Wikiprojekt:GLAM/Muzeum Miasta Łodzi/Konkurs-regulamin

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Regulamin konkursu „Łódź - podaj dalej!”

Postanowienia ogólne

§ 1

Organizatorem konkursu „Łódź - podaj dalej!” zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem” jest Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15, Łódź 91-065, zwane dalej „Organizatorem”.

§ 2

Konkurs został przygotowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska z siedzibą w Łodzi.

§ 3

 1. Przedmiotem konkursu jest napisanie nowego artykułu w encyklopedii Wikipedia lub znaczące wzbogacenie już istniejącego artykułu dotyczącego historii, architektury, kultury i społeczności Łodzi, dla których ilustracją będą zdjęcia z kolekcji Muzeum Miasta Łodzi udostępnione w repozytorium Wikimedia Commons w kategorii „Media contributed by the Museum of the City of Łódź”.
 2. Celem Konkursu jest:
  a) wzbogacenie encyklopedii Wikipedia o nowe edukacyjne artykuły i treści związane z historią, architekturą, kulturą i społecznością Łodzi;
  b) wykorzystanie jak największej liczby udostępnionych w Wikimedia Commons skanów fotografii z kolekcji Muzeum Miasta Łodzi dla celów popularyzatorskich i naukowych;
  c) uzupełnienie treści Wikipedii, wolnej encyklopedii dostępnej dla wszystkich użytkowników Internetu, o poprawne treści związane z kulturą i historią Łodzi;
  d) rozwijanie kompetencji cyfrowych wśród młodzieży, dorosłych i seniorów.
Postanowienia dotyczące uczestników Konkursu

§ 4

 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna, która:
  a) zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu;
  b) zaakceptowała zasady obowiązujące użytkowników Wikipedii dostępne pod adresem https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Zasady
  c) poda do wiadomości Organizatora (poprzez wpis na stronie konkursu w Wikipedii) swoją nazwę użytkownika (konta) w Wikipedii oraz będzie miała aktywny adres e-mail ustawiony w preferencjach konta bądź podany na stronie konkursu w Wikipedii.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
  a) pracownicy Muzeum Miasta Łodzi,
  b) pracownicy, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska,
  c) osoby pozostające z ww. w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 3. Kandydat na uczestnika konkursu musi zgłosić zamiar brania w nim udziału poprzez wpisanie swojej nazwy użytkownika na listę uczestników na stronie konkursu pod adresem https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM/Muzeum_Miasta_%C5%81odzi/Konkurs, nie później niż 24 godz. przed zakończeniem konkursu.
 4. Konkurs rozpocznie się: 25 listopada 2017 roku o godzinie 0:00:00 CEST i zostanie zakończony 21 grudnia 31 grudnia 2017 roku o godzinie 23:59:59 CEST.
 5. Wpisanie się na listę uczestników konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz zasad obowiązujących użytkowników Wikipedii dostępnych pod adresem https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Zasady
 6. Uczestnictwo w konkursie (rejestracja na stronie konkursu pod adresem https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM/Muzeum_Miasta_%C5%81odzi/Konkurs) można zgłosić najpóźniej na dobę przed jego zakończeniem.
 7. Zabronione jest uczestniczenie w konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta użytkownika przez jednego uczestnika.

§ 5

 1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do zachowania anonimowości, jednak do odebrania nagród i wyróżnień w Konkursie konieczne jest przekazanie na wniosek Organizatora następujących danych:
- imienia i nazwiska;
- adresu zamieszkania (miejscowość).
 1. Przekazując wymienione w ust. 1 dane osobowe, uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu oraz wręczenia nagród.
 2. Organizator zobowiązuje się do przetwarzania wymienionych w ust. 1 danych wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu oraz wręczenia nagród w Konkursie.
 3. Niepodanie danych w ciągu 10 dni kalendarzowych od momentu powiadomienia przez Organizatora mailowo o otrzymaniu nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
Postanowienia dotyczące Konkursu

§ 6

 1. Kopie cyfrowe fotografii biorące udział w Konkursie, zwane dalej „Materiałami”, muszą pochodzić z repozytorium Commons z kategorii „Media contributed by the Museum of the City of Łódź”.

