Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, zwroty H (od ang. H-statements, czyli hazard statements) – oznaczenia na etykietach substancji chemicznych i mieszanin określające zagrożenie oraz opisujące charakter i nasilenie zagrożeń stwarzanych przez substancję lub mieszaninę, wprowadzone przez rozporządzenie CLP wdrażające globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS) na obszarze Unii Europejskiej.

Zwroty H zastąpiły wcześniejsze zwroty R (zwroty ryzyka), których stosowanie było dopuszczone przejściowo do 1 czerwca 2015 roku w sytuacjach określonych w rozporządzeniu CLP.

Zwroty są zakodowane przy użyciu symboli alfanumerycznych, które składają się z:

 • litery „H”
 • cyfry określającej rodzaj zagrożenia
  • „2” – zagrożenie fizyczne
  • „3” – zagrożenie dla zdrowia
  • „4” – zagrożenie dla środowiska
 • dwóch cyfr odpowiadających kolejnemu numerowi zagrożenia.

Poza zwrotami H w rozporządzeniu CLP umieszczone zostały również zwroty EUH, tj. zwroty niebędące częścią GHS, a wymagane przy klasyfikacji i oznakowaniu na obszarze Unii Europejskiej.

Lista zwrotów H i zwrotów EUH
Kod Tekst zwrotu Uwagi
H200 Materiały wybuchowe niestabilne
H201 Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym
H202 Materiał wybuchowy, poważne zagrożenie rozrzutem
H203 Materiał wybuchowy; zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem
H204 Zagrożenie pożarem lub rozrzutem
H205 Może wybuchać masowo w przypadku pożaru
H206 Zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem; zwiększone ryzyko wybuchu jeśli zawartość środka odczulającego została zmniejszona [a]
H207 Zagrożenie pożarem lub rozrzutem; zwiększone ryzyko wybuchu, jeśli zawartość środka odczulającego została zmniejszona [a]
H208 Zagrożenie pożarem; zwiększone ryzyko wybuchu, jeśli zawartość środka odczulającego została zmniejszona [a]
H220 Skrajnie łatwopalny gaz
H221 Gaz łatwopalny
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol
H223 Łatwopalny aerozol [b]
H224 Skrajnie łatwopalna ciecz i pary
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary
H226 Łatwopalna ciecz i pary
H228 Substancja stała łatwopalna
H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem [c]
H230 Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza [c]
H231 Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza pod zwiększonym ciśnieniem i/lub po ogrzaniu [c]
H232 Może ulegać samozapaleniu w przypadku wystawienia na działanie powietrza [a]
H240 Ogrzanie grozi wybuchem
H241 Ogrzanie może spowodować pożar lub wybuch
H242 Ogrzanie może spowodować pożar
H250 Zapala się samorzutnie w przypadku wystawienia na działanie powietrza
H251 Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić
H252 Substancja samonagrzewająca się w dużych ilościach; może się zapalić
H260 W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu
H261 W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy
H270 Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz
H271 Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz
H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz
H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem
H281 Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia
H290 Może powodować korozję metali
H300 Połknięcie grozi śmiercią
H301 Działa toksycznie po połknięciu
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
H310 Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą
H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H315 Działa drażniąco na skórę
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H319 Działa drażniąco na oczy
H330 Wdychanie grozi śmiercią
H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
H340 Może powodować wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>
H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>
H350 Może powodować raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>
H350i Wdychanie może spowodować raka
H351 Podejrzewa się, że powoduje raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>
H360 Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki
H360Df Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność
H360F Może działać szkodliwie na płodność
H360Fd Może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki
H360FD Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki
H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki
H361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność
H361fd Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki
H362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią
H370 Powoduje uszkodzenie narządów <podać szczególny skutek, jeśli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H371 Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy> <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H372 Powoduje uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy> poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H373 Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy> poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H300+H310 Grozi śmiercią po połknięciu lub w kontakcie ze skórą [d]
H300+H330 Grozi śmiercią po połknięciu lub w następstwie wdychania [d]
H310+H330 Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania [d]
H300+H310+H330 Grozi śmiercią po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania [d]
H301+H311 Działa toksycznie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą [d]
H301+H331 Działa toksycznie po połknięciu lub w następstwie wdychania [d]
H311+H331 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania [d]
H301+H311+H331 Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania [d]
H302+H312 Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą [d]
H302+H332 Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania [d]
H312+H332 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania [d]
H302+H312+H332 Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania [d]
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
H413 Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych
H420 Działa szkodliwie na zdrowie publiczne i środowisko poprzez niszczące oddziaływanie na ozon w górnej warstwie atmosfery [d]
EUH001 Produkt wybuchowy w stanie suchym [e]
EUH006 Produkt wybuchowy z dostępem lub bez dostępu powietrza [f]
EUH014 Reaguje gwałtownie z wodą
EUH018 Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem
EUH019 Może tworzyć wybuchowe nadtlenki
EUH029 W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy
EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy
EUH032 W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy
EUH044 Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku
EUH059 Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry
EUH070 Działa toksycznie w kontakcie z oczami
EUH071 Działa żrąco na drogi oddechowe
EUH201 Zawiera ołów. Nie należy stosować na powierzchniach, które mogą być gryzione lub ssane przez dzieci
EUH201A Uwaga! Zawiera ołów
EUH202 Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed dziećmi
EUH203 Zawiera chrom(VI). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
EUH204 Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
EUH205 Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
EUH206 Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor)
EUH207 Uwaga! Zawiera kadm. Podczas stosowania wydziela niebezpieczne pary. Zapoznaj się z informacją dostarczoną przez producenta. Przestrzegaj instrukcji bezpiecznego stosowania
EUH208 Zawiera <nazwa substancji uczulającej>. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
EUH209 Podczas stosowania może przekształcić się w substancję wysoce łatwopalną
EUH209A Podczas stosowania może przekształcić się w substancję łatwopalną
EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie
EUH211 Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły [g]
EUH212 Uwaga! W przypadku stosowania może się tworzyć niebezpieczny pył respirabilny. Nie wdychać pyłu [g]
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d Zwrot został dodany w 12. ATP 2019 ↓.
 2. Tekst zwrotu został zmieniony w 4. ATP 2013 ↓ z „aerozol łatwopalny” na „łatwopalny aerozol”.
 3. a b c Zwrot został dodany w 4. ATP 2013 ↓.
 4. a b c d e f g h i j k l m Zwrot został dodany w 2. ATP 2011 ↓.
 5. Zwrot został usunięty w 12. ATP 2019 ↓.
 6. Zwrot został usunięty w 4. ATP 2013 ↓.
 7. a b Zwrot został dodany w 14. ATP 2020 ↓.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, 51, 31 grudnia 2008, Dz. Urz. UE L 353 z 16.12.2008, CELEX: 32008R1272.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, 54, 30 marca 2011, Dz. Urz. UE L 83 z 30.3.2011, CELEX: 32011R0286.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, 56, 1 czerwca 2013, Dz. Urz. UE L 149 z 01.06.2013, CELEX: 32013R0487.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/521 z dnia 27 marca 2019 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, 62, 28 marca 2019, Dz. Urz. UE L 86 z 28.03.2019, CELEX: 32019R0521.
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/217 z dnia 4 października 2019 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, oraz w sprawie sprostowania tego rozporządzenia, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, 63, 18 lutego 2020, Dz. Urz. UE L 44 z 18.02.2020, CELEX: 32020R0217.