Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
European Free Trade Association
Logotyp / flaga
Mapa
     Państwa członkowskie EFTA
Język roboczy

niemiecki, francuski, norweski, islandzki

Siedziba

Genewa

Członkowie

4

Sekretarz generalny

Kristinn F. Árnason

Utworzenie

3 maja 1960

Strona internetowa

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA, od ang. European Free Trade Association) – międzynarodowa organizacja gospodarcza powstała 3 maja 1960 roku na mocy konwencji sztokholmskiej (podpisanej 4 stycznia 1960), mająca na celu utworzenie strefy wolnego handlu między państwami członkowskimi. Siedziba Sekretariatu mieści się w Genewie[1].

Utworzenie nowej organizacji postanowiono w Sztokholmie 20 listopada 1959. Pierwotnymi członkami były: Austria, Dania, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja i Wielka Brytania. Z czasem większość członków wystąpiła, wybierając członkostwo w konkurencyjnej i o zdecydowanie większej integracji ekonomicznej EWG. W latach 1986–1994 członkiem organizacji była również Finlandia.

Inicjatorami powstania EFTA byli Brytyjczycy, traktujący układ jako przeciwwagę dla stworzonej rok wcześniej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, redukującej stawki celne między swoimi członkami, co założyciele EFTA uznali za zagrożenie dla własnych interesów gospodarczych. W chwili powstania PKB EFTA wynosiła 84 mld USD wobec 132 mld USD PKB EWG. Konkurencja z EWG okazała się jednak problematyczna: kraje tworzące EFTA nie były wystarczająco powiązane gospodarczo, czemu nie sprzyjało ich rozrzucenie na kontynencie (w przeciwieństwie do tworzącej zwarty blok terytorialny EWG). Układ sztokholmski nie poruszał kwestii przepływu osób i kapitałów oraz unii celnej między członkami, a ze względu na słabość instytucjonalną możliwość skoordynowanego wpływania na państwa trzecie była ograniczona. W tej sytuacji już w 1961 Dania i Wielka Brytania wystąpiły o przystąpienie do EWG (co nastąpiło w 1972), dając asumpt do twierdzeń, że traktowały uczestnictwo w EFTA jedynie jako kartę przetargową w negocjacjach z EWG[2].

Strefa wolnego handlu między państwami EFTA powstała w 1968. W 1977 państwa EWG i EFTA utworzyły wspólną strefę wolnego handlu towarami przemysłowymi[3]. W 1992 r. EWG i EFTA porozumiały się w sprawie utworzenia wspólnej strefy wolnego handlu na wszystkie towary. Porozumienie w tej sprawie, nieobejmujące jednak Szwajcarii, weszło w życie 1 stycznia 1994, tworząc Europejski Obszar Gospodarczy.

Działalność EFTA jest znacznie słabsza niż działalność byłej EWG. W przeciwieństwie do EWG, układ o EFTA nie zawiera postanowień dotyczących wspólnej polityki gospodarczej, swobodnego przepływu kapitałów, siły roboczej. Całość jego postanowień ogranicza się do handlu zagranicznego. W odróżnieniu od EWG, więzy łączące kraje członkowskie EFTA są bardzo luźne i nie są instytucjonalne[4].

Państwa członkowskie[edytuj | edytuj kod]

Flaga Państwo Akcesja Liczba ludności Powierzchnia (km²) PKB w mld (PSN)[5] PKB per capita (PSN)[5]
Islandia Islandia 1970-01-01T00:00:00.001 1 stycznia 1970(dts) 320 060 103 125 12,409 38 060
Liechtenstein Liechtenstein 1991-01-01T00:00:00.001 1 stycznia 1991(dts) 36 476 160 3,545 98 432
Norwegia Norwegia 1960-05-03 3 maja 1960(dts) 5 051 300 385 186 265,911 53 470
Szwajcaria Szwajcaria 1960-05-03 3 maja 1960(dts) 8 014 000 41 285 339,890 43 369

     Państwa obecnie należące do EFTA

     Państwa należące do EFTA w przeszłości

Byli członkowie[edytuj | edytuj kod]

Flaga Państwo Akcesja[1] Opuszczenie EFTA[1]
Austria Austria 1960 1994
Dania Dania 1960 1972
Finlandia Finlandia 1986 1994
Portugalia Portugalia 1960 1985
Szwecja Szwecja 1960 1994
Wielka Brytania Wielka Brytania 1960 1972

Sekretarze generalni[edytuj | edytuj kod]

Rok Imię i nazwisko
1960–1965 Wielka Brytania Frank E. Figgures
1965–1972 Wielka Brytania Sir John Coulson
1972–1975 Szwecja Bengt Rabaeus
1976–1981 Szwajcaria Charles Müller
1981–1988 Norwegia Per Kleppe
1988–1994 Austria Georg Reisch
1994–2000 Islandia Kjartan Jóhannsson
2000–2006 Szwajcaria William Rossier
2006–2012 Norwegia Kåre Bryn
od 2012 Islandia Kristinn F. Árnason

Struktura organizacyjna[edytuj | edytuj kod]

Rada EFTA[edytuj | edytuj kod]

Rada EFTA z siedzibą w Genewie jest naczelnym organem Stowarzyszenia. W jej skład wchodzi po jednym przedstawicielu rządu każdego państwa członkowskiego. Każde państwo dysponuje jednym głosem, co do zasady decyzje zapadają jednomyślnie. Rada zbiera się dwa razy w miesiącu na szczeblu stałych przedstawicieli i dwa razy w roku na szczeblu ministrów (najczęściej handlu). Państwa kolejno, przez półroczne kadencje, przewodniczą Radzie.