§ 7

 1. Przedmiotem oceny przez Komisję konkursową będzie:
  a) Stworzenie nowego artykułu w dowolnej wersji językowej Wikipedii zilustrowanego Materiałem wcześniej załadowanym do Wikimedia Commons w kategorii „Media contributed by the Museum of the City of Łódź”. Artykuł musi mieć co najmniej 2 kB czystego tekstu.
  b) Znaczące rozbudowanie treści istniejącego artykułu w dowolnej wersji językowej Wikipedii i umieszczenie w nim jako ilustracji Materiału wcześniej załadowanego do Wikimedia Commons i znajdującego się w kategorii „Media contributed by the Museum of the City of Łódź”. Za znaczące rozbudowanie uważa się dodanie co najmniej 2 kB czystego tekstu.
 2. Wprowadzona przez Uczestnika treść musi być w pełni zgodna z zasadami i zaleceniami obowiązującymi w danej wersji językowej Wikipedii. Podane informacje powinny być w pełni weryfikowalne i mieć podane przypisy bibliograficzne.
 3. Jako „czysty tekst” rozumie się tekst bez znaków formatowania, szablonów, wywołań linków wewnętrznych oraz przypisów bibliograficznych i bibliografii.
 4. Uczestnicy konkursu mogą przedstawić jeden lub więcej artykułów do oceny. Artykuły do oceny Uczestnik przedstawia, wpisując ich tytuły na stronie konkursu https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM/Muzeum_Miasta_%C5%81odzi/Konkurs.
 5. Edycje spełniające warunki opisane w § 7 p.1. muszą być dokonane w czasie trwania konkursu; w dalszej części Regulaminu są one nazywane „Dorobek uczestnika”.
  a) Dorobek uczestników (przedstawione artykuły) będzie oceniany łącznie, zarówno pod kątem jego ilości jak i jakości, ze szczególnym uwzględnieniem kryterium jakościowego.
  b) Kryterium jakości zgłoszonych artykułów zostanie ocenione na podstawie doboru właściwej tematyki, poprawnego opracowania zagadnienia, poprawnej struktury artykułu, poziomu językowego i zgodności z zasadami redagowania Wikipedii.
  c) O uznaniu edycji do Dorobku Uczestnika decyduje data i czas zarejestrowania w historii edycji artykułów w Wikipedii.
 6. Po zakończeniu Konkursu a przed jego rozstrzygnięciem, Komisja Konkursowa może zwrócić się do uczestnika, wysyłając e-mail na wcześniej wskazany adres kontaktowy, w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących Dorobku Uczestnika; brak odpowiedzi w przeciągu 48 godz. od daty wysłania maila może skutkować skreśleniem z listy uczestników konkursu.
Postanowienia dotyczące Komisji Konkursowej i Nagród

§ 8

 1. Organizator powołuje Komisję Konkursową w celu rozstrzygnięcia wyników Konkursu.
 2. Komisja Konkursowa składa się z:
  - przedstawicieli Muzeum Miasta Łodzi;
  - przedstawicieli Stowarzyszenia Wikimedia Polska.
 3. Komisja Konkursowa obraduje zgodnie z przyjętym przez siebie Regulaminem.
 4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

§ 9

 1. Komisja Konkursowa spośród zgłoszonych do Konkursu artykułów, spełniających warunki wymienione w § 7 dokona wyboru użytkowników, które otrzymają 1. Nagrodę (1 osoba); 2. Nagrodę (2 osoby).
 2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień - dla maksymalnie 5 użytkowników.
 3. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać nie więcej niż jedną Nagrodę.
 4. Fundatorem Nagród i wyróżnień jest Organizator i Współorganizator.

§ 10

 1. Nagrodami w konkursie są publikacje Muzeum Miasta Łodzi, wejściówki na wystawy oraz plakaty przygotowane dla zwycięzców.
 2. Po dokonaniu wyboru zwycięzców konkursu przez Komisję i otrzymaniu danych adresowych zwycięzców, wysyłki nagród dokonuje Organizator konkursu – Muzeum Miasta Łodzi. Nagrody zostaną przesłane na adres wskazany przez użytkowników.

§11

 1. Lista nagrodzonych użytkowników w Konkursie zostanie przekazana do ogólnej wiadomości do 7 dni po jego zakończeniu, na stronie konkursu w Wikipedii, oraz równolegle w mediach społecznościowych, w profilach i kanałach obsługiwanych przez Organizatora i Stowarzyszenie Wikimedia Polska; może ona być też wysłana do mediów tradycyjnych w formie komunikatu prasowego.
 2. Organizator w porozumieniu z Nagrodzonymi użytkownikami może podać dane w postaci imienia i nazwiska, nazwy użytkownika z serwisu Wikipedia lub samej nazwy użytkownika.
Postanowienia końcowe

§ 12

Wszelkie zapytania w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres na piśmie, pod adres e-mail m.jakobczyk@muzeum-lodz.pl albo współorganizatora na adres e-mail maria.drozdek@wikimedia.pl lub poprzez serwis Wikipedia (konto: Gytha).

§ 14

Droga prawna do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Uczestników Konkursu wobec jego Organizatora w związku z Konkursem jest całkowicie wyłączona. W szczególności Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne prawne roszczenia w stosunku do Organizatora Konkursu związane z przyznaniem Nagród w ramach Konkursu. Przyznanie nagród w ramach Konkursu następuje jako jednostronny akt dobrej woli ze strony organizatora Konkursu, bez możliwości podnoszenia przeciwko niemu jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

§ 15

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność stron internetowych, z których użytkownicy muszą skorzystać w Konkursie.

§ 16

Materiały zawarte na stronach internetowych mają jedynie charakter informacyjny, a wiążącą moc mają postanowienia niniejszego Regulaminu.