Agent celny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Agent celny – osoba, która zawodowo zajmuje się reprezentacją podmiotów gospodarczych przed organami celnymi i podatkowymi w zakresie spraw związanych z obrotem towarowym z zagranicą. To profesjonalny pełnomocnik strony w sferze ceł, podatku od towarów i usług w obrocie zagranicznym, podatku akcyzowego, zgłoszeń statystycznych "Intrastat", oraz konsultant w zakresie uwarunkowań prawnych i procedur regulujących międzynarodowy obrót towarami ze względu na wymagania sanitarne, weterynaryjne, farmaceutyczne, techniczne, kontyngenty ilościowe, ochronę rynku, który prowadzi swoją działalność w dowolnej formie prawnej (lub będący pracownikiem reprezentowanego podmiotu).

W zależności od tego, w czyim imieniu czynność prawna zostanie dokonana, agent celny może być umocowany do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego lub pośredniego. Przedstawicielstwo bezpośrednie polega na tym, że przedstawiciel działa na rzecz mocodawcy i w jego imieniu, a przedstawiciel pośredni dokonuje czynności prawnej na rzecz mocodawcy, lecz w imieniu własnym.

Aby uzyskać kwalifikacje zawodowe agenta celnego kandydat na agenta celnego musi potwierdzić wysoki poziom wiedzy merytorycznej zdaniem egzaminu państwowego, który uprawnia do wpisania na listę agentów celnych i wykonywania działalności. Na listę agentów celnych wpisuje się osobę fizyczną, która spełnia następujące warunki:

 1. posiada miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. korzysta z pełni praw publicznych;
 4. posiada co najmniej średnie wykształcenie;
 5. nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo gospodarcze lub za przestępstwo skarbowe;
 6. swoim postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania czynności agenta celnego;
 7. wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych nie później, niż w okresie 2 lat od dnia złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Upoważnionym do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących: wpisu na listę agentów celnych, skreślenia z listy agentów celnych lub zawieszenia działalności agenta celnego oraz prowadzeniem listy agentów celnych jest Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. Listę agentów celnych ogłasza Minister Finansów w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów. Według stanu na dzień 29 maja 2006 roku na listę agentów celnych w Polsce wpisanych jest 9550 osób.

Podstawa prawna[edytuj]

 • art. 5 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 roku ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19 października 1992 roku ze zm.);
 • art. 73 – 103 ustawy z dnia 19 marca 2004 roku – Prawo Celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 roku w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych (Dz. U. Nr 117, poz. 1223);
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych (Dz. U. Nr 87, poz. 830);
 • obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2005 roku w sprawie ogłoszenia listy agentów celnych (Dz. Urz. MF Nr 13, poz. 215 ).

Zobacz też[edytuj]