREN { $2 }
  | ID { ID_TREE $1 }
  | INT { INT_TREE $1 }
;;

W tym przypadku priorytety operatorów zdefiniowano bezpośrednio na poziomie gramatyki. Można użyć zamiast tego analogicznie jak w yacc deklaracji %left, %right, %nonassoc i %prec

stmt_a1 i stmt_a2 rozwiązują interesujący dangling else problem i są warte specjalnej uwagi.

program.ml[edytuj | edytuj kod]

Plik program.ml zawiera wnętrzności programu. Nie są one interesujące z punktu widzenia budowy parsera, jednak należy je zamieścić ze względu na kompletność helloworlda.

Typy xtree - drzewo przedstawiające wyrażenie i stree - drzewo przedstawiające polecenie są używane przez parser.

(* autohash *)
type autohash = { autohash_last: int ref; autohash_h:(string,int)Hashtbl.t; };;

let autohash_get ah s =
  try Hashtbl.find ah.autohash_h s
  with Not_found -> (
      ah.autohash_last := 1 + !(ah.autohash_last);
      Hashtbl.add ah.autohash_h s !(ah.autohash_last);
      !(ah.autohash_last);
  );;

(* types *)
type xtree =
   ID_TREE of string
  | INT_TREE of int
  | PLUS_TREE of xtree * xtree
  | MINUS_TREE of xtree * xtree
  | TIMES_TREE of xtree * xtree
  | EQEQ_TREE of xtree * xtree
  | GT_TREE of xtree * xtree
  | GE_TREE of xtree * xtree
;;
type stree =
   ASSIGN_TREE of string * xtree
  | NOOP_TREE
  | IF_TREE of xtree * stree * stree
  | WHILE_TREE of xtree * stree
  | PRINT_TREE of xtree
  | STMT_GROUP_TREE of stree list
  | PROC_TREE of string * stree
  | CALL_TREE of string
  | GET_TREE of string
;;

(* interpreter *)
type ienv = { ienv_var : (string,int) Hashtbl.t; ienv_proc : (string,stree) Hashtbl.t; }

let rec xtree_eval e = function
   INT_TREE a -> a
  | ID_TREE a -> (Hashtbl.find e.ienv_var a)
  | PLUS_TREE (a, b) -> (xtree_eval e a) + (xtree_eval e b)
  | MINUS_TREE (a, b) -> (xtree_eval e a) - (xtree_eval e b)
  | TIMES_TREE (a, b) -> (xtree_eval e a) * (xtree_eval e b)
  | EQEQ_TREE (a,b) -> let av = (xtree_eval e a) in let bv = (xtree_eval e b) in
      if (av = bv) then 1 else 0;
  | GT_TREE (a,b) -> let av = (xtree_eval e a) in let bv = (xtree_eval e b) in
      if (av > bv) then 1 else 0;
  | GE_TREE (a,b) -> let av = (xtree_eval e a) in let bv = (xtree_eval e b) in
      if (av >= bv) then 1 else 0;
;;
let rec stmt_eval e = function
   PRINT_TREE a -> print_string "> "; print_int(xtree_eval e a); print_newline();
  | IF_TREE (a,b,c) -> if ((xtree_eval e a) != 0) then (stmt_eval e b) else (stmt_eval e c);
  | NOOP_TREE -> ()
  | ASSIGN_TREE (a,b) -> (Hashtbl.add e.ienv_var a (xtree_eval e b))
  | WHILE_TREE (a,b) -> while ((xtree_eval e a) != 0) do stmt_eval e b done
  | STMT_GROUP_TREE (a) -> stmt_group_eval e a
  | PROC_TREE (a,b) -> (Hashtbl.add e.ienv_proc a b)
  | CALL_TREE (a) -> stmt_eval e (Hashtbl.find e.ienv_proc a)
  | GET_TREE (a) -> (Hashtbl.add e.ienv_var a (read_int()))
and stmt_group_eval e = function
   [] -> ()
  | h::t -> (stmt_eval e h); (stmt_group_eval e t)
;;
let rec stmts_eval e = function
   [] -> ()
  | h::t -> stmt_eval e h ; stmts_eval e t;
;;
let program_eval p =
  let e = { ienv_var = Hashtbl.create 16; ienv_proc = Hashtbl.create 16} in
    stmts_eval e p
;;

Procedura główna[edytuj | edytuj kod]

Plik kk.ml zawiera "procedurę główną" i wywołuje nasz parser.

open Program
let _ =
  if Array.length Sys.argv <= 1 then
    print_string ("Usage: "^(Sys.argv.(0))^" <k program>\n")
  else
    let p = Parser.program Lexer.token (Lexing.from_channel (open_in Sys.argv.(1))) in
      program_eval p
;;

Makefile[edytuj | edytuj kod]

W tworzeniu Makefile pomocny może być program ocamldep, choć nie radzi on sobie bezpośrednio z plikami .mll i .mly.

all: kk
kk_opt: program.cmx lexer.cmx parser.cmx kk.cmx
    ocamlopt -o $@ $^
kk: program.cmo lexer.cmo parser.cmo kk.cmo
    ocamlc -o $@ $^
%.ml: %.mll
    ocamllex $<
%.mli %.ml: %.mly
    ocamlyacc $<
%.cmo: %.ml
    ocamlc -c $<
%.cmx: %.ml
    ocamlopt -c $<
%.cmi: %.mli
    ocamlc -c $<

kk.cmo: lexer.cmo parser.cmi program.cmo
kk.cmx: lexer.cmx parser.cmx program.cmx
lexer.cmo: parser.cmi
lexer.cmx: parser.cmx
parser.cmo: program.cmo parser.cmi
parser.cmx: program.cmx parser.cmi
parser.cmi: program.cmo

Użycie[edytuj | edytuj kod]

$ ./kk fib.k
20
> 6765
$