Horyzontalne dyrektywy IPPC

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Horyzontalne dyrektywy IPPC – kategoria dyrektyw IPPC, które dotyczą wszystkich sektorów działalności gospodarczej (branż) i obowiązują niezależnie od faktu, czy istnieje szczegółowa dyrektywa regulująca dany sektor (np. BAT).

Europejskie dyrektywy horyzontalne[edytuj | edytuj kod]

Ochrona środowiska jest tylko jedną z wielu dziedzin życia, które obejmują horyzontalne dyrektywy europejskie. W tych przypadkach określenie „horyzontalna” wyraża fakt, że wytyczne dotyczą wszystkich państw członkowskich UE, niezależnie od tego, czy w poszczególnych krajach zostały ustanowione odpowiednie przepisy narodowe. Przykładami horyzontalnych regulacji są dyrektywy wymieniane na stronie internetowej PKN, które dotyczą[1] odpowiedzialności za produkty wadliwe[2] i ogólnego bezpieczeństwa produktów[3] lub dyrektywy z zakresu działalności Izby Celnej, np. w sprawie ogólnych zasad i warunków stosowania podatku akcyzowego[4] (m.in. 1992/12/EWG, 2008/118/WE[5][6]). Opracowanie dyrektyw horyzontalnych jest procesem trudnym i wieloletnim (np. dyskusje na temat dyrektywy „antydyskryminacyjnej”[7] lub dotyczącej usług[8]). W dyskusjach analizuje się możliwości ograniczenia się do harmonizacji przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach członkowskich i w poszczególnych branżach[9].

Europejskie dyrektywy IPPC[edytuj | edytuj kod]

W dziedzinie ochrony środowiska w UE obowiązują liczne dyrektywy IPPC („integrated pollution prevention and control”), które zobowiązują do przestrzegania zasad ocen potencjalnego wpływu instalacji na środowisko, polegających na równoczesnym uwzględnianiu różnych rodzajów oddziaływania na wszystkie elementy środowiska (wodę, glebę i powietrze; zasada integracji)[10][11] i stosowaniu BAT („best available techniques”). Liczne dyrektywy IPPC oraz są dostępne m.in. w serwisie EUR-Lex[12].

Dyrektywy IPPC o charakterze horyzontalnym
dotyczą m.in. wspólnych dla członków UE procedur udzielania pozwoleń na nową działalność gospodarczą po analizie jej oddziaływania na środowisko[13] lub jednolitych zasad rozwiązywania problemu efektywności energetycznej (2012/27/EU z 25 września 2012)[14]. Uzgodniono też np. jednakowe we wszystkich państwach i dotyczące wszystkich rodzajów działalności – również tych, dla których nie opracowano BAT – zasady zapobiegania i zmniejszania szkodliwego oddziaływania hałasu (dyrektywa horyzontalna 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r.)[15][16][17]. Ochrona jest realizowana m.in. poprzez:
– sporządzanie map hałasu,
– zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji dotyczącej poziomu hałasu i skutków jego oddziaływania,
– opracowanie krajowych planów działań zmierzających zmniejszających to oddziaływanie.

Przypadki uchybień przeciw zapisom dyrektywy są rozpatrywane przez Trybunał (zob. np. sprawa E-8/11 – Urząd Nadzoru EFTA przeciw Islandii[18]).

Horyzontalne dyrektywy IPPC UK[edytuj | edytuj kod]

W Wielkiej Brytanii obowiązują horyzontalne dyrektywy IPPC (oznaczane dodatkowym symbolem literowym H z kolejnym numerem), ustanawiane przez brytyjską Agencję Środowiska (Environment Agency UK[19]), odpowiednik EPA w USA)[20]:

