Zakład poprawczy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zakład poprawczy (ZP), potocznie poprawczak – specjalna placówka resocjalizacyjna dla nieletnich od 10. do 18. roku życia, skierowanych ze schroniska dla nieletnich. Zapewnia naukę i kształcenie zawodowe, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowo-rekreacyjne.

Rodzaje zakładów poprawczych[edytuj | edytuj kod]

Zakład poprawczy w Gdańsku
 • Zakłady resocjalizacyjne
  • o charakterze otwartym (młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej) i półotwartym,
  • o charakterze zamkniętym, dla wielokrotnych uciekinierów z zakładów otwartych i półotwartych,
  • o wzmożonym nadzorze wychowawczym dla wysoce zdemoralizowanych (po ukończeniu 16 roku życia).
 • Zakłady resocjalizacyjno-rewalidacyjne dla nieletnich upośledzonych umysłowo.
 • Zakłady resocjalizacyjno-terapeutyczne dla nieletnich
 • Zakłady readaptacyjne. Przesłanki, aby zostali umieszczeni w zakładzie readaptacyjnym są następujące:
  • odmawianie uczestnictwa w procesie wychowania, edukacji i terapii,
  • dopuszczanie się ucieczek, lub co najmniej dwukrotne zaniechanie powrotu z przepustki z uzasadnionymi podstawami do przypuszczania, że to się powtórzy,
  • co najmniej dwukrotne dopuszczanie się czynów zabronionych w czasie pobytu w schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym.

Prawa nieletniego w zakładach poprawczych[edytuj | edytuj kod]

 • zapoznanie się z jego prawami,
 • zapoznanie się z jego obowiązkami,
 • prawo do opieki i warunków pobytu zapewniających higienę i bezpieczeństwo, ochronę przed formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz poszanowanie jego godności osobistej,
 • prawo do świadczeń zdrowotnych,
 • prawo do życzliwego traktowania,
 • prawo do podtrzymywania więzi z rodziną naturalną,
 • prawo do korespondencji,
 • prawo do prywatności z ograniczeniami wynikającymi z rodzaju zakładu,
 • prawo uczestniczenia w życiu zakładu,
 • prawo do składania próśb, skarg i wniosków do właściwego organu.

Obowiązki nieletniego w zakładach poprawczych[edytuj | edytuj kod]

 • uczestniczenie w procesie kształcenia i wychowania,
 • przestrzeganie regulaminu w zakładzie,
 • przestrzeganie zasad współżycia społeczeństwa,
 • przestrzeganie zasad higieny i dbałości o stan zdrowia,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie zakładu,
 • zakaz samowolnego opuszczania placówki,
 • wykonywanie prac pomocniczych o porządkowym charakterze związanych z funkcjonowaniem zakładu,
 • odpowiednie postawy wobec personelu,
 • posłuszeństwo wobec przełożonych oraz poprawne traktowanie innych wychowanków,
 • sprzątanie pomieszczeń w których przebywa wychowanek i utrzymanie porządku,
 • dbałość o kulturę osobistą i kulturę słowa,
 • terminowe powroty z przepustek i urlopów.

Nagrody i kary dla przebywających w zakładach poprawczych[edytuj | edytuj kod]

Nagrody:

 • pochwała,
 • list pochwalny do sądu,
 • list pochwalny do rodziców,
 • rozmowa telefoniczna na koszt zakładu,
 • dodatkowe widzenie,
 • nagroda rzeczowa lub pieniężna,
 • podwyższenie kieszonkowego,
 • zgoda na wykonanie przedmiotu lub usługi na warsztatach szkolnych,
 • zgoda na udział w zajęciach, szkoleniach, imprezach poza zakładem,
 • zgoda na uczęszczanie do szkoły (poza zakładem),
 • zgoda na posiadanie przedmiotów wartościowych,
 • skrócenie, zawieszenie lub darowanie wymierzonej kary,
 • dodatkowe przepustki (3 dni),
 • urlop,
 • umieszczenie poza zakładem ze względów wychowawczych lub szkoleniowych (Art. 90 ust. o Postępowaniu w sprawach nieletnich),
 • warunkowe zwolnienie (Art. 86 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich) – minimum pół roku kary.

Kary:

 • upomnienia,
 • zawiadomienie rodziców lub opiekunów o niewłaściwym zachowaniu,
 • zakaz rozmów telefonicznych do pierwszego miesiąca z wykluczeniem rozmów z rodziną lub opiekunem,
 • zakaz uczestnictwa w imprezach do 3 miesięcy,
 • obniżenie/utrata prawa do kieszonkowego do 3-4 miesięcy,
 • zakaz wyjścia poza teren zakładu do 3 miesięcy,
 • zakaz korzystania z przepustki i urlopu do 3 miesięcy,
 • wstrzymanie wniosków o mieszkanie przy zakładzie (Art. 90 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich),
 • wstrzymanie wniosków o przedstawienie do warunkowego zwolnienia (Art. 86 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich),
 • przeniesienie do innego zakładu o takim samym rodzaju.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]