Rada ma prawo do wydawania decyzji (nie są bezpośrednio skuteczne) i zaleceń (nie mają wiążącej mocy prawnej). Wykonuje kompetencje nadane jej przez konwencję sztokholmską i nadzoruje jej stosowanie, może też wprowadzać do niej poprawki (w przypadkach określonych w konwencji konieczna jest akceptacja zmian ze strony państw członkowskich). Ponadto Rada:

 • wskazuje nowe działania jakie należy podjąć dla osiągnięcia celów EFTA
 • podejmuje mediację w sporach między państwami członkowskimi (np. w kwestii dostępu do rynków)
 • ułatwia współpracę z innymi podmiotami prawa międzynarodowego.

W zarządzaniu strefą wolnego handlu Radę wspierają powołane przez nią komitety ekspertów, pracujące w trybie stałym. Doraźnie natomiast zwoływane są grupy ekspertów dla rozwiązania określonego problemu. Oba ciała mają wyłącznie uprawnienia doradcze i muszą składać się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich. Funkcjonuje dziesięć stałych komitetów, w tym:

 • Komitet Ekspertów Handlu – zajmuje się problematyką liberalizacji handlu i współpracy gospodarczej z UE
 • Komitet ds. Barier Technicznych w Handlu – sprawuje nadzór nad notyfikacją regulacji technicznych
 • Komitet Ekonomiczny – obserwuje sytuację gospodarczą państw członkowskich; wymiana informacji o kierunkach polityki gospodarczej i finansowej w ramach EFTA oraz UE
 • Komitet ds. Pochodzenia i Ceł – koordynuje stanowisko EFTA w sprawie reguł pochodzenia towarów w stosunkach z UE
 • Komitet Doradczy – składa się z maksymalnie pięciu reprezentantów organizacji przedsiębiorców i pracowników z państw członkowskich
 • Komitet Parlamentarny – złożony z osób desygnowanych przez parlamenty krajowe, zbiera się raz do roku; spełnia funkcję kontrolną, informuje parlamenty krajowe i prowadzi dialog z Parlamentem Europejskim
 • Zarząd Audytorów – najwyższa instancja dokonująca weryfikacji finansów EFTA.

Inne organy[edytuj | edytuj kod]

Bieżącymi sprawami zajmuje się Sekretariat, nadzorowany przez Sekretarza Generalnego. Siedzibą Sekretariatu jest Genewa, natomiast jego część mieści się w Brukseli, gdzie personel zajmuje się sprawami EOG. Sekretariat odpowiedzialny jest za obsługę Rady i komitetów. Oficjalnym językiem urzędowym jest angielski.

W związku z utworzeniem Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostały wdrożone pewne zmiany organizacyjne. Powołano Stały Komitet Państw EFTA, który zajmuje się podejmowaniem decyzji związanych z uczestnictwem w EOG (Szwajcaria, w następstwie negatywnego wyniku referendum, nie jest członkiem tego porozumienia, jednak osiągnęła zbliżoną sytuację prawną w drodze umów bilateralnych). W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele Islandii, Norwegii i Liechtensteinu, a także, posiadający status obserwatorów, reprezentanci Szwajcarii i Władzy Nadzorczej EFTA (ang. EFTA Surveillance Authority). Ta ostatnia czuwa w imieniu EFTA nad przestrzeganiem przyjętych przez EOG reguł funkcjonowania (podobnie jak czyni to Komisja Europejska w przypadku UE). Stały Komitet ma pod sobą 5 podkomitetów (m.in. podkomitety ds. wolnego przepływu towarów, ds. wolnego przepływu kapitału i usług, ds. wolnego przepływu osób, ds. polityk horyzontalnych i towarzyszących)[6].

Stały Komitet jest wspomagany przez Trybunał EFTA. Organ ten składa się z trzech sędziów (po jednym z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu) nominowanych na sześcioletnią kadencję. Rozstrzyga sprawy wniesione zazwyczaj przez Władzę Nadzorczą przeciwko państwom EFTA[7]. Ponadto prowadzi mediacje i rozstrzyga spory między państwami EFTA na tle ich udziału w EOG, a także dokonuje interpretacji porozumienia o utworzeniu EOG.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2023-06-30].
 2. Igor Rakowski-Kłos. Kartka z kalendarza. 20 listopada 1959 r. EFTA – konkurencja dla EWG. „Gazeta Wyborcza”, 2019-11-16. 
 3. Ewa Oziewicz (red. nauk.): Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 65. ISBN 83-01-13254-X.
 4. Adam Łopatka: Słownik Wiedzy Obywatelskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971, s. 110.
 5. a b Dane na rok 2011.
 6. Standing Committee of the EFTA States. efta.int. (ang.).
 7. Zbigniew M. Doliwa-Klepacki: Integracja europejska (łącznie z uczestnictwem Polski w UE i Konstytucją dla Europy). Białystok: Temida 2, 2005, s. 801. ISBN 83-89620-09-7-X.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Tadeusz Sporek: Ugrupowania międzynarodowe kształtujące architekturę jednoczącej się Europy u progu XXI w. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2004, s. 169–266. ISBN 83-7246-372-7.
 • Zbigniew M. Doliwa-Klepacki: Integracja europejska (łącznie z uczestnictwem Polski w UE i Konstytucją dla Europy). Białystok: Temida 2, 2005, s. 783–801. ISBN 83-89620-09-7-X.
 • Ewa Oziewicz (red. nauk.): Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 53–80. ISBN 83-01-13254-X.
 • Jolanta Adamiec: Wybrane organizacje i ugrupowania państw Europy Zachodniej. Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, maj 1996, nr 402 s. 10–13. [dostęp 2013-03-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-05-03)].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]