Kara nagany

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Kara nagany – najrzadziej stosowana i najłagodniejsza kara za wykroczenie. Nie wywołuje ona faktycznych skutków względem osoby ukaranej, ma na celu wyłącznie przywrócenie jej do porządku prawnego. Ukaranie naganą nie powoduje umieszczenia w Krajowym Rejestrze Karnym. Kary nagany nie można warunkowo zawiesić, tak jak innych kar orzekanych za wykroczenia, z wyjątkiem kary aresztu.

Wykroczenia zagrożone naganą[edytuj]

Karą nagany są zagrożone następujące wykroczenia:

 • naruszenie przepisów porządkowych (art. 54 kodeksu wykroczeń)
 • kąpiel w miejscu zabronionym (art. 55 kw)
 • żebractwo w miejscu publicznym, o ile nie jest dokonywane w sposób natarczywy lub oszukańczy (art. 58 § 1 kw)
 • przywłaszczenie sobie nieposiadanego stanowiska, stopnia, tytułu albo nieuprawnione noszenie lub używanie odznaczenia, odznaki, stroju lub munduru (art. 61 § 1 kw)
 • uchybienie obowiązkowi oznakowania nieruchomości (art. 64 § 1 kw)
 • niszczenie, usuwanie i uszkadzanie znaku umieszczonego przez organ państwowy celem stwierdzenia tożsamości przedmiotu, zamknięcia go lub poddania rozporządzeniu władzy (art. 69 kw)
 • niezachowanie należytej ostrożności przy wystawianiu lub wywieszaniu ciężkich przedmiotów lub płynów, z wyjątkiem dokonanego ze złośliwości lub swawoli (art. 75 § 2 kw)
 • niezachowanie zasad ostrożności przy trzymaniu zwierząt (art. 77 kw)
 • drażnienie lub płoszenie zwierząt (art. 78 kw)
 • zaniechanie oświetlenia miejsc publicznych (art. 79 § 1 kw)
 • działania stwarzające zagrożenie dla wału przeciw powodziowego (art. 80 § 1 kw)
 • niszczenie lub uszkodzenie umocnienia brzegów wodnych (art. 81 kw)
 • naruszenie przepisów przeciwpożarowych (art. 82 § 1 kw)
 • pozostawienie małoletniego do 7 lat w okolicznościach umożliwiających mu wzniecenie pożaru (art. 82 § 2 kw)
 • nieostrożne obchodzenie się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub promieniotwórczymi (art. 83 § 1 kw)
 • pozostawienie dziecka na drodze lub torach (art. 89 kw)
 • utrudnianie bądź tamowanie ruchu (art. 90 kw)
 • zanieczyszczenie lub utrudnienie ruchu na drodze publicznej poprzez pozostawienie przedmiotu (art. 91 kw)
 • niepodporządkowanie się znakowi, sygnałowi znaku bądź osoby uprawnionej (art. 92 § 1 kw)
 • prowadzenie pojazdu bez posiadania przy sobie wymaganych dokumentów (art. 95 kw)
 • wykroczenie przeciwko niektórym przepisom o bezpieczeństwie lub porządku ruchu na drogach publicznych (art. 97 kw)
 • zagrożenie bezpieczeństwa na drodze niepublicznej (art. 98 kw)
 • naruszenie stanu drogi (art. 99 § 1-2 kw)
 • uszkodzenie drogi (art. 100 kw)
 • uchybienie obowiązkowi oczyszczania drogi (art. 101 kw)
 • zaniedbanie zjazdów z dróg publicznych (art. 102 kw)
 • uchylanie się od świadczeń osobistych lub rzeczowych mających na celu zwalczenia zagrożeń komunikacyjnych na skutek zasp śnieżnych, powodzi lub usuwisk (art. 103 kw)
 • zaniedbanie obowiązków rodzicielskich (art. 105 § 1-2 kw)
 • pozostawienie małoletniego do lat 7 lub osoby bezradnej w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia (art. 106 kw)
 • złośliwe wprowadzenie w błąd lub niepokojenie osoby (art. 107 kw)
 • szczucie psem człowieka (art. 108 kw)
 • zanieczyszczanie wody pitnej (art. 109 § 1 kw)
 • utrudnianie zwalczania choroby zakaźnej przez odmowę składania wyjaśnień (art. 114 kw)
 • odmowa poddania się szczepieniu ochronnemu lub obowiązkowemu badaniu (art. 115 § 1 kw)
 • niestawienie małoletniego lub bezradnego do szczepienia lub badania (art. 115 § 2 kw)
 • naruszenie nakazów lub zakazów zwartych w przepisach o chorobach zakaźnych przez chorego lub nosiciela (art. 116 § 1 kw)
 • uchylanie obowiązku zachowania czystości w obrębie nieruchomości (art. 117 kw)
 • kradzież płodów ziemi w nieznacznej ilości (art. 123 § 1 kw)
 • niezawiadomienie organu państwowego o znalezieniu cudzej rzeczy w przeciągu dwóch tygodni o znalezieniu (art. 125 kw)
 • zabranie, przywłaszczenie rzeczy o wartości niemajątkowej (art. 126 § 1 kw)
 • używanie cudzej rzeczy ruchomej (art. 127 § 1 kw)
 • nieposiadanie dokumentów sprzedaży (art. 137 § 2 kw)
 • dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku (art. 140 kw)
 • publiczne nieprzyzwoite zachowanie lub umieszczenie nieprzyzwoitej treści (art. 141 kw)
 • niszczenie roślinności lub deptanie trawnika (art. 144 § 1 kw)
 • zaśmiecanie lub zanieczyszczanie miejsc publicznych (art. 145 kw)
 • niezgłoszenie urodzenia lub zgonu (art. 146 § 1 kw)
 • niektóre formy wypasu zwierząt w niedozwolonym miejscu (art. 151 § 1 kw)
 • niszczenie lub uszkadzanie naturalnie rosnącej kosodrzewiny (art. 152 § 1 kw)
 • niszczenie cudzych płodów leśnych (art. 153 § 1 kw)
 • wydobywanie dóbr naturalnych lub niszczenie albo uszkadzanie urządzeń służących do utrzymania zwierząt lub ptaków na cudzym gruncie leśnym albo kopanie rowu lub dołu (art. 154 § 1 kw)
 • niszczenie zasiewu, sadzonki lub trawy (art. 156 § 1 kw)
 • nieopuszczenie cudzego lasu, pola, ogrodu, pastwiska, łąki lub grobli (art. 157 § 1 kw)
 • zanieczyszczenie gleby lub wody albo zaśmiecanie lasu (art. 162 § 1 kw)
 • niszczenie roślinności leśnej lub ściółki (art. 163 kw)
 • niszczenie gniazd, lęgowisk, nor lub mrowisk albo wywieranie jaj lub piskląt w lecie lub na cudzym gruncie rolnym (art. 164 kw)
 • płoszenie, ściganie, chwytania, ranienie lub zabijanie dziko żyjących zwierząt poza czynnościami związanymi z polowaniem lub ochroną lasów, o ile czyn z mocy innego niż art. 165 kw przepisu nie jest zagrożony karą surowszą (art. 165 kw)
 • puszczenie w lesie luzem psa poza czynnościami związanymi z polowaniem (art. 166 kw).