 • H1 – Environmental Risks Assessment[21]
 • H2 – Energy Efficiency[22]
 • H3 – Noise[23]
 • H4 – Odour[24]
 • H5 – Site Condition Report Guidance[25]
 • H6 – Environmental Management Systems[26]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dyrektywy horyzontalne (pol.). W: Strona internetowa PKN [on-line]. [dostęp 2013-05-02].
 2. DYREKTYWA RADY z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe (pol.). W: Dz. Urzędowy Rady Europejskiej [on-line]. [dostęp 2013-05-02].
 3. DYREKTYWA 2001/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (pol.). W: Dz. Urzędowy Rady Europejskiej [on-line]. [dostęp 2013-05-02].
 4. Przepisy prawa wspólnotowego w zakresie podatku akcyzowego (pol.). W: Strona internetowa Służby Celnej [on-line]. 17 lipca 2009. [dostęp 2013-05-02].
 5. DYREKTYWA RADY 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (pol.). eur-lex.europa.eu. [dostęp 2013-05-02].
 6. DYREKTYWA RADY 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG (pol.). eur-lex.europa.eu. [dostęp 2013-05-02].
 7. Greg Czarnecki: Why do we need antidiscrimination legislation at the EU level? (ang.). 20 March 2012. [dostęp 2013-05-03].
 8. Why a horizontal framework directive? A horizontal directive as opposed to sector by sector harmonisation (ang.). W: Parliament home page. Committee Publications [on-line]. House of Lords. [dostęp 2013-05-03].
 9. Harmonizacja prawa (pol.). W: Onet.pl Wiem [on-line]. [dostęp 2013-05-03].
 10. Summary of Directive 2008/1/EC concerning integrated pollution prevention and control (the IPPC Directive) (ang.). W: www European Commission > Environment > Industry > Industrial Emissions > The IPPC Directive [on-line]. [dostęp 2013-05-02].
 11. Alexander Neubauer (Ecologic): 4 Overview of EU Policy 4.1 Introduction: IPPC Directive as a horizontal instrument for emission abatement. Industrial (ang.). W: Convergence with EU IPPC Policies [on-line]. July 2007. [dostęp 2013-05-02].
 12. EUR-lex, Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej (wynik wyszukiwania dla „integrated pollution prevention and control” (ang.). W: Access to European Union law [on-line]. EUR-lex. [dostęp 2014-08-29].
 13. Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń (pol.). W: Sserwis poświęcony tematyce pozwoleń zintegrowanych [on-line]. ippc.mos.gov.pl. [dostęp 2013-05-02].
 14. Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC Text with EEA relevance (ang.). W: Eur-Lex Official Journal L 315, 14/11/2012 P. 0001-0056 [on-line]. [dostęp 2013-05-02].
 15. Ochrona przed hałasem. Regulacje horyzontalne. [dostęp 2013-05-02].
 16. DYREKTYWA 2002/49/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (pol.). W: Dz.U. L 189 z 18.7.2002, str. 12 [on-line]. [dostęp 2013-05-02].
 17. Wyniki wyszukiwania: noise (ang.). W: EUROPA > EUR-Lex Home > Simple search [on-line]. [dostęp 2014-08-29].
 18. Wyrok Trybunału z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie E-8/11 – Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii (Uchybienie zobowiązaniom przez Umawiającą się Stronę – Dyrektywa 2002/49/WE odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku) (pol.). W: Dziennik Urzędowy C 291 , 27/09/2012 P. 0016–0016 [on-line]. [dostęp 2014-08-29].
 19. Environment Agency (ang.). W: Strona internetowa [on-line]. [dostęp 2013-05-03].
 20. Horizontal guidance (ang.). W: Strona internetowa EA UK [on-line]. [dostęp 2013-05-03].
 21. IPPC H1 'Environmental Risks Assessment' (ang.). W: Strona internetowa EA UK [on-line]. [dostęp 2013-05-03].
 22. IPPC H2 'Energy Efficiency' (ang.). W: Strona internetowa EA UK [on-line]. [dostęp 2013-05-03].
 23. IPPC H3 'Noise' (ang.). W: Strona internetowa EA UK [on-line]. [dostęp 2013-05-03].
 24. IPPC H4 'Odour' (ang.). W: Strona internetowa EA UK [on-line]. [dostęp 2013-05-03].
 25. IPPC H5 'Site Condition Report Guidance' (ang.). W: Strona internetowa EA UK [on-line]. [dostęp 2013-05-03].
 26. IPPC H6 'Environmental Management Systems' (ang.). W: Strona internetowa EA UK [on-line]. [dostęp 2013-05-03].