Kara nagany może zostać orzeczona także jako kara łagodniejszego rodzaju w warunkach nadzwyczajnego złagodzenia kary zgodnie z art. 39 § 1-2 kw.

Dopuszczalność orzekania nagany[edytuj]

Sąd może orzec karę nagany tylko wtedy, gdy ze względu na charakter i okoliczności popełnienia wykroczenia lub właściwości i warunki osobiste sprawcy należy przypuszczać, że zastosowanie tej kary jest wystarczające do wdrożenia go do poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego[1]. Kary nagany nie można zastosować w stosunku do sprawcy wykroczenia o charakterze chuligańskim[2].

Praktycznie nie orzeka się kary nagany wobec osób wcześniej już karanych za wykroczenia lub przestępstwa, w szczególności podobne, gdyż stanowi to znaczną okoliczność obciążającą.

Postępowanie przed sądem w sprawie o wykroczenia, zatarcie ukarania[edytuj]

Kara nagany może zostać orzeczona zarówno w postępowaniu zwyczajnym, przyspieszonym oraz nakazowym, o ile nie zachodzą inne przyczyny wyłączające możliwość orzeczenia tej kary.

Środkiem podobnym do nagany, aczkolwiek stosowanym przez funkcjonariusza Policji na miejscu zdarzenia jest pouczenie.

Z powodów oczywistych niemożliwe jest orzeczenie nagany w drodze postępowania mandatowego, gdyż w tym trybie można nakładać wyłącznie grzywny za wykroczenia.

Zatarcie ukarania następuje po upływie 2 lat od ukarania[3], chyba, że sprawca (obwiniony) po ukaraniu popełnił nowe wykroczenie (recydywa). W razie ponownego ukarania przed zatarciem ukarania, zatarcie pierwszego ukarania następuje z upływem 2 lat od wykonania, darowania albo od przedawnienia wykonania kary za nowe wykroczenie (art. 46 § 2 kw).

Przypisy

 1. Zasada ta jest wyrażona w art. 36 § 1 kw.
 2. Zakaz orzekania kary nagany za wykroczenia chuligańskie określa art. 36 § 2 kw.
 3. Art. 46 § 1 kw.